WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«28.04.2015 М.П. (дата) Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне ...»

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та

паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої

для розкриття в загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння Шишко Мачей

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

28.04.2015

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 04053, Київ, Артема 40

4. Код за ЄДРПОУ

5. Міжміський код та телефон, факс (044) 238-62-38 (044) 581-04-55

6. Електронна поштова адреса mail@pzu.com.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 28.04.2015 Комісії (дата)

2. Повідомлення 77 Бюлетень Цiннi папери України 29.04.2015 опубліковано у* (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення http://www.pzu.com.ua/about/finance/personal- в мережі 28.04.2015 розміщено на information.html Інтернет сторінці (адреса сторінки) (дата) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Прізвище, ім'я, по Зміни Розмір батькові Паспортні дані (призначено, частки в Дата фізичної фізичної особи або звільнено, статутн

–  –  –Похожие работы:

«Питання кримінології і криміналістики выемки. Практикум по юридической психологии: учеб. пособ. / М. И. Еникеев, Э. А. Черных. – М.: ВЮЗИ, 1986. – 80 с. 9. Коновалова В. Е. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: учеб. пособ. / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. – Х.: Гриф, 1997. – 256 с. 10. Коновалова В. Е. Обыск: тактика и психология : учеб. пособ. / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. – Х.: Гриф, 1997. – 80 с. 11. Тактические основы следственных действий: учеб. пособ. [по курсу...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Драга Є.А. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 30.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Формула Мотор Україна 2....»

«П р о б л е м и теорії та практики І з а с т о с у в а н н я з а к о н о д а в с т в а ' Розділ II Разом з, у деяких випадках відшкодування шкоди, що виникла в ти м результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізич­ ної особи або майну юридичної особи, має місце застосування засобів захисту. Наприклад, це стосується випадків відшкодування державою шкоди, заподіяної внаслідок бездіяльності посадових осіб органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів...»

«СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Юридичний факультет Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права Володимир Кравчук КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Програма навчальної дисципліни Луцьк УДК 342(477)(073) ББК 67.400(4УКР)р30-2 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № від _ _ 2013 року) Рецензент: Федоренко Владислав Леонідович – доктор юридичних наук, професор,...»

«“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 88 УДК 342.7:343.12:342.1(495) ПОЛЕТИЛО К.С., кандидат юридичних наук, помічник судді Апеляційного суду Рівненської області ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І СВОБОДИ ТА ЇХ СУДОВИЙ ЗАХИСТ У КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМАХ ГРЕЦІЇ Анотація. У статті йдеться про відображення інформаційних прав людини і свобод, їх судовий захист та особливості судочинства в Конституції Греції. Ключові слова: інформаційні права людини і свободи, судовий захист, Конституція Греції. Аннотация. В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»