WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 18 Інформаційне право та інформаційне законодавство УДК 1:340.1:316.324.8 БРИЖКО В.М., кандидат юридичних наук (Doctor of Philosophy), ...»

-- [ Страница 1 ] --

“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 18

Інформаційне право та інформаційне законодавство

УДК 1:340.1:316.324.8

БРИЖКО В.М., кандидат юридичних наук (Doctor of Philosophy), с.н.с.,

Заслужений винахідник республіки

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА: ГЕРМЕНЕВТИКА В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Анотація. Про герменевтику як джерело знань філософії у сфері інформаційного права.

Ключові слова: філософія, право, герменевтика, інформаційне право.

Аннотация. Об герменевтике как источнике знаний философии в сфере информационного права.

Ключевые слова: философия, право, герменевтика, информационное право.

Summary. About the germenevtyk as source of knowledges of philosophy in the field of informative right, as source of knowledge of philosophy in the field of informational right.

Keywords: philosophy, right, germenevtyka, informational right.

Постановка проблеми. Робота є продовженням дослідження за темою “Філософія інформаційного права” (див. [1, 2]) в контексті проблематиці узагальнення філософськогуманітарного і теоретичного знання про право, як специфічній формі соціального буття людей і нормативному впорядкуванні суспільних відносин в інформаційній сфері.

Метою статті є визначення суті та змісту основних понять герменевтиці та її значення для наукового становлення інформаційного права.

Виклад основного матеріалу. Герменевтика (від давньогрец., від

– “роз’яснюю”, “тлумачу”) – мистецтво тлумачення текстів класичної старовини, вчення про принципи інтерпретації [3, 4].

У епоху еллінізму герменевтами називали тлумачів повідомлень, значення яких було закрите для необізнаних, будь то поеми Гомера або вислови оракулів. У Платона мистецтво тлумачення схоже на мистецтво “мантики” – “сповіщення і роз’яснення волі богів” [5]. У Аристотеля в роботі “Про тлумачення”, включеної до циклу творів “Органон” [6], взагалі не йде мови про “герменевтику” в будь-якому із значень цього слова, а розглядаються логічні структури думки. У середньовіччі, для роз’яснення і коментування Біблії, використовувалося поняття “екзегетика” – “тлумачення священного писання”. Таким чином, “герменевтика” як в античності, так і в Середньовіччі не була особливою та самостійною областю знання. Головна причина полягала у тому, що в той період ще не були розведені практика і методи тлумачення.

У XIX ст. починається розвиток так званої “вільної” герменевтики, не обмеженої предметом та межами значення тексту. Першим на герменевтику як метод звернув увагу німецький богослов, мистецтвознавець Ф. Шлейермахер [7, 8].

Для Ф. Шлейермахера герменевтика – мистецтво “вживання” в текст і розуміння його значення “краще, ніж його автор”, безвідносно до того, про які тексти йде мова – “сакральні”, “класичні” або просто “авторитетні”. Герменевтика, за визначенням Ф. Шлейермахера, – це вчення про “взаємозв’язок правил розумінн

–  –  –

Тому перед герменевтикою стоїть подвійна задача: дослідження виразу як елемента певної мовної системи і разом з тим – виявлення унікальної суб’єктивності, що стоїть за ним. Першу частину задачі виконує “об’єктивне” (або “граматичне”) тлумачення, другу – “технічне” (або “психологічне”). Граматичне тлумачення аналізує текст як частину певної лексичної системи, психологічне ж – індивідуальний стиль, тобто комбінацію виразів, не задані лексичною системою. Ця робота завжди орієнтована на інтерпретатора, тому тлумачення тут виступає як мистецтво професіонала. Чим вище рівень професіоналізму, тим ближче тлумачення до розуміння реальності.

У німецького філософа В. Дільтея [9] герменевтика перетворюється на специфічний метод гуманітарного пізнання (“наука про дух”), покликаний забезпечити реконструкцію духу культур минулих епох і “розуміння” суспільно-історичних подій виходячи з суб’єктивних намірів діячів. При цьому “розуміння” в суспільствознавстві протиставляється “поясненню” в природознавстві, пов’язаному з абстрагуванням і встановленням загального закону. На противагу пануючим в XIX ст. спробам “науково” оформити гуманітарні науки, застосувавши до них методи природних дисциплін, В. Дільтей стверджував про особливий, властивий тільки гуманітарним наукам, характер їх науковості, завдяки знань історії, філології, мистецтвознавства, релігієзнавства і т.д.

Така філософія життя В. Дільтея – “Що є людина, може сказати їй тільки її історія”, і дало послідовникам право віднести його до засновників філософської герменевтики [10].

Основне питання герменевтики – як можливе розуміння? Найцікавішу методологію аналізу герменевтики текстів розробив італійський філософ і юрист Е. Бетті [1]. Суть його роздумів наступна.

Існує світ об’єктивного духу, фактів і людських подій, вчинків, жестів, думок і проектів, слідів і свідоцтв ідей, ідеалів і реалізацій. Весь цей світ підлягає інтерпретації.

Інтерпретація постає як процес, мета і адекватний результат якого – розуміння.

Інтерпретатор повинен ретроспективно відтворити реальний процес створення тексту шляхом реконструкції послання і об’єктивування намірів автора тексту. Е. Бетті сформулював чотири канони герменевтики, які активно використовують в юриспруденції:

іманентність масштабу герменевтики. Реконструкція тексту повинна відповідати точці зору автора. Інтерпретатор нічого не повинен привносити ззовні; йому належить шукати значення тексту, поважаючи несхожість і автономію герменевтики об’єкту;

тотальність розгляду герменевтики. Зміст цього полягає у тому, що єдність цілого яснішає через окремі частини, а значення окремих частин яснішає через єдність цілого (“коло герменевтики”);

актуальність розуміння. Інтерпретатор не може зняти свою суб'єктивність до кінця.

Щоб реконструювати чужі думки, твори минулого, щоб повернути в справжню, життєву дійсність чужі переживання, – потрібно співвіднести їх з власним “духовним горизонтом”;

смислова адекватність розуміння. Є вимогою до інтерпретатора тексту. Зрозуміти один одного автор і інтерпретатор можуть, якщо вони конгеніальні і знаходяться на одному рівні. Цей канон припускає також уміння інтерпретатора прийняти цілі об’єкту інтерпретації, як свої, в найбезпосереднішому значенні слова.

Разом з тим, як вважає Неретіна С.С.: “Розвиток герменевтики стає заставою появи проблеми розуміння чужої індивідуальності, де предметом герменевтики є аспект виразу, а не змісту, що, кінець кінцем, веде до ідеї розділення ідеї слова на ідеї мови та язика” [12].

“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 20 У юридичній сфері герменевтика одержала розвиток завдяки роботам Х.-Г. Гадамера [13], що вказав на спільність історичного, теологічного, філологічного і юридичного аспектів в герменевтиці. З його точки зору, для юридичної герменевтики конституючою є напруга, існуюча між відомостями тексту (закону), з одного боку, і тим текстом, який є результатом його застосування в конкретній ситуації тлумачення (судовий вирок) – з іншого. Іншими словами, для правильного розуміння тексту, необхідно в кожен даний момент в кожній конкретній ситуації розуміти його по-новому і по-іншому. А значить, розуміння тут вже є застосуванням: проникненням в значення того або іншого нормативного тексту і його застосування до конкретного випадку є не двома окремими актами, а у єдиному процесі.

У загальному плані, герменевтика у сфері юриспруденції – це наука про розуміння, пояснення значення різних нормативно-правових форм і їх джерел з метою узгодження нормативних документів для вирішення нових юридичних казусів [14 – 16].

Задача юридичної герменевтики – методологічно забезпечити перехід від розуміння значення юридичної норми до пояснення її суті. Такий перехід є не що інше, як процес пізнання, результатом якого є знаходження єдино правильного варіанту інтерпретації нормативного розпорядження щодо конкретної соціальної ситуації Практично це зробити досить складно, оскільки “правила тлумачення не можуть замінити ні здорового глузду, ні юридичної освіти. …Поза сумнівом, що юрист, завдяки довгій вправі, придбає навик поводитися із законами, відомий такт, який дозволяє йому швидко орієнтуватися в законодавстві і витягувати з нього відомості для вирішення конкретних випадків, що висуваються життям. Але не слід забувати, що такту не можна довірятися сліпо. Адже він отримується шляхом вправ в тлумаченні законів, так що якщо тлумачення виробляється неправильно, то і такт виробляється помилковий і шкідливий” [16].

Таким чином, щоб зрозуміти юридичний текст правильно, тобто відповідно до вимог, що ним висуваються, важливо враховувати те, що колізія, конфлікт інтерпретацій законодавця і суб’єкта, якій реалізує норми (виконавчий орган, громадянин) полягає у тому, що законодавець з самого спочатку прагне до однозначності тексту на свою користь. Саме в цьому полягає головна специфіка юридичної герменевтики.

Разом з тим, які б форми юридичної практики не розглядалися, вони складаються з сукупності різноманітних інтерпретаційних розрахунків. У цьому значенні право є за своєю природою тотальним явищем герменевтики.

Метод герменевтики в праворозумінні необхідно також враховувати у зв’язку з існуванням різних національних правових культур, з власним баченням проблем прав людини в державі, з реаліями розділення властей і т. д., відповідного правовому менталітету і умов юридичного буття тієї або іншої країни. Таким чином метод герменевтики в юриспруденції покликаний спростити діалог правових культур, оскільки правові поняття (такі, наприклад, як “свобода”, “демократія”, “відповідальність”) мають різне значення в різних національних законодавчих системах [17].

У наш час життєдіяльність світової цивілізації все більше спрямовується інформаційною сферою, яка завдяки інформаційно-технологічним змінам, що почалися наприкінці XX століття, об’єктивно зумовили появу нового типа суспільства – інформаційного суспільства.

“Інформаційне суспільство” – багатоаспектне поняття, яке, власне, визначає розвиток усіх сфер суспільного життя, де більшість робітників займаються створенням, збиранням, обробкою, накопиченням, збереженням і поширенням інформації, особливо її вищої форми – знань, які здійснюються за допомогою інформаційно-комп’ютерних “Правова інформатика”, № 1(41)/2014 21 технологій та мереж. При цьому становлення нового суспільства супроводжується й забезпечується розвитком двох провідних тенденцій. З одного боку, це тенденція до глобалізації, а з іншого – до створення дедалі сприятливіших умов для розвитку людини.

Важливим у зазначеному є те, що обидві тенденції збігаються в одному – у бурхливому створенні, використанні та постійному удосконаленні новітніх інформаційних технологій.

Останні є технологічним вираженням способу виробництва у нових умовах діяльності людини, суспільства та держави. Вони й передбачають сприяння індивідуальному розвитку особистості, як головного важеля подальшого прогресу людства в цілому.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином, інформаційне суспільство визначається не стільки інфраструктурнотехнологічним аспектом прогресу, скільки прогресом у людському вимірі. Це може свідчити про об’єктивну потребу у відповідних змінах у розумінні та тлумаченні поняття “право” та нову спрямованість у формуванні людської свідомості щодо норм інформаційного законодавства.

Висновки.

1. Герменевтика – розділ філософії, який передбачає осмислення принципів, методів тлумачення і інтерпретації, роз’яснення і розуміння інформаційних виразів, представлених усною мовою, фреймами знання (текстами), знаками та символами, а також семантики і синтаксису мовних побудов. Метою герменевтики є з’ясування значення інформації, виходячи з її об’єктивних (значення слів, знаків і їх історично обумовлені варіації) і суб’єктивних (наміри авторів) підстав. По суті, герменевтика є аналізом результатів свідомої діяльності людей, що об’єктивуються. На цій основі створюються основи теорії тлумачення права та норм закону, як складової частини загально філософського наукового напряму – юридичної герменевтики.

2. Юридична герменевтика – це науковий напрям про мислення у юридичній сфері, розуміння, тлумачення, інтерпретацію норм упорядкування суспільних відносин та створення правових норм і текстів нормативних документів.

У юридичній герменевтиці широко використовуються методи лінгвістики, подвійної рефлексії (коли інтерпретується не тільки текст, а й соціальні погляди, прагнення тощо його автора, а також конкретно історична ситуація), здійснюється дослідження контексту і ін. методи. Застосування цих методів продуктивне не тільки для тлумачення законодавства (у юридичній техніці), а й у виробленні поглядів щодо змін у правосвідомості.

Герменевтика правового мислення характеризується науковим пошуком повного розумінням сенсу і значення конкретної соціально-політичної ситуації та здатністю правового її відображення у писаному тексті нормативно-правового розпорядження.

Розгляд мислення в співвідношенні з проблемами правового розуміння додає особливу актуальність у висуненні герменевтики права як нової правосвідомості.

3. У сфері інформаційного права герменевтика спрямована на дослідження та створення текстів нормативно-правових документів, що впорядковують інформаційні та інформаційно-інфраструктурні відносини, які повною мірою відповідають приписам принципів “права”.

При цьому, становлення інформаційного суспільства вимагає врахування у сфері юридичної герменевтики ціннісного аспекту, що визначає поведінку людини. Тверді переконання і парадигма прихильників “легізму” (“позитивного права”) про те, що “юриспруденція не має моралі”, було поставлено під великий сумнів ще в 1950 р., у зв’язку з появою Конвенції про основоположні права і свободи. Як наголошується в [10],

– “закон” повинен відображати не просто реальні, а справедливі, правильні, моральні стандарти. Квінтесенцією цієї вимоги може служити теза “про людяність права”, що “Правова інформатика”, № 1(41)/2014 22 виражає природу людини в “рівноправності” перед законом і судом, а не в “рівності” як повній схожості соціально-економічного положення людей в суспільстві. І в цьому полягає один з основних історико-філософських векторів розвитку людського суспільства, який й визначає суть сучасної потреби в тлумаченні поняття “право” та потребу у становленні інформаційного права, як окремої юридичної галузі у складі національної правової системи.

4. У інформатиці герменевтика спрямована на дослідження знаково-цифровій формалізації створення інформаційних повідомлень та забезпечення тлумачення текстів за допомогою інформаційно-комп’ютерних систем і засобів програмно-технологічного забезпечення.

Використана література

1. Брижко В.М. Філософія права : юридична онтологія в сфері інформаційного права // Інформація і право. – № 3(6)2013. – С. 14-21.

2. Брижко В.М. Філософія права : аксіологія в сфері інформаційного права // Інформація і право. – № 1(10)2014. – С. 26-34.

3. Герменевтика. – Режим доступа : //www.ru.wikipedia.org/wiki

4. Малахов В.С. Герменевтика. – Режим доступа : //www.onlinedics.ru/slovar/fil/g/germe nevtika.html

5. Гадамер Г.-Г. Диалектическая этика Платона : феноменологическая интерпретация / Г.-Г. Гадамер. – С-Пб. : “Филеба”, 2000. – 342 с.

6. Аристотель. Метафизика. – Соч. в 4-х т. – М., 1978. – Режим доступа : //www.philo sophy.ru/library/aristotle/metaphisic/metaphisic.html

7. Писаревский А.Е. Юридическая герменевтика : социально-философская методология интерпретации и толкования правовых норм : автореф. дис. на соискание учен. степ. канд.

философских наук : спец. 09.00.11 – “Социальная философия” / Алексей Евгеньевич Писаревский. – Краснодар, 2004. – 25 с.

8. Малахов В.С. – Режим доступа : //www.dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/297Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Гриценко Володимир Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПАТ Центр енергетичних інновацій 2. Організаційно-правова форма...»

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 1 / 2013 Верховної Ради України. – 2010. – № 6. – Ст. 46.5. Бєлєвцева В. В. Базові функціональні адміністративно-правові режими у сфері державної безпеки України: зміст і ознаки / В. В. Бєлєвцева // Південноукраїнський правничий часопис. Правове забезпечення адміністративної реформи : Збірник наукових праць. – Одеса : Вид-во Одеського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – С. 194–197. 6. Тлумачний словник термінів прикордонного контролю. – Хмельницький...»

«УДК 341.121 Є.В. Повзик, аспірант Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ВИЗНАННЯ ПІДОЗРЮВАНИМ (ОБВИНУВАЧЕНИМ) СВОЄЇ ВИНИ ЯК ЧИННИК, ЩО ВПЛИВАЄ НА ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ПО КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ Захист гарантованих державоюконституційних прав і свобод людини в кримінальному процесі є можливим завдяки не лише покаранню особи, яка вчинила злочин, а й відшкодуванню шкоди, завданої ним, швидкому вирішенню справи, примиренню обвинуваченогоз потерпілим,...»

«Юридичні аспекти регулювання нових медіа та відповідальність журналістів ЛЮДМИЛА ПАНКРАТОВА, АДВОКАТ, ЧЛЕН АСОЦІАЦІЇ МЕДІА-ЮРИСТІВ Законодавче регулювання різних видів медіа Традиційні засоби масової інформації Нові медіа: Інтернет-версії ЗМІ;“Громадські” медіа (форуми, громадські журнали) Блоги Міжнародне законодавство 1. Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод Декларація про свободу комунікацій в Інтернет 2. Рада Європи Директива про аудіовізуальні медіа послуги...»

«УДК 341.171:340.142 О. Я. Трагнюк, кандидат юридичних наук, завідувачка лабораторією НДІ державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН України Деякі правові засоби подолання дефіциту демократії в Європейському Союзі (на прикладі інституту громадянської ініціативи в ЄС) Вивчення різноманітних аспектів функціонування Європейського Союзу має надзвичайне значення для України, яка послідовно вибудовує свою зовнішню політику, одним із головних векторів якої є європейська інтеграція....»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЛИННИК АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 347.963 (477) РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені...»

«Кримінально-процесуальне право та криміналістика. алізації принципу верховенства права на різних стадіях кримінального судочинства крізь призму прецедентної практики Європейського суду з прав людини.Список використаної літератури: 1. Авер'янов В.Б. Принцип верховенства права в новій адміністративно-правовій доктрині // Часопис Київського університету права. – 2006. – №1. – С. 3-9.2. Алейніков Г.Л. Використання рішень Європейського Суду при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту...»

«ПРАВО Науковий журна л І СУСПІЛЬСТВО Журнал заснований у 2004 році з ініціативи У номері генерал-лейтенанта міліції ВІТАЛІЯ ФЕДОРОВИЧА ЗАХАРОВА, заслуженого діяча науки і техніки РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: України, кандидата ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ юридичних наук, професора Свідоцтво про державну ЦИВІЛІСТИКА реєстрацію – серія КВ № 19320-9120 ПР ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ від 05.07.2012 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, Офіційний сайт:...»

«УДК 348.985 В.М.Шевчук, канд. юрид. наук, доцент Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, м. Харків ФУНКЦІЇ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ (ПІЗНАВАЛЬНА, ПРОГНОСТИЧНА, РЕГУЛЯТИВНА, КОМУНІКАТИВНА) Кожна функція тактичної операції специфічна, має лише їй властивий зміст і об`єкт впливу, виконує в процесі функціонування таку роль і призначення, які в силу особливої індивідуальності надають їй особливу спрямованість, теоретичну або прикладну цінність. Зміст функцій становить комплекс...»

«ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Зубрицької Ольги Ярославівни «Особа як індивідуальний суб’єкт адміністративного права», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (Київ, 2015.-213 с.) Актуальність теми дисертації. З активізацією реформаційних процесів у сфері публічного управління особливої актуальності набуло питання переформатування адміністративно-правової доктрини у...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2011, ВИП. 1 11. Див.: Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 130.12. Рада Європи : довідник. – РЄ, 2010. – 18 с.13. Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 134. 14. Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 року. –...»

«Проблеми права інтелектуальної власності Резюме Воронін Я. Г. Роль патентних тролів у системі патентної охорони права промислової власності. У роботі дається правовий аналіз явища патентного троллінгу. Показано, що основні фінансові витрати, викликані діями патентних тролів, несуть малі та середні інноваційні компанії. Патентні тролі підривають принципи патентного права, завдають шкоди, обмежують проведення наукових досліджень, стримують інноваційну діяльність, підприємницьку ініціативу. Це...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО БЕЗДІТКО ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 347.459 ДОГОВІР ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (ТІЛООХОРОННИЦТВА) ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2015 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі цивільного права № 2 Національного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»