WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«“ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор, проректор з навчально-методичної роботи професор Аракелян М.Р. “”_20_ року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для факультету : цивільної та ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

кафедра цивільного процесу

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор, проректор

з навчально-методичної роботи

професор

Аракелян М.Р.

______________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для факультету : цивільної та господарської юстиції

РОЗГЛЯД ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СПРАВ У

ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ напрям підготовки 0304 «Право»

спеціальність 7.03040101 «Правознавство»

Робоча програма РОЗГЛЯД ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СПРАВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ для студентів за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» 2014 року - 30 с.

Розробники: к.ю.н., доцент Волкова Н.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Протокол від. “ ____ ” ___________ 2014 року № _____ Завідувач кафедри ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ _________ професор Мінченко Р.М.

Схвалено навчальною методичною радою НУ «ОЮА»

Протокол від. “____”________________2014 року № ___ Голова ________ професор Аракелян М.Р.

1. Навчальний план курсу

1.1. Анотація навчальної дисципліни.

Основною формою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави в Україні визнається судовий захист. При цьому переважна більшість судових справ розглядається саме в порядку цивільного судочинства. Саме тому вивчення навчальної дисципліни «Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах» має не тільки теоретичний інтерес але й практичне значення і є дуже важливим для ґрунтовної підготовки спеціалістів у сфері права.

Спецкурс «Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах» тісно пов’язано з цивільним правом, сімейним правом, цивільним процесом.

Представлений посібник містить тематику лекційних та практичних занять, перелік рекомендованих нормативно-правових актів, спеціальної літератури а також матеріалів судової практики для вивчення і підготовки студентів до кожної теми спецкурсу «Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах».

1.2. План навчального курсу.

1. Навчальний план курсу Самостійна

–  –  –

У результаті вивчення даного спецкурсу студенти повинні ЗНАТИ:

- процесуальні особливості відкриття різних категорій цивільних справ у суді;

- процесуальні особливості підготовки цивільних справ різних категорій до судового розгляду;

- особливості юрисдикції та підсудності окремих категорій цивільних справ;

- процесуальні особливості судового розгляду різних категорій цивільних справ.

- процесуальні особливості судових рішень у цивільних справах різних категорій;

- особливості виконання рішень суду в окремих категоріях цивільних справ.

УМІТИ:

- правильно користуватися нормативно-правовими актами, спеціальною літературою та матеріалами судової практики;

- грамотно висловлювати власні думки;

- визначати процесуальну природу та вид цивільного судочинства, в якому розглядається кожна категорія цивільних справ;

- користуватися наданими законом процесуальними правами у цивільному судочинстві;

- використовувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності;

НАВЧИТИСЬ:

- визначати процесуальну перспективу цивільної справи;

- аналізувати діяльність суду по здійсненню правосуддя при розгляді окремих категорій цивільних справ;

- складати процесуальні документи.

Підготовка студента до практичного заняття обов’язково включає опрацювання рекомендованої навчальної, навчально-методичної та спеціальної літератури, нормативно-правових актів та матеріалів судової практики, інших матеріалів до теми, яка вивчається. Обов’язковою умовою підготовки є виконання всіх поставлених завдань з кожної теми навчального курсу. Після вивчення теоретичної частини студент обов’язково повинен перейти до вирішення задач. Задачі ґрунтуються на судовій практиці та їх вирішення вимагає від студента вміння застосовувати свої теоретичні знання до вирішення практичних життєвих ситуацій, змодельованих в умовах задач, що сприяє максимальному наближенню студента до реалій практичної юриспруденції. Вирішуючи задачу студент повинен відповісти на всі поставлені в ній запитання, крім того викладач може задати додаткові питання, ґрунтуючись на змісті правової ситуації, описаній в задачі.

Відповіді на запитання задачі повинні бути повними, розгорнутими та бути обґрунтованими посиланнями на норми чинного законодавства та, за необхідності, узагальнення судової практики.

Виконання навчальних завдань курсу сприятиме удосконаленню теоретичних знань студентів з навчальної дисципліни та дозволить їм краще підготуватися до практичної роботи в правовій сфері.

3. Програма навчальної дисципліни.

Тема 1. Поняття та особливості цивільних справ, що виникають з сімейних правовідносин.

1. Поняття сім’ї.

2. Поняття сімейних правовідносин.

3. Суб’єкти сімейних правовідносин.

4. Об’єкти сімейних правовідносин

5. Зміст сімейних правовідносин.

6. Загальна характеристика цивільних справ, що виникають з сімейних правовідносин.

Тема 2. Розгляд судом справ, пов’язаних із укладенням шлюбу.

1. Поняття шлюбу та умови вступу до шлюбу.

2. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі права на шлюб.

3. Фактичні шлюбні відносини та їх правове значення.

4. Порядок встановлення в судовому порядку факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу.

5. Розгляд судом справ про визнання шлюбу недійсним та неукладеним.

Тема 3. Розгляд судом спорів щодо майнових та особистих немайнових прав подружжя.

1. Загальна характеристика особистих немайнових прав подружжя.

2. Судовий захист особистих немайнових прав подружжя.

3. Розгляд судом справ щодо прав подружжя на майно.

4. Процесуальні особливості розгляду судом справ про розподіл спільного майна подружжя.

5. Процесуальні особливості звернення стягнення на майно подружжя.

6. Шлюбний договір. Судовий захист прав подружжя, що витікають з шлюбного договору.

7. Порядок розірвання шлюбного договору та визнання його недійсним.

8. Процесуальні особливості розгляду судом справ про стягнення аліментів на утримання одного з подружжя.

Тема 4. Розгляд судом справ про розірвання шлюбу.

1. Порядок про припинення шлюбу.

2. Підвідомчість справ про розірвання шлюбу.

3. Процесуальні особливості розгляду судом справ про розірвання шлюбу.

4. Відмінність розірвання шлюбу від визнання його недійсним.

Тема 5. Судовий захист особистих немайнових прав батьків та дітей.

1. Процесуальні особливості розгляду судом справ про визнання батьківства (материнства).

2. Судовий порядок встановлення факту батьківства (материнства) та факту визнання батьківства, їх відмінність від визнання батьківства.

3. Процесуальні особливості розгляду судом справ про оспорювання батьківства (материнства).

4. Процесуальні особливості розгляду судом спорів між батьками стосовно дітей.

5. Судовий захист батьківських прав.

6. Права та обов’язки батьків щодо захисту прав дітей та здійснення представництва від їх імені.

7. Процесуальні особливості розгляду судом справ про позбавлення батьківських прав, про поновлення батьківських прав, про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.

Тема 6. Судовий захист майнових прав та обов’язків батьків, дітей та інших членів сім’ї.

1. Загальні положення щодо аліментних правовідносин батьків та дітей.

2. Процесуальні особливості розгляду судом справ про стягнення аліментів на утримання дітей.

3. Процесуальні особливості розгляду судом справ про зміну розмірів аліментів на утримання дітей або звільнення від обов’язку їх сплати.

4. Процесуальні особливості розгляду судом справ про стягнення аліментів на утримання батьків.

5. Процесуальні особливості розгляду судом справ про стягнення аліментів на утримання дітей з інших членів сім’ї.

Тема 7. Розгляд судом справ про усиновлення.

1. Поняття та умови усиновлення.

2. Особливості досудової підготовки справ про усиновлення.

3. Процесуальні особливості розгляду судом справ про усиновлення.

4. Процесуальні особливості розгляду справ про визнання усиновлення недійсним та скасування усиновлення.

Тема 8. Розгляд судом справ про відшкодування шкоди.

1. Загальні положення про відшкодування шкоди.

2. Процесуальні особливості розгляду судом справ про відшкодування майнової шкоди.

3. Процесуальні особливості розгляду судом справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

4. Процесуальні особливості розгляду судами справ про відшкодування моральної шкоди.

5. Процесуальні особливості розгляду судом справ про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

6. Процесуальні особливості розгляду судом справ про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я.

7. Процесуальні особливості розгляду судом справ про відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.

Тема 9. Розгляд судом справ про захист прав споживачів.

1. Загальні положення про захист прав споживачів. Права споживача у разі придбання товару неналежної якості.

2. Відкриття провадження у справах про захист прав споживачів та їх підготовка до судового розгляду.

3. Особливості судового доказування у справах про захист прав споживачів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. Процесуальні особливості розгляду судом справ про відшкодування шкоди, завданої споживачу внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Тема 10. Процесуальні особливості розгляду судом справ про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи.

1. Загальні положення про право особи на захист честі, гідності та ділової репутації.

2. Склад осіб, що беруть участь у справі, та особливості судового доказування у справах про захист честі, гідності та ділової репутації.

3. Відшкодування шкоди у справах про захист честі, гідності та ділової репутації.

4. Застосування судом спеціальних способів захисту честі, гідності та ділової репутації.

Тема 11. Процесуальні особливості розгляду судом трудових спорів.

1. Процесуальні особливості розгляду судом справ про стягнення заборгованості по заробітній платі.

2. Процесуальні особливості розгляду судом справ про поновлення на роботі та стягнення компенсації за вимушений прогул.

3. Процесуальні особливості розгляду судом справ про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю громадянина при виконанні ним трудових обов’язків.

4. Процесуальні особливості розгляду судом справ про відшкодування шкоди, заподіяної працівником своєму підприємству, а також іншим особам при виконанні ним трудових обов’язків.

Тема 12. Процесуальні особливості розгляду судом житлових спорів.

1. Процесуальні особливості розгляду судом спорів, що витікають із права власності на житловий будинок (квартиру).

2. Процесуальні особливості розгляду судом спорів, що витікають із права користування (найму) житловим будинком (квартирою).

3. Процесуальні особливості розгляду судом справ про виселення громадян із житлових приміщень.

4. Процесуальні особливості розгляду судом справ про незаконне (самочинне) будівництво або реконструкцію житлових будинків (квартир).

Тема 13. Процесуальні особливості розгляду судом земельних спорів.

1. Підвідомчість та підсудність земельних спорів.

2. Процесуальні особливості розгляду судом спорів, що витікають із права власності на земельну ділянку.

3. Процесуальні особливості розгляду судом спорів, що витікають із права користування (оренди) земельною ділянкою.

4. Процесуальні особливості розгляду судом спорів, що витікають із права громадян на земельну частку (пай).

Тема 14. Процесуальні особливості розгляду судом деяких категорій справ окремого провадження.

1. Загальна характеристика справ окремого провадження.

2. Процесуальні особливості розгляду судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

3. Процесуальні особливості розгляду судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

4. Процесуальні особливості розгляду судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

5. Процесуальні особливості розгляду судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

–  –  –

Тема 1. Поняття та особливості цивільних справ, що виникають з сімейних правовідносин.

Рекомендована кількість годин – 2.

Питання до теми:

1. Поняття сім’ї.

2. Поняття сімейних правовідносин.

3. Структура сімейних правовідносин.

4. Загальна характеристика цивільних справ, що виникають з сімейних правовідносин.

Тема 2. Розгляд судом справ, пов’язаних із укладенням шлюбу.

Рекомендована кількість годин – 2.

Питання до теми:

1. Поняття шлюбу та умови вступу до шлюбу.

2. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі права на шлюб.

3. Фактичні шлюбні відносини та їх правове значення. Порядок встановлення в судовому порядку факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу.

4. Розгляд судом справ про визнання шлюбу недійсним та неукладеним.

Тема 3. Розгляд судом спорів щодо майнових та особистих немайнових прав подружжя.

Рекомендована кількість годин – 4.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«УДК 342.98 (477) О. В. Скочиляс-Павлів Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, канд. юрид. наук, асист. кафедри адміністративного та інформаційного права ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ © Скочиляс-Павлів О. В., 2014 Досліджується поняття суб’єкта владних повноважень через з’ясування співвідношення термінів “посадова особа” та “службова особа”. Доводиться необхідність в національному...»

«Особливості здійснення прав. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 403-413. УДК 349.41 ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ АГРОЛАНДШАФТІВ Єлькін С. В. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського м. Сімферополь, Україна В статті досліджені особливості здійснення суб’єктивних прав на земельні ділянки агроландшафтів, що детерміновані об’єктивними функціями землі та...»

«“Правова інформатика”, № 2(14) / 2007 18 УДК 004:34(075) В. ЦИМБАЛЮК, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Анотація. У публікації розглядаються питання теоретичного обґрунтування організаційно-правового забезпечення системності інформатизації в органах прокуратури України на засадах комплексного застосування методології наук правової інформатики та інформаційного права. Актуальність проблематики інформатизації суспільства у...»

«Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні Резюме Вихров С. А. Нетипичные субъекты хозяйствования как участники хозяйственных отношений на рынке ценных бумаг. Анализируется правовой статус паевых инвестиционных фондов и фондов банковского управления как участников хозяйственных отношений на рынке ценных бумаг. Аргументируется принадлежность этих фондов к особенным, нетипичным субъектам хозяйствования с неполной (частичной) правосубъектностью. Считается допустимым обозначить эти...»

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 4 / 2011 27. Щерба С.П. Філософія. – К., 2007.28. Юрій М.Ф. Людина і світ. – К., 2006.29. Якимов Н.И. Криминалистика. – М., 1925.30. Ярошевский М.Г. Трехаспектность науки и проблемы научной школы // Социальнопсихологические проблемы науки. – М., 1973. – С. 174-184. Надійшла до редакції 15.07.2011 КАРАБАНОВ Д. О., здобувач (Донецький юридичний інститут МВС України) УДК 343.985 ПОНЯТТЯ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ЯК КОМПЛЕКСНОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАСОБУ У статті розглянуто поняття...»

«Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) УДК 351.745.7+681.142 Гавловський Владислав Данилович — начальник відділу Міжвідомчого науководослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Окремі питання отримання інформації з відкритих джерел для правоохоронних органів У статті розглядаються можливості та проблеми отримання інформації, необхідної для...»

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 2 / 2012 ПЛІС І.О., здобувач (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») УДК 342.951+336.221.1 ДО ПИТАННЯ ЩОДО СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ОПЕРАЦІЙ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ Розглянуто питання щодо справляння податку з доходів фізичних осіб за окремими видами операцій, проаналізовано судову практику. Акцентовано увагу на чинному законодавстві України стосовно цього питання. Ключові слова: податок з доходів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет Ю.А. Задорожний ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Курс лекцій Київ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет Ю.А. Задорожний ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА Курс лекцій Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 340.15 (042.4) ББК X2(0)я7 З 156 Рецензенти: А.М. Колодій – д-р юрид. наук, проф.; Ю.І. Крегул – канд. юрид. наук, проф.; О.В. Оніщенко – канд. юрид....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Сердюк Юрiй Дмитрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 18.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ 2....»

«УДК 349.2 В. О. Краєвська,канд. юрид. наук, викладач кафедри цивільного права та процесу Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, м. Луганськ МЕХАНІЗМИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ВИВІЛЬНЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ Правовідносини щодо вивільнення працівників завжди пов’язані з несприятливими наслідками для господарської діяльності підприємства, установи, організації і, відповідно, залежать від волі їх власника або уповноваженого ним органу. А це, у свою чергу, дещо...»

«Великі правові системи сучасності Навчально-методичний комплекс АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 5 КУРС І СЕМЕСТР ВЕЛИКІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ Викладач: доктор юридичних наук, професор Петрова Любов Василівна. Передумови вивчення: навчальний курс для студентів рівня спеціаліста та магістра. Мета курсу: відповідно до вимог Болонського Протоколу курс підготовлено з метою інтеграції до єдиного дослідницького і освітянського європейського простору. Це сприятиме приведенню моделі національної освіти у...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правління Татарін Андрій Євгенович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 28.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів 2013 рік за І. Загальні відомості ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 1. Повне найменування емітента КРАНОБУДІВНА ФІРМА СТРІЛА 2....»

«“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 30 УДК 342.721: 681.3.02 МЕЛЬНИК К.С., здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук, начальник управління юридичного забезпечення Державної служби України з питань захисту персональних даних УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ Анотація. Про обґрунтування внесення змін до Закону України “Про захист персональних даних”, визначення недоліків та шляхів удосконалення правового регулювання у цій сфері. Ключові...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»