WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Закрите акцiонерне товариство Ремонтно будiвельне управлiння Галич ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії.

Голова правлiння Мокляк Iгор Володимирович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП 20.05.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Закрите акцiонерне товариство "Ремонтно будiвельне управлiння "Галич"

2. Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження 79007, Україна, Львівська обл., м. Львiв, вул. Городоцька, 23

5. Міжміський код, телефон та факс 0322723710, Електронна поштова адреса rbugalich@emitent.org II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2014 (дата)

2. Річна інформація опублікована у 68 Бюлетень цiннi папери України 11.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній www.rbugalich.

сторінці emitent.org в мережі Інтернет 27.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що у статутному фондi Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, Товариство не здiйснило випуску боргових цiнних паперiв та не займає монопольного (домiнуючого) становища.

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску процентних, дисконтних та цiльових (безпроцентних) облiгацiй. Протягом звiтного перiоду Товариство похiдних цiнних паперiв не випускало та операцiй з ними не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викупу власних акцiй Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв iнших видiв цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду Товариство бланкiв сертифiкатiв простих iменних акцiй не замовляло, сертифiкатiв власникам не видавало; бланки сертифiкатiв iнших видiв цiнних паперiв не замовлялися, сертифiкати iнших цiнних паперiв власникам не видавалися. Протягом звiтного перiоду Товариство не користалося кредитами банку, зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., в зв'язку з чим iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску iпотечних цiнних паперiв, iстотних фактiв не траплялось, особлива iнформацiя не надавалась. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена згiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку України (П(С)БУ).

Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., в зв'язку з чим iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Закрите акцiонерне товариство "Ремонтно будiвельне управлiння "Галич"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 14.03.1996

4. Територія (область) Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 16,23 - Виробництво iнших деревяних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв 43,29 - Iншi будiвельно монтажнi роботи

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "ВТБ Банк" м.Київ

2) МФО банку

3) Поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

–  –  –

V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мокляк Iгор Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 265170 02.08.1996 Галицьким РВ УМВСУ Львiвськ. обл

4) Рік народження

5) Освіта середня спецiальна

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова правлiння (директор) ЗАТ "РБУ "Галич"

8) дата обрання та термін, на який обрано 24.04.2012, обрано 3

9) Опис Посадова особа дiє вiдповiдно до своїх повноважень i обов'язкiв, якi зазначенi в статутi товариства.

Розмiр вилаченої винанороди склав 24,0 тис.грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

1) Посада Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мокляк Степан Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 928847 24.09.1998 Залiзничним РВ УМВСУ Львiвськ. обл

4) Рік народження

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "РБУ "Галич", майстер

8) дата обрання та термін, на який обрано 24.04.2012, обрано 3

9) Опис Посадова особа дiє вiдповiдно до своїх повноважень i обов'язкiв, якi зазначенi в статутi товариства. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1) Посада Член ради акцiонерiв

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гелеш Iван Йосифович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ 326425 13.12.1999 Шевченкiвським РВ УМВСУ Львiвськ. обл

4) Рік народження

5) Освіта середня

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "РБУ "Галич", покрiвельник

8) дата обрання та термін, на який обрано 24.04.2012, обрано 3

9) Опис Посадова особа дiє вiдповiдно до своїх повноважень i обов'язкiв, якi зазначенi в статутi товариства. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась

1) Посада Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мокляк Ганна Харитонiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ 995584 14.06.2002 Галицьким РВ УМВСУ Львiвської обл.

4) Рік народження

5) Освіта Середня спецiальна

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "РБУ "Галич", касир

8) дата обрання та термін, на який обрано 24.04.2012, обрано 3

9) Опис Посадова особа дiє вiдповiдно до своїх повноважень i обов'язкiв, якi зазначенi в статутi товариства. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась.

1) Посада Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баран Роман Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 280790 19.11.1996 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.

4) Рік народження

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "РБУ "Галич", Заступник директора по виробництву та загальних питаннях

8) дата обрання та термін, на який обрано 18.03.2013, обрано 2

9) Опис Посадова особа дiє вiдповiдно до своїх повноважень i обов'язкiв, якi зазначенi в статутi товариства. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась.

1) Посада Голова Ради акцiонерiв

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мокляк Iгор Степанович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 106621 19.02.1996 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськ. обл

4) Рік народження

5) Освіта Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Перебуває на посадi виконроба ЗАТ "РБУ "Галич", з 1997 року.

8) дата обрання та термін, на який обрано 24.04.2012, обрано 3

9) Опис Посадова особа дiє вiдповiдно до своїх повноважень i обов'язкiв, якi зазначенi в статутi товариства. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась.

1) Посада Член Ради акцiонерiв

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голець Богдан Олексiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 615545 28.10.1997 Галицьким РВ УМВСУ Львiвськ. обл

4) Рік народження

5) Освіта середня-спецiальна

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "РБУ "Галич", гол.механiк

8) дата обрання та термін, на який обрано 24.04.2012, обрано 3

9) Опис Посадова особа дiє вiдповiдно до своїх повноважень i обов'язкiв, якi зазначенi в статутi товариства. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась.

–  –  –

Дата проведення чергових зборiв акцiонерiв: 18 квiтня 2013 р. о 15:00 Дата складання реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 14 квiтня 2013р.

Всього за реєстром 27 акцiонерiв, що володiють в сукупностi 2200 (двома тисячами двомастами) простих iменних акцiй, що складає 100% статутного капiталу Товариства. На час складання реєстру та списку акцiонерiв (14.04.2013 р.), якi мають право на участь у чергових зборах акцiонерiв, статутний капiтал товариства складає 11000 грн., подiлений на 2200 штук простих iменних акцiй. На баланс Товариства розмiщенi акцiї не зарахованi. Акцiонери, включенi до списку акцiонерiв, що мають право на участь у чергових зборах, є власниками 2200 штуками голосуючих акцiй товариства, якi мають право голосу по всiх питаннях компетенцiї чергових зборiв.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ” галузь знань 0304 “Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, напрям...»

«Сторiнка Законодавство України сайту Верховної Ради ( 07.02.2013) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80/conv ЗАКОН УКРАЇНИ Про видавничу справу ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141 N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР,...»

«237 Юридичні і політичні науки тика). – 2014. – № 1 (32). – С. 68–71; вознюк а. а. Особливості кваліфікації злочинів під час трансформації співучасті / А. А. Вознюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (91). – С. 51–59. 21. Попович Н. Є. Стійкість та попередня зорганізованість як ознаки організованої групи / Н. Є. Попович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 3. – С. 228–239. 22. Кваша о. о. Співучасть у злочині:...»

«1 УДК 342.2 СТРУКТУРА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ Онуфрієнко О.В., ад’юнкт Запорізький юридичний інститут МВС України Проблема розподілу влад – це завжди проблема розподілу базових функцій, повноважень, специфічних форм діяльності, особливих структур органів [1]. Така постановка проблеми виводить вектор наукового пошуку на проблему визначення функцій (і визначення теоретичних та законодавчих дефініцій функцій) окремого державного органу, оскільки орган держави – це “юридично...»

«Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ Монографія За редакцією професора М. П. Требіна Харків «Право» УДК 321+342.3 ББК 66.7 Г 87 За планом цільової комплексної програми «Соціолого-правові та політологічні аспекти дослідження соціальної реальності» (№ 0111u000964) Рекомендовано до видання вченою радою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»...»

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 6 / 2011 які здійснюють підприємницьку діяльність (до яких належать і суб’єкти централізованого диспетчерського управління), тільки компенсацію збитків у вигляді реальної шкоди. Разом з тим можливість для компенсації упущеної вигоди обмежується законом випадками виявлення вини суб’єктів централізованого диспетчерського управління, причому лише у формі умислу чи грубої необережності.Список використаної літератури: 1. Про електроенергетику: Закон України № 575/97-ВР від...»

«УДК 346:796-799 Л. І. ЗАЇчЕНКО інспектор відділу аспірантури і докторантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків СПОРТиВНиЙ КЛУб У СиСТЕМІ КООРДиНАТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВиХ ФОРМ ГОСПОДАРСьКиХ ОРГАНІЗАЦІЙ У статті розглядаються питання сучасного стану правової врегульованості спортивної та фізкультурної діяльності та, зокрема, спортивних клубів як суб’єктів. У цьому контексті зазначається невідповідність змісту чинного законодавства Украни сучасним процесам...»

«ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ НА КРАЩУ НАУКОВУ СТАТТЮ Проблеми процедури добору кандидатів на посаду судді вперше Малихіна Анна Олексіївна, здобувач кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» УДК 342.9:347.962.2(477) Актуальність проблеми формування суддівського корпусу, забезпечення його якісного складу зумовлена докорінними змінами в судовій системі, яких вона зазнає у процесі реформування. Ключовим моментом судової реформи стало...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №2(10) УДК 346.1 Калініченко В. В. аспірант кафедри правосуддя юридичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ Для кожної людини у правовій державі передусім важливо мати доступ до правосуддя і можливість вільно, швидко, безперешкодно реалізовувати своє право на судовий захист. Важливо, щоб...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗАКРИНИЦЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 342.95:364 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2014 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національного...»

«Загальні положення судової експертизи. НАУКОВЕ ЖИТТЯ ДО 60-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА СУДОВИХ МЕДИКІВ УДОВИХ І КРИМІНАЛІСТІВ ІМ. ПРОФ. М. М. БОКАРІУСА 28–29 листопада 2008 р. в Харкові відбулася Друга міжнародна науковопрактична конференція судових медиків і криміналістів – «Бокаріусовські читання»1. Конференцію було присвячено 60-річчю Харківського товариства судових медиків і криміналістів (ХТСМіК), якому з нагоди ювілею ухвалою Президії Харківського медичного товариства присвоєно ім’я...»

«Учасники сімейних правовідносин, на яких поширюється правовий статус члена сім’ї Брагинского; Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права]. – М.: Статут, 2000. – Вып.2. – 222 с.12. Шевчук С. С. Защита прав потребителей: [учеб. пособие] [Текст] / С.С.Шевчук, М.А. Бычко, М. А. Хоменко. – Ставрополь, 2001. – 320 с. Гунда А. О. Форми договірної відповідальності послугонадавачів ритуальних послуг. Стаття присвячена дослідженню та з’ясуванню основних форми договірної...»

«Притягнення до кримінальної відповідальності – як стадія. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 2. С. 238-243. УДК 343.1:343.222.4 ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ – ЯК СТАДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Юрченко Л. В., Забабуріна А. Г. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна У статті аналізуються положення кримінального та нового кримінального...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»