WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 340.5 Л. В. Бердникова, аспірантка Національного університету Державної податкової служби України МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ТА ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 340.5

Л. В. Бердникова, аспірантка Національного університету

Державної податкової служби України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ

ТА ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Стаття присвячена дослідженню міжнародного досвіду діяльності податкових органів та вирішення

податкових спорів. У статті розглянуто досвід розвинутих країн у питаннях вирішення податкових спорів.

Ключові слова: податки, податкові органи, податковий спір, оскарження.

Статья посвящена исследованию международного опыта деятельности налоговых органов и решения налоговых споров. В статье рассмотрен опыт развитых стран в вопросах решения налоговых споров.

Ключевые слова: налоги, налоговые органы, налоговый спор, обжалование.

Постановка проблеми. 1Питання запобігання та розв’язання податкових спорів є важливим напрямом удосконалення діяльності Державної податкової служби України. Воно межує з іншими напрямами реформування податкових органів України, наближення їх практики до європейських та світових стандартів діяльності: становлення партнерських взаємовідносин з платниками податків – фізичними та юридичними особами, зменшення карально-примусової функції.

Використання заходів адміністративного примусу власне у юрисдикційній діяльності органів державної податкової служби та з залученням судової системи набувають особливої актуальності, що і знайшло своє закріплення у Стратегічному плані розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року [1], Концепції вдосконалення організаційної структури державної податкової служби України [2].

У цьому зв’язку доречним є опрацювання й аналіз досвіду вирішення податкових спорів у діяльності податкових органів зарубіжних країн, які вже пройшли шлях модернізації і досягли певних результатів як у пошуку оптимальної моделі організаційно-правової структури податкових органів, методів їх діяльності, так і розробки їх нормативної бази функціонування. Це і є метою даної статті.

Аналіз останніх досліджень. Серед українських учених, які досліджували проблеми функціонування податкових органів, необхідно виділити роботи О. О. Бандурки, В. Т. Білоуса, Л. К.

Воронової, Л. М. Касьяненко, М. П. Кучерявенка, В. М. Поповича, Т. О. Проценка, В. І.

Полюховича, Л. А. Савченко та інших.

Виклад основного матеріалу. Нами опрацьовано організаційні та юрисдикційні аспекти діяльності податкових органів щодо роботи із платниками податків із ряду країн світу. У цьому переліку як провідні світові держави – традиційні взірці для України (США, Німеччина), так і інші авторитетні країни світу (наприклад, Австралія, Канада).

Отже, органами, уповноваженими на реалізацію податкової політики та участь у юрисдикційних провадженнях в Сполучених Штатах Америки в загальному вигляді є Конгрес, Міністерство фінансів, Служба внутрішніх доходів, спеціальний Податковий підрозділ і прокурорські відділи Міністерства юстиції.

Служба внутрішніх доходів США є центральним, але не єдиним податковим органом США, який безпосередньо реалізує фіскальну функцію держави.

У США як державі з федеральним устроєм фіскальна система має три рівні:

1) на верхньому рівні – Служба внутрішніх доходів, яка здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства і збиранням федеральних податків;

2) на середньому рівні – податкові служби штатів, так звані департаменти доходів, які збирають податки і збори, що вводяться законодавчими зборами штатів; департаменти доходів, які очолюються головами виконавчої влади штатів, тобто губернаторами, складаються з підрозділів, які вирішують питання ідентифікації та реєстрації платників податків, податкових декларацій і грошових переказів, розрахунків сум податків, їх примусового стягнення, надання допомоги платникам;

3) на нижньому рівні – місцеві податкові органи, що стягують податки, запроваджені місцевими органами влади [3, с. 366].

© Л. В. Бердникова, 2011 Переходячи до змісту оскарження рішень податкових органів США, важливо коротко охарактеризувати феномен прецедентного права у цій галузі.

Так, різноманітні федеральні суди, включаючи Верховний суд США, займаються розглядом податкових спорів, у яких платники податків намагаються оскаржити акти чи дії підрозділів служби внутрішніх доходів. Судове тлумачення податкових спорів виходить з того, що прецедентність рішень у них є обмежена, оскільки податкова справа особлива і містить у кожній справі особливий набір обставин, що зумовлює її казуальність щодо нових справ.

Дії податкового інспектора можуть бути оскаржені в адміністративному і судовому порядку.

Лист-протест на рішення чи дії податкового органу направляються до Апеляційного відділу Служби внутрішніх доходів протягом місяця. Співробітник апеляційного відділу аналізує справу та призначає слухання за участю скаржника та його представника, проте співробітник, акт якого оскаржено, як правило не присутній при розгляді справи [4, с. 1037]. На цьому розгляді спеціальної процедури не передбачено, проте загальним правилом є можливість скаржника детально пояснити свою позицію та довести її доказами.

Цікавим є право працівника апеляційного відділу на досягнення податкового компромісу, тобто певного роду примирення зі скаржником на основі оцінки ризиків виграшу податкового спору в суді. Після розгляду апеляції платник податку може звернутися у суд протягом дев’яноста днів [4, с. 1038].

Податкові справи слухаються у США у податкових судах, окружних судах та суді з претензій до федерального уряду.

Податкові Суди США розглядають спори, які є предметом цивільного судового процесу. Суди першої інстанції складають Податковий суд США (Тах Соurt), Претензійний суд (Сlaims Court) і Федеральний регіональний суд (Federal District Court). Податковий суд, заснований Конгресом у 1924 р., згідно зі ст. 1 Конституції США вирішує спори між платниками податків і Службою внутрішніх доходів. Його рішення можуть переглядатися у федеральних апеляційних судах та у Верховному Суді США [3, с. 366].

Слід звернути увагу на те, що суди загальної юрисдикції (місцеві, окружні (районні), апеляційні суди та Верховний Суд США) розглядають і переглядають переважно ті податкові справи, де особа звинувачується у вчиненні злочину проти податкової системи США. Цивільні справи ці суди не розглядають [5].

Характеризуючи процедуру судового розгляду податкових спорів, відмітимо, що в США суд звичайно приймає справу, що вже пройшла всі адміністративні інстанції. Проте суди мають право прийняти до свого провадження і справу, що не пройшла всі ієрархічні інстанції, коли установа діє явно поза сферою своєї компетенції. Особа також може звернутися відразу до суду зі скаргою на рішення адміністрації, якщо проходження всіх адміністративних інстанцій може заподіяти йому непоправний збиток [6]. Суд приймає до свого провадження справу в тому випадку, якщо йому вже відома думка установи з аналогічних справ [7; 8, с. 153].

Податкові суди США приймають докази в електронному вигляді. Тисячі документів, які використають сторони в процесі, представники сторін вправі записати на компакт-диск і представити його суду як доказ. Причому формальних ознак щодо обмеження вибору доказів не наводиться, тобто скаржник може самостійно визначити, наскільки їх зміст повинен бути формалізований. Так, у літературі наводиться випадок, коли скаржник для доказу зменшення суми податків при придбанні раритетної скрипки зіграв на ній у суді [9, с. 290].

Якщо платник податку програв судову справу, то за ухилення від сплати податків він карається тюремним ув’язненням до 4 років і штрафом у 50 тис. дол. У випадках систематичного ухилення від сплати податків покарання може бути значно жорсткішим – аж до довічного ув’язнення. Крім того, Служба внутрішніх доходів може вилучити в рахунок сплати податку власність (в т.ч.

нерухомість) платника, який систематично ухиляється від сплати податків [10, с. 54].

Вирішуючи податкові спори, суди США з незмінною повагою ставляться до роз’яснень податкового законодавства Міністерства фінансів, скасовують їх досить рідко, сприймаючи як преюдиціарність. Американський автор У. Бернам називає підставою для скасування підзаконного акта американського фінансового міністерства відсутність будь-якого розумного підґрунтя для тлумачення, розкритого у прийнятому акті, тобто надмірність тлумачення положень Податкового кодексу США [4, с. 986].

Коротко характеризуючи організаційні аспекти податкової системи в інших розвинених країнах світу, відзначимо, що сфера оподаткування та податкові органи є одними із стрижневих основ економічних систем.

Так, у Німеччині податкова служба входить до складу Міністерства фінансів як департамент.

Німецька система, крім центрального апарату, має ще регіональний апарат (федеральні землі).

Податкові органи земельного рівня повністю незалежні від центрального апарату і мають свій директорат, який виконує функції нагляду і спостереження. В податкових органах земельного рівня є відділи, які займаються питаннями податків і стягнення мита [3, с. 367].

Правила, що стосуються порядку оподаткування, починаючи від встановлення бази оподаткування і закінчуючи питаннями розгляду податкових спорів та призначення заходів примусу та адміністративних санкцій, кодифіковані у Німеччині у Податковому кодексі [11].

Зупиняючись на вирішенні податкових спорів у Німеччині, відмітимо зростання кількості позовів проти податкових рішень (більше 3 млн. на рік) і процесів, що залежать від фінансових рішень [12, с. 173]. Фінансово-податкові органи можуть проводити перевірку наданих платником податку даних і відомостей у визначеній мірі безпосередньо на місцях. Порядок проведення аудиторської перевірки вимагає від платника податку високого ступеня участі, а також в широкому обсязі гарантує йому правове слухання і оскарження. Якщо платник податку заплатив менше, фінансове відомство встановлює строк внесення доплати. Податковий орган у кожному випадку застосування адміністративних санкцій повинен обґрунтувати свою позицію через тлумачення, що надаються в розділі роз’яснення (Erlaeuterungen). Відсутність роз’яснень позбавляє рішення законної сили. Якщо з рішенням не згодні, то в місячний термін (від дати, що вказана на рішенні фінансового відомства плюс три дні) можливо подати мотивований протест (Einspruch). Якщо його буде відхилено, то наступною інстанцією є фінансовий суд (Finanzgericht), в який подається скарга на відомство. Фінансовий суд розглядає справу за рахунок сторони, яка програла справу. Не опротестоване рішення в місячний термін набирає законної сили і стає основним документом про фінансове положення у звітному році [13; 12, с. 106].

Австралійська податкова система так само, як і система податкових спорів, за свідченням місцевих дослідників, потребує реформування [14, с. 319]. Так, оскарження рішень податкових органів платниками податків передбачене ще під час аудиторської перевірки організації. Проте таке оскарження часто неефективне через можливість працівника податкового органу надати заперечення без обґрунтування причин відмови, при цьому скаржник не допускається до ознайомлення із справою. На противагу такій процедурі відмічено систему адміністративного оскарження Канади, у якій є можливість обговорити з податковим інспектором детально про виявлені порушення, надати йому пояснення та досягти згоди. У Новій Зеландії на рівні адміністративного (досудового) оскарження передбачено проведення процедури медіації, що сприяє значному зменшенню судових спорів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Окремої галузі податкового судівництва у Австралії не передбачено, на противагу США та Канаді. Цей досвід запозичується австралійським урядом і відзначається, що спеціалізована гілка судочинства (або спеціалізована палата у загальному суді) є вірним виходом кваліфікованого вирішення податкових спорів. Визнається важливим також призупинення стягнення заборгованої суми до закінчення розгляду справи у суді [14, с. 327].

Отже, загальний аналіз податкових систем іноземних країн щодо адміністрування у податкових спорах показує, що кожна держава має як загальні риси податкової організації, так і особливі, засновані на національних традиціях. Це дає можливість визначити можливості удосконалення організації та функціонування державної податкової служби в Україні.

Погодимось з О. О. Бандуркою в тому, що передусім модернізацію податкової системи України слід заснувати на принципах врахування позитивних прикладів побудови системи оподаткування, зниження податкового тиску на платників податків, і лише після цього розвивати механізми посилення відповідальності за порушення податкового законодавства, надавати додаткові повноваження посадовим особам контролюючих органів [3, с. 379].

Виходячи з проведеного дослідження, наведемо наступні загальні висновки:

1. Перспективним для впровадження в Україні є практика розгляду адміністративної скарги у США, за якою призначається розгляд за участю скаржника та його представника, а порядок розгляду близький до судового.

2. Цікавим є право працівника апеляційного відділу податкового органу (Служби внутрішніх доходів) США на досягнення податкового компромісу, тобто досягти примирення зі скаржником на основі оцінки ризиків виграшу податкового спору в суді.

3. Заслуговує поширення досвід розгляду податкових спорів у різних іноземних країнах (зокрема, у США), щодо електронної подачі доказів, що дозволить більш ефективно та економно для платника податків вирішувати ці справи.

4. Актуальним для впровадження в українську практику є досвід ряду країн щодо закріплення за значними підприємствами – платниками податків окремих підрозділів податкової служби. Це сприяє стабільності бізнесу, ефективності узгодження податкових питань, а також мінімізації податкових спорів.

Список літератури

1. Стратегічний план розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року : наказ Державної податкової адмінстрації України від 7 квітня 2003 року № 160 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.sta.gov.ua.

2. Концепція вдосконалення організаційної структури державної податкової служби України : наказ Державної податкової адміністрації України від 15 вересня 2003 року № 431[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.sta.gov.ua.

3. Бандурка О. О. Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти : дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Олександр Олександрович Бандурка. – К. : Київський міжнародний університет, 2007. – 499 с.

4. Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск / Уильям Бернам. – М. : Новая юстиция, 2006. – 1216 с.

5. Mader D.A. Fiscal Year 2000 Budget In Brief, Washington, Department of the Treasury Internal Revenue Service, 1999. Document 9940 (Rev. 1-1999). Catalog Number 23819V / David A Mader. – P. 110–112.

6. Fogel D.M. U.S. Tax Court – An Overview of Rules and Procedures / David M. Fogel. – California Enrolled Agent. – 2003. – № 1. – P. 25–27.

7. The Tax Court’s Rules of Practice and Procedure [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.ustaxcourt.gov/notice.htm.

8. Жила О. В. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю службових осіб органів Державної податкової служби України : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Олександр Владиславович Жила. – О. : Одеська національна юридична академія, 2009. – 190 с.

9. Брызгалин А. В. Рецензия на книгу “Налоговые споры: опыт России и зарубежных стран” / по матеріалам Междунар. науч.-практ. конф. 12-13 ноября 2007 г. / Под ред. С. Г. Пепеляева / А. В.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Примітка 1. Загальна інформація про Підприємство. Непідприємницьке товариство «Об’єднаний відкритий недержавний пенсійний фонд» (код за ЄДРПОУ 33097070; місцезнаходження: місцезнаходження: 03680, м. Київ-124, бул. Івана Лепсе, 8; дата державної реєстрації: 29.07.2004 р.; дата та номер рішення по реєстрацію фінансової установи 26.11.2004 р. №2876, реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ: 12100717) юридична особа, резидент, має статус неприбуткової організації...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Види заходів захисту (відновлення) в адміністративному судочинстві Константий Олександр Володимирович, начальник відділу забезпечення діяльності керівника апарату Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, доцент УДК 342.925:35.08(477) У зв’язку з практичним запровадженням адміністративного судочинства в Україні поступово відбувається формування теорії вітчизняного адміністративно-судового процесуального права. У цьому контексті важливого значення...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Горбач Леонiд Михайлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство Iнновацiйно-холдiнгова компанiя...»

«Випуск 27 ’ 2014 Питання боротьби зі злочинністю О. Г. Шило, доктор юридичних УДК 343.14 наук наук, доцент, завідувач сектору дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків; Н. В. Глинська, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник сектору дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності Науково-дослідного інституту вивчення проблем...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правління Мельник Ігор Миколайович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 18.04.2014 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство Будівельне управління №11 2....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2004 Підготовлено кандидатом юридичних наук, доцентом О. П. Богдановим Затверджено на засіданні кафедри правоохоронної діяльності (протокол № 2 від 29.09.03) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Богданов О. П. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Сучасні проблеми...»

«Основні доктринальні підходи. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 4. С. 166-171. УДК 341.232.2:343.57 ОСНОВНІ ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОНЯТТЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ Столярський О. В. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна У статті аналізуються основні доктринальні підходи щодо розуміння поняття військових злочинів у міжнародному праві. У цьому контексті...»

«УДК 349.2:331.109 М. М. Ясинок, д-р юрид. наук, професор кафедри правосуддя, Сумський національний аграрний університет; С. І. Запара, канд. юрид. наук, доцент, декан юридичного факультету, Сумський національний аграрний університет СИСТЕМА ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ Стаття присвячена аналізу українського та європейського законодавства, міжнародних стандартів з питань вирішення трудових спорів з метою вивчення світового досвіду та вироблення основних...»

«УДК 159:347.96 Черновський Олексій Костянтинович – голова апеляційного суду Чернівецької області Психологічна особливість суддівської діяльності У статті розглядаються окремі закономірності суддівської діяльності у психологічному аспекті та проблеми підвищення ефективності діяльності суддів. Ключові слова: психологія, судочинство, професійний відбір, закон, здійснення правосуддя, кримінальна справа. Вивчення та розвиток психології суддівської діяльності є важливим складником реалізації судової...»

«ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Є. Греков, кандидат юридичних наук, УДК 347.77:330.341.1(477) старший викладач кафедри приватного права Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Правове регулювання патентування способів лікування в Україні та світі: сучасний стан і перспективи розвитку У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання патентування способів лікування в Україні та світі й визначено напрями його подальшого...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НІМЕЦЬКА МОВА” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НІМЕЦЬКА МОВА” (відповідно до вимог ECTS: галузь знань 0304 “Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №1(3) УДК 347.73:336.226.2 (477) А. С. Кравчун кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права (Національний університет Юридична академія України імені Ярослава Мудрого) ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ МАЙНА В УКРАЇНІ Однією з актуальних проблем в Україні на сьогодні є реформування податкової системи країни у зв’язку із набранням чинності Податкового кодексу України. Особливу увагу...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Крашенiннiков Iгор Голова Правлiння Володимирович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 29.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство ПРОСТО-страхування 2....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»