WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 342.11.2 Наталія Петрецька * ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА ЯК УЧАСНИКА НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У статті аналізуються місце і роль обов’язків студента, як ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 342.11.2 Наталія Петрецька *

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА ЯК УЧАСНИКА НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У статті аналізуються місце і роль обов’язків студента, як елемента його правового

статусу. Звертається увага на проблему нормативного визначення та закріплення академічних

прав та обов’язків студентів. Висвітлюються проблеми щодо встановлення відповідальності

осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах.

Ключові слова: обов’язки осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, відповідальність студента, вища освіта, право на вищу освіту.

Петрецкая Н. И. Обязанности и ответственность студента как участника учебновоспитательного процесса.

В статье анализируются место и роль обязанностей студента как элемента его правового статуса. Обращается внимание на проблему нормативного определения и закрепления, академических прав и обязанностей студентов. Освещаются проблемы по установлению ответственности субъектов, обучающихся в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: обязанности лиц, обучающихся в высшем учебном заведении, ответственность студента, высшее образование, право на высшее образование.

Petretska N. I. Student’s duties and responsibilities in higher education.

This article examines the place and role responsibilities the student as part of his legal status.

Addresses the problems of legal definition and consolidation of academic rights and responsibilities of students. Highlights the problems of establishing the persons enrolled in higher education.

Keywords: duty of persons enrolled in higher education, student responsibility, higher education, the right to higher education.

Використання людиною своїх прав одночасно передбачає її обов’язок захищати і зміцнювати свої права та поважати і не порушувати прав інших осіб. Навіть громадяни розвинених демократій часто неправильно розуміють цю рівність, користуючись правами й ігноруючи виконання обов’язків.

Метою цього дослідження є аналіз обов’язків студентів (відповідно до чинного законодавства осіб, що навчаються у ВНЗ) як структурного елемента механізму забезпечення культурних прав і свобод людини і громадянина. Право на вищу освіту посідає чільне місце у структурі конституційно-правового статусу людини і громадянина, встановлення виконання міри необхідної поведінки (обов’язку) створює умови для свободи реалізації можливої поведінки (права). Досліджується проблематика встановлення юридичної відповідальності для учасника освітніх відносин – студента.

Нормативно-правовий базис та теоретичне дослідження конституційно-правового статусу людини і громадянина, класифікація та визначення прав, свобод та обов’язків, в тому числі і в освітній галузі, досліджували у своїх працях учені-юристи С. Алексєєв, В. Сирих, М. Вітрук, Є. Волохова, С. Барабанова, В. Шкатулла, В. Бабаєв, Н. Нижник, О. Скакун, Ю. Шемшученко, О. Пушкіна, О. Скрипнюк, В. Боняк, Н. Маслова та ін.

Права існують лише тоді, коли визнаються іншими громадянами. Для реалізації права однією особою необхідне сумлінне виконання обов’язків іншою. Свої вимоги до громадян держава формує в системі обов’язків і встановлює заходи юридичної відповідальності за їх невиконання. Громадяни – самі хранителі своєї свободи, напрямки та межі зовнішнього вираження якої надані в правах. Саме для того, щоб зміцнити свої права, громадяни в демократичному суспільстві беруть на себе зобов’язання і виконують свої обов’язки. В Загальній декларації прав людини (п. 1 ст. 29) визначено: «Кожна людина має обов’язки перед суспільством, в якому лише і є можливим вільний і повний розвиток її особистості». Так само, як і права людини, основні юридичні обов’язки фіксуються в Конституції та інших законах держави [1].

Конституція України передбачає, «що кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей» [2].

В юридичній літературі юридичний обов’язок визначається як гарантована законом міра суспільно-необхідної (корисної) і державно-доцільної поведінки особи, об’єктивно обумовлена потребами існування та розвитку інших осіб, соціальних груп, націй, людства. Можна сказати, що юридичний обов’язок – це перепона на шляху сваволі, хаосу, всього того, що заважає нормальному розвитку суспільства. Обов’язок – парна категорія з правом, тому що обов’язок служить засобом забезпечення прав. Права людини і громадянина, якими б великими вони не були, все ж не є безмежними, абсолютними, оскільки їхнє використання не повинно завдавати шкоди іншим людям, суспільству в цілому [1].

Це застереження міститься в Загальній декларації прав людини (п. 2 ст. 29): «При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна піддаватися лише таким обмеженням, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги до прав і свобод інших і задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві» [3].

Так, ст. 23 Конституції України встановлено, що «кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості» [2]. З цієї конституційної норми випливає, що реалізація людиною своїх прав і свобод не повинна порушувати права і свободи інших осіб.

Передбачення законодавством обов’язків є одним з елементів механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина [4, с. 241].

Досліджуючи зазначені проблеми, виконання обов’язків у більшій мірі залежить від бажання самої особи, тому необхідно застосовувати відомий метод примусу та переконання. Загальними методами здійснення юридичного впливу права на суспільні відносини, що активно застосовуються в конституційному праві, є метод позитивного зобов’язання, метод дозволу та метод заборони. Законодавством «Про освіту» метод заборони практично не використовується.

Окремим пунктом у Законі України «Про вищу освіту» його не виділено, але він міститься в обов’язкові дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм. Чіткість змісту сформульованого обов’язку, а також передбачена відповідальність забезпечать його виконання.

Законом України «Про вищу освіту», особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов’язані:

1) додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

2) виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану [5].

Трохи ширшим є перелік обов’язків для осіб, що навчаються, у Законі України «Про освіту»:

1) дотримання законодавства, моральних, етичних норм;

2) систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;

3) підвищення загального культурного рівня;

4) додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

5) випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов’язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

6) інші обов’язки можуть встановлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами [6].

На противагу розширеному переліку прав передбачено лише п’ять обов’язків загального характеру.

Крім обов’язків для осіб, що навчаються у ВНЗ, визначених Законом України «Про освіту», вони передбачені також постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад».

Зокрема, студенти вищого навчального закладу зобов’язані:

виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо [7].

Особливе місце серед зобов’язань студентів та інших осіб, що навчаються, посідає обов’язок щодо дотримання законодавства, моральних, етичних норм. Його зміст є узагальнюючим та всеохоплюючим. Ураховуючи особливий правовий статус цих осіб, необхідно виокремити певні обов’язки, в контексті академічної свободи, які стосуються моралі та етики, поваги та відповідальності студентів та інших осіб, що навчаються.

Важливим фактором для дотримання правопорядку в суспільстві, в тому числі у сфері забезпечення виконання обов’язків та гарантування прав громадян на вищу освіту, є правова культура, складовою частиною якої є правосвідомість членів суспільства. Рівень правової культури, у відомому сенсі, протилежний правовому нігілізму. Від розповсюдження у суспільстві правового нігілізму залежить рівень його правової культури [8, с. 308].

Крім загальних обов’язків, передбачених законодавством, можна виділити також академічні, які регулюють відносини між студентами (особами, що навчаються) та вищим навчальним закладом. До академічних обов’язків можна віднести систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю. Такого роду обов’язок є досить обширним при всій своїй лаконічності. Законодавець відносить до нього і додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, і виконання графіка навчального процесу та вимоги навчального плану, і відвідування занять, і, навіть, успішне завершення сесії.

Вищі навчальні заклади у своїй діяльності визначають два напрямки. Перший полягає у виконанні навчального плану та успішності його студентів, а також активній участі в науковій діяльності, що стосується публікацій. Другий – в організаційній частині, проведенні різних змагань, конкурсів, дебатів, конференцій, співпраці з іншими вищими навчальними закладами, участі у різних програмах для здобуття досвіду, обміну студентами і т. д. Обов’язок щодо виконання перерахованого покладається на студента.

Доречним було б передбачити в законодавстві обов’язок для студента щодо дотримання умов договору, укладеного між ним та ВНЗ. До такого обов’язку мають належати виконання договору, укладеного між студентом за контрактною формою навчання та ВНЗ, стосовно умов навчання. Варто звернути увагу також на обов’язок дотримання умов договору за проживання у гуртожитку. За словами Гоббса, «… в суто природному стані або до того, як люди зв’язали один одного певними договорами, кожному було дозволено робити все, що заманеться... а також володіти і користуватися всім, що він хотів і міг отримати...» [9].

Зауважимо про необхідність укладення договору між студентом, який здобуває вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджетів чи за кошти фізичної або юридичної особи, та майбутнім роботодавцем, який оплачує навчання студента і водночас укладає з ним договір про працевлаштування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проектом Закону «Про вищу освіту» від 21.01.2013 № 1187-2, який знаходиться на розгляді у Верховній Раді України (далі – ВРУ), передбачений обов’язок для осіб, що навчаються, якого немає у чинному Законі «Про вищу освіту». Він стосується виконання вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями [10].

Попереднім законопроектом «Про вищу освіту» від 28.12.2011 № 6659 передбачався обов’язок щодо самостійного виконання передбачених навчальним планом наукових та інших письмових робіт й уникнення будь-яких форм плагіату [11]. Але відповідальність за невиконання цього обов’язку дуже сувора – відрахування. Встановлення факту плагіату не може бути, на наш погляд, підставою для відрахування. Вважаємо достатньою формою покарання незадовільну оцінку з правом перевиконання і захисту даної роботи. Наприклад, списування під час екзамену передбачає незадовільну оцінку і право на перескладання. Хоча такого роду обов’язок є доречним.

Виходячи із змісту законопроектів, що були запропоновані до розгляду у ВРУ, в жодному з них не передбачено розширеного переліку обов’язків, спрямованих на забезпечення і непорушність права кожного на академічну свободу, що в умовах реформування вищої освіти відповідно до умов Болонського процесу має бути законодавчо закріплено.

Право на вищу освіту надається і гарантується державою. Ті особи, що прийняли від держави можливість скористатися цим правом, несуть перед нею особливу відповідальність, оскільки для реалізації права на вищу освіту держава та суспільство створили необхідні умови – діяльність ВНЗ, підготовка науково-педагогічних працівників, передбачили правила поведінки для можливості реалізації основних прав і свобод. Єдина вимога з боку держави до студентів – це успішне навчання та повага до прав і свобод інших суб’єктів. Таким чином, на студента покладається латентна моральна відповідальність. Адже для певної категорії осіб держава є особливим піклувальником. До неї відносяться ті студенти, для яких вона передбачає цілий ряд пільг, пріоритетів, можливостей, а також надання матеріальної та моральної підтримки і заохочення.

Така вимога з боку держави до студентів щодо обов’язку навчатися пов’язана з тим, що й досі нерозвиненими залишаються проблеми академічних свобод та університетської автономії в Україні. Завдяки гумбольдтівській доктрині «Lehr- und Lernfreiheit» до загального вжитку ввійшло поняття академічної свободи як свободи навчання та викладання. Академічні свободи покладають на студентів та їхніх наставників усю повноту відповідальності за результати їхньої спільної діяльності. Університет не має права вимагати від студента навчання, а від професора спрямованості й конкретного змісту своїх навчальних занять. Проте університет має право і навіть зобов’язаний відрахувати студента за невігластво, а професора відсторонити за негативні результати його роботи. Критерії оцінювання праці навчання і праці викладання обговорюються заздалегідь, оформлюються договорами [12].

Законом України «Про вищу освіту» передбачена лише єдина стаття (69), в якій зазначено, що особи, винні у порушенні законодавства про вищу освіту, несуть відповідальність відповідно до Закону. Шкода, заподіяна учасниками навчально-виховного процесу вищому навчальному закладу, а також шкода, заподіяна вищим навчальним закладом учасникам навчально-виховного процесу, відшкодовуються відповідно до законодавства [5].

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад» передбачена відповідальність для осіб, що навчаються, у вигляді дисциплінарного стягнення або навіть відрахування за невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу. Порядок накладення дисциплінарного стягнення або відрахування з вищого навчального закладу встановлюється його Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку [7].

На наш погляд, для відрахування повинна бути вагома причина, спровокована особистим небажанням навчатися. Але якщо таке небажання з’явилось, то ВНЗ повинен вияснити причину і надати певного роду допомогу студенту. Співпраця вищого навчального закладу з органами студентського самоврядування допоможе вирішенню ряду соціальних питань. Що стосується відрахування неповнолітніх студентів, то воно здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

Список використаних джерел:

1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. – Х. : Консул, 2001. – 656 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrknigatext/books/_book-34.htm.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Посібник користувача © Copyright 2004 Hewlett-Packard У багатьох країнах/регіонах 5. Не встановлюйте та не Development Company, L.P. копіювання поданих нижче використовуйте цей виріб біля елементів є протизаконним. У разі води або якщо Ви є мокрі. Інформація, що тут міститься, може сумнівів спершу проконсультуйтесь 6. Надійно встановлюйте виріб змінюватися без попереднього у юридичного представника. на стійкій поверхні....»

«УДК 349.415(477) Здобувач Т.К. Оверковська – Київський національний університету ім. Тараса Шевченка ПРАВОВІ ФОРМИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ТА ПСУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Проаналізовано поняття правової форми охорони земель від забруднення та псування. Competitor T.K. Overkovskya – National University of Kiev after Taras Shevchenko Juridical forms of the land protection from pollution and damage according to the Legislation of Ukraine Juridical form of the land protection from...»

«До питання про відповідальність суддів. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 194-202. УДК 347.962.6 ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Овчаренко О. М. Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» м. Харків, Україна В статті розглянуто питання юридичної відповідальності суддів Конституційного Суду України. Автором проаналізовано стан...»

«Охріменко Н.М., аспірант кафедри права і законотворчого процесу НАДУ Питання правового регулювання юридичної відповідальності посадових осіб міністерства України за здійснення нормотворчості У статті визначено коло суб’єктів, відповідальних за нормотворчу діяльність в міністерстві, проведено аналіз чинного законодавства щодо юридичної відповідальності посадових осіб міністерства за здійснення нормотворчої діяльності. Ключові слова: нормотворчість, нормотворчість міністерства, юридична...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Заснований у 2009 р. Вісник Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 15436-4008 ПР Запорізького національного 22 червня 2009 р. університету Адреса редакції: Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66 Юридичні науки Телефон для довідок: (061) 289-12-98 Факс: (061) 289-12-98 № 1 (ІІ), 2015 Запоріжжя 2015 Вісник Запорізького...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Бошко Юрiй Петрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1....»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Лауш Вiталiй Васильович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1....»

«_ НАУКОВИЙ ВІСНИК 1 2013 _ Львівського державного університету внутрішніх справ _ Коломиец П.В. Понятие и правовые аспекты специального налогового режима в Украине Раскрывается сущность понятия и правовые аспекты специального налогового режима как составляющей налоговой системы Украины в соответствии с положениями действующего Налогового кодекса Украины. Ключевые слова: налог, сбор, специальные налоговые режимы, Налоговый кодекс Украины. Kolomiyets P.V. Concept and legal aspects of the special...»

«Topical issues of law: theory and practice. №27. 2013 16. Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Реальний стан та перспективи реформування. – К.: Центр громадської експертизи, 2009. – 104 с.17. Узагальнення практики застосування адміністративними судами впродовж 2011-2012 рр. Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, практики Європейського суду з прав людини під час розгляду та вирішення адміністративних справ / Архів Харківського окружного...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Інституційно-правові проблеми організації державної влади в Україні Аналітична доповідь КИЇВ 2012 Інституційно-правові проблеми організації державної влади в Україні К.: НІСД, 2012. 34 с.Автори: Розумний М.М, д.політ.н., с.н.с. (керівник авторського колективу) Павленко І.А., к.і.н., с.н.с. Даниляк О.О., к.держ.упр. Макаров Г.В., к.політ.н. Корнієвський О.А., д.політ.н., доцент Палій Г.О., к.політ.н. Горєлов Д.М. Опалько Ю.В. Пеліванова Н.І. При...»

«Пунда О. ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УДК 347.4 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Здійснення особистих немайнових прав фізичної особи, пов’язаних з забезпеченням недоторканості приватної сфери її життя, перебуває у органічній єдності з дотриманням принципів організації діяльності правоохоронних органів та визначених у законодавстві меж їхнього втручання у приватну сферу життя окремої...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО ШРАМКО Юлія Теодорівна УДК 342.723 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ Спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М....»

«ЗРОБІТЬ ТАК, ЩОБ РОБОТА ШУКАЛА ВАС!!! Примітка працівника агенції Агенція «Персональний супутник» Фото АНКЕТА для створення віртуального резюме Примітка: Поля, позначені знаком * рекомендовані для заповнення. Від ступеня повноти заповнення анкети залежатиме зацікавленість роботодавця у Вашій кандидатурі. I. Персональні дані Прізвище * 1. Ім’я * 2. По батькові 3. Дата народження* 4. Стать* 5. Громадянство* 6. Рідна мова* 7. Адреса реєстрації 8. Адреса фактичного проживання* 9. Контактні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»