WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 58 |

«НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Серія юридична Випуск 2 Львів ББК Х 9 (4 УК) 311. 163 я 52+ Х 9 (4 УК) я 43 Науковий вісник Львівського ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАУКОВИЙ

ВІСНИК

ЛЬВІВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Серія юридична

Випуск 2

Львів

ББК Х 9 (4 УК) 311. 163 я 52+

Х 9 (4 УК) я 43

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх

справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор

В.Л. Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 2. – 364 с.

Виходить три рази на рік.

Засновник – Львівський юридичний інститут.

Включено до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук (протокол засідання ВАК України № 2-02/2 від 9 лютого 2000 р.).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2005 р. № 1266 Львівський юридичний інститут реорганізовано у Львівський державний університет внутрішніх справ.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

В.Л. Ортинський, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України (головний редактор); В.К. Грищук, доктор юридичних наук, професор (заступник головного редактора); Р.Б. Бедрій, кандидат юридичних наук, доцент (відповідальний секретар).

Члени редколегії: М.В. Костицький, академік АПрН, доктор юридичних наук, професор; М.І. Мельник, доктор юридичних наук, професор;

В.М. Трубніков, доктор юридичних наук, професор; С.С. Сливка, доктор юридичних наук, професор; В.О. Навроцький, доктор юридичних наук, професор;

П.Д. Пилипенко, доктор юридичних наук, професор; В.М. Коссак, доктор юридичних наук, професор; Л.І. Рябошапко, доктор юридичних наук, професор;

О.І. Остапенко, доктор юридичних наук, професор; П.Л. Фріс, доктор юридичних наук, професор; І.Д. Шутак, доктор юридичних наук, професор;

С.Я. Лихова, доктор юридичних наук; В.С. Макарчук, доктор юридичних наук, доцент; О.К. Марін, кандидат юридичних наук, доцент; А.С. Токарська, доктор юридичних наук, доцент; В.П. Кіселичник, кандидат юридичних наук, доцент;

О.П. Зеленська, кандидат філологічних наук, доцент; П.Ф. Гураль, кандидат юридичних наук, доцент.

Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол № 9 від 2 липня 2009 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 11429-302Р від 4 липня 2006 р.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 2541 від 26 червня 2006 р.

Адреса редакції: Україна, 79007 м. Львів, вул. Городоцька, 26.

Тел.: (032) 258-65-72, (032) 233-61-95.

У публікаціях висловлено позицію авторів, яка не завжди поділяється редакційною колегією. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного матеріалу покладається на авторів та рецензентів.

При передруку матеріалів посилання на Науковий вісник обов’язкове. Рукописи не повертаються.

–  –  –

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КРИЗИ

НАУКОВОЇ СВІДОМОСТІ Розглянуто стан методології правової науки у зв’язку з обговорюваною у філософській, наукознавчій літературі проблемою кризи наукової свідомості, науки як панівного способу пізнання світу.

Ключові слова: наука, методологія, свідомість, правознавство, право, суспільство.

Рассматривается состояние методологии правовой науки в связи с обсуждаемой в философской, науковедческой литературе проблемой кризиса научного сознания, науки как определяющего способа познания мира.

Ключевые слова: наука, методология, сознание, правоведение, право, общество.

The state of the legal science methodology in connection with the problem of the scientific consciousness crisis and the science as a dominating means of world cognition which are under discussion in the philosophical and scientific literature is being considered.

Key words: science‚ methodology, consciousness‚ legal science‚ law‚ society.

Постановка проблеми. Для сучасного правознавства, яке розвивається в період глибинних реформ, корінних перетворень українського суспільства, методологічні дослідження набувають особливого значення. Саме цим обумовлена необхідність аналізу методологічних процесів у сучасній науковій свідомості.

Стан дослідження. На монографічному рівні методологічні дослідження представлені перш за все працями Д.А. Керімова, А.Ф. Шабаліна, В.М. Сирих, А.М. Васильєва, В.К. Бабаєва та інших відомих авторів. Досить песимістично оцінюють стан справ сучасного правознавства українські правознавці М.І. Козюбра, П.М. Рабінович.

Зокрема М.І. Козюбра, характеризуючи методологічну ситуацію за своєю суттю як проблему створення «працюючої теорії права _____ НАУКОВИЙ ВІСНИК 2 2009 ______________________________

______ Львівського державного університету внутрішніх справ ___ актуальної протягом двох останніх століть» і вбачаючи мінімальні вимоги до неї у спроможності «відповідати хоч би на запити свого часу», рішуче заявляє: «На жаль, у сучасній науці на порозі тисячоліть таке завдання далеке від виконання як ніколи в минулому, що дозволяє вести мову про симптоми кризи сучасної теоретичної свідомості» [1, с. 3–9].

Виклад основних положень. Не менш значущим для розгляду методологічних проблем нашого правознавства є звернення до процесів у сучасній науковій свідомості, сучасних поглядів на науку, з’ясування її місця та ролі у культурі і суспільстві. Тут, зокрема, важливо співвіднести оцінку стану методології української правової науки з обговорюваною у філософській, наукознавчій літературі проблемою кризи наукової свідомості, науки як домінуючого способу пізнання світу. У філософській літературі, методологічних дослідженнях ця криза обговорюється достатньо давно, насамперед у зв’язку з розвитком природничих наук [2, с. 93; 3, с. 381–382]. Останнім часом ці проблеми набувають особливої гостроти у зв’язку з питаннями, котрі можуть бути поставлені в межах уявлень про постнекласичну наукову раціональність. Зокрема, з «питанням про те, чи збереже наука і наукова раціональність своє місце в тій цивілізації, яка йде на зміну техногенній. І чи буде ця наука такою ж, якою вона була раніше?» [4, с. 4]. При всіх своїх особливостях правознавство не може перебувати поза процесами, які протікають у науці загалом, науці як одній зі сфер суспільства. І якщо у термінах ролі науки в посттехногенній цивілізації ця проблема може здатись надто абстрактною, то її легко конкретизувати питанням про місце та роль юридичної науки в суспільстві, яке поширює закони ринку на усі свої сфери, що робить проблематичною будь-яку автономію теоретичного знання, будь-яку «суверенність»

наукової діяльності [5, с. 320]. Чи збережуться у такому суспільстві, наприклад, умови для розвитку теоретичної правової науки, насамперед, на власних засадах, чи вона повинна стати суто прикладною галуззю й існувати головно як соціально актуальне ремесло – це питання, яким не слід нехтувати сучасному правознавству, оскільки воно стосується стратегії його розвитку, його майбутнього. Проблема має й інший аспект, виразно усвідомлюваний нашим науковим співтовариством, пов’язаний з незатребуваністю науки керівництвом країни і виключенням наукового знання з керування розвитком соціальних процесів. При цьому засоби зміни стану справ, що склався, нерідко шукаються у сфері політики і державного управління, аж до пропозицій щодо лобіювання спеціального закону, який гарантує науСерія юридична _____ _____________________________________________________________

кову експертизу власних рішень [6, с. 41]. У принципі така постановка питання не виключена, однак їй повинні передувати розгорнуті дослідження проблеми місця та ролі науки у сучасному суспільстві.

Отже, видається цілком правомірним і необхідним розглядати загальні проблеми сучасного наукового пізнання як один з аспектів обговорення проблем методології юридичної науки.

До того ж, практично усі процеси, що характеризують тип цивілізації, який складається сьогодні, – «нове планетарне світовідчуття, багатополюсна культура, формування нових способів комунікацій і цінностей, пошуки альтернативних способів життя і світогляду», – передусім торкаються саме правознавства, оскільки із необхідністю передбачають формування відповідних правосвідомості і «юридичного простору» [7, с. 20]. Достатньо очевидним є те, що цінності, які формуються сьогодні, можуть лягти в основу цивілізації тільки за умови їхнього правового оформлення, альтернативних світоглядові та способу життя, – вони пов’язані з сучасними проблемами прав та свобод людини; нові способи комунікації зрешту приводять до принципів і правил відносин суб’єктів, а отже, до правового регулювання.

Сучасна юридична думка нерідко критично оцінюється західними правознавцями саме у зв’язку з її філософською та методологічною непідготовленністю до потреб часу. Показовою у цьому плані є позиція Гарольда Дж. Бермана. Обговорюючи стан західної правової традиції у зв’язку з культурною багатополюсністю сучасного світу, учений цілком визначено фіксує її кризу як системну, насамперед таку, що охопила сферу ідей і цінностей, а отже, філософію і науку права [8, с. 48]. У досить різкій формі говорять про методологічну кризу нинішньої правової науки такі авторитетні європейські правознавці, як К. Цвайгерт і Х. Кетц, – автори дослідження, яке давно стало для західних юристів класичним. Вказуючи на необхідність для юридичної науки займатися власною методологією, вони пишуть: «Хоча традиційний нерефлектуючий і самовпевнений догматизм виявився на подив вражаюче живучим, стало цілком очевидно, що чіплятися за нього означає обманювати самого себе»

[9, с. 49]. Вбачаючи методологічне майбутнє юридичної науки як порівняльне правознавство [10, с. 17], автори в той ж час визнають: «Вважати, що нові, більш реалістичні методи, які засновані на даних експериментальної соціології і тому враховують багатократно ускладнену дійсність, реально відображають сучасне правове мислення, означало б сприймати бажане за дійсне» [9, с. 49]. Тут нема сенсу дорікати К. Цвайгерту і Х. Кетцу за обмеження засад порівняльного правознавства _____ НАУКОВИЙ ВІСНИК 2 2009 ______________________________

______ Львівського державного університету внутрішніх справ ___ соціологічним підходом. Важливо відзначити, що таким чином автори прагнуть вказати шлях подолання національних доктрин права, а отже, встановлення адекватності глобальним процесам сучасної Європи [9, с. 51]. Логічно вважати, що наведені оцінки становища справи у сучасній західній науці права тією або іншою мірою можна екстраполювати й на нинішню вітчизняну юриспруденцію, у всякому разі виходячи з перспективи входження України у русло світової цивілізації.

Проте всі ці вимоги сприймаються у нас не лише політичною, а й професійною свідомістю насамперед як завдання структурнофункціональних реорганізацій. Саме їх створення (передовсім нових законів державних органів) розв’язували перші політичні романтики перебудовчого і постперебудовчого періоду (а вони були рекрутовані переважно з професійної еліти, в тому числі і зі вчених-юристів). Саме ці питання постійно обговорювались у публіцистичній і професіональній літературі. Не згасає цей ентузіазм і нині.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Організаційну проблематику в юриспруденції, звісно ж, не можна недооцінювати. Важливість її для правознавців є традиційною. Всі зусилля з дослідження проблем державних форм і структур необхідні і заслуговують відповідної уваги, тому що саме форма не дає можливості перехідному суспільству «атомізуватися» повністю, хоча певна руйнація все-таки відбувається. У той же час непрацюючі державні органи і громадські організації, підприємницькі структури і промислові підпримства, корупція і руйнування сфер життя навіть без спеціальних наукових досліджень свідчать, що у суспільстві, яке реформується, простіше видозмінювати органи і організації, закони та процедури, аніж соціальні і державні інститути. Іншими словами, зосереджуючи сьогодні зусилля на формах та структурах, ми здатні видозмінити соціальні і професійні практики, що мали місце, але навряд чи здатні створити нові. Стосовно України це вже не лише теоретичний постулат, а й результат, що цілком піддається практичній оцінці. Можливо, такий стан речей склався завдяки не лише відомим соціально-політичним обставинам, а й через ситуацію в соціальних науках, передусім у науках про державу і право, що можна розглядати як один з наслідків панування в них єдиної методології.

Неважко помітити, що «левова» частка зусиль правознавців сьогодні скерована на розв’язання практично орієнтованих завдань, проведення прикладних досліджень і конкретних розробок. Зокрема, досить побіжного погляду на зміст наших провідних юридичних журналів, щоб зрозуміти, що стратегічні перспективи правознавства наше професійне юридичне співтовариство бачить радше в розробці _________________________________________ Серія юридична _____ _____________________________________________________________

конкретної галузевої проблематики і різних нормативних актів, аніж в обговоренні філософських ідей, обґрунтуванні фундаментальних теоретичних проблем чи методологічних підходів. Це цілком зрозуміло, оскільки саме така наукова продукція сьогодні є соціально найбільше затребуваною. Проте видається, що такий стан справ має й іншу причину: сформовану десятиріччями панування марксизму традицію, з одного боку, вважати всі філософсько-методологічні проблеми юриспруденції давно вирішеними, а, з іншого, – сприймати їх такими, що безпосередньо не стосуються предмета юридичних досліджень.

Звідси і недооцінка правознавцями сучасних проблем власного методу, певна втрата сьогоднішнім науковим юридичним співтовариством інтересу до філософської проблематики і методологічної роботи.

Хочеться сподіватися, що ця тенденція не стане у нашій науці панівною і у нас не буде приводу примірювати на собі оцінку чудового російського юриста А.І.

Покровського, дану ним сучасникам:

«Виховані на позитивістській боязні перед усяким випадком «метафізичних природничо-правових фантазій», занурені в повсякденну та кропітку догматичну працю, ми остаточно відвикли від широкого теоретичного трактування наших проблем і втратили усякий зв’язок з глибокими ідейними течіями нашого часу» [11, с. 34].

Уже зазначалося, що в радянський період наша теоретична свідомість була не просто догматичною, але догматично методологізованою у рамках одного з найпотужніших соціальних вчень – марксизму. «Традиція юридичних досліджень, що розвивалась у межах моністичної, закритої філософсько-методологічної системи, багато у чому визначила інший наслідок – поширене нині прагнення до заміни марксистської методології іншою, але не менш універсальною і всезагальною» [12, с. 38].

Неважко помітити низку небезпек цієї тенденції. По-перше, це політико-ідеологічне виключення марксизму із «вільної конкуренції» за «методологічні пости» нашого сучасного правознавства. По-друге, ризик втрати науковими дискусіями методологічних смислів і переходу в план демонстрації історичних очікувань, оскільки має місце прихована думка, що рано чи пізно альтернативні марксизмові методології дослідження права все ж сформуються і актуалізуються незалежно від зусиль юристів.

При цьому зміст демонстрованих очікувань може звестися до звичної для нас аргументації на користь не стільки рефлексії юридичною наукою своїх філософських засад і розробки ефективного методологічного інструментарію, скільки простого обґрунтування перспективності переваНАУКОВИЙ ВІСНИК 2 2009 ______________________________Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«УДК 34-057.162(477:470+571) Т. В. Степанова, канд. юрид. наук, доцент Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра адміністративного і господарського права, Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РФ У статті за аналізом чинного законодавства України та Російської Федерації здійснюється порівняльно-правова характеристика статусу державного виконавця з метою виявлення позитивних та негативних...»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. –М., 1981. 3. Бандурка А.М., Друзь В.А. Психология власти : учеб. пособ. для вузов. – Х., 4. 1998.5. Гурне Б. Державне управління. – К., 1993.6. Здир Я.А. Коллегиальность и единоначалие в управлении органами внутренних дел : лекция. – М., 1972.7. Обер Криє Дж. Управління підприємством. – М., 1973. 8. Попов Г.Х. Научные основы управления. – М., 1971. 9. Шакун...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №2(8) УДК 34.07 В. Л. Костюк доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін (Національний університет «Острозька академія») ТРУДОВА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: НОВЕЛИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»1 Розбудова в Україні ефективної та дієвої моделі держави передбачає організацію та проведення системних...»

«ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ УДК: 347.961 М. В. БОНДАРЄВА Марія Володимирівна Бондарєва, кандидат юридичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка МЕЖІ СПАДЩИНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Характеристика спадщини як юридичної категорії передбачає визначення меж, встановлених щодо неї законодавством. У цивілістичній літературі єдиного підходу стосовно розуміння меж суб’єктивного цивільного права не сформовано. Трактування вказаних понять...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК 12013 _ Львівського державного університету внутрішніх справ 5. Юридична психологія: словник / Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.: заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. – Вид. 2-ге, уточ. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 224 с.6. Юридична психологія: підручник / Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.: заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. – Вид. 2-є, доопр. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 352 с. Ковалив М. В. Профессиональный стресс...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Сердюк Юрiй Дмитрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 18.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ 2....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО В.С. ПОЛІКАШИН, Ю.В. ПОЛІКАШИН, С.Ю. ПОЛЯКОВ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ ХАРКІВ УДК 623.64 Основи управління і прийняття рішень у військовій справі: Навч. посібник / В.С. Полікашин, Ю.В. Полікашин, С.Ю. Поляков. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – 120 с. Посібник містить необхідний обсяг теоретичних знань з основ управління, а також методику відпрацювання вміння...»

«“Правова інформатика”, № 2(22) / 2009 17 УДК 342 А.М. НОВИЦЬКИЙ, кандидат юридичних наук (Ph.D), старший науковий співробітник, начальник відділу дослідження проблем протидії податковим правопорушенням НДЦ з проблем оподаткування Національного університету ДПС України Т.С. КАСЯНЮК, Національний університет ДПС України ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ Анотація. Про систематизацію інформаційного законодавства за окремими ознаками. Формування нових суспільних...»

«УДК 331.101; 331.108 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КВАЛІМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ М. М. Сколоздра, Р. І. Байцар, Л. І. Сопільник Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра «Метрологія, стандартизація та сертифікація» м. Львів, Україна У статті подано обґрунтування кваліметричної моделі оцінки діяльності компетентності персоналу випробувальних лабораторій. Ключові слова: випробувальна...»

«Алексєєва О. Є. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 75-79. УДК 349.2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ МІСЦЯ РОБОТИ (ПОСАДИ) ЖІНКАМ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІДПУСТКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ Алексєєва О. Є. Міжнародний університет фінансів, м. Київ, Україна У статті здійснено дослідження трудових взаємовідносин особи, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення...»

«МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 10. Калакура В. Я. Особливості джерел міжнародного сімейного права / В. Я. Калакура // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2010. – № 1. – С. 115–119.11. Калакура В. Я. Принципи колізійного регулювання в міжнародному сімейному праві / В. Я. Калакура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2009. – № 80. – С. 40–43.12. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації / В. І. Кисіль....»

«АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УДК 349.412 П. Ф. КУЛИНИЧ Павло Федотович Кулинич, доктор юридичних наук, завідувач відділу Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СІВОЗМІНИ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ Введений в дію 1 січня 2002 р. Земельний кодекс України передбачив проведення реорганізації правового забезпечення охорони сільськогосподарських угідь на засадах нормування показників їх якісного стану. Проте Кодексом визначено лише види нормативів...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЩОКІН ЮРІЙ ВАДИМОВИЧ УДК 341.01 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 12.00.11 – міжнародне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків – 2016 Дисертація є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. Офіційні опоненти:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»