WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«International Scientific Journal Юридичні науки УДК - 342. 9:347.77 Гарбуз Тетяна Олександрівна здобувач кафедри адміністративного та фінансового ...»

International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/

Юридичні науки

УДК - 342. 9:347.77

Гарбуз Тетяна Олександрівна

здобувач кафедри адміністративного

та фінансового права

Національний університет біоресурсів

І природокористування України

Гарбуз Татьяна Александровна

соискатель кафедры административного

и финансового права

Национальный университет биоресурсов

и природопользования Украины

Garbuz T.O.

applicant

National University of Life and

Environmental Sciences of Ukraine

ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ

ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В

СФЕРЕ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

FORMS AND METHODS OF STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE OF

INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS

У статті аналізуються форми і методи управлінської діяльності, розглянуто правові та не правові методи через розкриття форм і методів державного управління об’єктами промислової власності.

Ключові слова: форми і методи, управлінська діяльність, об’єкти промислової власності, управлінські відносини.

В статье анализируются формы и методы управленческой деятельности, рассмотрены правовые и не правовые методы через раскрытие форм и методов государственного управления объектами промышленной собственности.

International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ Ключевые слова: формы и методы, управленческая деятельность, объекты промышленной собственности, управленческие отношения.

The article analyses forms and methods of management activity considered legal and not legal methods through disclosure forms and methods of state management of industrial property.

Keywords: forms and methods, management, industrial property, management of relationship.

Державне управління об’єктами промислової власності виявляється в конкретних діях і взаємозв’язків органів і посадових осіб, завдяки яким управлінська діяльність набуває певних форм. Тобто, переважний обсяг управлінської діяльності органів виконавчої влади виражається у певних формах. У спеціальній літературі існують різні підходи до розуміння форм державного управління. Термін «форма» означає вид, будь-який зовнішній вияв певного змісту. Якщо функції управління розкривають основні напрями цілеспрямованого впливу суб’єктів управління, то форми управління – це шляхи здійснення такого цілеспрямованого впливу, тобто форми управління показують, як практично здійснюється управлінська діяльність [1, с. 132].

Питання форм і методів державного управління об’єктами промислової власності до цього часу не були предметом окремих досліджень вітчизняних науковців, хоча питання форм і методів державного управління досліджувалося багатьма вітчизняними вченими-адміністративістами:

В. Б. Авер’яновим, Г. В. Атаманчук, Ю. П. Битяком, Р. А. Калюжним, Ю. І. Крегулом, Т. О. Коломоєц, Г. С. Стеценком та іншими.

Метою цієї статті є дослідження форм і методів державного управління об’єктами промислової власності.

Проаналізувавши наявні в адміністративно-правовій науці поняття та форми державного управління, слід виходити із того, що форми управлінської діяльності органами виконавчої влади (їх посадових осіб) здійснюються у правовій (зумовлюють юридичні наслідки) і не правовій формі (не зумовлюють настання юридичних наслідків), які складаються в процесі здійснення International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ виконавчої та розпорядчої діяльності. Серед форм управлінської діяльності виділяють правові і не правові форми, які доповнюють одна одну в процесі реалізації функцій діяльності суб’єктів публічної адміністрації.

Ю. І. Крегул під формами державного управління розуміє відмінні за своїм характером та наслідками способами зовнішнього вираження діяльності органів виконавчої влади. На його думку форми управлінської діяльності відзначається помітною універсальністю щодо конкретних сфер і галузей державного управління. Через це одні й ті самі форми успішно застосовуються і в економіці, і в адміністративно-політичній діяльності, а також при вирішенні внутрішньо організаційних питань. Тому такого великого значення набуває вміння вільно орієнтуватись у всій різноманітності форм, здатність здійснити обґрунтований вибір найефективніших серед них, а за необхідності – вдосконалювати існуючі форми. До не правових форм такі дії, як організація та проведення нарад, обговорень, перевірок, розробка проектів, планів, прогнозів, програм, методичних рекомендацій, здійснення заходів щодо підвищення якості та ефективності управлінської праці і т. ін. [2, с. 273–274].

З огляду на значну кількість суб’єктів державного управління промисловою власністю, їх функціональне призначення та різноманіття форм управління, вбачаємо доцільним здійснити класифікацію форм управлінської діяльності у досліджуваній сфері, взявши за основу вищенаведені основні форми управління, здійснимо їх класифікацію на прикладі діяльності Державної служби інтелектуальної власності України, яка входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері промислової власності.

До основних правових форм управління ДСІВ можна віднести такі, як Видання правових актів управління; укладання адміністративних договорів (надання адміністративних послуг); вчинення інших юридично значущих дій.

Що ж стосується не правових форм, то до них належать форми, які безпосередньо юридичного значення не мають, тобто не спричиняють виникнення конкретного юридичного результату. Найчастіше не правовими International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ формами визначаються різноманітні організаційні дії службовців органів виконавчої влади на різних етапах підготовки і виконання управлінських рішень. Це такі дії, як організація та проведення нарад, обговорень, перевірок, розробка проектів планів, прогнозів, програм, методичних рекомендацій, здійснення заходів щодо підвищення якості та ефективності управлінської праці і т. ін.

Не менш важливим елементом організаційно-правового механізму промислової власності є методи державного управління. Правильне розуміння методів можливе на підставі та в зв’язку з функціями управління.

Аналіз різних наукових визначень дає підстави вважати, що категорія методу управління в концентрованій формі відображає взаємозв’язок керуючих і керованих підсистем, де керуючий суб’єкт управління здійснює управлінський вплив на керований об’єкт. Крім того, внаслідок значного різноманіття суб’єктів виконавчої влади й об’єктів, що перебувають під їх впливом, методи управління теж є різноманітними.

У такому розумінні для методів управління промисловою власністю характерними є такі риси:

1) здійснюється в межах повноважень суб’єкта державного управління.

Зокрема, повноваження ДСІВ закріпленні у «Положенні про Державну службу інтелектуальної власності України», згідно з яким ДСІВ організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об’єкти права інтелектуальної власності тощо;

2) використовуються суб’єктами державного управління як засоби реалізації закріпленої за ними компетенції і безпосередньо виражають повноваження державно-владного характеру;

3) виражають управлінський вплив органів виконавчої влади та інших суб’єктів державного управління на відповідні керовані об’єкти. Наприклад, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Державну службу інтелектуальної власності України, або Державною службою інтелектуальної власності України та ДП «Український інститут промислової власності»;

International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/

4) здійснюються у взаємозв’язках між суб’єктами і об’єктами державного управління (між Державною службою інтелектуальної власності України та ДП «Український інститут промислової власності»);

5) завжди мають своїм адресатам відповідні керовані об’єкти (індивідуальні або колективні). На керованість індивідуальних об’єктів ми уже звертали свою увагу, що стосується колективних об’єктів, слід звернути увагу на той факт, що у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності важливу роль відіграють організації колективного управління. Зокрема такими, є: ВГО «Автор»; ПО «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами»; ВОСАСП «Оберіг» тощо. Проте, ці колективні об’єднання захищають суб’єктивні майнові права пов’язані із авторськими і суміжними правами;

6) забезпечують порядок в державному управлінні;

7) залежать від особливостей організаційно-правового статусу суб’єктів виконавчої влади (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

Державної служби інтелектуальної власності України тощо), а й насамперед від особливостей керованого об’єкта, індивідуального або колективного.

Будучи правильно поєднані, ці та інші методи створюють взаємопов’язану систему способів впливу, за допомогою яких суб’єкт виконавчої влади у сфері промислової власності здійснює управлінський вплив на об’єкт шляхом використання адміністративно-правових форм управління.

За сучасних умов розвитку ринкових відносин і корінних змін в механізмі державного управління та організаційно-правовому статусі суб’єктів управління, різноманітність конкретно використаних в управлінській діяльності методів реалізації завдань і функцій державних органів роблять актуальною класифікацію видів адміністративно-правових методів.

Оскільки державне управління так чи інакше спирається на владу, то воно в необхідних випадках не може бути реалізоване без застосування таких універсальних видів методів, як методи переконання і примусу, які посідають центральне місце серед видів методів управління.

International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ Методи переконання і примусу використовуються в усіх сферах та на всіх рівнях адміністрування, багато в чому визначаючи зміст та конкретний прояв інших методів. Наприклад, економічні та адміністративні методи адміністрування засновані на методі переконання [3, с. 146].

В державному управління, в тому числі й управлінні промисловою власністю метод переконання відіграє важливу роль. Цей метод в управлінській діяльності промисловою власністю використовується як система заходів правового і не правового характеру, які здійснюють органи управління промисловою власністю та громадські організації, що виявляється в здійсненні виховних, роз’яснювальних і заохочувальних методів, спрямованих на формування у громадян розуміння необхідності виконання нормативноправових актів з метою охорони та захисту об’єктів промислової власності.

Опора на методи переконання у здійсненні державного управління промисловою власністю не виключає того, що переконання має поєднуватися з методом державного примусу, який традиційно розглядають з позицій охорони та захисту сформованих державою правовідносин і забезпечення неухильного й точного виконання юридичних норм у сфері промислової власності, коли в цьому виникає необхідність.

Висновки. Аналіз теоретичних питань форм і методів управлінської діяльності, дає підстави зробити висновки, що термін «метод» у загальноприйнятому розумінні означає спосіб чи прийом здійснення чогонебудь, засіб досягнення поставленої мети. Методи виявляються у формах управління, через взаємодію суб’єктів і об’єктів управління, зв’язки, що між ними склалися у сфері промислової власності. В методах державного управління промисловою власністю реалізується воля держави, через уповноважені нею органи (їх посадових осіб), які наділені повноваження з метою забезпечити певний порядок в управлінні і мають організуючий вплив.

Аналіз поняття та ознак адміністративного примусу свідчать, що цей різновид державно-правового примусу визначений нормами адміністративного International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/ права, які застосовують уповноважені державні органи (їх посадові особи), носить комплексний правовий характер, поєднує профілактичні та припиняючи заходи з метою забезпечення належної охорони прав на об’єкти промислової власності.

Література

1. Адміністративне право України: Підручник/ Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О.

В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

2. Крегул Ю. І. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін.

– К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 592 с.

3. Адміністративне право України: Підручник. – Вид.2, змін. і доп./За заг. ред.

Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2012. – 528 с.

International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/Похожие работы:

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 2 (12) 2012 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО О Б У Ч Е Н И Я И В О С П И Т А Н И Я В П О Л Ь Ш Е Коваленко И. И. Рассмотрен опыт правового образования и воспитания в системе высшего об­ разования Польши. Показаны специфика учета общественного интереса в практи­ ческой деятельности будущих юристов, а также потенциал правового воспитания в деятельности юридических клиник. Ключевые слова: правовое...»

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 1 / 2012 НАЛИВАЙКО Л.Р., доктор юридичних наук, професор (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) УДК 342.95 ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Розглянуто актуальні питання підвищення професіоналізму та компетентності державних службовців в умовах формування відкритої демократичної системи державної служби в Україні з метою забезпечення зростання престижу професійної державної служби,...»

«ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ БУГАЄВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 344.1 ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ І ПОКАРАННЯ Спеціальність 12.00.08 кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса-2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі кримінального права Одеської національної юридичної академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор. Заслужений юрист...»

«Основні доктринальні підходи. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 4. С. 166-171. УДК 341.232.2:343.57 ОСНОВНІ ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОНЯТТЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ Столярський О. В. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна У статті аналізуються основні доктринальні підходи щодо розуміння поняття військових злочинів у міжнародному праві. У цьому контексті...»

«Теорія і практика правознавства. – Вип. 1 (5) / 2014 До 210-річчя Університету УДК 342.15 ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ О. Ю. ЛЯЛЮК, канд. юрид. наук, доцент кафедри державного будівництва, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків Проаналізовано чинне законодавство України на предмет правового закріплення положень, пов’язаних з територіальною організацією публічної влади. Важливе значення при обґрунтуванні...»

«Особливості здійснення прав. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 403-413. УДК 349.41 ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ АГРОЛАНДШАФТІВ Єлькін С. В. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського м. Сімферополь, Україна В статті досліджені особливості здійснення суб’єктивних прав на земельні ділянки агроландшафтів, що детерміновані об’єктивними функціями землі та...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 26, 2014 С. 3–16. 6. Панова В.В. Современные западные исследования международного конфликта / В.В. Панова // Международные процессы. – 2005. – Т. 3. – № 2 (8). – С. 128–135. 7. Перепелиця Г.М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи / Г. М. Перепелиця. – К.: Стилос ПЦ «Фоліант», 2003. – 256 с. 8. Радецький В. Г. Класифікація сучасних воєнних конфліктів і види миротворчої діяльності / В. Г. Радецький // Вісник...»

«249 Серія “Психологія”, 2011, №937 УДК 159.947 Прогностична значимість особистісних якостей водіїв при заключенні про здатність їх до скоєння дорожньо транспортних пригод Рябєв С. А. Досліджувані – водії автомобілів, що виконують міжнародні рейси у кількості 93 осіб, які були розділені на «аварійників» і «безаварійних». Аналіз їх особистих якостей з урахуванням усереднених даних в межах нормального розподілу не виявив суттєвих відмінностей в указаних групах водіїв. Примінення порівняння та...»

«Вісник Асоціації кримінального права України, 2013, № 1(1) УДК 343.2.01 В. І. Борисов, докт. юрид. наук, проф., академік НАПрН України, директор Науководослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, П. Л. Фріс, докт. юрид. наук, проф., зав. кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ Стаття присвячена з’ясуванню змісту поняття...»

«МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ Одеський національний університет імені І.І.Мечникова Інститут інноваційної та післядипломної освіти Кафедра клінічної психології МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсу «ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» для студентів денної та заочної форми навчання Одеса 2008 Укладач Юнг Н.В., доцент кафедри клінічної психології Рецензенти канд.психол.наук, професор Будіянський М.Ф. канд.психол.наук, доцент кафедри загальної та диференціальної психології ПУДПУ імені К.Д.Ушинського Бринза І.В....»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 2. 2011 г. С. 11-16. УДК 343.126(091)(477) ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЗА СТАТУТОМ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 1864 Р. Бурдін М. Ю. Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, Україна E-mail: mixlo@rambler.ru У статті наведено систему запобіжних заходів у кримінальному судочинстві, передбачених Статутом кримінального судочинства 1864 року, проаналізовано практику їх...»

«“Правова інформатика”, № 3(39) / 2013 50 УДК 349.951 КОМЗЮК Л.Т., кандидат юридичних наук, доцент, докторант юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ГАРМОНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАВ НА “ОСИРОТІЛІ ТВОРИ” В ЄС ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МЕДІА-ПРАВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація. У статті розглядається зміст Директиви 2012/28/ЄС Європарламенту і Ради від 25 жовтня 2012 р. про деякі дозволені способи використання “осиротілих творів”, яка набрала чинності 28 жовтня...»

«Протокол засідання Ради ПАРД №07 від 22 травня 2013 року Присутні члени Ради ПАРД: Журов Г.М., Каганов В.Ф., Медведєва Т.М., Швецов М.П., Гнатюк І.В., Сапунов Д.О., Жукова В.Ю., Румпа С.Ю., Грєхова З.С., Дубинко В.І. За довіреностями: Петренко В.О. (довіреність на Кия О.М.), Фіщук М.П. (довіреність на Кия О.М.), Сердюков К.Г. (довіреність на Кия О.М.) Порядок денний Щодо практичних питань провадження діяльності з торгівлі цінними паперами 1. Щодо практичних питань провадження депозитарної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»