WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«“Правова інформатика”, № 3(27) / 2010 61 УДК 342.4 Т.В. ЧУБАРУК, старший консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ...»

“Правова інформатика”, № 3(27) / 2010 61

УДК 342.4

Т.В. ЧУБАРУК, старший консультант Головного юридичного управління

Апарату Верховної Ради України

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ

Анотація. До питання конституційних принципів в інформаційній сфері.

Аннотация. К вопросу конституционных принципов в информационной сфере.

Summаry. As to the question of constitutional principals in the informative space.

Ключові слова: конституційні засади, інформаційна сфера.

У сучасному демократичному суспільстві інформаційна сфера є важливою складовою суспільного устрою та його прогресивного розвитку. Еволюційне значення інформаційної складової полягає в тому, що сьогодні людство активно формує інформаційне суспільство, докладає зусиль для розвитку інформаційних технологій і створення високоефективного інформаційного середовища у глобальному вимірі. Водночас інформаційна складова виконує функціональну роль – виступає вагомим чинником розбудови конституційних інститутів, розвитку та зміцнення демократичних цінностей.

Інформаційна сфера не є автономною в системі суспільно-державних зв’язків. Умовою стійкого, стабільного розвитку суспільства і держави є забезпечення функціонування інформаційної сфери як правового простору. Втім, інформаційна сфера, являючи собою складну структуровану, утворену сукупністю різних елементів (основним з яких є інформація), формується та розвивається за власними принципами, що робить можливим характеризувати її як самостійну щодо цілей правового регулювання.

Розвиток суверенної України як незалежної, демократичної, соціальної та правової держави забезпечується утвердженням і зміцненням конституційних засад, єдиним джерелом яких є Конституція України. Конституційні засади закріплюють основні права, свободи людини, принципи суспільного і державного ладу, взаємовідносини людини і держави. Конституційні засади виступають “векторами” розвитку суспільних відносин та подальшого розвитку законодавства.

Тому дослідження конституційних засад щодо правового регулювання інформаційної сфери об’єктивно сприятиме її розвитку та формуванню інформаційного законодавства, яке покликано впорядкувати суспільні інформаційні відносини, що виникають у процесі здійснення інформаційної взаємодії, а також спрямовані на забезпечення не лише інформаційних та інших, пов’язаних із ними, прав та інтересів людини, суспільства та держави.

Значення конституційних засад для правового регулювання полягає в їх універсальності, що зумовлено особливим місцем конституційного права серед інших галузей права. Адже в ньому закріплюються основи суспільного ладу, державної та правової систем, що є визначальним в окресленні напрямів розвитку всіх сфер суспільного життя, що стосується також інформаційн

–  –  –

закріплені в Конституції України і є юридичним підґрунтям” [5, с. 4], зміст якого достатньо широкий та охоплює ряд важливих аспектів [6, с. 62-68]. Погоджуючись із цією думкою, автор водночас ставить за мету дати власне визначення поняття “конституційні засади правового регулювання інформаційної сфери”. Термін “конституційні засади” у спеціальній юридичній літературі отримав широке застосування. Водночас спеціалісти окремих галузей права по-різному визначають їх юридичну сутність, не торкаючись смислового змісту даної категорії.

На нашу думку, якщо принцип отримав конституційне закріплення, він водночас отримує найвище вираження нормативності. Закріплені на конституційному рівні принципи набувають конституційно-засновницького змісту. Тож конституційні принципи регулювання інформаційної сфери є конституційними засадами, що лежать в основі правового регулювання відповідних суспільних відносин.

Принципи, які виражені в Конституції України, мають єдиний (конституційний) рівень у структурі, розрізняються з погляду найбільш загального свого змісту: чи охоплюють вони всю систему національного права (загальні чи загальноправові принципи), міжгалузеві принципи або принципи галузевої спрямованості (окремої галузі такої, як інформаційне право). Ця система, яка доповнюється галузевими принципами та принципами правових інститутів галузі в сукупності із зазначеними конституційними принципами, становить певну цілісність, стабільність та основу якої формують конституційні принципи. Принципи у зазначеній системі структуруються відповідно до певної ієрархії як загальноправові принципи, міжгалузеві принципи та принципи “галузевої спрямованості”.

Водночас необхідно вирізняти основні принципи інформаційного права, які є принципами галузевого рівня та охоплюють своїм змістом всю систему норм інформаційного права від конституційних принципів галузевої спрямованості (конституційні принципи правового регулювання інформаційної сфери), які мають міжгалузевий характер (наприклад, гарантованість доступу до екологічної інформації, правове регулювання цього принципу базується на двох галузях – екологічній та інформаційній).

Ось чому не викликає заперечень думка про те, що на рівні національних правових систем принципи права найчастіше закріплюються в конституціях, конституційних чи інших фундаментальних законах.

Конституційні засади мають важливе значення в правовому регулюванні будь-яких суспільних відносин, водночас, окрім власне конституційних принципів як нормативних положень, атрибутивно пов’язаних з такими джерелами права, як Конституція, можна виділити цілий ряд принципів, хоча і не закріплених прямо в Конституції, але які мають конституційну основу. Тому, на думку автора, важливого значення набувають питання визначення ознак і властивостей принципів, що утворюють конституційну матерію.

На думку Г.А. Гаджієва, уявлення про конституційні принципи достатньо еластичні.

Однак, як він зазначає, “це не флюгер, що змінює напрям залежно від напряму вітру”.

Стійкість уявлень про конституційні принципи повинна забезпечуватися, зокрема, шляхом виявлення об’єктивної природи кожного конституційного принципу. Конституційна політика повинна спиратися на об’єктивну природу конституційних принципів. Уявлення про конституційні принципи не повинні змінюватися [7, с. 76-83].

Конституційні принципи завдяки своїй лаконічності втілюють у собі дух і зміст Конституції. Саме тому вони створюють можливість адаптувати конкретні конституційні норми до умов суспільного життя, що постійно змінюються. “Буква” конституційного права – це його конкретні норми, дух його – у принципах [7].

Система конституційних засад не є однорідною; вона охоплює: 1) які: найбільш загальні принципи, що визначають засади державно-суспільного ладу та характеризуютьПравова інформатика”, № 3(27) / 2010 63 ся високим рівнем юридичного узагальнення та втілюють загальні суспільно-ціннісні ідеали у формі певної абстрактної декларативності; 2) так і принципи, що містять конкретний конституційно-регулятивний зміст і втілюють правові конструкції реалізації загальних конституційних засад на рівні предметного узагальнення. У поєднанні вони утворюють певну конституційну модель, якій мають відповідати суспільні відносини і що забезпечує певний формат їх правового регулювання.

Основними юридико-правовими ознаками конституційних принципів є:

– юридизація (закріплення) їх у законодавчому акті вищої юридичної сили, що забезпечує вищий рівень імперативності;

– високий рівень узагальнення (абстрактного чи предметного);

– нормативно-засадничий і системоутворюючий зміст, що полягає у пріоритетності їх перед іншими правовими нормами.

Підкреслимо, що характерною для нашої Конституції є наявність засадничих ідей, у тому числі принципів конституційно-правового регулювання інформаційної сфери. Вони є найбільш важливими засадами, першоосновою правового регулювання інформаційної сфери та мають певний пріоритет перед галузевими принципами, тобто власне принципами інформаційного права, норми якого повинні бути спрямовані на реалізацію засад.

Отже, необхідно відрізняти від конституційних принципів правого регулювання інформаційної сфери окремі принципи інформаційного права. Вважаємо, що конституційні принципи органічно реалізуються в системі принципів інформаційного права, але головним є розмежування конституційних та галузевих принципів.

Треба відмітити, що, проаналізувавши різні класифікації принципів, є підстави стверджувати, що система принципів інформаційного права повинна гармонійно поєднуватися із загальноправовими принципами та спиратися на систему конституційних принципів правового регулювання інформаційної сфери.

Ефективна реалізація галузевих принципів (принципів інформаційного права) формується на основі конституційних принципів, що виконують орієнтаційну, спрямовуючу та системоутворюючу функції, як у правозастосовчій практиці, так і законотворчій діяльності.

Необхідно підкреслити, що Конституція України має прямий вплив і вищу юридичну силу. Це передбачає, що принципи, закріплені в ній, повинні бути реалізовані в чинному законодавстві. Водночас розробка концепції реалізації конституційних принципів у галузевому законодавстві повинна відбуватися відповідно до моделі, що сформована в рамках конституційного права.

З іншого боку, значення конституційних принципів зумовлюється тим, що конституційні принципи є не тільки в основі інформаційного законодавства та визначають його зміст, а й тим, що інформаційне законодавство є результатом утвердження та розвитку в ньому конституційних засад.

Конституція України містить ряд положень, що безпосередньо спрямовані на регулювання інформаційної сфери суспільних відносин в Україні. Особливе значення має ст. 3 Конституції України, відповідно до якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Положення цієї статті безпосередньо не містять вказівки на соціальну цінність інформаційної складової для людини, проте перебувають у прямому зв’язку з певними нормами розділу ІІ “Права, свободи та обов’язки людини і громадянина”.

Статтею 34 Конституції України гарантовано право на свободу думки і слова, право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Статтею 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конПравова інформатика”, № 3(27) / 2010 64 фіденційної інформації про особу без її згоди, гарантовано право на офіційну інформацію про себе. Цією ж нормою утверджено поняття державної таємниці та іншої захищеної законом таємниці. Інформаційну безпеку як одну з найважливіших функцій держави встановила стаття 17 Конституції України, а стаття 50 – право вільного доступу до екологічної інформації. Стаття 57 гарантує доступ до правової інформації.

Наведені положення поєднуються єдиним предметним критерієм, пов’язані між собою системно-логічними зв’язками, на нашу думку, утворюють предметний блок конституційних засад, що спрямовані на правове регулювання інформаційної сфери.

Під конституційними засадами правового регулювання інформаційної сфери можна розуміти основоположні конституційні принципи:

– забезпечення інформаційної безпеки;

– гарантування права на інформацію, що також включає в себе право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань;

– забезпечення права доступу до інформації.

Отже, конституційні засади правового регулювання інформаційної сфери – це закріплені в Конституції України основні ключові положення, ідеї, що спрямовані на забезпечення та розвиток інформаційних відносин; є правовою основою формування національного інформаційного законодавства та розбудови держави відповідно до сучасних стандартів (що, зокрема, передбачає входження до світового інформаційного суспільства).

Використана література 1. Єрмолін В.П. Конституційні засади виконавчої влади в Україні (проблеми теорії і практики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право” / В.П. Єрмолін. – К., 2003. – 17 с.

2. Журавльова Г.С. Конституційні засади становлення і розвитку парламентаризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право” / Г.С. Журавльова. – Харків, 1999. – 19 с.

3. Пелих Н. А. Конституційні засади діяльності міліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02. “Конституційне право” / Н.А. Пелих. – К., 2002. – 18 с.

4. Фрицький Ю.О. Теоретичні засади державної влади в Україні: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Юрій Олегович Фрицький. – К., 2009. – 38 с.

5. Кулага Е.В. Конституційні засади розвитку системи внутрішніх справ : автореф. дис.

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право” / Е.В. Кулага. – К., 2005. – 17 с.

6. Демидова О.И. Понятие и принципы конституционных основ российского федерализма / О. И. Демидова // Проблемы современного российского и международного права. – М. :

Изд-во Калининградского гос. ун-та, 2005. – С. 62-68.

7. Гаджиев Г.А. Об эластичности конституционных принципов и конституционной политике / Г.А. Гаджиев // Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства : сб. науч. трудов. – Казань : ООО “Офсет-сервис”, 2006. – С. 76-83.

~~~~~~~~~~~~ * * * ~~~~~~~~~~~~~Похожие работы:

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 258–265 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 258–265 УДК 349.22 АКТИ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА О. Кіт Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна Досліджено акти судів загальної юрисдикції як джерела трудового права України. На підставі аналізу конкретних актів судів загальної юрисдикції України та...»

«90 8. Про внесення змін до законів України Про Державний бюджет України на 2010 рік та Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс]: закон України від 8 липня 2010 р., № 2461-17. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.9. Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс]: закон України від 8 липня 2010 р., № 2464-VI. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. 10. Налоговый кодекс РФ...»

«Олена Пчілка Годі діточки, вам спать! ВІРШ І, О ПОВІДАННЯ, КА ЗКИ, Ф ОЛ ЬКЛО РНІ ЗА ПИ СИ Д ля та д о ш к іл ь н о г о м олодш ого в ік у ш к іл ь н о г о Художник ІВАН ЛИТВИН КИЇВ «ВЕСЕЛКА» 1991 Ця книжка — найповніше за радянського часу видання дитячих творів української письменниці Олени Пчілки (1849— 1930). Складається вона з двох розділів. У перший увійшли оригінальні твори письменниці: вірші, байки, оповідання та казки. Другий склали фольклорні записи Олени Пчілки: дитячі пісеньки та...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Петряєва Олена Олександрiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні...»

«Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №26. 2013 12. Проект Трудового кодексу України (реєстр. №1108, текст законопроекту до 2-го чит. від 02.04.2012 р.) // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws Жигалкин И.П. Запрет дискриминации в сфере труда как принцип трудового права В последнее время вопросы, связанные с дискриминацией в сфере труда, получили распространение в международных документах, в отечественном и зарубежном законодательстве, правоприменительной...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЛАТИНСЬКА МОВА” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЛАТИНСЬКА МОВА” (галузь знань 0304 “Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, напрям підготовки...»

«_ НАУКОВИЙ ВІСНИК 4 2014 _ Львівського державного університету внутрішніх справ _ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО М. Т. Гаврильців УДК 342.74:349.61 ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА З’ясовано поняття і сутність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків людини у сфері охорони довкілля, а також принцип їх єдності як основи еколого-правового статусу громадянина. Проаналізовано...»

«УДК 342.9:347.9 С. В. Щербак, канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ЗМІСТ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ У статті розкриваються елементи виконавчого процесу: його провадження, стадії та процесуальний режим, що дозволяє виокремити виконавий процес в самостійний різновид юридичного процесу. Ключові слова: виконавчий процес, виконавче провадження, виконавча дія, процесуальний режим. В статье раскрыты элементы...»

«Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ § 1. Поняття та ознаки юридичної науки Юриспруденція, або правознавство — спеціалізована галузь знань у сфері суспільствознавства. Якщо суспільствознавство — це наука про суспільство взагалі, то правознавство — система знань у галузі права і держави. Термін «правознавство» тотожний терміну «юриспруденція». Термін «юриспруденція» виник у Стародавньому Римі наприкінці IV — на початку III століття до н.е. (лат. jurisprudentia — знання права) і зараз...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.982.35 О. Г. Гайдук заступник начальника центру – начальник відділу з технікокриміналістичного забезпечення ОВС області НДЕКЦ при УМВС України в Рівненській області С. Й. Гонгало кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського (Національний університет «Острозька академія») ЗАСТОСУВАННЯ СИЛІКОНОВИХ ВІДТИСКНИХ МАС...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 347.644:347.648 (477) Н. С. Адаховська асистент кафедри цивільного права (Національний університет Одеська юридична академія) ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ОРГАНІВ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ У ПРАВОВІДНОСИНАХ ОПІКИ НАД МАЙНОМ Постановка проблеми. Орган опіки та піклування, який, будучи свого роду арбітром, здійснює контроль над дотриманням законних прав та інтересів сторін. Органи опіки та піклування мають специфічний...»

«Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 182. – Ч. 2. УДК 342.9:632.913 ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Л.А. ТЕНКАЧ, здобувач1, Національний університет біоресурсів і природокористування України У статті розглянуто теоретико-практичні аспекти визначення поняття державного контролю за застосуванням засобів захисту рослин. Здійснено аналіз чинного законодавства у вищезазначеній...»

«25 УДК 811.112.2 КОНЦЕПТ “ЖІНКА” ТА СТЕРЕОТИПНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЇЇ СОЦІОКУЛЬТУРНУ РОЛЬ У НІМЕЦЬКОМУ ПОБУТОВОМУ АНЕКДОТІ Каліна Я. І., старший викладач Запорізький юридичний інститут ДДУВС Стаття присвячена дослідженню концепту “жінка”, її соціокультурних ролей та стереотипів, пов’язаних з ними, що досліджується на матеріалі німецького побутового анекдоту. Ключові слова: соціокультурна роль, стереотип, концепт, жінка. Калина Я. И. КОНЦЕПТ “ЖЕНЩИНА” И СТЕРЕОТИПНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЕЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»