WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«“Правова інформатика”, № 2(42)/2014 95 УДК 342.7:343.12:342.1(480) ПОЛЕТИЛО К.С., кандидат юридичних наук ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І СВОБОДИ ТА ЇХ СУДОВИЙ ЗАХИСТ У ...»

-- [ Страница 1 ] --

“Правова інформатика”, № 2(42)/2014 95

УДК 342.7:343.12:342.1(480)

ПОЛЕТИЛО К.С., кандидат юридичних наук

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І СВОБОДИ ТА ЇХ СУДОВИЙ ЗАХИСТ

У КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМАХ ФІНЛЯНДІЇ

Анотація. У статті йдеться про відображення інформаційних прав людини і свобод, їх

судовий захист та особливості судочинства в Конституції Фінляндії.

Ключові слова: інформаційні права людини і свободи, судовий захист, Конституція Фінляндії.

Аннотация. В статье рассматривается отображение информационных прав человека и свобод, их судебная защита и особенности судопроизводства в Конституции Финляндии.

Ключевые слова: информационные права человека и свободы, судебная защита, Конституция Финляндии.

Summary. The article deals with the representation of information rights and liberties of a man, their judicial defence, and the particularities of judicial proceedings in the Constitution of the Finland.

Keywords: information rights and liberties, judicial defence, the Constitution of the Finland.

Постановка проблеми. Прагнення України інтегруватись до Європейського Союзу (далі – ЄС) потребує вдосконалення чинного законодавства (у тому числі в інформаційній сфері) та переорієнтування роботи судів, яка узгоджувалася б із демократичними традиціями країн Європи. Це сприятиме тому, що кількість звернень громадян України до Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) суттєво зменшиться. В якості прикладу країни, де число звернень громадян до ЄСПЛ мале, обрано Республіку Фінляндію (далі – Фінляндія).

Проблема захисту інформаційних прав людини і свобод у судах країн ЄС порушувалася В.В. Костицьким, В.І. Манукяном, П.М. Рабіновичем, С.В. Шевчуком та ін. Проте спеціальних досліджень, присвячених захисту інформаційних прав і свобод людини в судах Фінляндії, немає.

Метою статті є визначення можливостей фінської та української конституцій на предмет захисту інформаційних прав людини і свобод у суді.

Виклад основного матеріалу. У Фінляндії чинною є Конституція 2000 року [1].

З 1995 року Фінляндія є членом ЄС. Державний устрій Фінляндії – парламентська демократія (§ 24); державна влада належить народу (§ 2); реалізовано поділ влади на законодавчу (здійснюється однопалатним Парламентом (§ 24)), виконавчу (Парламентом та Державною радою) та судову (незалежними судами) (§ 3). З метою забезпечення прав людини Фінляндія бере участь у міжнародному співробітництві. Підтвердженням сказаному є конституційна норма: “Фінляндія бере участь у міжнародному співробітництві з метою забезпечення миру і прав людини, а також суспільного розвитку” (Гл. 1, § 1).

Основні права людини і свободи в Конституції Фінляндії гарантовані главою 2 “Основні права”. Базовими нормами цієї глави є рівність усіх людей перед законом (§ 6), право кожного на життя та особисту свободу, на не

–  –  –

тільки на підставах та в порядку, встановлених законом” [2, ст. 29]. Попри подібність обох норм, варто відмітити продовження фінської, яка не відображена у вітчизняній Конституції і яка гарантує права ув’язненим: “Права позбавленого свободи гарантуються законом” [1, § 7]. Гарантування ув’язненим прав людини відповідає принципу верховенства права, адже цей принцип не може бути основним для однієї категорії громадян та неосновним – для ув’язнених іншої категорії. Вважаємо, що дотримання прав людини стосовно ув’язнених відповідає європейським демократичним стандартам. Як підтвердження можна навести ряд прецедентів, що містяться в рішеннях ЄСПЛ за скаргами ув’язнених і які торкаються інформаційних прав цієї категорії людей.

Приклад 1. Перегляд листів ув’язнених є порушенням ст.

8 Конвенції [3], якщо він здійснюється стосовно ув’язнених, що не становлять небезпеку.

Правове обґрунтування:

“...якщо навіть у ньому міститься інформація, розрахована на образу влади” [Сільвер проти Сполученого Королівства (Silver and Others v. UK), 1983, серія А, № 61].

Приклад 2. Перегляд, невідправлення чи затримка кореспонденції ув’язненого у листуванні з Євросудом або затримка цього листування є порушенням ст.

8 Конвенції.

Правове обґрунтування: “Листування засуджених та осіб, узятих під варту, з Європейським судом з прав людини, а також іншими органами міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженими особами таких міжнародних організацій... переглядові не підлягає і не пізніше як у добовий строк надсилається за належністю або вручаються осудженим особам, взятим під варту...” [Глінов проти України (Glinov v. Ukraine), № 13693/05 від 19.11.09 р., пп. 31, 41].

Разом з тим, повне надання прав людини ув’язненим не означає неможливість їх обмеження. Доказом є прецедент ЄСПЛ, що торкався перегляду листів ув’язнених, що не вважає наведений факт порушенням ст. 8 Конвенції: “... виправдані широкі міри втручання у випадках з ув’язненими, в порівнянні з особою, що перебуває на волі” [Голдер проти Сполученого Королівства (Golder v. the UK), А 18, 1975].

Серед інформаційних прав людини в Конституції Фінляндії зустрічаємо: “Приватне життя, честь і домашній спокій кожного гарантовані. Охорона особистої інформації більш детально визначається законом” [1, Гл. 2, § 10, абз. 1].

Аналогом наведеної норми в Конституції України є ст. 32: “Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом...” [2].

Спільним в обох нормах є: 1) особисте та сімейне життя пов’язані з особистою інформацією; 2) обмеження права на охорону особистої інформації визначається законом. Відмінність становить те, що особисте і сімейне життя в конституційній нормі Фінляндії поєднані із поняттям “честі”. Це дає правові підстави стверджувати, що порушення прав людини, пов’язані із втручанням в особисте і сімейне життя, супроводжуються зазіханням на честь людини. Наведений факт орієнтує суди Фінляндії на прийняття важливого рішення: висновок про міру втручання в особисте і сімейне життя суд може приймати на основі того, в якій мірі порушено при цьому честь людини.

Інший абзац розглядуваної фінляндської конституційної статті гарантує: “Таємниця листування, телефонних розмов та іншої конфіденційної інформації недоторканна”.

Це право в українській Конституції забезпечене ст. 31: “Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції”.

Порівняння обох абзаців дає підстави говорити про абсолютну ідентичність розглядуваного права в конституціях Фінляндії та України.

“Правова інформатика”, № 2(42)/2014 97 Обидві конституції допускають обмеження права на таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції. Обмеження в Конституції Фінляндії задеклароване так:

“Закон може встановити обмеження, які торкаються недоторканності житла, необхідні для захисту основних прав чи розслідування злочинів. Крім того, закон може встановити необхідні обмеження дотримання таємниці інформації під час розслідування злочинів, що загрожують безпеці особи чи суспільства, чи недоторканості житла, у ході судового процесу та заходів із контролю безпеки, а також на період позбавлення волі” [1, § 10].

Аналогічне обмеження в Конституції України: “Винятки обмеження можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо” [2, ст. 31].

Спільним в обох наведених обмежувальних частинах конституцій Фінляндії та України є те, що право на таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції може порушуватись: 1) у процесі розслідування кримінальних злочинів;

2) на основі закону.

Відмінності в обох нормах вбачаємо такі: 1) у Фінляндії більше прав на обмеження мають правоохоронні органи; в Україні – дозвіл на обмеження надає суд (і тільки);

2) обмежувальна конституційна норма Фінляндії включає випадки, які не відображені в українській обмежувальній частині: торкаються недоторканності житла; необхідні для захисту основних прав; у період позбавлення волі. Друга відмінність частково відображена в Конституції України, зокрема, обмежувальною частиною ст. 30: “Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку”.

Хоча в Конституції України обмеження на період позбавлення волі не прописане, воно є в законах України “Про міліцію” (565-12), “Про поштовий зв’язок” (2759-14), “Про контррозвідувальну діяльність” (374-15), “Про оперативно-розшукову діяльність” (2136Таким чином, є усі підстави вважати, що право людини на таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції однаково захищене як у Фінляндії, так і в Україні; під час захисту цього права суди спираються на одні і ті ж закони.

Безпосередньо інформаційну спрямованість має норма фінської Конституції:

“Кожний має свободу слова. Свобода слова включає право висловлювати, друкувати та отримувати інформацію, думки та інші повідомлення без попереднього переслідування будь-кого. Більш детальні положення про використання свободи слова встановлюються законом. Для захисту дітей законом можуть бути встановлені необхідні обмеження на візуальні програми” [1, § 12].

У Конституції України подібне право надане ст. 34: “Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір”.

Наведена фінська конституційна норма за структурою така: гарантування кожному свободи слова тлумачення свободи слова передбачення можливих обмежень свободи слова законом.

Аналогічна норма Конституції України визначена структурно так:

гарантування кожному свободи думки і слова шляхи його реалізації (вільне вираження своїх поглядів і переконань) додатковий перелік прав, пов’язаний з інформацією (право збирати, зберігати, використовувати...) передбачення обмежень перелічених прав.

“Правова інформатика”, № 2(42)/2014 98 Для захисту свободи слова в суді більш зручною є фінська конституційна норма, адже порушення одного із інформаційних прав, зазначених у тлумаченні, є порушенням свободи слова і судом визначається однозначно. Українські суди, розглядаючи порушення хоча б одного із перелічених у фінському тлумаченні прав, мусять доводити, що кожне з цих прав визначає свободу слова. Це подвійна робота суду (не виключено помилок). Навпаки, вітчизняна норма Конституції, що пов’язує право на свободу слова із свободою вираження поглядів, є більш зручною для судів України при відстоюванні порушень свободи слова за допомогою ст. 10 Конвенції [3].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розглядувані статті допускають обмеження свободи слова законодавчо. Як особливу умову обмеження свободи слова, для захисту дітей, Конституція Фінляндії допускає можливість введення обмежень на візуальні програми. Хоча такого застереження не містить розглядувана норма Конституції України, все ж передбачається обмеження права на свободу слова “для захисту репутації або прав інших людей”, тому аналогічне обмеження – допустиме.

Ст. 54 Конституції України гарантує право на свободу творчості і право доступу до культурних цінностей: “Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом” [2].

У Конституції Фінляндії аналогічне право визначене так: “Гарантується свобода науки, мистецтва та право на обрання вищої освіти” [1, § 16]. Порівняння обох конституційних норм показує, що право на свободу творчості і право доступу до культурних цінностей гарантовано обома державами в однаковій мірі.

Право на безпечне довкілля та інформацію про його стан у Конституції України гарантоване ст. 50: “Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена”.

Аналогічне право в Конституції Фінляндії визначене так: “Кожний несе відповідальність за природу та її багатоманітність, зо оточуюче середовище та культурну спадщину. Публічна влада прагне забезпечити кожному право на здорове оточуюче середовище та можливість впливати на прийняття рішень, що торкаються його життєвого оточення”.

Попри те, що наведена фінська конституційна норма не містить формулювання “право вільного доступу до інформації про стан довкілля...”, стверджуємо, що воно гарантоване. Сказане підтверджується по-перше, публічністю влади. По-друге, однією із функцій влади у Фінляндії – забезпечення кожному права на здорове оточуюче середовище та можливість впливати на прийняття рішень, що торкаються цього середовища. Останнє забезпечується тільки шляхом обміну інформацією про стан довкілля між владою та громадянами. Це дає підґрунтя стверджувати, що право про безпечне довкілля та інформацію про його стан у Конституції Фінляндії гарантоване аналогічно до Конституції України.

Судовий захист прав і свобод людини і громадянина у Фінляндії гарантований кожному і прописаний у § 21 “Правовий захист”: “Кожний має право на розгляд своєї справи належним чином та без необґрунтованої затримки в компетентному суді та в “Правова інформатика”, № 2(42)/2014 99 іншому органі влади відповідно до закону, а також право на розгляд рішення, що торкається його прав та обов’язків, судом чи іншим незалежним органом правосуддя.

Гласність розгляду, а також право бути вислуханим, отримати обґрунтоване рішення та ініціювати внесення змін, так як і інші гарантії справедливого правосуддя та незалежного управління, забезпечуються законом”.

Конституція України гарантує кожному право на судовий захист своїх прав і свобод ст. 55: “Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб”.

Порівняння обох статей показує, що, окрім права на судовий захист прав і свобод людини, фінляндська Конституція уточнює основні засади судочинства, які в Конституції України гарантовані ст. 129. Таким чином, розглядуване право кожного на судовий захист прав і свобод у Конституції Фінляндії прописане аналогічно до Конституції України.

Висновки.

Конституція Фінляндії гарантує кожному жителю інформаційні права і свободи.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК: 811. 111’ 373. 49 К. О. Кантур, викладач (Одеська національна юридична академія) СУЧАСНА АНГЛОМОВНА ЕВФЕМІСТИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ І КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЕВФЕМІЗМІВ Стаття висвітлює питання, пов’язані з встановленням ефективних критеріїв відбору евфемізмів у сучасній англомовній лексикографії, функціонуванням евфемізмів та їх прагматичними завданнями в комунікативному просторі, а також спрямована на визначення факторів, що обумовлюють поповнення словникового фонду англійської мови новими...»

«_ Серія юридична _ _ М.М. Тернущак УДК 351.745 НОРМОТВОРЧІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ Досліджується нормотворча діяльність органів державної податкової служби через призму понять «нормотворче провадження», «нормативно-правовий акт», що надало змогу автору класифікувати нормативно-правові акти, якими регулюється нормотворення в органах державної податкової служби України. Ключові слова: нормотворчість, нормотворче провадження, нормативно-правовий акт, державна податкова...»

«УДК 347.238.1(477) О. І. Сафончик ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Спільна власність є різновидом права власності, що ускладнена множинністю суб'єктів, і є правовою формою об'єднання майна фізичних і юридичних осіб, держави, територіальних громад з метою співпраці, об'єднання їх зусиль для досягнення певної мети. У випадку, коли майно належить на праві власності кільком особам (суб'єктам права власності, яких називають співвласниками)...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.982.35 О. Г. Гайдук заступник начальника центру – начальник відділу з технікокриміналістичного забезпечення ОВС області НДЕКЦ при УМВС України в Рівненській області С. Й. Гонгало кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського (Національний університет «Острозька академія») ЗАСТОСУВАННЯ СИЛІКОНОВИХ ВІДТИСКНИХ МАС...»

«ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ УДК 340.69 О. М. Моїсєєв, старший науковий співробітник Донецького НДІСЕ, завідувач кафедри кримінального права та процесу Донецького національного університету, доктор юридичних наук, доцент ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ В СТРУКТУРІ ЕКСПЕРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Досліджено категорію внутрішнього переконання. Визначено його місце в структурі експертних технологій. Виокремлено гносеологічні, світоглядні та моральні підстави внутрішнього переконання експерта. Надано...»

«Дем’янова О. В. Верховенство права – імператив цивільного процесу вових проблем, які виникають внаслідок зростання впливу виконавчої влади відповідно до теорії конвергенції гілок державної влади. УДК 347.921.3 Верховенство права – імператив цивільного процесу О. В. Дем’янова, кандидат юридичних наук, професор кафедри цивільного права та цивільного проце су Національної академії Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького Досліджено феномен верховенства права стосовно цивільного...»

«Розділ ІІІ. Окремі галузі законодавства України Глава 7. Основи Цивільного права України.   7.1. Загальна характеристика Цивільного кодексу. Основним джерелом цивільного права є Цивільний кодекс України (далі ЦК України), прийнятий 16.01.2003 р., що набрав чинності з 01.01.2004 р. Кодекс складається з шести книг, які поділяються на розділи, підрозділи та глави: 1.    Книга перша. Загальні положення. 2.    Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи. 3.    Книга третя. Право власності...»

«Руслан СТЕФАНЧУК, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України УДК 347 ДЕСЯТИЛІТТЯ НОВОГО ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: Десятиліття нового Цивільного кодексу України: робота над помилками, с. 200–211 РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ У статті розглянуто стан і шляхи удосконалення цивільного законодавства України та практики його застосування. Розкрито значення приватноправової політики держави як...»

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 4 / 2011 Список використаної літератури: 1. Слободян Н.М. Співвідношення конституційного делікту з іншими видами правопорушень // Держава і право: Зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 27. – С. 202-208.2. Батанова Н.М. Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. – К., 2007.3. Колюшин Е.И. Конституционное (государственное) право России: Курс лекций. – М., 1999. 4. Лучин В.О., Боброва Н.А. К вопросу о конституционных деликтах //...»

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 5 / 2013 Міленіум, 2003. – 344 с.18. Шеломовська О. Концептуальні основи формування управлінських рішень у державному управлінні вищою освітою / Шеломовська Оксана // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2010. – Вип. 2 (5).19. Конопльов В. В. Місце керівника у процесі підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ / В. В. Конопльов // Кримський юридичний вісник. – 2009. – № 1 (5). 20. Горбань Г. О. Прийняття...»

«ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ УДК 342.9 СЬОМІНА В.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СПІР: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ© Стаття присвячена проблемам визначення спорів, які виникають між фізичними чи юридичними особам, з одного боку, та суб’єктами владних повноважень – з іншого. Ключові слова: адміністративно-правовий спір, публічно-правовий спір, адміністративне судочинство, адміністративний порядок вирішення адміністративно-правових спорів. Статья посвящена проблемам определения спора, возникающего между физическими или...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КОЛЕГІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКЕ БЮРО ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА БЕЗПЕКИ КОМПАНІЯ AXCITON SYSTEMS INC. (США) ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 7–8 листопада 2015 року) Київ 2015 УДК 343.985 ББК Х629.4 В433 Редакційна колегія: Чернєй В. В., доктор юридичних наук, професор; Гусарєв С. Д., доктор юридичних наук, професор; Чернявський С. С.,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Виконуюча обов’язки Голови Правлiння Жукова Галина Валентинiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРЕДI...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»