WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний

директор Лавриненко Сергiй Геннадiйович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2015 М.П.

(дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" емітента

2. ОрганізаційноАкцiонерне товариство правова форма емітента 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26209430 емітента

4. Місцезнаходження 65007 Одеська область Приморський м.Одеса вул. Водопровiдна, 16 емітента

5. Міжміський код, телефон та факс 0487776734 0482345083 емітента

6. Електронна поштова gelena@stalkanatsilur.com.ua адреса емітента II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 24.04.2015 базі даних Комісії (дата) 79 (2083) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з

2. Річна інформація цiнних паперiв та фондового ринку опублікована у 27.04.2015 (номер та найменування офіційного друкованого (дата) видання)

3. Річна інформація в мережі 28.04.2015 розміщена на сторінці Інтернет stalkanatsilur.com.ua

–  –  –

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента X 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала X протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб;

У Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря;

Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає домiнуючого становища в галузi. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що у статутному капiталi Товариства немає державної частки;

Випуска похiднiх ЦП, а також iнших цiнних паперiв не було.

Викупу акцiй власного випуску протягом звiтного перiоду не здiйснювалось.

Iнформацiї про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв немає, тому що умови випуску облiгацiй, в тому числi рiшення про розмiщення облiгацiї, не передбачають наявностi додаткового забезпечення.

Звiт про стан об'єктiв нерухомостi не надається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.

Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй тому, що товариство не являється фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1. Повне найменування "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТСIЛУР"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію АО1 № 316948 юридичної особи ( за наявності )

3. Дата проведення державної реєстрації 31.10.2003

4. Територія (область) Одеська область

5. Статутний капітал (грн.) 26082688.25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 0.000 державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного 0.000 (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 3145

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

–  –  –

Голова наглядової ради

1) посада Немировський Володимир Леонiдович

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1963 Вища

5) освіта**

6) стаж роботи (років)** 15 ВАТ "Стальканат", референт з економ. питань

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 27.06.2014 на 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

9) опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Голова Наглядової ради обирається на першому засiданнi Наглядової ради з числа обраних членiв

Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв. Голова Наглядової ради:

- органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

- скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, забезпечує дотримання порядку денного засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради;

- органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;

- готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства;

- надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради.

Наглядова рада має такi повноваження:

-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзора), а також за виконанням Генеральним директором рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;

-розглядає та затверджує щоквартальнi звiти Генерального директора щодо пiдсумкiв господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний перiод;

-розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;

-розглядає та затверджує внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревiзора та про фонди Товариства, якi пiдлягають затвердженню Загальними зборами;

-готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;

-виступає iнiцiатором проведення Ревiзором позачергових ревiзiй, а також аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;

-затверджує за поданням Генерального директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до них;

-готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi (в тому числi матерiальної ) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере;

-розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством;

-розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


-затверджує форму i текст бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;

-затверджує плани роботи служби внутрiшнього аудиту та розглядає звiти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;

-Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засiдання ради Генерального директора, членiв Ради Директорiв та Ревiзора для їх заслуховування та надання пояснень.

Загальнiй стаж роботи 15 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала посади голови правління та референта з економічних питань.

Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

03.03.2014р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" було прийнято рiшення про задоволення заяви Голови Наглядової ради товариства Немировського В.Л. щодо припинення його повноважень за його заявою.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(надалi Товариство),що вiдбулися 25.06.2014р. прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Немировського Володимира Леонiдовича. Дане рiшення прийнято вiдповiдно до положень статуту товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на посаду - 3 роки.

З 03.03.2014 р. по 06.05.2014р. Немировський Володимир Леонiдович працював на посадi голови Одеської обласної державної адмiнiстрацiї.

До 03.03.2014р. обiймав посаду голови наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" на протязi 7 рокiв та 8 мiс.

Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.

27.06.2014р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство) вiдповiдно до П.10.6.

статуту товариства було обрано Голову наглядової ради - Немировського Володимира Леонiдовича.

Обрання нового голови Наглядової ради товариства пов'язане iз переобранням загальними зборами акцiонерiв 25.06.2014р. повного складу Наглядової ради товариства.

–  –  –

Загальнiй стаж роботи 13 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала посади генерального директора та заступника голови ради директорiв з юридичних питань, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Працює в ТОВ ПIК "Денкер", заступник голови ради директорiв з юридичних питань, м. Одеса, вул.

Михайлiвська,44. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

14.04.2014р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" було прийнято рiшення призначити члена Наглядової ради Цимбалюка М.В. виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради Товариства. Дане рiшення було прийнято у зв'язку з припиненням повноважень Голови Наглядової ради Немировського В.Л.

Строк призначення на посаду виконуючого обов'язки не визначено.

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство), що вiдбулися 25.06.2014р., прийнято рiшення про переобрання Цимбалюка М.В. до складу Наглядової ради товариства на посаду члена Наглядової ради. Дане рiшення прийнято вiдповiдно до положень статуту товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на посаду - 3 роки.

До призначення на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" Цимбалюк М.В.

обiймав посаду В.о. Голови Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" з 14.04.2014р. по 25.06.2014р. З 04.06.2010р. по 14.04.2014р. обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур". До 03.06.2010р. працював Генеральним директором Всеукраїнської страхової компанiї "Народна".

Ревiзор

1) посада Голованова Людмила Iллiвна

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1948 Вища

5) освіта**

6) стаж роботи (років)** 49 ТОВ ПIК "Денкер", головний бухгалтер

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 19.10.2012 на 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обраноPages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Пархоменко Олександр Олександрович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 30.04.2014 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Михайлiшин Станiслав Голова Правлiння Олександрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Iнтеграл-банк 2....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Президент Бутирiн Владислав Вячеславович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство КОМПАСС УКРАЇНА 2....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” для студентів ІІІ курсу вечірнього та ІV курсу заочних факультетів Харків «Право» ББК 67ю.9(4УКР)307я73 Н 15 Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” для студентів ІІІ курсу вечірнього та ІV курсу заочних факультетів / Уклад.: А.П....»

«Відповідальність держав у міжнародному праві Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 58-63. УДК 341.1/8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ Циверенко Г. П. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля м. Дніпропетровськ, Україна У статті автор характеризує особливості відповідальності держави за порушення міжнародних зобов’язань у відповідності з проектом статей про відповідальність...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Хоменко Д.В. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство АТП 2550 2. Організаційно-правова форма Приватне...»

«УДК 342.34 Є. В. Ткаченко, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Форми участі населення у контролі за владою Стаття присвячена дослідженню такої правової категорії, як контроль за владою та форми його здійснення у демократичному суспільстві. У роботі розглянуто питання значення громадського контролю за владою в умовах конституційної держави, наведено та проаналізовано основні форми...»

«375 Юридичні і політичні науки УДК 343. 901.8 (343. 352) В. В. КАЛИТАЄВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ Розглядається кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Аналізуються відповідні зміни до КК України у зв’язку з ухваленням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” (відповідно до вимог ECTS)...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра кримінально-правових дисциплін ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ Методичні вказівки та завдання для практичних занять Для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030401 “Право” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 347.97/99(477)(073) О-84 Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого...»

«Topical issues of law: theory and practice. №27. 2013 Chemsak U.V. Count of voices of electors: directions of perfection of the legal adjusting and realization The author sorts out and systematizes actual directions of election law improvement, that regulate poll procedure. The conceptual notions of election law, certain aspects of supervision at the elections institute, preparation of members of election commission and development of mechanisms of the election principles implementation are...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО» ЗВІТ про проведену роботу студентського наукового товариства Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України за 2012-2013 рр. Студенти Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України беруть активну участь в науковій, громадській та правопросвітній діяльності університету та поза його межами. Велике сприяння та допомогу в їхній діяльності, надає студентське наукове товариство. Воно...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 2. 2011 г. С. 264-268. ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО УДК 342.95:615.2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ОБІГОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ Бардакова Л. В. Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», м. Харків, Україна E-mail: liliyavb@mail.ru Статтю присвячено комплексному аналізу положень, що характеризують елементи розробки національних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»