WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність

інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння Райтбург Ю.Г.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

29.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "РОДОВIД БАНК"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження Київська, д/в, 04136, м.Київ, Пiвнiчно-Сирецька,1-3

5. Міжміський код, телефон та факс 0-800-50-88-88, (044) 255-86-56, (044) 255-86-54.

6. Електронна поштова адреса

BANK@RODOVIDBANK.COM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014 (дата)

2. Річна інформація опублікована Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у № 81 29.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет www.rodovidbank.com 29.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента: X 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

–  –  –

1) посада Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сисоєва Тетяна Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н

4) рік народження**

5) освіта** Вища, має науковий ступiнь кандидата економiчних наук

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 07.2008 - Державна податкова адмiнiстрацiя України: начальник управлiння органiзацiї перевiрок фiнансових установ Департаменту контрольно-перевiрочної роботи; директор Департаменту контролю за фiнансовими установами та операцiями у сферi ЗЕД; з 05.2010 - Мiнiстерство фiнансiв України: помiчник Мiнiстра вiддiлу органiзацiйного забезпечення (апарат Мiнiстра) Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба);

директор Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв; з 02.2011 до теперiшнього часу – директор Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.

8) дата обрання та термін, на який обрано 13.09.2011 3

9) Опис Сисоєва Т.П. обрана Головою Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора вiд 13.09.2011 р. № 397. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 № 145. Вказана особа має повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Заступник Голови Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матузка Ярослав Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н

4) рік народження**

5) освіта** Вища юридична

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 11.2008 - начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Мол Менеджмент»; з 04.2009 – Мiнiстерство фiнансiв України:

заступник директора Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба) - начальник аналiтичного вiддiлу; заступник директора Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв - начальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами; директор Департаменту правового забезпечення; з 03.2011 до теперiшнього часу – директор Юридичного департаменту Мiнiстерства фiнансiв України.

8) дата обрання та термін, на який обрано 13.09.2011 3

9) Опис Матузка Я.В. обраний заступником Голови Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора вiд 13.09.2011 р. № 397. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 №145.

Вказана особа має повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Глущенко Юлiя Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н

4) рік народження**

5) освіта** Вища економiчна, має науковий ступiнь кандидата юридичних наук

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 10.2006 - Державна iпотечна установа: заступник директора фiнансового департаменту-начальник вiддiлу управлiння ризиками; заступник директора департаменту з управлiння ризиками-начальник вiддiлу управлiння кредитним ризиком; заступник директора департаменту з управлiння ризиками-начальник вiддiлу управлiння ринковими ризиками; директор департаменту з управлiння ризиками; заступник директора департаменту фiнансовоекономiчного планування та управлiння ризиками; з 08.2010 - Мiнiстерство фiнансiв України: радник Мiнiстра вiддiлу органiзацiйного забезпечення (апарат Мiнiстра) Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба);

начальник вiддiлу управлiння ризиками Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв; з 03.2011 до теперiшнього часу - начальник вiддiлу управлiння ризиками Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України

8) дата обрання та термін, на який обрано 13.09.2013 3

9) Опис Глущенко Ю.М. обрана членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора вiд 13.09.2011 р. № 397. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 №145. Вказана особа має повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузькiн Євген Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н

4) рік народження**

5) освіта** Вища iнженерно-економiчна та вища в галузi державного управлiння, кандидат економiчних наук

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 04.2007 - директор Харкiвського iнституту фiнансiв Українського державного унiверситету фiнансiв та мiжнародної торгiвлi; з 04.2010 - Мiнiстерство фiнансiв України: заступник Мiнiстра фiнансiв України, директор Департаменту фiнансiв виробничої сфери; з 09.2011 - директор Департаменту мiсцевих бюджетiв та iнвестицiй Мiнiстерства фiнансiв України; з 04.2013 до теперiшнього часу - директор Департаменту мiсцевих бюджетiв, взаємодiї з ЦОВВ та регiонами Мiнiстерства фiнансiв України.

8) дата обрання та термін, на який обрано 13.09.2011 3

9) Опис Кузькiн Є.Ю. обраний членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора вiд 13.09.2011 р. № 397.У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi з урахуванням наказiв вiд 25.06.2010 № 322 та вiд 18.04.2011 №

145. Вказана особа має повноваження, визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макацарiя Сергiй Мегонович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н

4) рік народження**

5) освіта** Вища економiчна

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 08.2008 – Мiнiстерство фiнансiв України: заступник Мiнiстра фiнансiв України; заступник директора Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба); з 03.2011 – директор Департаменту управлiння державним боргом та мiжнародного спiвробiтництва Мiнiстерства фiнансiв України; з 09.2011 до теперiшнього часу - Заступник директора Департаменту мiсцевих бюджетiв, взаємодiї з ЦООВ та регiонами Мiнiстерства фiнансiв України

8) дата обрання та термін, на який обрано 13.09.2011 3

9) Опис Макацарiя С.М. обраний членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора вiд 13.09.2011 р. № 397. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi з урухуванням наказу вiд 18.04.2011 № 145. Вказана особа має повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Страхова Наталiя Борисiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/нi

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 09.2008 - Мiнiстерство фiнансiв України: заступник директора Департаменту-начальник вiддiлу банкiвської дiяльностi та координацiї взаємодiї з НБУ Департаменту полiтики розвитку ринку фiнансових послуг; з 03.2011 до теперiшнього часу – заступник Директора Департаменту - начальник вiддiлу з питань банкiвських послуг та координацiї взаємодiї з НБУ Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.

8) дата обрання та термін, на який обрано 13.09.2011 3

9) Опис Страхова Н.Б. обрана членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора вiд 13.09.2011 р. № 397. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначено кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 № 145. Вказана особа має повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романченко Сергiй Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н

4) рік народження**

5) освіта** Вища юридична, має науковий ступень доктора фiлософiї

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 08.2008 - директор Департаменту персоналу Державної податкової адмiнiстрацiї України; з 07.2011 до теперiшнього часу – директор Департаменту роботи з персоналом, запобiгання та протидiї корупцiї Мiнiстерства фiнансiв України.

8) дата обрання та термін, на який обрано 13.09.2011 3

9) Опис Романченко С.Г. обраний членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" згiдно з наказом тимчасового адмiнiстратора вiд 13.09.2011 р. № 397. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" на цiй посадi. Вказана особа має повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Начальник Служби внутрiшнього аудиту

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цируль Дмитро Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н

4) рік народження**

5) освіта** Вища технiчна та економiчна

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 11.12.2007– ВАТ «РОДОВIД БАНК»: заступник начальника Управлiння внутрiшнього аудиту, начальник Управлiння аудиту регiонiв, начальник Управлiння аудиту банкiвських процесiв Служби внутрiшнього аудиту; з 10.05.2011 до теперiшнього часу - АТ «РОДОВIД БАНК»: начальником Служби внутрiшнього аудиту.

8) дата обрання та термін, на який обрано 10.05.2011 необмеженийPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Співвідношення колізійних норм і колізійних принципів при подоланні колізій між нормами рівної юридичної сили Москалюк Олександр Володимирович, асистент кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, адвокат УДК 340.13 (043.3) Колізії норм права обумовлюють необхідність їх подолання в юридичній практиці, тобто необхідність здійснити вибір однієї з двох норм, які суперечать одна одній, з...»

«МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Європейський суд з прав людини: структура та діяльність РОГАТИН 2012 РІК РОГАТИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Європейський суд з прав людини: структура та діяльність Методичний посібник на тему «Європейський суд з прав людини: структура та діяльність» підготовлено Рогатинським районним управлінням юстиції Відповідальний за підготовку методичного посібника – спеціаліст ІІї категорії Рогатинського районного управління юстиції –...»

«Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство УДК 340.5 Н. О. ДАВИДОВА Наталія Олександрівна Давидова, кандидат юридичних наук, доцент, доцент Університету сучасних знань КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОСВІТИ В США Сполучені Штати є взірцем для побудови системи інституцій освіти, зокрема вищої освіти, оскільки тут за багатьма міжнародними рейтингами знаходиться більше половини зі 100 найкращих університетів світу. Актуальним є порівняння українського...»

«Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції: позиції теорії та практики Ма т е р і а л и науково-практичної конференції 5 жо вт ня 2 0 1 2 р о ку Одеса – 2012 2 Матеріали науково-практичної конференції ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ Колесниченко В.М. Роль і місце Вищої ради юстиції в системі органів державної влади Кивалов С.В. Перспективы совершенствования правового статуса Высшего совета юстиции в процессе конституционной реформы в Украине. 13 Полянский Ю.Е....»

«Зареєстровано Затверджено Міністерством юстиції України Установчою конференцією Свідоцтво № 1033 від 9 червня 1998 року Всеукраїнської громадської організації «Федерація баскетболу України» (протокол від 26 лютого 2003 року) Зареєстровано Затверджено Міністерством юстиції України Позачерговою конференцією Із змінами та доповненнями Всеукраїнської громадської організації 18 квітня 2005 року «Федерація баскетболу України» (протокол від 22 лютого 2005 року) Зареєстровано Затверджено Черговою...»

«1 УДК. – 342.56.349.22 Логвиненко М.І. к.ю.н., доцент кафедри АГПФЕБ Сумського державного університету Юрковський Ю.О. студент юридичного факультету СумДу Особливості правового статусу суддів як суб’єктів трудових правовідносин Features of the Legal Status of Judges as Subjects of Labor Legal Relationship Надана оцінка переваг і недоліків правового статусу суддів як суб’єктів трудових правовідносин. Розглянуті деякі обмеження та гарантії трудової діяльності суддів. Ключові слова : правовий...»

«, ' УДК 347.93-054.73 ББК 67.410:60.54 Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 4 від 21.11.2014 року) Рецензент: ШУКЛІНА Наталія, проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України.Авторський колектив: КАЛХУН Ноель, старший регіональний радник з правових питань Регіональне Представництво УВКБ ООН у Білорусі, Молдові, Україні. ПЛЕЧКО Дмитро, радник з правових...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Безпалько Людмила Василiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Науково-виробничий центр...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 218–224 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 218–224 ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДК 349.2 ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ М. Більдінова Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург,...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №2(10) УДК 347.95 Бонтлаб В. В. кандидат юридичних наук, доцент Київського інституту Національного університету «Одеська юридична академія», здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА У НОВІТНІХ УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: НАУКОВОПРАВОВИЙ АСПЕКТ Актуальність теми. Одним із найважливіших напрямів...»

«Студентська трибуна УДК 347.6 М. І. КОРМИЛО Михайло Іванович Кормило, студент IV курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ЧАСТКИ У СПАДЩИНІ У цивілістичній науці існують різні підходи до розуміння поняття «обов’язкової частки у спадщині», до визначення місця обов’язкової частки у системі видів спадкування, порядку й особливостей обчислення її розміру зі спадкової маси. Відсутні єдині критерії стосовно цих...»

«МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 10. Калакура В. Я. Особливості джерел міжнародного сімейного права / В. Я. Калакура // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2010. – № 1. – С. 115–119.11. Калакура В. Я. Принципи колізійного регулювання в міжнародному сімейному праві / В. Я. Калакура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2009. – № 80. – С. 40–43.12. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації / В. І. Кисіль....»

«УДК 340.12:81’22(09) О.В. Павлишин, кандидат юридичних наук, доцент СЕМІОТИЧНА ТРАДИЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СЕМІОТИКИ ПРАВА У статті проаналізовано поняття знаку та здійснено огляд підходів до класифікації знаків у логіко-філософських трактатах мислителів епохи Середньовіччя. Стаття на основі вивчення й узагальнення досліджень цієї епохи ілюструє відмінності у розумінні сутності знаку та його ключових характеристик, доводить те, що семіотичні ідеї схоластів мають...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»