WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ ОНIКС 2. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії.

Генеральний директор Лавриков А.П.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП 29.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження 39627, Полтавська обл., мiсто Кременчук, квартал 278, буд. 22 Б

5. Міжміський код, телефон та факс (0536) 792830, (0536) 792832

6. Електронна поштова адреса buhoniks@oniks.pl.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014 (дата)

2. Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень. Цiннi папери України 30.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.oniks.pl.ua в мережі Інтернет 29.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

П.1 змiсту - iнформацiя наявна.

П.2 змiсту - iнформацiя наявна.

П.3 змiсту - iнформацiя наявна.

П.4 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки в товариствi не створено посаду корпоративного секретаря.

П.5 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки рейтингова оцiнка емiтента або цiнних паперiв емiтента не проводилася.

П.6 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю.

П. 7 (1) змiсту - iнформацiя наявна.

П. 7 (2) змiсту - iнформацiя наявна. Iнформацiя про паспортнi данi посадових осiб вiдсутня, оскiльки не було надано згоду на розкриття паспортних даних.

П. 8 змiсту - iнформацiя наявна.

П. 9 змiсту - iнформацiя наявна.

П. 10 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю.

П. 11 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю.

П. 12 (1) змiсту - iнформацiя наявна.

П. 12 (2) змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не випускалися облiгацiї.

П. 12 (3) змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не випускалися iншi цiннi папери.

П. 12 (4) змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не випускалися похiднi цiннi папери.

П. 12 (5) змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

П. 13 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю.

П. 14 (1) змiсту - iнформацiя наявна.

П. 14 (2) змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть, а вiдповiдно до пiдпункту 15 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 в таблицi "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" вказується розрахунок вартостi чистих активiв, який складається акцiонерними товариствами та емiтентами - товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування.

П. 14 (3) змiсту - iнформацiя наявна.

П. 14 (4) змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть, а вiдповiдно до пiдпункту 15 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 таблиця "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

П. 14 (5) змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть, а вiдповiдно до пiдпункту 15 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 таблиця "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

П.15 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


П.16 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникало.

П.17 змiсту - iнформацiя наявна.

П.18 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю.

П.19 (1-5) змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю.

П.20 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю.

П.21 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю.

П.22 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю.

П.23 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю.

П.24 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«“Інформація і право”, № 2(11) / 2014 34 УДК 342.56 ІВАНИЩУК А.А., кандидат юридичних наук, заступник голови Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ Анотація. У статті сформовано, що методи адміністративного примусу у сфері діяльності судової гілки влади є психічним, моральним, фізичним або організаційним впливом спеціальних суб’єктів публічної адміністрації (насамперед судових розпорядників і працівників...»

«УДК 349.4 (477) 12.00.06 земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ВИДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН THE ISSUE OF RESTORATION OF LAND AS A FORM OF LAND RELATIONS Лісова Т.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Статтю присвячено комплексному дослідженню заходів відновлення земель. Зроблено висновок, що у чинному земельному законодавстві...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО На правах рукопису РУСАНОВА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА УДК 342.9:347.998.85 ОСКАРЖЕННЯ В СУДІ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Науковий керівник Писаренко Надія Борисівна, кандидат юридичних наук, доцент Харків – 2015 ЗМІСТ ВСТУП.. РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ...»

«Нотаріат є найбільш ефективним інститутом правового забезпечення здійснення цивільного обігу, що надає кваліфіковану юридичну допомогу та забезпечує у межах своєї компетенції захист та охорону прав та інтересів фізичних та юридичних осіб. Закон України «Про нотаріат» визначає нотаріат як систему органів, на які покладено посвідчення правочинів, оформлення спадкових прав та вчинення інших нотаріальних дій, що спрямовані на юридичне закріплення цивільних прав та унеможливлюють їх порушення у...»

«Висновки. Таким чином, виходячи з відсутності єдності в поглядах юристів на досліджувану проблему, доцільно будувати класифікацію засобів захисту права власності з урахуванням їх традиційного поділу на речово-правові і зобов’язально-правові та спеціальні. Найбільш сприятливою класифікацією способів захисту права власності на наш погляд є така: – основні речово-правові засоби (віндикаційний позов, негаторний позов);– допоміжні речово-правові засоби захисту (позов про визнання права...»

«УДК 342.4 М. А. Ткаліч, студентка 2 курсу юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – доц. кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. юрид. наук І. В. Тимошенко ПРАВОВИЙ СТАТУС ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ У роботі висвітлено сутність опозиційної діяльності в Україні, досліджено політичну та парламентську опозицію,...»

«УДК 347.78 Р.О. Денисова, канд. юрид. наук, доцент Національний університет Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, м. Харків АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА СЛУЖБОВІ ТВОРИ Правова регламентація відносин у закритій системі «автор – власник – підприємець», тобто в умовах індивідуальної творчості, без участі інвестора, переважно д істала своє нормативне й теоретичне обґрунтування. На сьогодні теоретичний інтерес, зумовлений практичним значенням проблеми, зосереджується на співвідношенні особистого...»

«УДК 349.2-056.24 Р. В. Панченко, студентка 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” Т. В. Шлапко ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ІНВАЛІДІВ У статті здійснена спроба проаналізувати особливості та виявити недоліки правового регулювання праці...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Соломко Володимир Андрiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 22.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I....»

«Н А Ц І О Н А Л Ь Н А Ю Р И Д И Ч Н А АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені Я Р О С Л А В А М У Д Р О Г О БУРОМЕНСЬКИЙ МИХАЙЛО ВСЕВОЛОДОВИЧ У Д К 341.0 ВПЛИВ М І Ж Н А Р О Д Н О Г О ПРАВ^г Н А ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ ДЕРЖАВ Спеціальність 12.00.11 — міжнародне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків 1998 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі міжнародного права та державного права іноземних держав Національної юридичної академії України імені Ярослава...»

«237 Юридичні і політичні науки тика). – 2014. – № 1 (32). – С. 68–71; вознюк а. а. Особливості кваліфікації злочинів під час трансформації співучасті / А. А. Вознюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (91). – С. 51–59. 21. Попович Н. Є. Стійкість та попередня зорганізованість як ознаки організованої групи / Н. Є. Попович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 3. – С. 228–239. 22. Кваша о. о. Співучасть у злочині:...»

«Мiнiстерство освiти i науки України Прикарпатський нацiональний унiверситет iменi Василя Стефаника Юридичний iнститут Збiрник наукових статей Актуальнi проблеми вдосконалення чинного законодавства України Випуск XXIV Iвано-Франкiвськ, 2010 ББК 67.9(4Укр) А43 Редакцiйна колегiя: Д.ю.н., доц. Васильєва В.А. (головний редактор); акад. АПрНУ, д.ю.н., проф. Луць В.В.; акад. АПрНУ, д.ю.н., проф. Костицький М.В.; акад. АПрНУ, д.ю.н., проф. Погрiбний О.О.; акад. АНВШУ, д.ю.н., проф. Дзера О.В.; д.ю.н.,...»

«_ Серія юридична _ _ О. В. Щербина УДК 343.82 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ Розглядається правове регулювання режиму в установах виконання покарань державної пенітенціарної служби. Визначено основні нормативноправові акти, які встановлюють та визначають режим. Проаналізовано основні правові норми, їх співвідношення та відповідність міжнародним стандартам. Робиться висновок щодо основних завдань режиму в установах виконання покарань...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»