WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 323.225 А. М. БОБРУК ПОЛІТИЧНА МІМІКРІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ Аналізується феномен політичної мімікрії в контексті наукового дискурсу. ...»

-- [ Страница 1 ] --

553

Юридичні і політичні науки

регулирование лоббистской деятельности в РФ / А.Л. Кучеров // Государственная власть

и местное самоуправление в РФ: система, опыт, перспективы. – М., 1998. – С. 51.

15. Малютин М.В. Кто такие лоббисты? Сама власть / М.В. Милютин // Бизнес и политика. – 1995. – № 5. – С. 56. 16. Арбузов А.В. Правовой нигилизм: теоретико-правовое

исследование: дис….канд. юрид. наук / Арбузов А.В. – СПБ., 2006. – С. 178. 17. Зверев Е.В. Цит. работа. 18. Кучеров А.Л. Цит. работа. – С. 51.

УДК 323.225 А. М. БОБРУК ПОЛІТИЧНА МІМІКРІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Аналізується феномен політичної мімікрії в контексті наукового дискурсу. Визначається її сутність та форми вияву. Узагальнюється її значення як універсального соціального явища та чинники, які впливають на стан політичної мімікрії в суспільстві.

Ключові слова: політична мімікрія, форми політичної мімікрії, політична адаптація, чинники політичної мімікрії.

Бобрук А.Н. Политическая мимикрия: определение сущности в современном научном дискурсе Анализируется феномен политической мимикрии в контексте научного дискурса.

Определяется ее сущность и формы проявления. Обобщается ее значение как универсального социального явления и факторы, которые влияют на состояние политической мимикрии в обществе.

Ключевые слова: политическая мимикрия, формы политической мимикрии, политическая адаптация, факторы политической мимикрии.

Bobruk A.N. Рolitical mimicry: the definition suschnostі in modern scientific discourse Analyzes the phenomenon of political mimicry in the context of scientific discourse. Is determined by its nature and manifestations. We generalize its importance as a universal social phenomenon and the factors that influence the state of political mimicry in society.

Key words: political mimicry, a form of political mimicry, political adaptation factors of political mimicry.

Дослідження проблеми політичної мімікрії зумовлюється насамперед суспільною потребою визначення її глибинної сутності, детермінант, форм вияву, а також наслідків маскувальної поведінки політиків для життєдіяльності українського суспільства. Не є новиною, що нині в Україні політичною або ідеологічною зрадою здивувати неможливо. Депутати змінюють фракції, як рукавички, партії змінюють кольори, політики сповідують гасла, діаметрально протилежні тим, що вони висували вчора. Пристосуванство стало епідемією, більше того – стало стилем, певною моделлю поведінки, яка не обговорюється і тим паче – не засуджується. Спостерігається зміна політичної орієнтації десятків прихильників колишньої влади, пошук ними нового політичного іміджу. Це явище має такий масштаб, що фактично спричиняє суттєву зміну політичної ваги і перспектив © БОБРУК Алла Миколаївна – здобувач кафедри політичних наук Київського національного університету ім. М.П. Драгоманова Держава і право · Випуск 60 окремих політичних партій.

У природному середовищі мімікрія розглядається вченими як пристосувальне явище до жорстоких небезпечних природних умов, що загрожують існуванню певного виду тварин чи комах. Класифікацію мімікрії в природі здійснив французький біолог Жиар. За його визначенням, існують такі види мімікрії: 1) агресивна, яка необхідна для того аби напасти на жертву; 2) захисна, спрямована на захист від нападника (опікунська мімікрія) або ж для того, щоб злякати його обманним виглядом (загрозлива мімікрія); 3) пряма, завдяки якій тварина, що мімікріює, безпосередньо зацікавлена в тому, аби замаскуватися; 4) непряма, що існує тоді, коли тварини різних видів у ході пристосування і конвергенції виробляють щось подібне на «професійну схожість»1.

Психологія розглядає мімікрію як «одну з форм соціальної поведінки». Вони стверджують, що імітація та мімікрія закладена в нас природою з дитинства. Цей факт доводять автори теорії гри Е. Берн та Й. Хейзинга2. За їх словами, процеси наслідування, імітації та мімікрії не лише притаманні людям від природи, а й є життєво необхідними для життя в соціумі, адже за допомогою наслідування виконуються чи порушуються «правила гри», витримуються чи ламаються стереотипи.

Тому проекція когнітивного досвіду у галузі природничих наук на суспільну, соціально-політичну реальність, на поведінкові характеристики людини є цікавим та новітнім напрямом сучасної політології. Власне тому є сенс дослідити політичну мімікрію як явище, що виникає та функціонує у суспільному організмі, моделює його, впливаючи на перебіг подій тощо. Більше того, соціальна реальність, яка репрезентує будь-яку державу як систему, впродовж останніх десятиліть може бути інтерпретована крізь призму мімікрійних сценаріїв, й у такий спосіб можна здійснити новий і дещо нетрадиційний погляд на історію, культуру, соціум загалом, на світову та українську реальність.

Проблеми, пов’язані з механізмами утримання влади політиками шляхом пристосування, розглядаються в працях багатьох науковців, як політологів, так і філософів, соціологів. Теоретичним підґрунтям дослідження мімікрійних форм є праці М. Хайдегера, Ж. Бодріяра, П. Бурдьє, Р. Мертон, Р. Козера, Даррендорфа, Х. Ортега-і-Гассета, Т. Парсонса, І. Валлерстайна, Е. Фромма, Д. Белла, П. Сорокіна, Е. Тоффлера, Ю. Хабермаса, Ф. Фукуями, П. Штомпки та ін. Серед російських і українських учених слід назвати роботи О. Гараня, Л. Герасіна, О. Єрмановської, О. Карпяк, А. Лобанової, Д. Ольшанського, М. Панова, Я. Паська, О. Фоменкова, В. Шульги, Ю. Яковенка та ін.

Попри словникові визначення цього поняття, найбільш повним видається формулювання Д. Ольшанського, який визначає його у такий спосіб: «Політична мімікрія – наслідування; складний комплекс захисних заходів і пристосувань соціально-політичного характеру, що дозволяють вижити і зберегтися тим соціальним групам, силам і прошаркам, для яких у суспільстві виникли нестерпні умови життя і діяльності; вимушений засіб самозахисту в кризових ситуаціях»3.

Сутність і ґенезу цього явища як універсального соціального феномену ретельно дослідила в своїй фундаментальній праці А. Лобанова4, яка вважає, що мімікрія є феноменом не тільки тваринного, але й людського буття, залишивши поза своєю увагою з’ясування його внутрішнього змісту. Тобто в цьому разі йдеться про таке явище, як «соціальна мімікрія».

У наукових працях соціальна мімікрія розглядається в основному як захисна форма адаптації. Наприклад, в радянській науковій думці увагу на феномен соціЮридичні і політичні науки альної мімікрії звернув практично один А.

Сухов, який визначив два її види:

1) коли явища маскуються під традиційні; 2) коли старі явища намагаються видавати себе за нові5. Він наводить приклад маскування французької революції 1789– 1814 рр. по черзі то під Римську республіку, то під Римську імперію; маскування католицизму в епоху Відродження, який без перебудови своєї ієрархії набув лише нових зовнішніх атрибутів, або вислів К. Маркса «маска західної цивілізації», який він використав для характеристики Росії ХVIII-XIX ст. (від Петра I до Миколи I). Однак А. Сухов лише в цілому пояснив сутність соціальної мімікрії, зазначаючи, що вона є свідченням ненадійності певних соціальних структур.

Поняття «соціальна мімікрія» використовують Н. Панов і Л. Герасіна, розглядаючи маскувальний характер корупції в сучасному українському суспільстві, проте вони не роз’яснюють її сутності6. Окремі аспекти вивчення імітації містять роботи С. Аверінцева, М. Грачова, Ю. Давидова, В. Дергачова, Е. Дмитрієва, Е. Лукіна, В. Афанасьєва, С. Барсукова, Л. Бляхера, В. Гельмана, І. Пригожина, Л. Сморгунова та ін. У запропонованих ученими дослідженнях соціальна мімікрія розглядається як така, що виконує адаптивно-захисну функцію. Однак така позиція розкриває лише одну сторону цього феномену, але не політичну.

Власне, лише на початку 90-х років минулого століття в енциклопедичному словнику з політології було запропоновано визначення, згідно з яким соціальна мімікрія являє собою «складний комплекс захисних методів і пристосувань соціально-політичного характеру, що дають можливість вижити та самозберегтися тим соціальним групам, силам і прошаркам, для яких у суспільстві склалися неможливі умови життя і діяльності»7.

Політична мімікрія виявляється в тому, на думку А. Лобанової, що людині іманентно властива розумова здатність відшукувати різноманітні шляхи для пристосування в природному та соціальному (як у небезпечних, так і цілком сприятливих) середовищах8. Власне, процес пристосування людей до соціального середовища, його вимог, зокрема й до його трансформації, має назву «соціальна адаптація». Наприклад, Л. Корель розглядає соціальну мімікрію як «псевдоадаптацію», коли зовнішня пристосованість людей до ситуації поєднується з негативним ставленням до її норм, вимог, до нових цілей-цінностей. До пояснення мімікрійної поведінки звертається М.

Ромм у монографії «Адаптація людини у соціумі:

теоретико-методологічний аспект», розглядаючи її як одну із захисних форм пристосування людей в суспільстві9.

Безумовно, що сфера політики як соціального явища є особливо привабливою для реалізації здатності політичних акторів до майстерності маскування, імітацій, насамперед тому, що вона сприяє завойовуванню та використанню влади, що, у свою чергу, задовольняє їх амбітні особистісні або вузькокланові (групові) егоїстичні інтереси. Прикладів тому в політичному житті й на сторінках різноманітних видань можна бачити чимало. Тому не можна не помітити, що реальністю нашого часу стає все більше і більше поширення такого адаптаційного способу діяльності політичних акторів, який являє собою імітацію (маскування) ними своїх справжніх намірів, введення в оману людей популістськими гаслами, обіцянками з метою досягнення особистісних або вузькокланових цілей. Цікаво, що термін «політична мімікрія» не набув широкого поширення в науковій літературі навіть політологічного характеру.

Натомість досить часто можна зустріти термін саме «політична адаптація», чи «соціально-політична адаптація». Наприклад, у Політичній енциклопедії (2011 р.) Держава і право · Випуск 60 подано таке визначення: адаптація соціально-політична – це «процес активного пристосування індивіда до навколишніх умов, соціального і політичного буття.

Адаптація соціально-політична має дві форми – активну (вплив суб’єкта на соціально-політичне середовище, прагнення змінити його) і пасивну (конформістська згода з умовами соціально-політичного існування, відсутність прагнення змінити їх, використати для власних потреб)»10.

Політична адаптація – це процес входження особистості у політику, де вона певною мірою усвідомлює необхідність такого входження і, відповідно, на добровільній свідомій основі будує свою діяльність. Слід погодитися з думкою П. Штомпки, що періоди підвищеної інтенсивності адаптації пов’язуються з непередбачуваними або неочікуваними людьми соціальними змінами в життєдіяльності суспільства, які часто сприймаються певною частиною з них як травми.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За таких умов одна частина людей починає активізувати свої адаптаційні можливості задля виживання, інша – задля досягнення успіху, гараздування. Однак автор статті дотримується тієї думки, що політична мімікрія (власне, як соціальна в цілому) не є різновидом адаптації, а, навпаки, – одним із способів її формування, структурування та функціонування. Так, А. Лобанова вважає, що саме в ситуації адаптивної поведінки (ситуації пристосування) невід’ємна властивість людини

– хитрість розуму – модифікується в політичну мімікрію, яка тим самим виконує інструментальну роль у пристосуванні людини до певних соціальних умов або ситуацій. Політична мімікрія – це, як правило, мімікрія-гараздування, до якої вдаються певні особистості, соціальні групи, партії чи родові (олігархічні) клани з метою досягнення та утримання бажаної владної ієрархічної позиції в політичноуправлінській структурі суспільства шляхом найрізноманітніших імітаційних, маскувальних політичних дійств, ідеологічна спрямованість яких не відображає справжніх ідеологічних переконань її акторів, а є лише їх фікцією, вміло вибудованою бутафорією, яка вводить в оману суспільство.

Політична адаптація – це певною мірою творча діяльність людини в системі політичних відносин. Особистість змушена аналізувати, зіставляти, оцінювати хід політичних подій, відстоювати права, приймати рішення, організовувати свої дії так, щоб зберігати своє політичне «обличчя». Слід враховувати при цьому, що адаптивні процеси знаходяться в постійній динаміці, й характер їхніх безперервних змін рівною мірою залежить як від дій конкретних особистостей, так і від суспільства в цілому. Так само будь-яка спроба відходу від соціального аспекту розгляду адаптивних відносин особистості з суспільством характеризується крайнощами і визначається як ненаукова.

Суттєвим чинником, що впливає на стан політичної мімікрії, слід вважати політичний режим, який мотивує адаптаційні процеси людини, визначає і стабілізує її орієнтаційні потреби. За словами Ю. Якименка, «кожен наступний політичний режим вміє бути більш жорстким, ніж його попередник. Він знає слабкі місця останнього. Наступна еліта може бути благородною – «ми не такі, як вони». А може – не бути...»11.

Один з найвідоміших представників Франкфуртської школи Г. Маркузе визначив, що в рамках існування в індустріальному суспільстві визначальною рисою соціального характеру індивіда стає саме конформність та схильність до добровільного підкорення суспільному та владному впливу, адже «...цілком байдуже, чим забезпечується зростаюче задоволення потреб: авторитарною або неавторитарною системою. В умовах рівня життя, що підвищується, непокора системі здаЮридичні і політичні науки ється соціально безглуздою»12. І, що найважливіше, свобода перестає бути безперечним ідеалом та цінністю, адже «така ситуація знижує споживчу вартість свободи; немає сенсу наполягати на самовизначенні, якщо кероване життя оточене зручностями і навіть вважається «гарним» життям».

На думку українського соціолога Є. Головахи, якщо в стабільному соціумі «цінність сьогодення» є основною суспільно-психологічною опорою соціальної організації – домінують актуальні проблеми, радощі, побоювання тощо, то в суспільстві, яке трансформується, сьогодення втрачає самоцінність, оскільки виконує лише допоміжну функцію «перехідника» між суспільством, що втрачене, і тим, прихід якого декларовано. Унаслідок цієї дезактуалізації цінностей часовий баланс у суспільстві порушується, що призводить не тільки до суттєвих змін у процесі соціальної адаптації, але й навіть до руйнації її функціональної збереженості13.

За таких умов частина людей хитрує – «вдягає» маску-роль, яка схвально сприймається соціальним оточенням, але за своїми ціннісно-нормативними вимірами не відповідає внутрішній ціннісно-нормативній системі адаптанта або ж повністю суперечить їй. Проте ця маска-роль дозволяє її носіям досягти бажаного результату: вижити чи досягти успіху в будь-якій сфері особистого та суспільного життя. Тож є підстави стверджувати, що в трансформаційні періоди в суспільстві поширюється такий спосіб адаптації, який називається політичною мімікрією.

Власне, у більш глибокому, аналітичному розумінні політична мімікрія означає складний комплект захисних заходів та пристосувань соціально-політичного характеру, що дозволяють вижити і зберегтися тим соціальним групам, силам і прошаркам, для яких у суспільстві виникли нестерпні умови життя і діяльності.

Це вимушений засіб самозахисту в кризових ситуаціях.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО Положення частини першої статті 3 Кримінального кодексу України як приклад невдалого «правового трансплантату» Задоя Костянтин Петрович, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук УДК: 343.21+341.01 У частині першій ст. 3 Кримінального кодексу України (далі – КК) встановлено, що цей Кодекс ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права....»

«Награбова Л. В. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). С. 430-435. ФИЛОСОФИЯ ПРАВА УДК 340.12+141(420) АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА ТА ЗАКОНУ У ПОГЛЯДАХ ДЖ. БЕНТАМА Награбова Л. В. Слідче управління ГУ МВС України в м. Києві м. Київ, Україна Стаття присвячена розгляду окремих теоретичних питань змісту поглядів Дж. Бентама при описанні системи права та системи законодавства. З’ясовано, що,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Бережанський Микола Директор Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя Полiс-Центр 2....»

«УДК 1:316.774 Олена Прудникова, канд. філософських наук, асистент кафедри культурології, Національний Університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», Україна, м. Харків Вплив глобалізаційних процесів на розвиток інформаційної культури українського соціуму Розглянуто глобалізаційні процеси у аксіологічному та духовно-культурному вимірах. Проаналізовано вплив глобалізації на розвиток інформаційної культури в українському суспільстві. Стверджується, що інформаційна культура...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра кримінально-правових дисциплін ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ Методичні вказівки та завдання для практичних занять Для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030401 “Право” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 347.97/99(477)(073) О-84 Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого...»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ С.А. Буткевич кандидат юридичних наук старший науковий співробітник (Одеський державний університет внутрішніх справ) УДК 342.6 (477) ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ УКРАЇНИ ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ Розглянуто нормативно-правові засади діяльності Державної служби фінансового моніторингу України як центрального органу виконавчої влади зі...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №1(5) УДК 349.4 Т. М. Лідовець викладач кафедри цивільно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРАВО НА ЗАБУДОВУ ЖИТЛОВИХ, ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД НА ЗЕМЛЯХ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Особисте селянське господарство нині є важливою формою індивідуального аграрного виробництва, що дозволяє додатково насичувати аграрний ринок відповідною продукцією, водночас задовольняти...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Роменець Iван Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 10.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство Роменське пiдприємство Сортнасiннєовоч...»

«ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у 1993 році № 3 (70) Харків УДК 34 ISSN 1993-0909 Зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 1254 від 17.02.95 р.) Засновник — Президія Національної академії правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Видавець — Національна академія...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АГРАРНЕ ПРАВО” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” Електронна копія ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АГРАРНЕ ПРАВО” (галузь знань 0304 “Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”,...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни (2004–2011 рр.) ХАРКІВ «ПРАВА ЛюДИНИ»  ББК 67.9(4УКР) М 77 Художник-оформлювач Мірошниченко О.А. Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЛАТИНСЬКА МОВА” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЛАТИНСЬКА МОВА” (галузь знань 0304 “Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, напрям підготовки...»

«90 8. Про внесення змін до законів України Про Державний бюджет України на 2010 рік та Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс]: закон України від 8 липня 2010 р., № 2461-17. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.9. Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс]: закон України від 8 липня 2010 р., № 2464-VI. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. 10. Налоговый кодекс РФ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»