WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 347.73 ПРОЦЕСУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ Усенко Є. А. Вищий адміністративний суд України, Київ, Україна Досліджуються доюрисдикційні та юрисдикційні ...»

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 1. 2010 г. С.211-215.

УДК 347.73

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Усенко Є. А.

Вищий адміністративний суд України, Київ, Україна

Досліджуються доюрисдикційні та юрисдикційні процедури вирішення податкових спорів. Підкреслюється, що норми, які регулюють вирішення податкових спорів утворюють комплексний правовий інститут, який склався на межі фінансового та адміністративного права.

Ключові слова: податкові правовідносини, податкові спори, доюрисдикційні процедури, юрисдикційні процедури.

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що забезпечення виконання податкового обов’язку визначає спрямованість податково-правового регулювання, головною особливістю якого є участь держави в цьому процесі. Така участь не обмежується стадією нормотворення, що характерно для будь-якого галузевого правового регулювання, а й визначається участю держави через систему спеціально уповноважених органів. При цьому хотілося б звернути увагу на досить структуровану спеціалізацію органів. В самому загальному вигляді спеціалізація контролюючих органів пов'язується із стадіями руху публічних грошових фондів (формування – податкові органи; розподілення – органи казначейства; витрачання – контрольноревізійні органи). Податковий спір фактично, може виникнути (в досить узагальненому вигляді) на першій стадії – і тоді стороною, яка буде представляти державу в цьому конфлікті будуть органи Державної податкової адміністрації і на другій стадії. В цьому випадку до спору вже підключаються органи Державного казначейства (наприклад, в ситуаціях, коли спір пов'язаний із розподіленням коштів від податку між різними типами бюджетів). Спеціалізація характерна для податкових спорів і на іншій, більш вирішальній стадії – розгляду спору в суді. Так, на сьогодні неможна ще говорити при наявність виключно податкових (або фінансових) спеціалізованих судів, що є досить логічним та послідовним. Але розвиток адміністративної юстиції, запровадження спеціальних процедур судового вирішення податкових спорів свідчить і про реалізацію принципу спеціалізації не лише на стадії контролю державою за рухом публічних грошових фондів, а і на етапі вирішення специфічних спорів в галузі оподаткування, аналіз якого і є метою даної статті.

Слід зазначити, що окремих аспектів досліджуваної проблеми, в своїх працях торкалися Кучерявенко М. П. [6], Криницький І. Є. [7], Саркісов А. К. [3] однак спеціальних досліджень процессуального регулювання вирішення податкових спорів практично немає. У зв’язку з цим автором і поставлено за мету поглибити наукові знання з питань пов’язаних з правовим регулюванням розв’язання податкових спорів.

Аналізуючи механізм податкового регулювання в динаміці та розглядаючи співвідношення матеріального і процесуального в регулюванні оподаткування, Ку

–  –  –

черявенко М. П. виділяє окремі стадії реалізації податково-правових норм [5, с. 59].

Серед них доцільно виокремити:

1. Появу матеріальних податкових регулятивних норм. На цій стадії визначаться правовий статус учасників правовідносин, закріплюються форми юридичних зв’язків, що впливають на їх поведінку. В той же час, ця стадія характеризується появою певних орієнтирів у впливі на поведінку учасників податкових відносин.

Про фактичне регулювання цієї поведінки ще не йдеться, бо не виникли підстави динаміки правовідносин, не вистачає юридичного факту. Тобто не здійснюючи безпосереднього впливу на поведінку суб’єктів, ця стадія характеризується появою зрозумілих меж її побудови і таким чином йдеться про пасивний, передбачуваний вплив на дії сторін податкових правовідносин.

2. Поява підстав виникнення податкових правовідносин – позитивного юридичного факту. В цих умовах статичній ситуації з констатування змісту податковоправової матеріальної регулятивної норми надається активна форма, податкове регулювання набуває динамічної складової. При цьому в разі позитивного застосування права, своєчасного і чіткого виконання приписів регулятивних податкових норм виконання податкового обов’язку, а отже і завершення податкового регулювання може бути завершено в режимі матеріальних податкових регулятивних процедур. В такому сенсі на цій стадії учасники відносин діють виключно в межах приписів, які сприяють своєчасному та повному виконанню податкового обов'язку, тобто в рамках регулятивного податкового правовідношення.

3. Поява юридичного факту, що виражає неправомірну поведінку учасника податкових відносин. Ця ситуація переорієнтовує регулювання в оподаткуванні на залучення до впливу на поведінку учасників податкових відносин охоронних податкових норм і появу охоронних податкових правовідносин. Хотілося б обмовитись, що це зовсім не означає в якості винної особи виступає виключно платник податку.

Суб'єктом правопорушення може бути і представник владної сторони. Крім того, регулювання податкових відносин в охоронному режимі не можна ототожнювати з обов'язковим застосуванням санкцій. Охоронне податкове правовідношення включає регулювання і такого етапу, коли суб'єкти спору можуть домовитись або змінити власні позиції, виправити помилку, яка пов'язана із притягненням суб'єкта до відповідальності.

4. В свою чергу динаміка охоронних податкових правовідносин може обумовити два напрями дій. Перший напрямок обумовлює виявлення підстав існування і дії безпосередньо охоронних правовідносин, здійснення певної підготовчої стадії процесуальних дій в охоронних податкових правовідносинах. Другий пов'язується з фактичними діями в охоронних податкових правовідносинах, застосуванням заходів примусу у сфері оподаткування. Тобто на цій стадії йдеться вже не про гіпотетичне існування передумов застосування примусу, певних санкцій, а про безпосередні дії щодо їх здійснення [5, с. 59, 60].

Для характеристики доюрисдикційних податкових процедур ( провадження позасудового розв’язання податкових суперечок ) важливим є положення, що їх застосування не пов'язується з обов’язковою наявністю правопорушення. «Не можна однозначно стверджувати, що саме воно (правопорушення – виділено нами – Є. У.) є

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

підставою виникнення цього виду процедур. Проте логічно стверджувати, що підставою початку доюрисдикційних податкових процедур є момент виникнення розбіжностей між суб’єктами, що представляють владну і зобов’язану сторони податкових правовідносин. Причинами таких розбіжностей можуть бути як неправильне розуміння відповідної законодавчої норми, так і колізія актів податкового законодавства. Співвіднесенням позицій конфронтуючих сторін можна виявити загальне бачення проблеми і фактично врегулювати спір. Такий порядок регулювання розбіжностей, безперечно є узгоджувальним» [5, с.105].

Погоджуючись в цілому з позицією Кучерявенка М. П., хотілося б зробити декілька уточнень. По-перше, коли наголошується на причинах розбіжностей в поглядах сторін податкових правовідносин, і на підставі цього неправильного розуміння законодавчої норми може йтися не про хиби чи помилки в уявленні учасника податкових відносин, а намагання детально реалізувати свій інтерес в цих відносинах.

Якщо податкові органи зацікавлені в якнайбільшому надходженні коштів, то платник, навпаки, в їх мінімізації. По-друге, щодо співвіднесення позицій конфронтуючих сторін. З одного боку, ці сторони не завжди знаходяться в обов'язковій конфронтації, намаганнями обох може бути пошук компромісу та досягнення позиції найбільш сприятливої як для платника, так і для податкового органу. З іншого боку, складно погодитись з тим, що фактично врегулювання спору здійснюється саме при такому співвіднесенні позицій цих учасників. Дійсно, з цим можна погодитись, коли йдеться про врегулювання спору в режимі адміністративного апеляційного узгодження. Але, коли йдеться про розгляд цього спору в суді, то конфронтація позицій платника та податкового органу вже виходить на зовнішній рівень та додаться спеціальний учасник цих відносин – суд. Саме його діями і йдеться про врегулюванні спору.

Доюрисдикційні процедури в податковому регулюванні характеризуються деякими особливостями. Серед них можна виокремити найважливіші:

а) не передбачають участь у вирішенні спору суду і безпосереднє застосування санкцій відразу після виникнення конфлікту;

б) конфлікт долається діями самих учасників спору в режимі узгодження позицій податкового органу і платника податків та зборів (обов’язкових платежів);

в) узгоджувальний характер обумовлює багаторівневість і обов’язкову поступовість рівнів вирішення спору, яка починається з податкового органу, що є безпосереднім учасником податкового спору та продовжується вищестоящими органами в ієрархії системи органів державної податкової служби;

г) апеляційне узгодження не означає закінчення податкового спору, оскільки після його завершення платник податків та зборів (обов’язкових платежів) може звернутися до суду і оскаржити рішення, дії (бездіяльність) податкового органу, що буде означати продовження процедурного регулювання податкового спору.

Реалізація охоронного правового зв’язку в податковому правовідношенні здійснюється через юрисдикційні процедури. «Призначення процесу при цьому, – зазначає Кучерявенко М. П., – полягає у виявленні та здійсненні охоронних правовідносин. Здебільшого це пов’язано з безпосереднім застосуванням заходів примусу, що і зумовлює участь уповноваженого державного органу в цій сфері здійснення Усенко Є. А.

матеріальних регулятивних правовідносин на засадах владного втручання, управління поведінкою учасників відносин за допомогою владних рішень» [5, с. 55]. Суд, постановляючи рішення за результатами розгляду податкового спору, визначає поведінку учасників податкового правовідношення відповідно до поведінки, встановленої матеріальною податковою регулятивною нормою, закінчуючи процес регулювання правовідношення. Хотілося б підкреслити багатоаспектність дій суда в цьому випадку. Він не лише оцінює поведінку учасників податкового спору та наслідки цього, але і робить висновок щодо цього, тобто підсумовує, яким чином поведінка кожного із суб'єктів відповідала припису податково-правової норми, наскільки вона відхилялась від нього та до яких наслідків призвела. Більш того, рішення суду поряд з оцінкою подій, які вже пройшли передбачає закріплення меж дій учасників спору, що витікають із ситуації, яка склалася в майбутньому. Тобто, визначається як повинні будувати свою поведінку учасники спору після того, як рішення суду набуде чинності.

Викладене у статті дає підстави для наступних висновків. Як доюрисдикційні, так і юрисдикційні процедури входять до процесуального механізму податкового регулювання. Механізм цей, однак, на даному етапі розвитку законодавства неоднорідний: доюрисдикційні процедури встановлюються податковими процесуальними нормами, а юрисдикційні – нормами адміністративного права. Таким чином, можна ставити питання про характеристику сукупності норм, які регулюють вирішення податкових спорів як комплексного правового інституту, який склався на межі фінансового та адміністративного права. Логічно підкреслити, що норми, які регулюють доюрисдикціні процедури, входять складовою частиною до податкового права як фінансово-правового інституту (чи підгалузі), а норми, що опосередковують юрисдикційні процедури при вирішенні податкових спорів є складовою адміністративного процесу. Податкові спори за участю судів підпадають під юрисдикцію адміністративних судів і розглядаються як різновид публічно-правових спорів з участю суб’єкта владних повноважень [2].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ми зупинилися лише на деяких принципових аспектах характеристики податкових спорів, поставили окремі питання щодо з'ясування змісту податкових спорів, їх особливостей, характеру податкового процесу. На закінчення хотілося б акцентувати увагу на тому, що на даний час підстав для постановки питання про існування податкового процесу як окремого галузевого утворення немає. Для цього дійсно необхідні хоча б одна з передумов: поява податкового-процесуального кодексу; поява спеціалізованих податкових судів або закріплення спеціальних процедур судового вирішення податкових спорів, які б відмежовували б їх від інших процедур адміністративного судочинства.

Список літератури

1. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст. 44.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005. – Київ : Лотос, 2005. – 75 с.

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

3. Саркісов А. К. Конфликты в сфере налоговых отношений: теория и практика правового разрешения: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Административное право; финансовое право». – М., 2006. – 70 с.

4. Кучерявенко М. П. Ставлення до адміністративної юстиції як напрямок розвитку української державності / М. П. Кучерявенко // Юридичний вісник України», 2009. – № 44 (748). – С. 3-15.

5. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. В 6 т. / Н. П. Кучерявенко – Харьков: Легас. –. – Т. ІІ: Введение в теорию налогового права. – 2004. – 600 с.

6. Кучерявенко М. П. Податкові процедури: правова природа і класифікація / М. П. Кучерявенко.

– К. : Правова єдність, 2009. – 459 с.

7. Криницький І. Є. Податково-процесуальне провадження: актуальні проблеми формування поняття / І. Є. Криницький // Фінансове право. – 2008. – № 1(3). – С. 4-8.

Усенко Е. А. Процессуальное регулирование разрешения налоговых споров / Е. А. Усенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия: Юридические науки. – 2010. – Т. 23 (62). № 1. 2010. – С. 213-217.

Исследуются доюрисдикционные и юрисдикционные процедуры разрешения налоговых споров.

Подчеркивается, что нормы, которые регулируют разрешение налоговых споров образовывают комплексный правовой институт, который сложился на границе финансового и административного права.

Ключевые слова: налоговое правоотношение, налоговые споры, доюрисдикционные процедуры, юрисдикционные процедуры.

Usenko E. The Procedural regulation of tax disputes / E. Usenko // Scientific Notes of Tavrida National V. I. Vernadsky University. – Series : Juridical sciences. – 2010. – Vol. 23 (62). № 1. 2010. – Р. 213-217.

Are investigated to jurisdiction and jurisdiction procedures of the permission of tax disputes. It is underlined that norms which regulate the permission of tax disputes complex legal institute which has developed on border financial and administrative law.

Keywords: tax relations, tax disputes, to jurisdiction tax procedures, jurisdiction tax procedures.

–  –  –Похожие работы:

«Кримінальне право та кримінологія УДК 343.237 О. О. КВАША Оксана Олександрівна Кваша, доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «НЕОБХІДНА СПІВУЧАСТЬ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ У сучасних умовах збільшується кількість злочинів, що можуть вчинятися лише як групові, коли об’єктивна сторона складу злочину вимагає діяльності двох і більше осіб. У кримінально-правовій літературі такі випадки часто...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Похилько Сергiй Миколайович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 30.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО САМОЙЛЕНКО Євген Анатолійович УДК 341.224.3 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАВІГАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ РІК 12.00.11 – міжнародне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Науковий керівник –...»

«України № 17 від 23.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.32419.1. – Загол. з екрану.7. Про затвердження Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 77 від 16.03.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0704-11. – Загол. з екрану. 8. Про затвердження Порядку оприлюднення у мережі Інтернет...»

«Набридло бути здобиччю? Об’єднуємося! Як створити ОСББ КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ Інформаційний буклет видано за підтримки ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ vlasnyk.org.ua Набридло бути здобиччю? Об’єднуємося! Як створити ОСББ КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ Докладно про нюанси та проблеми, з якими ви можете зустрітися на шляху до самостійного управління будинком, розповідають наші фахівці на семінарах зі створення ОСББ. Відео можна вільно подивитись у всесвітній мережі Інтернет, на нашому сайті: vlasnyk.org.ua Команда...»

«34 5. The Melenki, S. Consolidation as a view of systematization of normative-legal acts : dis. Cand. a throne. Sciences : 12.00.01 / S, Melenki; Chernivtsi national University named. Yuri Fedkovych. – Chernovtsy, 2002. – 201 C.6. Dzyubenko O.L. Kryzhanovsky Legal technique of regional law-making in Ukraine / O.L. Kryzhanovsky Dzyubenko. – H., 2012. – 239 р.On Normative legal acts : the draft law [Electronic resource]. – Mode of access : 7. http...»

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 2 / 2012 БАТЮК О.В.‚ кандидат юридичних наук, доцент (Волинський національний університет імені Лесі Українки) УДК 351.713.077 ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПРИ ПРОВАДЖЕННІ СЛІДЧИХ ДІЙ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ Розкрито зміст основних положень щодо дотримання етичних аспектів при провадженні слідчих дій в установах виконання покарань. Ключові слова: етика, мораль, засуджені, слідчі дії, установи виконання покарань. Раскрывается содержание основных...»

«ВІДГУК офіційного опонента кандидата юридичних наук Романяка Дмитра Михайловича на дисертацію Поплавського Володимира Юрійовича «Правове регулювання вирішення публічно-правових спорів у державнослужбових відносинах», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 адміністративне право і пронесфінансове право; інформаційне право х На сьогодні з огляду на розвиток міжнародно-правового співробітництва України, євроінтеграційні процеси, тенденції розвитку...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний Постолюк Валерій директор Борисович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2014 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне Публiчне акцiонерне товариство Конотопський арматурний завод найменування...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у серпні 2009 р. № 4 (27) 2015 Харків «Право» УДК [13+14+37.01+159.9](06) ISSN 2075-7190 Рекомендовано до друку вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 1 від 11.09.2015 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19315–9115ПР від 08.05.2012 р. Вісник...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра кримінально-правових дисциплін ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ Методичні вказівки та завдання для практичних занять Для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030401 “Право” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 347.97/99(477)(073) О-84 Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого...»

«HP PSC 1600 All-in-One series HP PSC 1600 All-in-One series Посібник користувача © Copyright 2004 Hewlett-Packard 4. Перед очищенням Development Company, L.P. відключайте цей виріб від стінної розетки. Інформація, що тут міститься, може У багатьох країнах/регіонах 5. Не встановлюйте та не змінюватися без попереднього копіювання поданих нижче використовуйте цей виріб біля повідомлення. елементів є протизаконним. У разі води або якщо він вологий. Репродукція, адаптація або сумнівів спершу...»

«“Правова інформатика”, № 1(45)/2015 18 Інформаційне право та інформаційне законодавство УДК 1:340.1:316.324.8 БРИЖКО В.М., доктор філософії (Ph.D.), старший науковий співробітник МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ ЛЮДИНИ У ПРОБЛЕМІ УПОРЯДКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН( Анотація. Про маніпуляцію свідомістю людини, зокрема у інформаційній сфері. Ключові слова: маніпуляція свідомістю, інформаційні відносини, кодифікація. Аннотация. О манипуляции сознанием человека, в частности в информационной сфере....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»