WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«І ДИСКУРС: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

КАРПУСЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

УДК 811.112.2’38

НІМЕЦЬКОМОВНИЙ НАУКОВО-ЛІНГВІСТИЧНИЙ

ТЕКСТ І ДИСКУРС: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ

ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі німецької філології і перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор ПІХТОВНІКОВА Лідія Сергіївна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри німецької філології і перекладу Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент ПЕТЛЮЧЕНКО Наталія Володимирівна, Національний університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри германських та романських мов кандидат філологічних наук БУБЛИК Іраїда Федорівна, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», доцент кафедри германської та романської філології Захист відбудеться 14 жовтня 2011 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-75.

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.

Автореферат розісланий 13 вересня 2011 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Л.В. Солощук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню німецькомовного науковолінгвістичного тексту (НЛТ) й науково-лінгвістичного дискурсу (НЛД) в єдності лінгвостилістичного та прагматичного аспектів.

Мова науки знаходилась у фокусі лінгвістичних студій на протязі багатьох десятиріч ХХ-го сторіччя. Значний внесок у дослідження наукових текстів зроблено науковцями в функціонально-стилістичному та комунікативному аспекті, де основою виокремлення наукових текстів є їх функціональне призначення для вузького кола спеціалістів у певній галузі науки, передання об’єктивної, логічно побудованої та завершеної інформації (В.В. Віноградов, Г.О. Вінокур, М.М. Кожина, В.В. Одінцов, А.Л. Пумпянський, Н.М. Разінкіна, М.П. Сенкевич, Л.В. Славгородська, О.С.

Троянська, Л.В. Щерба та ін.).

У прагматичному аспекті розглядалися: реалізація авторських настанов наукового тексту (М.Н. Кожина, В.Л. Наєр); прихована й відкрита актуалізація прагматичного аспекту наукового тексту (Г.Г. Матвєєва); особливості реалізації основних функцій текстів наукового стилю: повідомлення та впливу (М.С. Чаковська); референційної (інтелектуально-комунікативної) функції (В.Л. Наєр). Недостатньо вивченою залишається категорія експресивності наукового мовлення. Проблеми вживання стилістичних засобів виразності розглядалися з середини 70-х років ХХ-го ст.

(М.Н. Кожина, Н.Я. Мілованова, Е.Г. Різель, Н.М. Разінкіна), однак залишаються актуальними (О.М. Ільченко, С.Д. Злівко, І.А. Скрипак).

На сучасному етапі розвитку лінгвістики дослідження наукового дискурсу як організаційного / інституційного та інформативного / аргументативного типу дискурсу в когнітивно-комунікативній парадигмі не є новими. На матеріалі англомовних наукових статей досліджувалися категорії етикетизації (О.М. Ільченко), жанрової специфіки англомовного наукового дискурсу (Т.В. Яхонтова). Лінгвістична підмова науки вивчалася у порівняльному плані на основі німецько- та англомовних текстів з літературознавства та лінгвістики (М.С. Чаковська). Науковий дискурс на матеріалі сучасних статей англомовних лінгвістів досліджено в аспекті вивчення категорії авторизації (О.М. Гніздечко). На матеріалі англо- та російськомовних статей вивчалися способи впливу на адресата в науковому тексті (Є.В. Федосова).

У цілому, проведені раніше дослідження наукового тексту й дискурсу, у тому числі лінгвістичного, створюють основу для подальших студій, проте недостатньо відображають концепцію системної організації цього типу дискурсу та ідеї сучасної когнітивно-комунікативної парадигми.

Актуальність дисертаційної роботи визначається загальною функціональнокомунікативною спрямованістю сучасних лінгвістичних концепцій. Поєднання функціонального та лінгвостилістичного аспектів виявляє та істотно поглиблює існуючі дані про комунікативні й мовленнєві особливості реалізації прагматичних функцій у німецькомовному НЛД. Актуальність вибору НЛТ обумовлена специфічністю гуманітарних наук, що полягає у зменшеному рівні їхньої формалізованості у порівнянні з іншими науками, прагмастилістичною специфікою лінгвістичних текстів і недостатнім ступенем дослідженості німецькомовних науково-лінгвістичних типів текстів, зокрема монографій.

Зв’язок із науковими темами. Тема дисертації відповідає профілю наукових досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в рамках тем «Проблеми іноземної філології, перекладознавства та методики в когнітивно-дискурсивній парадигмі», (номер державної реєстрації 0109U007962) та «Когнітивні й комунікативні проблеми дискурсу та навчання іноземних мов» (номер державної реєстрації 0106U002233).

Мета дослідження полягає в з’ясуванні лінгвостилістичних і лінгвопрагматичних характеристик німецькомовного НЛТ і НЛД.

У відповідності з поставленою метою вирішуються такі завдання:

дати визначення НЛТ і НЛД у прагмастилістичному аспекті;

визначити лінгвальні характеристики німецькомовного НЛТ, його універсальні ознаки та особливості;

розробити методику системного дослідження німецькомовного НЛТ і НЛД у лінгвостилістичному та прагматичному аспектах;

виявити прагматичні характеристики німецькомовного НЛД, а саме: прагматичні функції та мовленнєві стратегії;

описати лінгвостилістичні характеристики німецькомовного НЛТ і НЛД, а саме:

лексичні та синтаксичні засоби виразності в аспекті реалізації прагматичних функцій та мовленнєвих стратегій;

проаналізувати вживання спеціальної термінології в німецькомовному НЛТ, виявити її особливості в аспекті реалізації прагматичних функцій.

Об’єктом дослідження є німецькомовний НЛТ і НЛД ХХ-го та ХХІ-го сторіч.

Предметом аналізу виступають лінгвостилістичні та прагматичні характеристики німецькомовного НЛТ і НЛД.

Матеріалом дослідження слугували 5758 текстових і дискурсивних фрагментів, отриманих методом суцільної вибірки з 9 німецькомовних монографій та 2 посібників з лінгвістики загальним обсягом 3755 сторінок.

Загальнонауковою теоретико-методологічною основою роботи є принципи комунікативно спрямованої прагмалінгвістики, яка поєднує в підході до проблем використання мови взаємозалежні аспекти дослідження – інформаційний та функціональний – і яка заснована на концепції дискурсу як когнітивнокомунікативного феномену (І.С. Шевченко, А.П. Мартинюк, О.І. Морозова, Л.С. Піхтовнікова, Л.В. Солощук), теорії мовленнєвої стратегії (Л.Р. Безугла, А.Д. Бєлова, І.Є. Фролова), комунікативно-прагматичній парадигмі лінгвістики (передання інформації, ставлення мовця до дійсності, до повідомлення, а також до адресата; наявність прагматичних функцій наукового мовлення, позиція автора в науковому дискурсі) (О.М. Гніздечко, О.М. Ільченко, В.І. Карасик, І.П. Сусов). Основу текстового аналізу складають принципи лінгвістики тексту (виокремлення текстових категорій, вивчення тексту в комунікативному аспекті) (І.Р. Гальперін, З.Я. Тураєва, Н.І. Формановська, W. Dressler), стилістики декодування (І.В. Арнольд), типології наукового тексту (М.Н. Кожина, О.С. Троянська, Т.В. Яхонтова), функціональної стилістики і соціолінгвістики (особливості побудови текстів, обумовлені їхньою приналежністю до певної соціально-комунікативної сфери діяльності людей) (Р.А. Будагов, Н.Д. Мітрофанова, Р.Г. Піотровський, Н.М. Разінкіна, Е.Г. Різель, L. Hoffmann, H. Lffler).

Мета, завдання й методологічні принципи дослідження зумовили доцільність використання низки методів. Для розв’язання поставлених завдань використано ряд методів: метод лінгвостилістичного аналізу (для опису лексичних і синтаксичних засобів виразності), системно-функціональний (для вивчення універсальних мовних засобів побудови науково-лінгвістичних текстів та їхньої залежності від змісту повідомлення та функціонального призначення), функціонально-семантичний (для визначення особливостей лексичного складу німецькомовних науковолінгвістичних текстів у їх призначенні для передання основної інформації), функціональний, інтерпретативний та прагмасемантичний аналіз (для виокремлення та опису прагматичних функцій та мовленнєвих стратегій науково-лінгвістичного дискурсу).

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в рамках функціонально-комунікативної парадигми лінгвістики схарактеризовано прагматичні та лінгвостилістичні властивості німецькомовного науково-лінгвістичного тексту й дискурсу, виявлено їхні взаємозв’язки; встановлено їхні специфічні характеристики;

проаналізовано функціонування мовних одиниць та мовно-стилістичних засобів виразності у німецькомовному науково-лінгвістичному дискурсі; виокремлено його прагматичні функції та мовленнєві стратегії; складено словник лінгвістичних наукових термінів-метафор та термінів з прозорою внутрішньою формою.

Наукову новизну одержаних результатів можна узагальнити у таких положеннях, що виносяться на захист:

1. Науково-лінгвістичний текст – це результат вербально опосередкованої наукової діяльності особистості в галузі лінгвістики. Універсальність наукового мовлення проявляється в науково-лінгвістичних текстах через екстралінгвальні ознаки:

об’єктивність, достовірність, логічність переданої інформації та лінгвальні ознаки:

способи викладення матеріалу, його лексичний склад, граматичну організацію та логіко-граматичне членування речення. Специфічними ознаками науковолінгвістичного тексту є зменшення стереотипності, збільшення образності висловлення. Значним є використання засобів стилістичної виразності, які реалізують конкретні прагматичні функції та мовленнєві стратегії текстів.

2. Науково-лінгвістичний дискурс – це процес діалогу між науковцями в галузі лінгвістики, обмін інформацією, який вербалізується в текстах. Специфіка науковолінгвістичного дискурсу полягає у складності об’єкта дослідження самої лінгвістики у зв’язку з тим, що в межах цієї науки мова розглядається як об’єкт й інструмент дослідження.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Специфічність лінгвістичної термінології полягає в переважній більшості багатозначних термінів у порівнянні з однозначними. Відмінна ознака лінгвістичної термінології – її подвійний характер (використання термінів для закріплення результату пізнання та у якості інструменту), що зумовлює існування двох типів термінів: метафоричних (наукових термінів-метафор) і термінів з прозорою внутрішньою формою.

4. Прагматичні характеристики науково-лінгвістичного дискурсу реалізуються в прагматичних функціях і мовленнєвих стратегіях. Основною функцією є активізуюча (функція впливу). За виконання більш конкретних наукових завдань в організації повідомлення відповідають допоміжні функції: змісто-організуюча, експланаторна, дескриптивна, аргументативна, аналітична, дискутивна та дидактична. Емоційноекспресивна функція є допоміжною для попередніх через її призначення як для спрощення сприйняття інформації, так і для підвищення її образності.

Існує закономірний зв'язок між прагматичними функціями, їхньою реалізацією та типами референції в тексті: інтродуктивною, ідентифікаційною та неозначеною.

5. До мовленнєвих стратегій науково-лінгвістичного дискурсу відносяться: стратегія інформування, стратегія симпліфікації, стратегія корпоративності, риторичні стратегії.

До риторичних стратегій належать: стратегія аргументації, стратегія оцінювання певного висловлення / тексту, його автора; стратегія активізації уваги адресата, стратегія навмисного зменшення / збільшення ролі автора та інформації.

Реалізація виокремлених функцій та мовленнєвих стратегій здійснюється за рахунок вживання лексичних, граматичних і синтаксичних одиниць та специфічної експресивності науково-лінгвістичного дискурсу.

6. Специфічність експресивності в німецькомовних науково-лінгвістичних текстах полягає в її призначенні для реалізації функцій, які відрізняються від функцій в інших видах дискурсу: спрощення сприйняття інформації, передання авторського ставлення до неї, активізація уваги адресата. Реалізація експресивності відбувається за рахунок використання стилістичних засобів виразності, що зумовлюється цілями, прагматичними функціями та мовленнєвими стратегіями науково-лінгвістичного дискурсу.

7. Прагматичний та лінгвостилістичний аспекти в науково-лінгвістичних текстах знаходяться в системному зв’язку. Для реалізації прагматичних функцій в науковолінгвістичному дискурсі застосовуються лексичні стилістичні засоби виразності:

конкретизуючі епітети та пояснювальні порівняння виконують дескриптивну та експланаторну функції; оцінні епітети та образні порівняння використовуються для передання емоційно-експресивної та аналітичної функцій; за допомогою уособлення реалізуються емоційно-експресивна та змісто-організуюча функції. Метафори репрезентують такі функції: індивідуально-авторські метафори – експланаторну, аналітичну (оцінну), аргументативну та емоційно-експресивну (наочність викладу) та мовні – експланаторну та аналітичну.

8. Синтаксичні стилістичні засоби виразності корелюють з реалізацією прагматичних функцій. Засобами експансії та редукції синтаксичної структури реалізується змісто-організуюча та емоційно-експресивна функції. Антитеза, плеоназм, вставні конструкції виконують активізуючу, експланаторну та дескриптивну функції.

Порушення порядку слів у реченні та рамкової конструкції слугує для реалізації активізуючої та змісто-організуючої функцій.

Теоретичне значення роботи полягає у комплексному прагмастилістичному підході до дослідження лексичних, граматичних й синтаксичних одиниць наукового мовлення, особливостей лінгвістичної термінології й специфічної експресивності німецькомовного науково-лінгвістичного тексту й дискурсу, що надає можливість розглядати його у тримірній парадигмі: інформаційній, прагматичній та стилістичній.

Отримані результати є внеском у розвиток прагмалінгвістики та стилістики.

отриманих результатів обумовлена можливістю Практична цінність їх застосування у викладанні теоретичних курсів зі стилістики німецької мови (розділ «Функціональні стилі мовлення», «Стилістика тексту»), спецкурсах («Основи лінгвістичної теорії тексту та комунікації», «Інтерпретація тексту»), а також у наукових дослідженнях студентів і аспірантів.

Апробація роботи. Основні положення дисертації обговорено на засіданнях кафедри німецької філології і перекладу (2007-2011), на лінгвістичному семінарі факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна, а також на 6-ти наукових конференціях: Регіональна конференція за підсумками наукової роботи студентів «Актуальні проблеми романської філології» (Горлівка, 23-24 березня 2006), І Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми іноземної філології»Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві Роздаткові матеріали ISBN 978-966-2310-06-1 Авторка: Фулей Тетяна Іванівна, к.ю.н., начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення Національної школи суддів України. Роздаткові матеріали підготовлені для проведення серії семінарів для суддів адміністративних судів України щодо застосування практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), організованих Координатором проектів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Ю. П. Дмитренко ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ Підручник Затверджено Міністерством освіти і науки України Київ Юрінком Інтер ББК 67.9(4УКР)305я73 Д53 Затверджено Міністерством освіти і науки України Рекомендовано Вченою радою Національної академії СБ України (протокол № 1 від 27 вересня 2007 року) Рецензенти Стрельбицька Л. М. — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного та трудового права Національної академії Служби безпеки України; Хуторян Н. М. —...»

«571 Юридичні і політичні науки онно-правовое исследование: дис.. докт. юрид. наук / Романовский Г.Б. – Пенза, 2006.– С. 24. 2. Зайцева А.М. Жизнь человека как объект конституционно-правового регулирования: дис..канд. юрид. наук / Зайцева А.М. – М., 2008. – С. 27. 3. Селихова О.Т. Конституционно-правовые проблемы, осуществления права индивидов на свободу и личную неприкосновенность: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. юрид. наук / О.Т. Селихова. – Екатеринбург, 2002. – С. 13-14. 4....»

«Пунда О. ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УДК 347.4 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Здійснення особистих немайнових прав фізичної особи, пов’язаних з забезпеченням недоторканості приватної сфери її життя, перебуває у органічній єдності з дотриманням принципів організації діяльності правоохоронних органів та визначених у законодавстві меж їхнього втручання у приватну сферу життя окремої...»

«СУДОВА ПРАКТИКА Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження Роженко Дмитро Валерійович, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ УДК 342.9 Можливість касаційного перегляду адміністративної справи передбачена Конституцією України. Так, п. 8 частини третьої ст. 129 Основного Закону однією з основних засад судочинства називає забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Зміст...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” для студентів ІІІ курсу вечірнього та ІV курсу заочних факультетів Харків «Право» ББК 67ю.9(4УКР)307я73 Н 15 Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” для студентів ІІІ курсу вечірнього та ІV курсу заочних факультетів / Уклад.: А.П....»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Система містобудівної документації СКЛАД, ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ ДБН Б.1.1-6:2007 Введено: « ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кр ивоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) Київ Мінрегіонбуд України ПЕРЕДМОВА Український науково-дослідний і проектний інститут цивільРОЗРОБЛЕНО: ного сільського будівництва УкрНДІПроцивільсільбуд Т.Криштоп, к.т.н. (керівник розробки) РОЗРОБНИК: Управління планування та забудови територій...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 156–162 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 156–162 УДК 347.961«19» НОТАРІАЛЬНА РЕФОРМА 1864–1866 рр. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ Л. Шевчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79019 Львів, Україна Проаналізовано організаційно-правові основи нотаріату, визначені російською судовою реформою 60-х років XIX ст., яку провів царський уряд і в Україні....»

«Громадська думка про правотворення /Бюлетень оперативних матеріалів на базі аналізу правової електронної інформації/ 2012 № 10 (28) Шановні колеги! Запрошуємо вас до співдружності в розробці нового періодичного видання, що має на меті оперативно відображати актуальні питання законотворення. Ваші відгуки і пропозиції просимо надсилати за електронною адресою: gdpp@yandex.ua. Громадська думка про правотворення Бюлетень оперативних матеріалів на базі аналізу правової електронної інформації № 10...»

«РЕКОМЕНДАЦІЯ 2010 р. ЩОДО ВІЛ/СНІДу ТА СФЕРИ ПРАЦІ (№ 200) Copyright © Міжнародна організація праці, 2010 р. Уперше опубліковано у 2010 р. На видання Міжнародного бюро праці поширюється авторське право згідно з Протоколом 2 Загальної конвенції про авторські права. Однак короткі витяги з них можуть передруковуватися без спеціального дозволу за умови зазначення джерела. Звернення щодо передруку або перекладу потрібно надсилати до Відділу публікацій МБП (видавничі права та дозволи), за адресою:...»

«ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Зубрицької Ольги Ярославівни «Особа як індивідуальний суб’єкт адміністративного права», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (Київ, 2015.-213 с.) Актуальність теми дисертації. З активізацією реформаційних процесів у сфері публічного управління особливої актуальності набуло питання переформатування адміністративно-правової доктрини у...»

«Примітка 1. Загальна інформація про Підприємство.Відкритий недержавний пенсійний фонд «Кремінь» (код за ЄДРПОУ 33403482; місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд.19-б, кв.33; дата державної реєстрації: 04.10.2005 р.; дата та номер рішення по реєстрацію фінансової установи 24.10.2006 р. №6349, реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ: 12100733) юридична особа, резидент, має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та...»

«Донська Л. Д. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 53-56. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО УДК 347.133.9 КОНЦЕПЦІЯ CONDITIO SINE QUA NON В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Донська Л. Д. Таврійський національний університет ім.В. І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна Автор аналізує концепцію conditio sine gua non у цивільному праві. В результаті проведеного аналізу робить висновок про те, що...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»