WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Особлива інформація емітента 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Відкрите акціонерне товариство Видавництво Наддніпрянська правда 1.2. ...»

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової

форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор Шпак Д.В.

(прізвище та ініціали керівника)

(посада) (підпис)

МП

07.05.2012

(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Відкрите акціонерне товариство "Видавництво "Наддніпрянська правда"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження 73000 м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

1.5. Міжміський код та телефон, факс (0552) 33-44-06, (0552) 33-44-19

1.6. Електронна поштова адреса indp@tlc.ks.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 26.04.2012 (дата)

2.2. Повідомлення №78 Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України" 27.04.2012 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) http://indp.emitents.

net.ua/ua/docs/

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет 07.05.2012 ?fg_id=27 (адреса сторінки) (дата) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, Дата Зміни Прізвище, ім'я, по батькові Володіє часткою у Посада (призначено або прийняття фізичної особи або повне який видав) або статутному капіталі

–  –  –Похожие работы:

«ББК 67.9(4УКР)304 Л84 Рекомендовано Вченою радою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 21 квітня 2008 р. ) Рецензент В. С. Щербина — член кореспондент Академії правових наук Украї ни, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лукач, І. В. Л84 Правове становище холдингових компаній : монографія / І.В.Лукач. — К. : Юрінком...»

«ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА РИНКИ ЄС Короткий посібник для початківців з основних питань, що стосуються захисту ІВ при виході на ринки ЄС Захист прав інтелектуальної власності українських підприємств при виході на ринки ЄС Ортинська Марія Юріївна патентний повірений України, директор патентно-юридичної компанії IPStyle Видання цього посібника стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великобританії в Україні в рамках програми...»

«УДК 347(091): 340.13 О. О. Козинець, студентка 1 курсу юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – зав. кафедри державноправових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. іст. наук А. О. Ткаченко НОРМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА У ТРЕТЬОМУ СТАТУТІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1588 р. В даній статті досліджені норми цивільного права за Третім Статутом Великого Князівства...»

«Список робіт, що надійшли на електронну адресу conference2011@ukr.net, для участі у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні». З 21 березня по 25 березня 2011 року на кафедрах юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводиться конкурсний відбір тез доповідей учасників конференції. Перелік кращих робіт затверджується для публікації на Вченій Раді юридичного факультету і тези доповідей передаються в друк....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ГОНЧАРЕНКО ГАННА АНАТОЛІЇВНА УДК 342.951:630 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2015 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Забезпечення сталого розвитку України як демократичної, правової держави, її...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»