WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«У науці трудового права норми про примирні процедури традиційно вважаються складовою правового інституту колективних трудових спорів, розвитку теоретичних засад якого ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВІДГУК

офіційного опонента про дисертацію Дейнеки Володимира

Миколайовича на тему: «Примирні процедури ніірінісннн трудових

спорів», подану до спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 Національного

університету «Одеська юридична академій» на здобутій наукового

сгупеїні кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове

право; право соціального забезпечений

У науці трудового права норми про примирні процедури традиційно

вважаються складовою правового інституту колективних трудових спорів, розвитку теоретичних засад якого приділяється достатня увага вітчизняних та зарубіжних науковців. Включення до Книги дев'ятої «Індивідуальні трудові спори» проекту Трудового кодексу України глави 2 «Примирні процедури з розгляду індивідуальних трудових спорів» обумовлює необхідність нового підходу до інституту примирних процедур вирішення трудових спорів, а саме наукової розробки питань про поняття, принципи, форми, порядок здійснення примирних процедур вирішення індивідуальних трудових спорів.

Одним із актуальних завдань сучасної науки трудового права г комплексний аналіз примирних процедур вирішення трудових спорів на підгрунті чинного законодавства, проекту Трудового кодексу України. У зв’язку з цим тема дисертаційного дослідження обрана обґрунтовано і безперечно представляє інтерес як у теоретичному, так і у прикладному плані. У сучасній науці трудового права теоретичні та практичні проблеми правового регулювання примирних процедур вирішення трудових спорів ще не були предметом спеціального комплексного дослідження. Актуальність теми дисертації достатньою мірою обгрун тована здобувачем.

Теоретичні та практичні питання теми дисертації досліджувалися у межах виконання плану науково-дослідної роботи кафедри трудового права та прана соціального забезпечення «Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці та соціального забезпечення» на 2011роки як складової плану науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права»

на 201 1-2015 роки (державний реєстраційний номер 01 1011000671).

У роботі чітко виділені об'єкт і предмет дослідження. Сформульовані мета і завдання вказують на глибину наукового пошуку, його комплексний характер і новаційний підхід здобувана до вирішення проблем правового регулювання примирних процедур вирішення трудових спорів у сучасних умовах.

Структурна побудова дисертації є логічно обґрун тованою, послідовною і повною мірою відповідає поставленій меті дослідження розвитку теорії трудового права щодо передбачених чинним законодавством, проектом ТК України, проектом Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів» примирних процедур вирішення трудових спорів та внесенню пропозицій щодо вдосконалення їх юридичного забезпечення.

Обсяг дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам і складає 180 сторінки основного тексту, що свідчить про глибину науковог о пошуку і забезпечує комплексний розгляд поставлених завдань.

У дисертації використана належна науково-методична база. Система загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання включає діалектичний метод пізнання правових явищ, історичний, порівняльноправовий, формально-догматичний, структурно-функціональний, формальноюридичний та інші методи, що у сукупності забезпечило одержання достовірних наукових результатів, обгрунтованість і переконливість висновків і пропозицій автора.

У процесі дослідження здобувачем був проаналізований значний обсяг нормативного матеріалу, зроблений широкий огляд наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених у сфері загальної теорії права, міжнародного права, трудового права та інших галузей системи національного права. До досягнень дисертаційного дослідження слід віднести глибокий аналіз міжнародних актів, зокрема актів МОЇ І.

позитивного зарубіжного законодавчого досвіду й обгрунтування доцільності його запозичення, а також розробку конкретних шляхів імплементації зазначеного досвіду у національну юридичну практику.

Використання здобувачем значної наукової, нормативної та емпіричної бази сприяло глибокому, різнобічному висвітленню досліджуваної проблематики, формулюванню численних висновків і пропозицій, що мають ознаки наукової новизни.

У дисертації визначаються поняття та основні принципи примирних процедур вирішення трудових спорів (підрозділ 1.2). Обгрунтовано розуміння зазначених процедур у науці трудового права не тільки як примирних процедур вирішення колективних трудових спорів, що передбачені чинним законодавством, а й як примирних процедур з розгляду індивідуальних трудових спорів, передбачених проектом Трудового кодексу України. У результаті проведеного історично-правового екскурсу здобувай визначив загальні напрями розвитку правового регулювання примирних процедур вирішення трудових спорів, а також обгрунтував пропозиції з відбиття історичного правового досвіду в актах чинного трудового законодавства і проекті Трудовою кодексу України (підрозділ 1.4).

Заслуговує на увагу дослідження автором особливостей правового регулювання примирних процедур вирішення трудових спорів у країнах з розвиненою ринковою економікою та постсоціалістинних країнах. Автор правильно звертає увагу на позитивний законодавчий досвід зарубіжних З країн щодо наявності у трудових кодексах окремої глави про примирні процедури.

У дисертації значна увага приділена дослідженню понятійних категорій, вдосконаленню понятійного інструментарію сучасного трудового права, розвитку теоретичних основ інституту трудових спорів.

Гак, у роботі примирні процедури пропонується визначити як комплекс організаційних, правових, соціально-економічних та інших заходів, спрямованих на вирішення трудових спорів, а також на запобігання їх виникнення. У вузькому розумінні примирні процедури визначені автором як розгляд трудових спорів уповноваженими органами з метою їх вирішення (с.

45).

Заслуговують на увагу визначення автором таких понять, як «трудові спори» (с.18), «індивідуальні трудові спори» (с.20), «колективні трудові спори» (с. 36), «примирні процедури вирішення колективних трудових спорів» (с. 45), «примирні процедури вирішення індивідуальних трудових спорів» (с.45), «основні принципи примирних процедур» (с.51) та деяких інших.

На підставі глибокого дослідження правової природи трудових спорів, їх поняття і предмету дисертантом зроблений переконливий висновок про співвідношення понять «трудовий спір», «конфлікт» та «розбіжності».

Зроблено висновок, що найбільш широким із зазначених понять поняття :

«розбіжності», що включає «конфлікт» і «трудовий спір». Трудовий спір виникає з моменту звернення до компетентного органу і є більш вузьким поняттям, ніж розбіжність.

Можна погодитися з пропозицією про класифікацію розбіжностей за формою врегулювання на державні та недержавні, юрисдикційні та нсюрисдикційні.

Слід підтримати пропозицію дисертанта про закріплення у чинному КЗпІІ та проекті Трудового кодексу України обов’язку роботодавця і ираціиника вживати всіх можливих заходів, не заборонених законодавством, щодо врегулювання індивідуального трудового спору, який виник між ними (с56).

Заслуговує на увагу висновок автора про місце норм про примирні процедури вирішення трудових спорів у системі трудового права України.

Обгрунтовано висновок про те, що зазначені норми є складовою двох самостійних правових інститутів - «Індивідуальні трудові спори» та «Колективні трудові спори» як структурних частин «Індивідуальне трудове право» і «Колективне трудове право» системи сучасного трудового права України (с.85).

Із зазначеним висновком нов’заний наступний висновок - щодо юридичної природи правовідносин, що виникають у зв'язку з вирішенням трудових спорів, і відтак і примирних процедур вирішення трудових спорів.

Автор переконливо доводить, що правовідносини з вирішення індивідуальних трудових спорів с одним із видів індивідуальних трудових правовідносин, у зв'язку з чим примирні процедури з розгляду індивідуальних трудових спорів реалізуються у рамках зазначених правовідносин. У свою чергу, примирні процедури з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) реалізуються в рамках колективних трудових правовідносин із вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (с.88).

У дисертації сформульовано низку конкретних пропозицій щодо удосконалення організації та діяльності примирних органів вирішення колективних трудових спорів (примирної комісії, трудового арбітражу) (підрозділи 2.1, 2.3), а також незалежного посередника, Національної служби посередництва і примирення як органів, які сприяють вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (підрозділи 2.3, 2.4). Зокрема, правильно звертається увага на необхідність удосконалення механізму виконання рішень примирної комісії (с. 99), трудового арбітражу (с. 127).

Автор правильно звертає увагу на те, що у чинному Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» відсутні будь-які механізми, які забезпечили б виконання рішень примирної комісії, трудових арбітражів. Слушною є пропозиція встановити примусовий порядок виконання рішення трудового арбітражу, якщо сторони попередньо домовилися про обов’язковість його виконання (с.128).

Відповідно до частини другої ст. 31 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» за невиконання рішення трудового арбітражу щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) винні особи, які представляють інтереси сторін, притягуються до дисциплінарної або адміністративної відповідальності згідно із законодавством. Разом з тим, відповідні норми щодо відповідальності у Кодексі про адміністративні правопорушення України, Кодексі законів України про працю відсутні. У зв’язку з чим слід погодитися з висновком автора про необхідність доповнити зазначені кодекси спеціальними нормами про відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікт и) (с. 127).

Дисертація містить низку інших положень, що мають бути оцінені як внесок її автора у вітчизняну науку трудового права.

Змісту роботи свідчить про те, що авторові вдалося вирішити поставлені завдання. Одержані результати свідчать про їх наукову новизну.

Результати наукового пошуку знайшли відбиття у 12 публікаціях, у тому числі 4 статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, перелік яких зат верджено ІМОІІ України, 1 статті, опублікованій у зарубіжному періодичному виданні, а також пройшли переконливу апробацію на наукових і науково-практичних конференціях. Зміст автореферату повною мірою відображає основні положення дисертаційного дослідження. Висновки, пропозиції і рекомендації, що містяться у дисертації, мають безперечне практичне і теоретичне значення.

Водночас дисертаційна робота містить деякі недоліки. Окремі висновки та пропозиції '{добувача видаються недостатньою мірою обґрунтованими або с дискусійними.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1. У дисертації значна увага приділяється дослідженню безпосередніх переговорів як способу вирішення розбіжностей, які виникли між працівником і роботодавцем (підрозділ 3.1). Автор розглядає безпосередні переговори як неюрисдикційну стадію досудового порядку вирішення індивідуальних трудових спорів, формулює пропозиції щодо необхідності її законодавчого врегулювання. Проте недостатньо уваги в роботі приділено дослідженню встановленої Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» процедури переговорів сторін до утворення примирних органів: порядок формування вимог найманих працівників, профспілок (ст. 4), порядок і строки розгляду вимог найманих працівників або профспілки (ст. 5), тобто визначеної процедури переговорів до утворення примирних органів через механізм взаємних прав і обов’язків сторін.

2. У підрозділі 2.2 дисертації автором аналізуються правові основи діяльності незалежного посередника ш чинним законодавством і трудового медіатора за проектом Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів». Зазначеним законом, актами Національної служби посередництва і примирення встановлюється особливий морально-правовий статус посередника і визначаються його основні риси. Однак поза увагою автора залишилися способи впливу посередника на сторони колективного трудового спору (конфлікту), вимоги до його особистих якостей, від чого значною мірою залежить успішний результат посередництва.

3. У підрозділі 3.1 досудовий порядок вирішення розбіжностей між працівником і роботодавцем розглядається як одна з юрисдикційних форм захисту трудових прав та інтересів працівників. Враховуючи це, суперечливою с пропозиція дисертанта виділяти у досудовому порядку вирішення розбіжностей, що виникли між працівником і роботодавцем, дві стадії: 1) доюрисдикційну стадію, а саме безпосередні переговори між працівником і роботодавцем; 2) юрисдикційну стадію, а саме розгляд індивідуального трудового спору комісією з трудових спорів.

4. Потребує додаткового обґрунтування пропозиція автора про доцільність законодавчого врегулювання процедури безпосередніх переговорів як способу вирішення розбіжностей між працівником і роботодавцем. У проекті ТК України дисертант пропонує врегулювати доюрисдикційиий порядок вирішення розбіжностей між працівником і роботодавцем наступним чином: передбачити безпосередні переговори працівника і роботодавця як спосіб вирішення розбіжностей між працівником і роботодавцем; встановити обов’язок роботодавця вступити у переговори з працівником і у двотижневий термін надати письмову відповідь на вимоги працівника; закріпити право працівника на звернення до органів з розгляду індивідуальних трудових спорів, якщо працівник самостійно або за участю свого представника не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з роботодавцем протягом двох тижнів після звернення; вирішити питання про юридичну силу узгодженого і належно оформленого сторонами рішення, досягнутого у ході переговорів; передбачити можливість звернення працівника до суду, мінуючи К ІС, в разі, якщо розбіжності не вдалося врегулювати при безпосередніх переговорах з роботодавцем протягом двох тижнів після звернення (с. 174).

Окремі з названих пропозицій є неприйнятними, зокрема, щодо юридичної сили рішення, досягнутого в ході переговорів та його належного оформлення. Рішення про вирішення трудового спору може бузи винесене тільки відповідним уповноваженим органом, якому підвідомчий данин спір.

5. Погребує конкретизації пропозиція дисертанта про виокремлення спеціальних принципів примирних процедур вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, сформульована у підрозділі 1.2 «Поняття та основні принципи примирних процедур вирішення трудових спорів».

Зазначені зауваження не зменшують значущості виконаної роботи, носять у своїй основі дискусійний характер і не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження.

Дисертація с спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем примирних процедур вирішення трудових спорів, в якому розроблені концептуальні засади відповідного інституту. Теоретичні положення, наукові висновки і пропозиції, що містяться у дисертації, мають достатнс теоретико-правове обґрунтування, містять ознаки наукової новизни, спрямовані на розвиток понятійного апарату трудового права і вдосконалення правового регулювання примирних процедур вирішення трудових спорів.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«СУЧАСНІ ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДК 342.95:349.4 М. В. Мозальова, кандидат юридичних наук, науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК БЕЗ ОФОРМЛЕННЯ ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ Стаття присвячена виявленню підстав для нарахування збитків за фактичне використання земельних ділянок без оформлення правовстановлюючих документів відповідно до вимог законодавства. Досліджується можливість...»

«Офіс спільноїinto the EU Research AreaUkraine’s Integration Joint Support Office (JSO) for Enhancing підтримки (JSO) інтеграції України до (ERA) європейського дослідницького простору (ERA) EuropeAID/127891/C/SER/UA EuropeAID/127891/C/SER/UA Україна Правові і фінансові аспекти участі українських організацій у РП7 Проект фінансується Європейським Союзом Іван Кульчицький заступник директора ЛвЦНТЕІ, регіональний експерт проекту Національний Проект реалізує інформаційний центр консорціум під зі...»

«ISSN 2224-9516. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2013. Вип. 35 УДК 025.343.2:34 Марія Пущук, мол. наук. співроб. відділу систематизації НБУВ РОЗВИТОК ЮРИДИЧНИХ НАУК У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ БІБЛІОТЕЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ У статті розглядається проблема вдосконалення робочих таблиць НБУВ розділу «Х Держава і право. Юридичні науки». Досліджено зміни та доповнення в розділі, зумовлені розвитком юридичних наук, змінами чинного законодавства та іншими...»

«УДК 341.224.3 Є. А. Самойленко, асистент кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВА ПРОХОДУ ПО МІЖНАРОДНИХ РІКАХ У статті аналізуються існуючі концептуальні підходи до трактування свободи річкового судноплавства та висловлюються пропозиції щодо сучасного розуміння юридичної природи права проходу по міжнародних ріках. Ключові слова: міжнародне річкове право, міжнародна ріка, право проходу, річкова...»

«Право УДК 346:352.07-047.22 В. О. ВОЗНА аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків ГОСПОДАРСьКА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАбЕЗПЕчЕННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного розвитку законодавства про місцеве самоврядування в контексті точної, детальної і юридичної коректної систематизації саме організаційно-господарських повноважень таких органів у сфері господарювання....»

«УДК 347.121.2 Лілія Федюк * ПРАВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ У цій статті досліджується право на індивідуальність юридичних осіб. Доводиться, що дане право є особистим немайновим. До його змісту входять правомочності з володіння, користування, розпоряджання своєю індивідуальністю та її окремими ознаками. В результаті пропонуються відповідні зміни до законодавства. Ключові слова: юридична особа, особисті немайнові права, право на індивідуальність. Федюк Л. В. Право юридического лица на...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №1(7) УДК 343.1 О. В. Іващенко здобувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики (Івано-Франківський факультет Національного університету Одеська юридична академія) ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКЛИКУ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ УЧАСТІ У СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЯХ Досудове розслідування являє собою процесуальну діяльність органів досудового розслідування, визначених ст. 38 нового КПК...»

«_ НАУКОВИЙ ВІСНИК 3 2013 _ Львівського державного університету внутрішніх справ _ 19. Три закони про вживання мов: української білоруської та литовської в адміністрації, самоврядуваннях, судах, прокураторських урядах, нотаріаті та школах Речі Посполитої Польської / пер. Ю. С. Киркиченка. – Варшава, 1924. – 15 с. Марковский В. Я. Украинская историография по вопросам языковых отношений в Галичине во ІІ пол. ХІХ – І пол. ХХ ст.ст. Анализируются работы украинских правоведов по вопросам языковых...»

«УДК 004.738.5:342.571 КАНДЗЮБА Сергій Павлович, канд. техн. наук, доц. каф. інформ. технологій та інформ. систем ДРІДУ НАДУ КРАВЦОВ Олег Валентинович, канд. техн. наук, доц. каф. інформ. технологій та інформ. систем ДРІДУ НАДУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА «ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» ЯК ІНСТРУМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ Розглядається проблема забезпечення прозорості всієї системи роботи із зверненнями громадян. Надаються пропозиції з розробки інформаційноаналітичної системи. Ключові слова: звернення...»

«“Інформація і право”, № 1(4) / 2012 33 УДК 347.78 КОМЗЮК Л.Т., кандидат юридичних наук, доцент, докторант юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЄС Анотація. Про основні тенденції гармонізації авторського права Європейського Союзу. Ключові слова: авторське право, гармонізація права Європейського Союзу, апроксимація законодавств. Аннотация. Об основных тенденциях гармонизации авторского права Европейского...»

«ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ МОЙСЕЙ ЛЮБОМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ УДК 342.95(351) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ЖИТЛО Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Військовому інституті Київського національного університету...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО МЯКОТА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА УДК 341.222 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ 12.00.11 – міжнародне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат...»

«Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні УДК 347.155 О. С. КАРЕТНИК Олена Сергіївна Каретник, асистент кафедри Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ (ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ) В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Сучасна Україна характеризується поступовим переходом від індустріального суспільства до інформаційного, завдяки інформатизації усіх сфер діяльності в ньому. Значний прогрес у розвитку інформаційних технологій, їх повсюдне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»