WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Комплекс ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Голова Правлiння Лiсайчук М.Ю.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

29.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Комплекс Либiдський»

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження м. Київ, Голосiївський, 03039, м. Київ, Миколи Грiнченко, 18

5. Міжміський код, телефон та факс +38(044)529-60-84 +38(044)529-60-84

6. Електронна поштова адреса motor-city.com.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2014 (дата)

2. Річна інформація Бюлетень Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних опублікована у паперiв та фондового ринку 75 18.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній motor- в мережі 28.04.2014 сторінці city.com.ua Інтернет (адреса сторінки) (дата) Зміст X

1. Основні відомості про емітента:

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

X 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

X 1) інформація про випуски акцій емітента 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X що виникала протягом звітного періоду X 17. Інформація про стан корпоративного управління 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН X

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) Товариство є приватним, тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно ч. 2 абз.2 п.1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. №2826. ( далi - Положення).

Разом з тим, до складу змiсту рiчної iнформацiї не включено наступнi форми:

1. Товариство лiцензiй (дозволи) на окремi види дiяльностi в звiтному роцi не отримувало.

2. У звiтному перiодi емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.,

3. У звiтному перiоду корпоративного секретаря не призначено. Посада не вводилася.

33. Примітки

4. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi товариства, товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

5. Вiдповiдно до вимог ч. 2 абз.2 п.1 глави 4 роздiлу III Положення "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

6.Вiдповiдно до вимог ч. 2 абз.2 п.1 глави 4 роздiлу III Положення "Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

7. Вiдповiдно до вимог ч. 2 абз.2 п.1 глави 4 роздiлу III Положення "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

8. Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало. Процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН та iншi цiннi папери, в тому числi i похiднi емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускалися.

9. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

10. Вiдповiдно до вимог ч. 2 абз.2 п.1 глави 4 роздiлу III Положення "Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

11. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

12. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства боргових цiнних паперiв.

13. Вiдповiдно до вимог ч. 2 абз.2 п.1 глави 4 роздiлу III Положення "Текс аудиторського висновку ( звiт)" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

14. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство «Комплекс Либiдський»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 371184

3. Дата проведення державної реєстрації 23.12.2004

4. Територія (область) м. Київ

5. Статутний капітал (грн) 4329584.15

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами

45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

10. Органи управління підприємства Вiдповiдно до абз.2 п.п. 5, абз. 2 п.1, глави 4, роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

ПрАТ "Комплекс "Либiдський" є акцiоненим товариством.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ"

2) МФО банку

3) поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ"

5) МФО банку

6) поточний рахунок V. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лiсайчук Михайло Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 045130 31.12.1998 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконавчий директор ТОВ "Даском" iнвестицiйний аналiтик ТОВ "Афiна"

8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2012 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський". Голова правлiння отримує заробiтню плату згiдно штатного розгладу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 5 рокiв Попереднi посади: Член Правлiння ПАТ "ЛАКМА", виконавчий директор ТОВ "ДАСКОМ" iнвестицiйний аналiтик ТОВ "Афiна". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ступак Катерина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 754522 06.11.2001 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** юрист ПП "Адвокатська компанiя "Армор", юрист ТОВ "КУА "IНЕКО-IНВЕСТ"

8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2012 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та положенням "Про правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 4. Попереднi посади: юрист ТОВ "КУА "IНЕКО-IНВЕСТ", юрист ПП АК "АРМОР" Посадова особа працює та займає посади на iнших пiдприємствах:

Основне мiсце роботи - ТОВ "КУА "IНЕКО-IНВЕСТ" (юрист) ( мiсцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. М. Грiнченка, 18), З листопада 2012 року посадова особа перебуває у декретнiй вiдпустцi.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фуштей Георгiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 020625 25.05.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП-13002" ( сьогоднi ПАТ) з 25.12.1975 старший iнженер технiчної служби, з 2007 року по теперiшнiй час Член Правлiння ПАТ "АТП-13002", Член Правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiський", за сумiсництвом головний iнженер.

8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2012 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Отримує заробiтню платню згiдно штатного розкладу.

Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) 41.

Попереднi посади: з 1973 року по теперiшнiй час ПАТ "АТП-13002" Посадова особа працює та займає посади Члена Правлiння ПАТ "АТП-13002" ( мiсцезнаходження: 03039, м. Києв, вул. М.

Грiнченка, 18) та Члена Правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський"( мiсцезнаходження: 03039, м.

Києв, вул. М. Грiнченка, 18).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кортишкова Наталiя Юрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕС 054299 18.08.1995 Бахчесарайським РВ ГУ МВС України в АРК

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Цiлюща Євпаторiя" генеральний директор, ТОВ "Техномаст" Генеральний директор, ТОВ "IГ "IНЕКО" Фiнансовий директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано 01.02.2010 н/дPages:   || 2 |
Похожие работы:

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 1 / 2011 ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ ВОРОБЕЙ П.А., доктор юридичних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ) ТИХОНОВА О.О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) УДК 343.37 СУБ’ЄКТ НЕЗАКОННОГО ЗБИРАННЯ З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ АБО БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ Статтю присвячено характеристиці осіб як загальних суб’єктів кримінальної відповідальності за незаконне збирання з метою використання,...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 28.08.2012 №12/8-12 ІНСТРУКЦІЯ з ведення діловодства за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи їх представників, народних депутатів України, підприємств, установ, організацій з відомостями про порушення прав і свобод людини і громадянина у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 1. Загальні положення 1.1. Діловодство за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без...»

«І.І. Ковтун УДК 81-11 СЛОВОТВІРНА ТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У статті проаналізовано фахову термінологію юриспруденції в сучасній українській мові, відзначено її роль у розвитку терміносистеми права. На основі структурнотипологічного підходу та принципу системності мови схарактеризовано особливості освоєння та функціонування іншомовних термінів-запозичень на граматичному, словотвірному та лексико-семантичному рівнях. Висвітлено питання, що стосуються процесів...»

«Кримінально-процесуальне право та криміналістика. алізації принципу верховенства права на різних стадіях кримінального судочинства крізь призму прецедентної практики Європейського суду з прав людини.Список використаної літератури: 1. Авер'янов В.Б. Принцип верховенства права в новій адміністративно-правовій доктрині // Часопис Київського університету права. – 2006. – №1. – С. 3-9.2. Алейніков Г.Л. Використання рішень Європейського Суду при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО На правах рукопису ГЛАДКА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА УДК 346.543 КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ ЯК ФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Науковий керівник: Задихайло Дмитро Вітольдович доктор юридичних наук, професор Харків – 2015 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Комерційна концесія як форма інвестиційної...»

«Набридло бути здобиччю? Об’єднуємося! Як створити ОСББ КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ Інформаційний буклет видано за підтримки ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ vlasnyk.org.ua Набридло бути здобиччю? Об’єднуємося! Як створити ОСББ КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ Докладно про нюанси та проблеми, з якими ви можете зустрітися на шляху до самостійного управління будинком, розповідають наші фахівці на семінарах зі створення ОСББ. Відео можна вільно подивитись у всесвітній мережі Інтернет, на нашому сайті: vlasnyk.org.ua Команда...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова комiсiї з припинення Веселов Артем Вiкторович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 22.04.2014 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік 1. Загальні відомості...»

«Випуск 25 ’ 2013 Наукові дослідження І. С. Яковець, кандидат юридичУДК 343.8 них наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАНННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ» Стаття присвячена висвітленню загальнонаукових підходів до...»

«Конвенція Ради Європи з протидії торгівлі людьми (CETS № 197) Пояснювальний звіт (вибране) (.) Конвенція Ради Європи з протидії торгівлі людьми 28. Одночасно з цими різноманітними заходами та в руслі Рекомендації Комітету міністрів № R(2000)11, Керівний комітет з питань рівності між жінками та чоловіками (CDEG) ініціював надання нового імпульсу роботі Ради Європи у цій сфері та підготував дослідження щодо вірогідності розробки конвенція щодо протидії торгівлі людьми. 29. Рада Європи вважала за...»

«Держава і право · Випуск 59 УДК 343.352.3 О. Д. ЯРОШЕНКО БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ст. 369 КК УКРАЇНИ Розглянуто проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності. Проаналізовано окремі положення нового антикорупційного законодавства. Висловлено авторську позицію щодо безпосереднього об’єкта злочинів, передбачених ст. 369 КК України. Ключові слова: нове антикорупційне законодавство, кримінальне право, об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №2(8) УДК 34.07 В. Л. Костюк доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін (Національний університет «Острозька академія») ТРУДОВА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: НОВЕЛИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»1 Розбудова в Україні ефективної та дієвої моделі держави передбачає організацію та проведення системних...»

«НАУКОВІ СТАТТІ ЗА ТЕМАТИКОЮ КОНФЕРЕНЦІЇ Валерій чоРНобУК, голова апеляційного суду автономної Республіки Крим, кандидат юридичних наук актУальні Питання ЗастосУВання ЗаПобіжного ЗаходУ У Вигляді тРимання Під ВаРтою та ПРодоВження стРокіВ тРимання Під ВаРтою Прийняття Верховною Радою україни 13 квітня 2012 р. нового КримінальТ ного процесуального кодексу (КПК) україни, який набрав чинності 20 листопада 2012 р., встановило початок наступного етапу розвитку кримінального судочинства....»

«ронний ресурс] / Режим доступу до статті: http://lait-soft.ru/index.php?option=com_content&view =article&id=194&Itemid=217. 9. Радник – український юридичний портал. Засоби масової інформації і державна інформаційна політика. Нормативно-правова організація інформаційних відносин [Електронний ресурс] / Режим доступу до статті: http://radnuk.info/pidrychnuku/inform/ 439-aristova/6207-43.html. 10. Катренко А. В. Системний аналіз / А. В. Катренко. – Львів: Новий світ, 2009. – 396 с. 11. Берко А. Ю....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»