WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Моршинський завод ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Генеральний

директор Жовнiр В.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження Львівська, -, 82482, м. Моршин, вул.Геологiв,12 а

5. Міжміський код, телефон та факс (03260) 6-22-88 (03260) 6-22-88

6. Електронна поштова адреса valentin.fedoruk@ids-borjomi.com.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2014 (дата)

2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень. Цiннi папери України" 77 25.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній в мережі сторінці Інтернет www.morshinska.com.ua 25.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента: X 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Примiтки:

Послугами рейтингового агентства Товариство не користується.

Посади корпоративного секретаря немає.

Посадовi особи не володiють акцiями Товариства.

Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.

Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

33. Примітки Випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався.

Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.

Випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався.

Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складалась.

Випуск цiльових облiгацiй не здiйснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 №845024

3. Дата проведення державної реєстрації 25.03.2003

4. Територія (область) Львівська

5. Статутний капітал (грн) 8800000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; Виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки

10.41 Виробництво олiї та тваринних жирiв

10.73 Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв

10. Органи управління підприємства Загальнi збори акцiонерiв, Генеральний директор, Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" м. Львiв

2) МФО банку

3) поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" м. Львiв

5) МФО банку

6) поточний рахунок 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

–  –  –

1) найменування Приватне пiдприємство «Iва»

2) організаційно-правова форма

3) код за ЄДРПОУ

4) місцезнаходження вул. Геологiв, 12а, м. Моршин, Львiвська область Львiвська обл., 82482

5) опис Товариство володiє 100% статутного капiталу ПП "Iва".

1) найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Потужнiсть»

2) організаційно-правова форма

3) код за ЄДРПОУ

4) місцезнаходження 81795, Львiвська, обл., Жидачiвський р-н, с. Зарiчне, вул. Нова, 55

5) опис Товариство володiє 100% статутного капiталу ТзОВ "Потужнiсть".

V. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жовнiр Валерiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 457335 16.09.1997 Стрийським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** Вища, Львiвський Полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть - автоматизацiя та комплексна механiзацiя хiмiко-технологiчних процесiв

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор заводу ВАТ "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар"

8) дата обрання та термін, на який обрано 08.04.2013 3 роки

9) Опис Визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням генерального директора. Здiйснює оперативне керiвництво пiдприємством, направляє дiяльнiсть на досягнення необхiдних темпiв розвитку та отримання прибутку. Органiзовує фiнансову та виробничо-господарську дiяльнiсть товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iщенко Олена Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕА 023701 03.02.1996 Новгородкiвським РВ УМВС України у Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Контролер з операцiй ПрАТ "IДС"

8) дата обрання та термін, на який обрано 08.04.2013 3 роки

9) Опис До функцiональних обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї належить здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння; пiдготовка та доведення до вiдома загальних зборiв акцiонерiв результатiв перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi правлiння; органiзацiя складання та подання на розгляд та затвердження загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв товариства; скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам товариства або виявлення ревiзiйною комiсiєю зловживань щодо майна товариства, вчинених його посадовими особами товариства. Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Працює контролером з операцiй в ПрАТ "IДС" (код ЄДРПОУ 22424953, мiсцезнаходження: 82482, Львiвська обл., м. Моршин, вул. Геологiв, 12 А).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лук'янов Володимир Андрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 873279 04.12.2005 Печерським РУГУ України в мiстi Києвi

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з виробничих операцiй ПрАТ "IДС"

8) дата обрання та термін, на який обрано 08.04.2013 3 роки

9) Опис Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Працює на посадi Директора з виробничих операцiй в ПрАТ "IДС" (код ЄДРПОУ 22424953, мiсцезнаходження: 82482, Львiвська обл., м. Моршин, вул. Геологiв, 12 А) * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гримич Святослав Вiльович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 961511 20.10.1994 Радянським РУГУ МВСУ у мiстi Києвi

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з управлiння ланцюгом постачання ПрАТ "IДС"

8) дата обрання та термін, на який обрано 08.04.2013 3 роки

9) Опис Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Працює на посадi Директора з управлiння ланцюгом постачання в ПрАТ "IДС" (код ЄДРПОУ 22424953, мiсцезнаходження: 82482, Львiвська обл., м. Моршин, вул. Геологiв, 12 А).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макота Лiдiя Богданiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 381120 14.03.1997 Стрийським МВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ВАТ "Стрийський завод "Металiст"

8) дата обрання та термін, на який обрано 02.03.2000 безстроково

9) Опис Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Визначає, формулює, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства.

Здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. На iнших пiдприємствах посад не обiймає.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Рі вний доступ до позакласних заході в для учні в з і нвалі дні стю Травень 2014 р., Публікація № CM45.11 Чи мають учні з інвалідністю право на рівні можливості 1. участі у позакласних заходах? Так. Учні з інвалідністю мають право відповідно до статті 504 Закону про реабілітацію (Rehabilitation Act) та Розділу II Закону про американцівнвалідів (American with Disabilities Act) на рівні можливості щодо участі у позакласних заходах у своїй школі. 1, 2 Хоча цей бюлетень розглядає права учнів...»

«_ НАУКОВИЙ ВІСНИК 2 2011 Львівського державного університету внутрішніх справ _ 9. Трубецкой Є.Н. Право и нравственность / Є.Н. Трубецкой // Русская философия права: философия веры и нравственности: антология. – СПб., 1997. – 398 с.10. Філософія права: навч. посібник / О.Г. Данільян, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов та ін.; за ред. д-ра філос. наук, проф. О.Г. Данільяна. – Харків: Право, 2009. – 208 с. 11. Ціцерон Марк Тулій. Про державу. Про закони. Про природу Богів / Марк Тулій Ціцерон. – К.:...»

«УДК 342.25.378.1 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ Бурховецька Г. В. Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45 директор На прикладі проаналізовано як адміністрація однієї окремо взятої школи знайходить позитивні моменти централізованих та децентралізованих методів в управлінні школою. Ключові слова: централізація, децентралізація, авторитарне управління, інноваційні технології На примере сделан анализ как администрация отдельно взятой школы находит положительные стороны...»

«Зареєстровано Затверджено Міністерством юстиції України Установчою конференцією Свідоцтво № 1033 від 9 червня 1998 року Всеукраїнської громадської організації «Федерація баскетболу України» (протокол від 26 лютого 2003 року) Зареєстровано Затверджено Міністерством юстиції України Позачерговою конференцією Із змінами та доповненнями Всеукраїнської громадської організації 18 квітня 2005 року «Федерація баскетболу України» (протокол від 22 лютого 2005 року) Зареєстровано Затверджено Черговою...»

«СИСТЕМА «МІЙ КИЇВСТАР» Довідник користувача абонента передплаченого зв’язку «Київстар» Версія: 3.0 Дата публікації: 01.03.2012 Зміст 1 Збереження Вашої персональної інформації у безпеці 2 Загальна інформація 2.1 Інформація про Систему 2.2 Огляд функціональності 2.3 Програмне забезпечення 3 Призначення розділів системи 4 Початок роботи 4.1 Реєстрація в Системі 4.2 Перший вхід в Систему 4.1 Відновлення пароля 5 Профіль 5.1 Настройки користувача 5.2 Повідомлення 5.3 Адресна книга користувача 5.3.1...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» кафедра цивільного процесу “ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор, проректор з навчально-методичної роботи професор Аракелян М.Р. “”_20_ року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для Інституту підготовки професійних суддів ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СІМЕЙНИХ СПОРІВ напрям підготовки 0304 «Право» спеціальність 7.03040101 «Правознавство» Робоча програма Особливості розгляду сімейних спорів для студентів заочної форми...»

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 75 МОЛОДІЖНА ЗЛОЧИННІСТЬ НА ҐРУНТІ РАСОВОЇ НЕТЕРПИМОСТІ: ПРИЧИНИ ТА УМОВИ В ТЕОРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ С.Ф. Денисов доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету Р.С. Якушев Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету Постановка проблеми. Наукові дослідження причин злочинності у вітчиз няній кримінології ведуться більше ста років. За весь цей...»

«1 УДК 342.2 СТРУКТУРА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ Онуфрієнко О.В., ад’юнкт Запорізький юридичний інститут МВС України Проблема розподілу влад – це завжди проблема розподілу базових функцій, повноважень, специфічних форм діяльності, особливих структур органів [1]. Така постановка проблеми виводить вектор наукового пошуку на проблему визначення функцій (і визначення теоретичних та законодавчих дефініцій функцій) окремого державного органу, оскільки орган держави – це “юридично...»

«О.О. Житний ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ДІЙОВОГО КАЯТТЯ Поняття «дійове каяття» у науковому апараті кримінального права існує давно. Воно зустрічається в працях дореволюційних криміналістів [1, с.53-54], а широкого вжитку в кримінально-правовій літературі набуває з другої половини ХХ ст.Однак, у теорії кримінального права єдиної думки про його зміст та ознаки не склалося (у зв'язку із цим М.Д. Дурманов навіть пропонував від нього відмовитись [2, с. 207-208]). Під дійовим каяттям криміналісти розуміли...»

«УДК 342.9 Г. В. Астанін, здобувач Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ЕВОЛЮЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОМУ СТАТУСІ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО Стаття присвячена дослідженню формування антикорупційної складової адміністративно-правового статусу арбітражного керуючого. В цьому контексті розглядаються антикорупційні обмеження, встановлені для арбітражних керуючих, та склади адміністративних корупційних правопорушень, суб’єктами яких вони можуть бути....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для слухачів 5-В курсу (термін навчання – 4 роки, на умовах окремого договору з працівниками ОВС) Київ 2012 ББКХ Н156 Матеріали підготували Криміналістика заст. нач. кафедри Пясковський В.В. Теорія кваліфікації злочинів ст. викладач Семенюк О.О. Управління правоохоронними ст. викладач Коруля І.В. органами Актуальні проблеми теорії заст. нач. кафедри Коталейчук С.П.,...»

«ЗВІТ за результатами громадського моніторингу Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу»1. Методика моніторингу Моніторинг центру надання адміністративних послуг Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу (далі – ЦНАП) було проведено у період з 6 січня по 28 лютого 2014 р. Під час моніторингу була використана інформація про ЦНАП з веб-сайтів (http://kryvyirih.dp.ua/ua/st/pg/171109753950986_s; http://www.krogerc.info/service_center.html;...»

«Держава і право · Випуск 64 Междунар. отношения, 1999. – С. 210. 3. Колодій А. М. Принципи права України / Колодій А.М. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 28. 4. Конституція України [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 5. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Бусел В.Т. – К.: Перун, 2005.– С. 320. 6. Мироненко М.Б. Принципы юридической ответственности в системе принципов права: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юр. Наук / М. Б....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»