WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 346.3 А.М. Куліш, д-р юрид. наук, доц., завідувач кафедри права Сумського державного університету ОКРЕМІ ПИТАННЯ УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ СУБ’ЄКТАМИ ...»

УДК 346.3

А.М. Куліш, д-р юрид. наук, доц., завідувач кафедри права

Сумського державного університету

ОКРЕМІ ПИТАННЯ УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті визначено окремі питання участі юридичних служб при укладанні господарських договорів в

умовах функціонування в народному господарстві України багатоманітності різних форм власності та

організаційно-правових форм суб’єктів господарювання.

Ключові слова: господарський договір, суб’єкти господарювання, юридична служба, правила, стандарти.

Постановка проблеми.1Усі ділові взаємовідносини між суб’єктами господарювання регламентуються законодавством і тими умовами, які вони передбачили в договорах. Успіх всього комерційного заходу часто залежить від того, як такий договір укладено й оформлено.

Сьогодні, коли у народному господарстві України функціонують суб’єкти господарювання різних форм власності та організаційно-правових форм, окремі із них спеціально включають в договір положення, у якому інтереси суб’єкта господарювання, якому направлено проект договору, будуть ущемлені з найнесподіванішого боку. Часто в проектах договорів спеціально включається двозначність, розмитість фраз, нечіткість.

Останнім часом у багатьох суб’єктах господарювання працюють виконавчі директори за наймом, власники яких певною мірою обмежують їх повноваження щодо розпорядження майном.

Приміром, вони не мають права укладати договори на суму більше 15 тис. грн. без згоди правління, дирекції тощо. Ці директори укладають ті чи інші договори, не знаючи про певні обмеження, а потім ці договори визнаються недійсними з усіма наслідками, які з цього витікають.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Договірній роботі приділяли увагу вчені-юристи О.М. Вінник, В.М. Гайворонський, С.Ф. Домбровський, В.А. Жушман, Н.О. Саніахметова, Р.О. Стефанчук, В. Титаренко та інші. Але зазначені вчені приділяли увагу цій темі в основному в науково-теоретичних аспектах.

Метою статті є висвітлення питань діяльності суб’єктів господарювання при підготовці, укладенні договорів з науково-практичної точки зору, внесення окремих рекомендацій щодо укладання надійних договорів.

Виклад основного матеріалу. Одним із основних та найбільш розгалужених інститутів зобов’язального права є договірне право, під яким слід розуміти сукупність цивільно-правових норм, які регулюють суспільні відносини шляхом досягнення відповідних домовленостей між юридично рівними особами. Основоположною категорією в договірному праві є цивільноправовий договір [1, с. 211].

В ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України зазначено, що цивільно-правовий договір – це домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов’язків.

Договір може розглядатися як багатозначне явище: як підстава виникнення правовідношення;

як саме правовідношення, що виникло з цієї підстави; як форма, в якій відповідне правовідношення втілюється. При цьому найважливішим значенням терміна “договір” є якраз розуміння його як підстави виникнення правовідношення цивільних прав і обов’язків [2, с. 425].

В умовах становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки господарський договір є основним засобом організації відносин між суб’єктами господарювання, гнучким регулятором господарської діяльності та інструментом її планування, формою і засобом організації господарських зв’язків. Господарський договір є формою вираження господарського зобов’язання.

Йому притаманний особливий суб’єктивний склад, специфіка діяльності суб’єктів господарювання, а також мета, для досягнення якої укладається цей договір [3, с. 170].

© А.М. Куліш, 2010 Активна участь у підготовці до укладання господарських договорів та інших договорів, перевірка їх проектів, складання протоколів розбіжностей до проектів, здійснення досудового врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів та інших правових засобів забезпечення виконання договорів, є однією з основних ділянок правової роботи юрисконсультів юридичних служб господарюючих суб’єктів [4, с. 124].

В підпункті 5 пункту 11 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 зазначено, що юридична служба підприємства організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів).

Робота з виявлення і встановлення найбільш раціональних договірних зв’язків, опрацьовування правових методів впливу щодо недобросовісних конкурентів покладено на юрисконсульта.

Договір має не лише відповідати закону. Важливо, щоб керівник підприємства міг використовувати його як ефективний важіль для покращення показників роботи підприємства.

Тому юрисконсульт здійснює організаційну роботу при проведенні договірної кампанії [5, с. 105].

Професійно складений договір багато в чому визначає не тільки успіх угоди, але й відшкодування збитків у разі порушення його умов [6, с. 51].

З метою належної організації роботи по укладенню господарських договорів, активної участі кожного заінтересованого структурного підрозділу при підготовці та укладенні договорів із заготівельними, постачальними, будівельними, транспортними та іншими організаціями, юридична служба разом з іншими службами розробляє проекти наказу (розпорядження, рішення, постанови) про порядок ведення договірної роботи [4, с. 124].

Щоб забезпечити належним чином виконання функцій, зазначених у підпункті 5 пункту 11 Загального положення про юридичну службу, юрисконсульт повинен бути обізнаний з нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність суб’єктів господарювання – як централізованими (законами, указами, постановами Кабінету Міністрів, міністерств і державних комітетів), так і локального регулювання (положеннями, наказами, установчими документами тощо), що регулюють виробничо-господарську, фінансову діяльність конкретного суб’єкта господарювання.

Юридична служба суб’єкта господарювання при укладенні договорів повинна керуватися правилами, стандартами, іншими нормативно-правовими актами, які визначають порядок і строки укладання конкретних видів договорів.

Як же укласти “надійний” договір? Яким він повинен бути? Насамперед, такий договір:

• укладений в інтересах суб’єкта господарювання, який є ініціатором його укладання;

• не порушує чинного законодавства та локальних правових актів;

• юридично надійно захищає інтереси суб’єкта господарювання, який є ініціатором укладання договору, а обов’язки контрагента по договору забезпечені його відповідальністю;

• у договорі відсутні пункти, які можуть тлумачитись неоднозначно.

Наявність останніх у договорі становить загрозу всьому договору.

При укладанні договору слід дотримуватись таких основних правил:

• проект договору краще готувати самому ініціатору – суб’єкту господарювання, а не його контрагенту, тому що останній буде просто підганяти договір під свої інтереси;

• не слід підписувати договір, доки йому не надасть правову оцінку юрисконсульт або інша особа, яка надає правову допомогу, і не завізує його;

• формуючи умови договору, не можна допускати двозначності, нечіткості.

Укладаючи договір, слід звернути увагу на те, щоб у ньому була його назва (договір поставки, договір підряду та ін.), зазначені дата, місце підписання договору, найменування сторін, під яким вони зареєстровані у реєстрі державної реєстрації.

Необхідно також звернути увагу на назву посади, прізвища, ім’я, по батькові особи, що підписує договір, а також назву документа, з якого випливають її повноваження на підписання договору. Необхідно чітко уявляти хто перед вами, чи є в цієї особи, представника контрагента, право ставити свій підпис на той чи інший договір, укладати саме цей договір.

При укладанні договору слід перевіряти також:

• чи є на довіреності підпис керівника контрагента та чи скріплений підпис печаткою;

• дату, коли довіреність видана і на який термін вона діє;

• обсяг повноважень особи, яка представляє інтереси контрагента.

Висновки. Підсумовуючи викладене, аналізуючи законодавство, практику авторів статті, праці вчених, ми дійшли висновку, що Цивільний кодекс України не дає чіткого визначення та достатньо детальної характеристики договору. Законодавець обмежився лише зазначенням основних ознак договору (ч. 1 ст. 626 ЦК).

При укладанні, виконанні договорів їх сторонам слід дотримуватись принципу справедливого партнерства, не допускати обмеження прав та інтересів контрагента. Встановлювані в договорах права і обов’язки повинні відповідати чинному законодавству, забезпечувати поєднання інтересів сторін і не суперечити інтересам держави.

Враховуючи те, що в сучасних умовах функціонують суб’єкти господарювання різних форм власності та організаційно-правових форм (приватні, державні, комунальні, фермерські, акціонерні, кооперативні та ін.), слід розробити положення про порядок укладання, зміни, припинення договорів.

Список літератури

1. Стефанчук Р. О. Цивільне право України : навчальний посібник. – К. : Прецедент, 2005. – 448 с.

2. Харитонов Є. О. Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К. : Істина, 2005. – 776 с.

3. Гайворонський В. М. Господарське право України : підручник / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман. – Х. : Право, 2005. – 384 с.

4. Домбровський С. Ф. Організація правової роботи та юридичного обслуговування підприємства : навчальний посібник / С. Ф. Домбровський. – Х. : Консум, 2005. – 396 с.

5. Титаренко В. Юрисконсульт підприємства / В. Титаренко, В. Лущак // Право України. – 2004. – № 12. – С. 105–108.

6. Мосейчук Р. Функції юридичної служби підприємства в процесі відшкодування шкоди / Р. Мосейчук // Право України. – 2004. – № 10. – С. 50–61.

7. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві : навчальний посібник / В. І. Горевий. – Суми :

Університетська книга, 2008. – 319 с.

Summаry The article deals with certain issues on the legal service participation in the economic contract making under the conditions of the existing variety of property forms and organizational and law-governed forms of economic activity subjects in the national economy of Ukraine.

Отримано 27.05.2010



Похожие работы:

«УДК 351.713 В. В. Ліпинський, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та митного права Академії митної служби України ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ст. 355 МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У даній роботі автор досліджує проблемні питання притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених ст. 355 Митного кодексу України. Здійснено аналіз практики митних...»

«УДК 341.121 Є.В. Повзик, аспірант Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ВИЗНАННЯ ПІДОЗРЮВАНИМ (ОБВИНУВАЧЕНИМ) СВОЄЇ ВИНИ ЯК ЧИННИК, ЩО ВПЛИВАЄ НА ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ПО КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ Захист гарантованих державоюконституційних прав і свобод людини в кримінальному процесі є можливим завдяки не лише покаранню особи, яка вчинила злочин, а й відшкодуванню шкоди, завданої ним, швидкому вирішенню справи, примиренню обвинуваченогоз потерпілим,...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 5 вересня 2011 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Депутаты выходят на работу после летних каникул Сегодня Как сообщил глава фракции Партии регионов А.Ефремов, на девятой сессии Рады шестого созыва в первоочередном порядке будут рассматриваться вопросы, связанные с выборами в Верховную Раду, в частности, Закон О выборах в Верховную Раду....»

«Аркадій БУЩЕНКО ПРОТИ КАТУВАНЬ СТАТТЯ 2 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ ДАЙДЖЕСТ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 39(81) ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ХАРКІВ «ПРАВА ЛЮДИНИ» Перелік цитованих рішень (за заявниками) ББК 67.5 Б94 Художник-оформлювач Б.Є.Захаров Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що...»

«Додаток 13 до наказу ДПC України від 30.11.11 № 187 Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009. ( + ) Контрольний екземпляр ( ) Робочий екземпляр СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ „Реєстрація книг обліку розрахункових операцій” САП12 Варіант № 1 Київ 2011 Зміст Стор.1. Призначення та сфера застосування 2. Скорочення 3. Нормативні документи 4. Відповідальність і повноваження 5. Вимоги до надання адміністративної послуги 6. Опис процесу надання адміністративної послуги Додаток А Аркуш...»

«УДК 342.951:339.166.5 Н. В. Волкова, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та митного права Академії митної служби України ЩОДО СПРИЯННЯ З БОКУ МИТНИХ ОРГАНІВ ЗАХИСТОВІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН Проведено аналіз наданих митним органам окремих правомочностей щодо сприяння захистові прав інтелектуальної власності при імпорті та експорті товарів, а також внесено пропозиції щодо вдосконалення методичного забезпечення для...»

«Мiнiстерство освiти i науки України Прикарпатський нацiональний унiверситет iменi Василя Стефаника Юридичний iнститут Збiрник наукових статей Актуальнi проблеми вдосконалення чинного законодавства України Випуск XXIV Iвано-Франкiвськ, 2010 ББК 67.9(4Укр) А43 Редакцiйна колегiя: Д.ю.н., доц. Васильєва В.А. (головний редактор); акад. АПрНУ, д.ю.н., проф. Луць В.В.; акад. АПрНУ, д.ю.н., проф. Костицький М.В.; акад. АПрНУ, д.ю.н., проф. Погрiбний О.О.; акад. АНВШУ, д.ю.н., проф. Дзера О.В.; д.ю.н.,...»

«Випуск 28 ’ 2014 Наукові дослідження Л. М. Демидова, доктор юридичУДК 343.322 них наук, доцент, професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, завідувач сектору дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН Украни, м. Харків КРИМІНАЛЬНОПРАВОВА ОЦІНКА УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПЕРІОДУ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ...»

«85 Юридичні і політичні науки Однак, незважаючи на її фіксацію у найважливіших міжнародно-правових актах, які закріпили універсальні стандарти основних прав людини5, та нормативне закріплення в Конституції України (стаття 62), на практиці презумпція невинуватості часто порушувалася, свідченням чого є, зокрема, низка рішень Європейського суду з прав людини щодо України6. Таким чином, при проведені люстрації особливо важливим є дотримання принципу невинуватості, керуватися не власною точкою зору...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО Електронне видання НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРАКТИКУМ З ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО Електронне видання НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРАКТИКУМ З ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” (галузь знань 08 “Право”, другий...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Горбач Леонiд Михайлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство Iнновацiйно-холдiнгова компанiя...»

«УДК 342.9 В. М. Соколов, суддя Сумського окружного адміністративного суду, здобувач Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЙ У ПРАВІ У статті розглядається проблема визначення місця застосування аналогій в адміністративному судочинстві в контексті реалізації його принципів. Зокрема, доводиться, що застосування аналогій є сполучною ланкою між принципами законності та верховенства права. Ключові слова: адміністративне...»

«17 Юридичні і політичні науки № 4. – С. 106. 8. Рабінович П.С. Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства / П.С. Рабінович // Інтернет видання «Юриспруденція on-line». – 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=&d=307.9. Лейст О.Э. Сущность права: Проблемы теории и философии права / под ред. В.А. Томсинова / Лейст О.Э. – М.: Зерцало, 2008. – С. 7-8. 10. Цвік М. Праворозуміння (значення повторюваності суспільних відносин для його дослідження)...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»