WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС УДК 346.9 Возняковська К.А., канд. юрид. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Вісник Чернівецького факультету

Національного університету «Одеська юридична академія»

ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

І ПРОЦЕС

УДК 346.9

Возняковська К.А.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

цивільно-правових дисциплін

Чернівецького юридичного інституту

Національного університету

«Одеська юридична академія»

УКРАЇНСЬКИЙ ТА АМЕРИКАНСЬКИЙ ПІДХОДИ ДО

БУДОВИ ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

Договір (контракт) вважається найбільш розповсюдженим способом врегулювання відносин в самих різних сферах.

Сьогодні англо-американський підхід до укладання договорів набув найбільше розповсюдження серед контрагентів в усьому світі. Тому вивчення правил, на основі яких контрагенти розробляють договори, а також, розуміння їх логіки значно полегшує процес переговорів, укладання і виконання контрактів в господарській діяльності суб’єктів договірних відносин.

Ключові слова: договір, контракт, англо-американська система права, предмет договору, ціна договору, відповідальність, гарантії, заяви, договірна робота, переговори, бізнес.

Договор (контракт) считается наиболее распространенным способом урегулирования отношений в самых разных сферах.

Сегодня англо-американский подход к заключению договоров приобрел наибольшее распространение среди контрагентов во всем мире. Поэтому изучение правил, на основе которых контрагенты разрабатывают договора, также, понимание их логики значительно облегчит процесс переговоров, заключения и исполнения контрактов в хозяйственной деятельности субъектов договорных отношений.

Випуск № 2/2015 Ключевые слова: договор, контракт, англо-американская система права, предмет договора, цена договора, ответственность, гарантии, заявления, договорная работа, переговоры, бизнес.

The agreement (contract) is the most widespread of manner to regulate the various fields. Today, the Anglo-American approach about formation of agreements was acquired the most diffusion among contractors worldwide. Therefore, the study of rules on which contractors are drawing up the agreements, as well as the understanding of their logic will be facilitated significantly the procedure of negotiation, conclusion and execution of contracts the economic agents during contractual relations.

Keywords: agreement, contract, Anglo-American legal system, the subject of contract, the contract price, responsibility, guarantees, statements, contractual work, negotiation, business.

Постановка проблеми. У всі часи договір (контракт) вважався найбільш розповсюдженим способом врегулювання відносин в різноманітних сферах, зокрема, і в бізнесі. Одним з важливих завдань юриста є складання тексту договору, участь в переговорах і контроль за виконанням досягнутих домовленостей. Для того, щоб впоратись із цим завданням, юристу варто вміти оформлювати відповідні конкретні договірні структурі. Адже контракт відрізняється від інших видів юридичних листів/документів. Основною і головною метою контракту є передача з максимальною точністю досягнутого сторонами консенсусу. Як не дивно, але сучасні юридичні Вищі навчальні заклади (в Україні зокрема) не завжди випускають спеціалістів, які готові до такої роботи. Акцент, як правило, робиться на передачі знань, тоді як при розробці договору важливішим є фіксація компромісу, який досягли сторони під час переговорів.

Аналіз досліджень даної проблеми. Окремі проблеми розвитку договірного права і законодавства України досліджували такі вчені як О.А. Беляневич, К. Вишняков, В.К. Мамутов, В.С. Мілаш, А.В. Луць, Д.Г. Павленко, О.П. Подцерковний та ін.

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

Метою цієї статті є пропозиція новітніх підходів до змісту і структури договору на основі аналізу положень цивільного та господарського законодавства України, положень законодавства та практичного досвіду іноземних країн у регулюванні договірних відносин.

Виклад основного матеріалу. В юридичній літературі закріплено, що «господарському договору належить провідна роль в опосередкуванні соціалістичної економіки оскільки основне її ядро склали відносини, пов’язані з діяльністю соціалістичних організацій по виробництву матеріальних благ;

обміну результатами праці, наданню різного роду господарських послуг» [47, c.17].

На сьогодні саме англо-американський підхід до укладання договорів набув найбільше розповсюдження серед контрагентів.

Цьому можна знайти багато пояснень, починаючи з того, що США та Велика Британія проявляють найбільшу інвестиційну зацікавленість, а разом із фінансуванням з’являються й відповідні контрактні проформи.

На наш погляд, не менш важливу роль в встановленні домінування англо-американського права та притаманним йому шаблонам текстів договору на міжнародній арені відіграла й гнучкість, а відповідно й зручність використання цих інструментів. Базуючись в першу чергу на судовому прецеденті модель регулювання стала більш необхідною в разі узгодження інтересів бізнесменів з різних країн між собою.

Українська правова система віднесена до системи континентального права. Для нас визначальну роль відіграють положення законодавства, ми не схильні розглядати судові акти в якості основного джерела права. Попри традиційне для радянської науки повне заперечення судової практики як джерела права чи твердження, що судова практика може бути джерелом права хіба що в тій частині, в якій вона зображена в роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду, сучасна правова доктрина змінюється в цьому питанні. Фактично, поступово судова практика визнається джерелом права в повному обсязі (рішення Конституційного Суду України, Верховного Суду України, інших судових інстанцій у конкретних справах) [3, c.

122].

Випуск № 2/2015 Стрімкий розвиток економіки та участь українського бізнесу в міжнародних угодах вимагають підлаштовуватись до тих форм, які пропонують наші іноземні партнери. Але мова йде не про копіювання. Варто скористатись досвідом наших колег з Франції, Німеччини (країни, де також континентальна система права) та інших європейських країн, які спроможні були знайти компроміс, застосовуючи в своїй практиці та до свого національного змісту найбільш ефективні західні правові форми, а вразі необхідності – замінити їх зміст [5, c. 143].

Напевно, найочевиднішим прикладом різних підходів до одних й тих самих правових інструментів є договірне право. Сьогодні українським юристам досить важко (через великий об’єм) аналізувати контракти, які їх укладено з іноземними партерами, якщо його складено в іноземному стилі. Але варто послідовно співставляти типову побудову українського і американського договорів.

Розпочнемо з України. Все ж типової структури договору в нас не має. Можна говорити лише про розташування назв розділів договору: предмет, права та обов’язки сторін (іноді – порядок розрахунків, перехід прав тощо); відповідальність;

заключні положення.

Такий розподіл навряд чи може виконувати роль основи для побудови домовленостей, для виділення й подальшого використання стандартних елементів договору. В нас практично відсутні типові, шаблонні договори. Зазвичай, вони являють собою певний переказ положень Господарського та Цивільного кодексів України. Сторонам залишається лише проявити свободу договору в тих частинах, де диспозитивність допускається законом. Наслідком цього є скорочений вигляд і форма договору в українській практиці, адже не має сенсу дублювати положення кодексів [7, c. 236].

Але стислість договору може бути сприйнята дещо негативно клієнтом або роботодавцем українського юриста.

Саме тому вітчизняна договірна робота характеризується дублюванням положень НПА.

Дійсно, формулювання предмету повторює Кодекс, права та обов’язки в багато чому відтворюють предмет договору, а відповідальність досить часто складається із положення:

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

«відповідальність наступає у відповідності із діючим законодавством».

Отже, характерними рисами українського договору варто вважати:

а) відсутність адекватної структури;

б)стислість;

в)дублювання положень чинного законодавства.

Варто також відмітити, що існуючий стан речей в багато чому пояснюється юністю української господарської та цивілістичної практики (практичного аспекту, а не науки в цілому), особливо в сфері ділових відносин [9, c. 10]. Окрім того, сучасного підходу до складання і формування договору в нашій країні достатньо для адекватного регулювання внутрішніх відносин. Але, якщо мова йде про міжнародні угоди, злиття і поглинання за участю іноземних компаній, - українські юристи розуміють, що вітчизні форми не завжди варто використовувати.

Наступним для аналізу виступатиме американський типовий контракт. Перш за все, в контракті чітко розмежовані істотні (нормовстановлюючі) та інші змістовні елементи договору. До суттєвих відносять положення, які визначають правову кваліфікацію відносин, які виникли між сторонами. Це той мінімум, без якого договір не вважається укладеним (аналогічні й істотним умовам в українському праві) або неможливим є нормальне функціонування цього контракту [4, c.

46]. Зміст цих елементів багато в чому визначається конкретним видом договору.

Зазвичай, до істотних (суттєвих) умов відносять:

а) предмет договору;

б) основні характеристики об’єкта (для нерухомого майна

– адреса, площа, кадастровий номер, тощо);

в) ціна, порядок розрахунків;

г) перехід прав [1;2].

Інші ж змістовні елементи – це факультативні положення.

Угода буде вважатись укладеною й діючою, навіть якщо вони відсутні. Їх основна роль: забезпечити сторонам отримання саме того, на що вони розраховували під час старту цих договірних Випуск № 2/2015 відносин [11, c. 346].

Серед факультативних положень юристи виділяють:

1) заяви і гарантії;

2) обов’язки;

3) умови;

4) положення про відповідальність;

5) терміни та визначення;

6) заключні положення.

Їх функції є однаковими незалежно від типу або предмету договору. При цьому, їх зміст залежить від виду договору,який укладається, хоч і менше, ніж зміст істотних положень [10, c.

262].

Варто детальніше розглянути умови укладання і гарантії, оскільки це достатньо важливий елемент західної договірної моделі, хоча досить часто саме він викликає нерозуміння і відторгнення у вітчизняних юристів. Зазвичай умови на кшталт «компанія вжила всіх необхідних заходів для схвалення, підписання та виконання даного Договору» викликають заперечення такого змісту, тобто при підписанні договору він може бути визнаний недійсним і прописана умова в договорі не допоможе [8, c. 248].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На перший погляд це заперечення є обґрунтованим, однак, при негативному аналізі умов укладання і гарантій варто враховувати значення, яке має той чи інший елемент договору для американських юристів:

По-перше, це миттєвий аналіз стану речей на момент укладання договору. Це досить актуально, якщо пропозиції надсилаються по відношенню до товару, який за угодою повинен бути переданий.

По-друге, включення в договір певних умов має на меті розкрити ті або інші обставини запланованої угоди. Якщо ж сторона не хоче прописувати стандартні умови, це викликає сумніви в її добропорядності.

По-третє, будь-які умови опосередковано розподіляють між сторонами ризики порушення тих чи інших положень угоди [4, c. 56].

Отже, не можна відмовлятись від позитивного значення цього факультативного положення в договорах і для відчизняної договірної практики. Оскільки, зокрема, використання Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

договірних інструментів, які властиві загальному праву, є бажаним при укладанні контрактів транскордонної співпраці, реорганізації, особливо злиття, поглинання з іноземним суб’єктом, тощо, а також при підпорядкуванні іноземному законодавству внурішньоукраїнських (за суб’єктним складом) договорів [10, c. 256].

Існує три основні категорії таких умов.

Перша включає умови, які відносяться безпосередньо до контракту. Їх головною метою є гарантування того, що сторона, яка пропонує такі умови, має можливість і право на укладання договорів, що цей договір має юридичну силу і не порушує закон. Сторона, яка бажає, щоб такого роду умови буди закріплені в контракти, хоче бути впевнена в тому, що інша сторона не стане застосовувати будь-які способи формальноюридичного захисту в разі, якщо справа дійде до судового розгляду.

Наступний вид умов – це умови, які відносяться до предмету договору. Їх використовують, щоб забезпечити себе гарантіями – стороні буде передано саме те, що передбачено в положеннях контракту. Форма і зміст таких умов залежить від типу контракту, до якого вони включені.

Третім видом умов укладання контракту є умови про себе.

Такі положення необхідні, якщо є будь-які сумніви в спроможності учасника угоди виконати свої зобов’язання за контрактом. Одним з розповсюджених видів таких умов є положення про фінансову спроможність контрагента [5, c. 159].

Під час обговорення умов контракту можуть бути виявлені факти, які йдуть в протиріч із інформацією, яку заявник надав.

Щоб умова вважалась правдивою, інформація і її підтвердження повинні бути додані до контракту. Також, слід відмітити, що можливі і так звані умови на майбутнє, які виникають в ситуаціях, коли до закінчення основної угоди сторони уклали попередню угоду. Мета первісної угоди – запевнити сторону в укладанні договору в майбутньому (попередній договір, який закріплено в українському законодавстві [2]).

Самі ж умови і гарантії набувають змісту за українським правом в контексті можливого визнання договору недійсним на базі статей Цивільного та Господарського кодексів України Випуск № 2/2015 (недійсність угоди, укладання під впливом обману, шантажу, омани тощо) [1; 2]. Також, варто зазначити, що належне формулювання та підкріплення відповідними санкціями в разі порушення положень контракту, надає умовам договору характеру безспірних, тобто таких, які не підлягають уточненню.

Щоб американський підхід до укладання договорів не вважали ідеальним, відмітимо і його негативні характеристики:

По-перше, об’ємність деяких формулювань (зокрема, в преамбулі – «беручи до уваги, що»).

По-друге, невиправдано великий обсяг тексу договору, що тягне за собою несприйняття всього об’єму інформації.

По-третє, велика кількість суб’єктивно оцінюваних критеріїв (наприклад, несприятливі наслідки) [10, c. 45].

Отже, з одного боку, перед юристами стоїть непросте завдання – взяти найкраще з досвіду наших іноземних колег, виділити інструменти і техніку, які можуть бути прийнятні з точки зору українського законодавства і юридичної практики та науки. З іншого – формування нової і необхідної спеціалізації вітчизняних юристів, юристів в сфері договірного права, і, використовуючи іноземний досвід, в подальшому відфільтровувати недоліки, у тому числі й ті, які сприймаються як застарілі і непотрібні й іноземними юристами [10, c. 189].

Виходячи з вищевикладеного, варто зазначити основні причини, з яких українські юристи повинні освоювати західні стандарти укладання договорів.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УКРАЇНА ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ РІШЕННЯ Київ 14 грудня 2011 року № 927/0/15-11 Вища рада юстиції у складі: Колесниченка В.М. головуючого, Бондика В.А., Висоцького В.І., Завальнюка В.В., Гаврилюка М.І., Ізовітової Л.П., Ківалова С.В., Кобилянського М.Г., Кравченка К.Т., Отрош І.О., Портнова А.В., Сафулька С.Ф., Удовиченка О.С., Фесенка Л.І., розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Комісія), викладену у рішенні від 28 листопада 2011 року № 4421/пп-11, і відповідні...»

«Кримінально-процесуальне право та криміналістика. алізації принципу верховенства права на різних стадіях кримінального судочинства крізь призму прецедентної практики Європейського суду з прав людини.Список використаної літератури: 1. Авер'янов В.Б. Принцип верховенства права в новій адміністративно-правовій доктрині // Часопис Київського університету права. – 2006. – №1. – С. 3-9.2. Алейніков Г.Л. Використання рішень Європейського Суду при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО Електронне видання НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО Електронне видання НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” галузь знань 0304 “Право”,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧОГО ПРАВА В УКРАЇНІ Монографія Київ – 2015 УДК 343 + 343.9 + 343.8 А 43 Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права в Україні : Монографія / С. В. Пєтков, В. К. Матвійчук, С. Ф. Денисов, О. М. Костенко [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – 538 с. ISBN...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Ющенко Свiтлана Олександрiвна (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 28.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 14. Бачинин В.А., Сальников В.П. Философия права. Краткий словарь / В.А.Бачинин, В.П.Сальников. СПб.: Лань, 2000. 400 с.15. Соловьев Э.Ю. Правовой нигилизм и гуманистический смысл права / Э.Ю.Соловьев // Квинтэссенция: Философский альманах / Сост.: В.И.Мурадей, В.И.Усанов. М.: Политиздат, 1990. 447 с.16. Пермяков Ю.Е. Право как история и исторический факт / Ю.Е.Пермяков // Юридический аналитический журнал. 2002. №1. С.39-52....»

«Topical issues of law: theory and practice. №27. 2013 Шамшина И.И., Юрченко А.А. Коллективные субъекты в трудовом праве: теоретико-правовые вопросы. – Статья. Обоснованы новые подходы к критериям разграничения субъектов трудового права на индивидуальные и коллективные. Исследованы характерные свойства коллективных субъектов трудового права. Доказано, что по структуре волеизъявления коллективные субъекты трудового права подразделяются на простые коллективные субъекты и сложные коллективные...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» кафедра цивільного процесу “ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор, проректор з навчально-методичної роботи професор Аракелян М.Р. “”_20_ року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для Інституту підготовки професійних суддів для факультету: заочного навчання ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СІМЕЙНИХ СПОРІВ напрям підготовки 0304 «Право» спеціальність 7.03040101 «Правознавство» Робоча програма Особливості розгляду сімейних...»

«УДК – 342.9 (4 УК) Л.О. Остапенко асистент кафедри цивільного права та процесу Навчальнонаукового інституту права та психології Національного універститету «Львівська політехніка» ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У статті на основі чинного національного законодавства України, наукових напрацювань фахівців у галузі права, практики діяльності правоохоронних органів зроблена спроба...»

«МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «Новели законодавства про запобігання корупції» Івано-Франківськ, квітень 2015 ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «Новели законодавства про запобігання корупції»ПІДГОТОВЛЕНО: Головним територіальним управлінням юстиції в Івано-Франківській області ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ПІДГОТОВКУ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ: начальник відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації Саведчук Н.З....»

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 3 / 2012 Список використаної літератури 1. Байда А.А. Уголовная ответственность за незаконную лечебную деятельность: Монография / Под науч. ред. проф. В.И. Тютюгина. – Х., 2009.2. Відбулася підсумкова колегія Держлікінспекції за шість місяців роботи [Електронний ресурс] // Міністерство охорони здоров’я України: Офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20100909_1.html. 3. Держлікінспекція попереджає: в Україні збільшилася кількість шахраїв, які...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Лiсайчук М.Ю. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 27.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Комплекс Либiдський» 2....»

«3. Цивільний кодекс України [текст] чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 4 червня 2012 р.: (відповідає офіційному текстові) – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 270 с.4. Науково-практичний коментар кодексу адміністративного судочинства України / за загальною редакцією О.М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 699 с.5. Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; відп. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2009. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»