WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Ємiльчинський льонозавод 2. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії.

Директор Польовий Валерiй Олександрович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Ємiльчинський льонозавод"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження 11200, Житомирська обл., Ємiльчинський р-н, смт. Ємiльчине, Жовтня, буд. 177

5. Міжміський код, телефон та факс (249) 4-22-92, (249) 4-22-01

6. Електронна поштова адреса emilchinolyon@emitents.net.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній в мережі сторінці http://emilchinolyon.emitents.net.ua Інтернет (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

–  –  –

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Польовий Валерiй Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 117743 01.10.2002 Днiпровським РУГУ МВС України у м. Києвi

4) Рік народження 1964

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Генеральний директор ТОВ "Ємiльчино-льон"

8) дата обрання та термін, на який обрано 10.01.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства.

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради. Здiйснюючi управлiнську дiяльнiсть, Директор реалiзує колективну волю учасникiв Товариства, якi є носiями корпоративних прав. Директор Товариства здiйснює управлiння поточної дiяльнiстю Товариства в межах правил, встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства, зобов'язаний дiяти виключно в iнтересах Товариства.

Директор пiдзвiтнiй Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.

Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Директор як особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства,в тому числi представляти його iнтереси, вести переговори, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Директор має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства.

До компетенцiї Директора також належить:

Без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних, судових та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та Статутом. Розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства Затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;

Визначати напрямки дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових).

Складати та надавати на погодження Наглядовiй радi квартальнi та рiчнi звiти Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв.

Органiзовувати господарську дiяльнiсть Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. Органiзовувати забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв. Здiйснювати формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi. Вирiшувати iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.

Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж керiвної роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад: директор АТЗТ "Рамзай".

Одночасно обiймає посаду генерального директора ТОВ "Ємiльчино-льон", мiсцезнаходження:

Житомирська обл., смт. Ємiльчине, вул. Жовтня, 177.

1) Посада Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гарбар Олександр Сергiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВН 191326 13.11.1996 Ємiльчинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1962

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 6

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Ємiльчино-льон" оператор

8) дата обрання та термін, на який обрано 10.01.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Директором Товариства контракт найму на роботу.

Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради. Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них. Органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради. Вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. Здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить: контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Товариства, контроль за дiяльнiстю Директора, аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Директора;

визначення принципiв побудови органiзацiйної структури Товариства; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень.

Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 6 рокiв.

Перелiк попереднiх посад:

ПСП "Восток-Запад", головний механiк, ВАТ "Ємiльчинський льонозавод" головний механiк.

Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лiсовий Вiктор Петрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ 189304 25.06.1996 Ємiльчинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1980

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Ємiльчино-льон", заступник генерального директора

8) дата обрання та термін, на який обрано 10.01.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись Статуту Товариства.

До компетенцiї Наглядової ради належить: контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Товариства.

Контроль за дiяльнiстю Директора, аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Директора; визначення принципiв побудови органiзацiйної структури Товариства; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень. Попереднє узгодження вiдчуження основних фондiв Товариства, якi використовуються в технологiчному процесi та/або його забезпечують i мають стратегiчне значення для економiки та безпеки Товариства незалежно вiд їх вартостi; попереднє узгодження до їх укладання угоди про кредитування та позики у будь-якiй формi, угоди про заставу майна Товариства, а також договори поруки, гарантiй тощо; забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок.

Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Перелiк попереднiх посад:

комерцiйний директор ПСП "Восток-Запад". Одночасно обiймає посаду заступника генерального директора ТОВ "Ємiльчино-льон", мiсцезнаходження: Житомирська обл., смт.

Ємiльчине, вул. Жовтня, 177.

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ващенко Леонiд Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ 329596 26.03.1997 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1980

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ПСП "Восток-Запад"

8) дата обрання та термін, на який обрано 10.01.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись Статуту Товариства.

До компетенцiї Наглядової ради належить: контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Товариства.

Контроль за дiяльнiстю Директора, аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Директора; визначення принципiв побудови органiзацiйної структури Товариства; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень. Попереднє узгодження вiдчуження основних фондiв Товариства, якi використовуються в технологiчному процесi та/або його забезпечують i мають стратегiчне значення для економiки та безпеки Товариства незалежно вiд їх вартостi; попереднє узгодження до їх укладання угоди про кредитування та позики у будь-якiй формi, угоди про заставу майна Товариства, а також договори поруки, гарантiй тощо; забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок.

Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 11 рокiв.

Перелiк попереднiх посад:

спецiалiст вiддiлу кореспонденцiї ЗАТ "Акцiя-Реєстр", заступник директора ТОВ "Iнтерпромiнвест".Одночасно обiймає посаду директора ПСП "Восток-Запад", мiсцезнаходження: Житомирська обл., смт. Ємiльчине, вул. Жовтня, 177.

1) Посада Голова Ревiзiйної комiсiї/головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дейнека Олексiй Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ 048780 12.01.1996 Ємiльчинським РВ УМВС УКраїни в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1978

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний бухгалтер ПСП "Восток-Запад"

8) дата обрання та термін, на який обрано 10.01.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис Ревiзiйну комiсiю очолює голова, який обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами рiшень;

виконання рiшень Директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства; виконання Директором рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю; вжиття Директором заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов'язкових платежiв, а також правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами;

використання коштiв Резервного та iнших фондiв, що формуються за рахунок прибутку; стан каси i майна Товариства; iншi дiї по контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«Держава і право · Випуск 60 // Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. – М.: Статут. 2004. – С. 108Новоселова Л.А. Цит. работа. – С. 13. 9. Опадчий І.М. Цит. праця. – С. 15-16.10. Безклубий І. Цит. праця. – С. 62. 11. Печений О. Поняття і класифікація грошових зобов’язань у контексті положень нового Цивільного кодексу України / О. Печений // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 4. – С. 36. 12. Лунц Л.А. Цит. работа.– С. 154. 13. Маркс К. Капитал. Критика политической...»

«Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) УДК 343.983:665.5 Огерук Ігор Степанович — викладач кафедри ОРД та СТ Прикарпатського юридичного інституту ЛЬвДУВС, майор міліції Класифікація розкрадань видобутої сировини нафтогазовидобувних підприємств У статті розглянуто способи вчинення організованими злочинними групами розкрадань видобутої сировини нафтогазовидобувних підприємств, а також склад учасників таких груп, розподіл злочинних ролей та засоби, що ними...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 2 (9) 2012 ABSOLUTE TITLES: CONCEPT, SIGNS AND LEGAL NATURE Kotliar A. A. A concept and signs of absolute titles is certain, their legal nature is analysed. The features of the legal adjusting of absolute titles of author are exposed, further directions of researches are offered. Key words: absolute titles, copyrights, property and unproperty rights. УДК 347.73 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО...»

«УДК 342.97:348.328 Є. Є. Додіна МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖІВ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, ЯКА ПРЯМУЄ ДО РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ Вивчення питань митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, яка прямує до релігійної організації в Україні, процедур оформлення митних декларацій, переміщення вантажів гуманітарної допомоги через митний кордон. До розгляду питань, пов'язаних із забезпеченням правового регулювання державно-конфесійних відносин на демократичних засадах, зверталось широке коло...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Наумов С.В. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПIРЕУС БАНК МКБ 2. Організаційно-правова форма...»

«97 «Young Scientist» • № 2 (05) • february, 2014 УДК 343.144: 343.234 ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПЕРЕДБАЧЕНЕ ст. 45 КК УКРАЇНИ (ДІЙОВЕ КАЯТТЯ): ЮРИДИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Чижаєв В.І. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка У статті виокремлені юридично-правові аспекти щодо підстави, умов та поєднання елементів звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбаченого ст. 45 КК України у зв’язку з дійовим каяттям....»

«“Правова інформатика”, № 2(14) / 2007 18 УДК 004:34(075) В. ЦИМБАЛЮК, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Анотація. У публікації розглядаються питання теоретичного обґрунтування організаційно-правового забезпечення системності інформатизації в органах прокуратури України на засадах комплексного застосування методології наук правової інформатики та інформаційного права. Актуальність проблематики інформатизації суспільства у...»

«Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний університет ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов Засновано у 2011 р. ВИПУСК 7 Маріуполь 2014 ISSN 2226-3047 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2014, ВИП. 7 УДК 34(05) Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право Збірник наукових праць Видається 2 рази на рік Затверджено до...»

«Проблеми правоохоронної діяльності Ш. Б. Давлатов 2. Прогноз щодо розвитку українського кримінального законодавства про підстави звільнення від кримінальної відповідальності можна дати такий: єдиним обґрунтуванням такого звільнення і поділу його на підставах звільнення від відповідальності мають бути, по-перше, характеристика особи, її докримінальної і посткримінальної поведінки; по-друге, характеристика вчиненого нею діяння.3. Подальший законодавчий розвиток основ звільнення від кримінальної...»

«НА ТЕМУ ДНЯ Визначення предметної підсудності окремих виборчих  спорів  Смокович Михайло Іванович, суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук Вибори народних депутатів України, проведення яких заплановане на 28 жовтня 2012 року, та визначена періодичність щодо їх проведення у багатьох правників і практиків із питань виборчого та процесуального законодавства викликають бажання повернутися до законодавства та...»

«УДК 347.78 Р.О. Денисова, канд. юрид. наук, доцент Національний університет Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, м. Харків АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА СЛУЖБОВІ ТВОРИ Правова регламентація відносин у закритій системі «автор – власник – підприємець», тобто в умовах індивідуальної творчості, без участі інвестора, переважно д істала своє нормативне й теоретичне обґрунтування. На сьогодні теоретичний інтерес, зумовлений практичним значенням проблеми, зосереджується на співвідношенні особистого...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Кортишкова Н.Ю. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 27.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002 2....»

«Алексєєва О. Є. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 75-79. УДК 349.2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ МІСЦЯ РОБОТИ (ПОСАДИ) ЖІНКАМ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІДПУСТКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ Алексєєва О. Є. Міжнародний університет фінансів, м. Київ, Україна У статті здійснено дослідження трудових взаємовідносин особи, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»