WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«29.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство '' Монделiс ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

старший юрист Сучик Олена Леонiдiвна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

29.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство '' Монделiс Україна"

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження Сумська, Тростянецький, 42600, Тростянець, Набережна,28а

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Електронна поштова адреса matseykiv@mdlz.com II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015 (дата)

2. Річна інформація опублікована у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на в мережі власній сторінці Інтернет global.mondelezinternational.com.ua 29.04.2015 (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість X акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди X 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів X бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ПрАТ «Монделiс Україна» (далi – Компанiя) було засноване в Українi 6 лютого 1995 року. 27 серпня 2014 року Компанiя була перереєстрована з Публiчного в Приватне акцiонерне товариство. ТОВ «Чiпси Люкс» є дочiрнiм пiдприємством Компанiї iз часткою володiння 100% станом на 31 грудня 2014 року (31 грудня 2013 року – 100%). Компанiя та її дочiрнє пiдприємство (далi – Група) були створенi вiдповiдно до вимог законодавства України.

Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року безпосередньою та фактичною материнською компанiєю Групи був Kraft Foods Entity Holdings B.V., що веде свою дiяльнiсть в сегментi виробництва снекiв Mondeliz

33. Примітки International.

Основна дiяльнiсть. Основною дiяльнiстю Групи є виробництво та реалiзацiя кави, кондитерських виробiв, печива та солоних закусок. Виробничi потужностi Групи розташованi у Сумськiй та Київськiй областях.

Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi: вул. Набережна 28А, м.

Тростянець, Сумська область, Україна.

Валюта представлення. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень. Українська гривня є нацiональною валютою України. Якщо не зазначено iнше, всi суми наведенi з округленням до тисяч.

2.Умови, в яких працює Група Починаючи з кiнця 2013 року, полiтична ситуацiя в Українi характеризувалась нестабiльнiстю, включаючи численнi протести проти дiй влади i тривалу полiтичну невизначенiсть, яка призвела до погiршення ситуацiї з державними фiнансами, волатильностi фiнансових ринкiв та рiзкої девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют. Мiжнароднi рейтинговi агенцiї понизили рейтинги суверенного боргу України з негативним прогнозом на майбутнє. Серед iнших заходiв Нацiональний банк України встановив певнi обмеження на обробку клiєнтських платежiв банками та на придбання iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку.

Нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї, що спостерiгалась також протягом 2014 року, спричинила достроковi вибори Верховної Ради та Президента України.

У березнi 2014 року рiзнi подiї у Криму призвели до приєднання Республiки Крим до Росiйської Федерацiї. Ця подiя спричинила значне погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. У Групи немає операцiй у Криму.

Крiм того, у 2014 роцi суттєво погiршилась ситуацiя на сходi України, що призвело до збройного протистояння та воєнних дiй на окремих територiях Донецької i Луганської областей. Збройний конфлiкт став причиною подальшого погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю.

Зростання полiтичної напруженостi негативно вплинуло на фiнансовi ринки України, що призвело до суттєвого обмеження спроможностi українських пiдприємств та банкiв залучати фiнансування на мiжнародних фондових та кредитних ринках. Ця ситуацiя призвела до рiзкої девальвацiї гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют.

На дату пiдписання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi встановлений НБУ офiцiйний обмiнний курс української гривнi до долара США становив

26.36 гривнi за 1 долар США порiвняно з 15,77 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2014 року i 7.99 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2013 року. Девальвацiя української гривнi протягом 2014 року мала негативний вплив на загальну прибутковiсть Групи з огляду на той факт, що велика частина витрат Групи здiйснюється в iноземнiй валютi, а валютою її продажiв є переважно гривня.

Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Групи.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство '' Монделiс Україна"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00№170324

3. Дата проведення державної реєстрації 29.08.2001

4. Територія (область) Сумська

5. Статутний капітал (грн) 3595433.1

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.82 виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв

10.72 виробництво сухарiв i сухого печива;виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв, тiстечок тривалого зберiгання

46.37 оптова торгiвля кавою, чаєм,какао та прянощами

10. Органи управління підприємства Органами управлiння товариства є : загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння товариства та ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ФIЛIЯ "КIБ"ПАТ КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"

2) МФО банку

3) поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ФIЛIЯ "КIБ"ПАТ КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"

5) МФО банку

6) поточний рахунок 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

–  –  –

1) найменування

ТОВ ЧIПСИ ЛЮКС

2) організаційно-правова форма

3) код за ЄДРПОУ

4) місцезнаходження с.Ст. Петрiвцi, Вишгородський р-н, Київська область

5) опис Емiтенть є засновником ТОВ ЧIПСИ ЛЮКС.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

–  –  –

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Семенюк Оксана Василiвна


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи в/н в/н в/н

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ" Монделiс Україна", директор вiддiлу людських ресурсiв, Україна та новi ринки Схiдної Європи та Центральної Азiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014 до обрання нового складу Наглядової Ради

9) Опис Семенюк О. В.переобрана на посаду голови наглядової ради рiшенням загальних зборiв 24.04.2014 р.Повноваження та обов'язки особи, як голови наглядової ради, визначенi статутом товариства.У 2014 р.за виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi не отримувалася.Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади директора вiддiлу людських ресурсiв товариства. На iнших пiдприємствах посади не займає.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Райнхард Пухта (Reinhard Puchta)

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи в/н в/н в/н

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Kraft Foods CEEMA GmbH, 1200 Vienna, Dresdnerstrasse 89.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014 до обрання нового складу Наглядової Ради

9) Опис Райнхард Пухта (Reinhard Puchta) переобраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв 24.48.2014 р.Повноваження та обов'язки особи, як члена наглядової ради, визначенi статутом товариства.У 2014 р.за виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi не отримувалася.Змiни посадової особи протягом звiтного перiоду не було. У посадової особи непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає.

Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала посади в групi компанiй Kraft Foods International Mondelez International, де займає посаду.Акцiями товариства не володiє. Не отримана згода на поширення персональних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сiроух Юлiя Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи в/н в/н в/н

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Сiроух Юлiя Вiкторiвна обiймала посади: 01.09.2007- 30.08.2010 -Начальник вiддiлу закупiвель ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»; 01.09.2010 – 28.09.2011 Директор з матерiально-технiчного постачання вiддiлу закупiвлi ТОВ «Данон». Монделiс Україна: з 29.09.2011 директор вiддiлу закупок, Україна та новi ринки, Схiдна Європа та Центральна Азiя; з 01.07.2012 директор вiддiлу закупок Україна та новi ринки Схiдної Європи та Центральної Азiї та стратегiчного постачання непрямих матерiалiв та послуг регiону ЦСЄ; з 01.04.2013 – директор iнтегрованої мережi постачання, Україна та Новi Ринки. Непогашеної судимостi немає.Не отримана згода на поширення персональних даних.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014 до обрання нового складу Наглядової РадиPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«Проблеми забезПечення Прав засуджених у кримінально-виконавчій системі україни ХаркІВ «праВа людини»  ББК 67.9(4УКр) П 78 Художник-­оформлювач Б.Є. Захаров В оформленні обкладинки використано фотографію Василя Овсієнка Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced with the financial...»

«Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні Резюме Разбейко Н. В. Деякі ознаки юридичних фактів у господарських відносинах. У статті розглядаються ознаки юридичних фактів у господарських відносинах. Наголошено на недостатньому дослідженні поставленої проблеми. Виділено загальні та спеціальні ознаки юридичних фактів у господарських відносинах (у тому числі визначено матеріально-правові, процедурні та процесуальні ознаки). Юридичні факти й господарські відносини розглядаються як...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у серпні 2009 р. № 4/2010 Харків «Право» УДК [13+14+37.01+159.9] (06) ISSN 2075-7190 Рекомендовано до друку вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол № 2 від 28 вересня 2010 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14376-3347Р від 17.06.2008 Вісник Національної...»

«ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УДК 340 ОЗОНОВИЙ ШАР АТМОСФЕРИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ Золотарьова Н.І. Професор кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ кандидат юридичних наук В статті розглядаються питання правового регулювання відносин щодо охорони озонового шару атмосфери, відношення світового співтовариства до проблеми його руйнування, правове положення України у міжнародних відносинах щодо реалізації норм Кіотського...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 7 березня 2014 р., п‘ятниця ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Руслан Кошулинський: «Забезпечення права на свободу висловлювання є невід’ємним елементом демократичних перетворень» Голос України.3 Учора заступник Голови Верховної Ради України Р/Кошулинський обговорив з Представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Д/Міятович ситуацію у сфері забезпечення...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №2(10) УДК 343.197.8 Оверчук С. В. кандидат юридичних наук, адвокат, кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін (Національний університет «Острозька академія») РОЗВИТОК ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СУДІВ Протидія злочинності серед неповнолітніх є одним з пріоритетних напрямків побудови в Україні правової держави. У цьому контексті особливої ваги набуває питання...»

«ISSN 2226-2873. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ЮРИДИЧНІ НАУКИ». 2013. № 2 (5) УДК 347.78 Ю.А. ЯКИМЕНКО, магістрант спеціальності «Правознавство» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У цій статті аналізується підхід до розуміння особливостей об’єктів авторського права у сфері діяльності засобів масової інформації та їх видів, які підлягають правовій охороні за чинним...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” для студентів ІІІ курсу вечірнього та ІV курсу заочних факультетів Харків «Право» ББК 67ю.9(4УКР)307я73 Н 15 Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” для студентів ІІІ курсу вечірнього та ІV курсу заочних факультетів / Уклад.: А.П....»

«Теорія і практика правознавства. – Вип. 1 (5) / 2014 До 210-річчя Університету УДК 342.15 ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ О. Ю. ЛЯЛЮК, канд. юрид. наук, доцент кафедри державного будівництва, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків Проаналізовано чинне законодавство України на предмет правового закріплення положень, пов’язаних з територіальною організацією публічної влади. Важливе значення при обґрунтуванні...»

«1 Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ткаченко Борис Валерiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 28.01.2015 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НОВЕ ЖИТТЯ 2. Організаційно-правова...»

«Особливості огляду місця події під час розслідування. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 136-142. УДК 343.98 ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНОГО ВВЕДЕННЯ В ОБІГ НА РИНКУ УКРАЇНИ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Качковський М. С. Навчально-науковий інститут права і психології Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна Розглянуті особливості огляду місця події...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Когут Ярослав Михайлович УДК 342.951:352.075:351.743 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження зумовлена значним науковотеоретичним і практичним значенням процесу...»

«_ НАУКОВИЙ ВІСНИК 3 2013 _ Львівського державного університету внутрішніх справ _ В. В. Квак УДК 342.9 ЮРИСДИКЦІЙНІ КОЛІЗІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ Досліджено критерії розмежування судових юрисдикцій та запропоновано варіанти вирішення юрисдикційних колізій при розгляді земельних спорів за участю органів публічної влади. Ключові слова: земельні спори, орган публічної влади, судові юрисдикції, суб’єкти публічних правовідносин, правовий нігілізм,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»