WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |

«ЯК ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА ЧЕРЕЗ СУД? Київ – 2007 ББК 67.71 В83 Кишеньковий посібник видано в межах проекту Покращення доступу сільського населення до правосуддя, що впроваджу ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВРУБЛЕВСЬКИЙ О.C.

ЯК ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА

ЧЕРЕЗ СУД?

Київ – 2007

ББК 67.71

В83

Кишеньковий посібник видано в межах проекту "Покращення

доступу сільського населення до правосуддя", що впроваджу

ється в партнерстві Творчим центром ТЦК та Інститутом

громадянського суспільства за фінансової підтримки Євро

пейського Союзу.

Врублевський О. С.

В83 Як захистити свої права через суд?. – К.: [Ін т громадян. сусп ва: ТОВ

„ІКЦ Леста“], 2007. – 184 с. – Бібліогр.: с. 164 166.

ISBN 978 966 8312 43 4.

Це видання містить відповіді на запитання, які можуть виникати у пересічних громадян у разі порушення їх законних прав та інтересів. У додатках подано зразки процесуальних документів, які використовуються при проходженні су дових процедур. Розраховане на широке коло читачів.

ББК 67.71 Творчий центр “Каунтерпарт”, 2007 Інститут громадянського суспільства, 2007

ЗАСТОСОВАНІ СКОРОЧЕННЯ

ГПК – Господарський процесуальний кодекс України ЖКУ – Житловий кодекс України ЗКУ – Земельний кодекс України КАС – Кодекс адміністративного судочинства України КЗпП – Кодекс законів про працю України КМУ – Кабінет Міністрів України ЦКУ – Цивільний кодекс України ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс України ВСТУП Важливими передумовами становлення в Україні правової держави є за безпечення ефективного механізму захисту прав фізичних і юридичних осіб, реалізації права на правосуддя. Суспільству потрібен реальний механізм, який здатний забезпечувати принципи, визначені Конституцією України.

У сучасному цивілізованому суспільстві кожній особі гарантується судо вий захист її порушених прав та свобод, а також законних інтересів. На преве ликий жаль, сьогодні існують серйозні проблеми під час вирішення цього зав дання в Україні. Громадяни, які вирішили відшукати правду у державному суді, змушені вичікувати на судове рішення роками, інші – через юридичну необіз наність чи зневіру в служителів Феміди – погодитися з існуючим станом ре чей. Третейські суди досі залишаються мало затребуваними. Зрозуміло, що за безпечення доступу громадян до правосуддя потребує суттєвого поліпшення.

Посилення ефективності правосуддя не може забезпечуватися лише шляхом постійного збільшення кількості суддів і працівників апарату судів, адже об’єктивно судова система не може розширюватись у цьому напрямі без межно, оскільки її утримання потребує значних витрат і підготовки високок валіфікованих кадрів. Однак підвищення правової обізнаності громадян щодо можливих способів вирішення існуючих спірних відносин як за допомогою чинної державної судової системи, так і недержавної форми вирішення спорів

– третейського судочинства, на наш погляд, матиме неабияку користь.

Саме тому втілення та реальне закріплення механізму альтернативного вирішення спорів, серед яких чільне місце має посісти третейське, а в пер спективі і мирове судочинство, по праву мають стати тією інституцією грома дянського суспільства, що здатна ефективно конкурувати з державною моно полією на здійснення правосуддя у цивільних та господарських спорах.

Сподіваємося, що інформація, яку містить цей посібник, дозволить чита чам не лише ознайомитися із судовою системою України та її функціонуван ням під час вирішення різного роду спорів, але й подивитися під іншим кутом зору на третейські суди, про які сільські мешканці обізнані мало.

–  –  –

ТИПОВІ СПІРНІ ВІДНОСИНИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ТА МОЖЛИВІ СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Які спірні відносини найчастіше виникають у сільській місцевості?

Цілком природно, що розвиток села, поряд з очевидними позитивними наслідками, супро воджується й негативними явищами. Більшість з них зводиться до зростання кількості спірних відносин, що теж слід розцінювати як об’єктив ну ознаку сучасного села.

У сільській місцевості, де базується аграр ний сектор держави, існує ціла низка спірних відносин, які потребують право вого вирішення.

Проведений аналіз переліку питань, з якими переважно звертаються гро мадяни до регіональних юристів проекту, дозволяє виділити так звані типові спірні відносини. Зокрема до них можна зарахувати: визнання права власнос ті на земельні ділянки, порушення орендарем умов договору оренди земель ної ділянки (паю), визначення меж земельної ділянки, розподіл майна колек тивних сільськогосподарських підприємств, встановлення земельних сервітутів, спори між виробниками сільськогосподарської продукції тощо.

Поруч з переліченими спорами існують звичайні спори, які виникають й у містах. Це розірвання шлюбу та поділ майна подружжя, спори, пов’язані з успадкуванням майна, оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів влад них повноважень1 та ін.

Таким чином, ті види спорів, які існують у сільській місцевості, можна умовно поділити на декілька груп, зокрема:

цивільно правові спори:

– спори, що виникають із сімейних відносин (сімейні спори);

– спори, що виникають із житлових відносин (житлові спори);

– спори, що виникають із трудових відносин (трудові спори);

Суб’єкт владних повноважень – це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень (див.

п. 7 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України).

– спори, що виникають із земельних відносин (земельні спори);

публічно правові спори:

– оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

Які компетентні органи уповноважені вирішувати такі спори?

Компетентними органами, що уповноважені вирішувати спори, є: дер жавні суди, третейські суди, органи місцевого самоврядування та органи ви конавчої влади з питань земельних ресурсів.

У сільській місцевості органами місцевого самоврядування є сільські і се лищні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад відпо відних сіл та селищ.

Органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сільських ра йонах є відділ земельних ресурсів, який зазвичай розміщений у районному центрі.

Сімейні спори розглядаються та вирішуються державними судами. Одно часно сімейні спори уповноважені вирішувати й інші компетентні органи.

Наприклад, спори, які виникають між батьками щодо управління майном ди тини, можуть вирішуватися й органом опіки та піклування, а спори, що вини кають із шлюбних контрактів (договорів) – третейськими судами.

Житлові спори вирішуються виключно в судовому порядку.

Трудові спори вирішуються комісіями з питань трудових спорів та судами.

Земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядуван ня та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів (ч. 1 ст. 158 Зе мельного кодексу України (далі – ЗКУ). Будь які інші органи розглядати та ви рішувати земельні спори не мають права.

Яка категорія земельних спорів вирішується виключно судом?

Виключно судами вирішуються земельні спори щодо таких питань:

– володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб;

– розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей (див. ч. 2 ст. 158 ЗКУ).

Які земельні спори підлягають вирішенню органами місцевого самоврядування?

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах на селених пунктів щодо таких питань:

Типові спірні відносини в сільській місцевості та можливі способи їх вирішення

– меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян;

– дотримання громадянами правил добросусідства;

– розмежування меж районів у містах (див. ч. 3 ст. 158 ЗКУ).

Які земельні спори вирішуються органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів?

Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів вирішують земель ні спори щодо таких питань:

– меж земельних ділянок за межами населених пунктів;

– встановлення обмежень у використанні земель та земельних сервітутів (див. ч. 4 ст. 158 ЗКУ). Зазначимо, що органи місцевого самоврядування та органи з питань земельних ресурсів вирішують земельні спори в по засудовому порядку.

До якого конкретного органу місцевого самоврядування чи органу з питань земельних ресурсів може звертатися заінтересована особа із заявою про розгляд і вирішення земельного спору?

Відповідно до чинного ЗКУ уповноваженими органами місцевого са моврядування вирішувати земельні спори є обласні ради (пп. «з» ст. 83), Київська та Севастопольська міські ради (п. «л» ст. 9), районні ради (п. «е»

ст. 10), сільські, селищні, міські ради (п. «й» ст. 12), а також районні ради у містах у разі надання їм таких повноважень відповідними міськими радами (ст. 11). Відповідно до пп. 5 п. «б» ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (21.05.1997) вирішення земельних спорів нале жить до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищ них, міських рад.

Слід зазначити, що чинне законодавство не визначає переліку органів зе мельних ресурсів, уповноважених вирішувати земельні спори. Однак є підста ви вважати, що такими органами є міські (районні) відділи (управління) зе мельних ресурсів.

На підставі якого документа розпочинається розгляд земельних спорів у позасудовому порядку?

Відповідно до ч. 1 ст. 159 ЗКУ земельні спори розглядаються органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органами місцевого само врядування на підставі заяви однієї із сторін. Це означає, що заява зацікав леної особи є підставою для порушення провадження щодо вирішення зе мельного спору.

Що може бути причиною подання заяви про вирішення земельного спору?

Причинами подання заяви про вирішення земельного спору можуть бути:

– порушення прав та законних інтересів власників землі або землекорис тувачів;

– територіальний земельний спір;

– уявлення, що невірно склалось у заявника щодо належного йому права або про порушення його права (заявник добросовісно помиляється).

Що має бути зазначено у заяві про розгляд і вирішення земельного спору у позасудовому порядку та які документи необхідно долучити до такої заяви?

Чинним ЗКУ не визначено структуру такої заяви. Проте, виходячи із за гальних вимог до подібних документів правового характеру, заява має бути достатньо мотивованою, містити чітко сформульовані вимоги.

Подана заява повинна містити повну інформацію стосовно того, між ким, з приводу чого, коли виник земельний спір, яке право було порушено, на яких документах це право ґрунтується тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вимога щодо вмотивованості заяви означає, що разом з нею мають бути подані документи, які підтверджують наявність у заявника порушеного або спірного права, а також факту його останнього порушення. Поруч з цим у зая ві може бути зазначено про відсутні у заявника документи (які своїм змістом можуть підтверджувати ті чи інші юридично значимі обставини) та їх місце знаходження, а також про осіб, які можуть підтвердити або спростувати об ставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Протягом якого строку має бути розглянуто земельний спір у позасудовому порядку?

Відповідно до ч. 1 ст. 159 ЗКУ земельний спір має бути розглянутий органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи органом місце вого самоврядування у місячний термін з дня подання заяви. Це означає, що строк, протягом якого «земельні спори розглядаються», охоплює промі жок часу, який починає спливати з моменту подання заяви зацікавленої Типові спірні відносини в сільській місцевості та можливі способи їх вирішення особи (сторони спору) до уповноваженого органу до дня першого розгля ду спору.

За якою процедурою здійснюється розгляд земельних спорів у позасудовому порядку?

Чинним ЗКУ процедура розгляду земельних спорів регламентована не достатньо. Зокрема таку процедуру визначають декілька положень ст. 159 ЗКУ. Але ці положення в сукупності не дають змоги уявити порядок розгляду земельного спору навіть у загальних рисах.

Так, частини 2 і 3 вказаної вище статті лише передбачають таке:

– земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які по винні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору;

– під час першої спроби вирішити питання, у разі відсутності однієї із сторін і офіційної згоди на розгляд, питання розгляду спору перено ситься;

– повторне відкладання розгляду спору може бути лише з поважних причин;

– відсутність однієї із сторін без поважних причин під час повторного роз гляду земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

Проте, незважаючи на відсутність чіткої регламентації розгляду земельних спорів, на практиці зазвичай земельні спори розглядаються за процедурою, яка складається з п’яти стадій: 1) порушення земельного спору; 2) підготовка до йо го розгляду; 3) розгляд та розв’язання земельного спору; 4) виконання рішен ня; 5) оскарження рішення щодо земельного спору.

Що таке порушення земельного спору?

На стадії порушення земельного спору орган, що вирішує земельний спір, зобов’язаний прийняти заяву про розв’язання земельного спору (перевірив ши, чи належить вирішення такого спору до його компетенції). Якщо спір не належить до компетенції цього органу, останній має право повернути заяву, відмовивши у вирішенні земельного спору та вказавши на уповноважений ор ган, якому підвідомче таке вирішення.

Що таке підготовка до розгляду земельного спору?

Після завершення стадії порушення земельного спору починається нас тупна стадія – підготовка земельного спору до розгляду, яка передбачає підготовку матеріалів справи для вирішення спору по суті. Провадження у цій стадії не є достатньо врегульованим положеннями ЗКУ: лише у ч. 1 ст. 159 за значено, що ця стадія має тривати не більше одного місяця з моменту подання заяви.

За змістом положень ЗКУ протягом цієї стадії орган, що вирішує земель ний спір, зобов’язаний:

– зареєструвати справу, дослідити подані документи, проаналізувати особисто викладені заявником аргументи посадовій особі, що перевіряє заяву, зокрема висловлені під час подання заяви;

– дослідити документи та інші докази;

– прийняти та розглянути клопотання; прийняти усні та письмові пояс нення зацікавлених сторін щодо предмета спору та суті справи;

– повідомити іншу сторону спору про прийняття заяви та порушення провадження щодо вирішення земельного спору;

– роз’яснити сторонам їх права та обов’язки під час розгляду земельного спору;

– надати можливість стороні (сторонам) ознайомитися з матеріалами справи (заявою, доданими документами, іншими доказами, клопотання ми та рішеннями по них, запереченнями тощо), самостійно подавати клопотання, пояснення та заперечення щодо предмета спору та проце дури його вирішення тощо.

Чинний ЗКУ не містить заперечень проти створення погоджувальних ко місій. У разі виникнення складного спору можливим є дослідження певними посадовими особами ситуації на місцях з метою встановлення фактичних об ставин порушення суб’єктивних прав заявника. За результатами такого дос лідження складаються акти, що підписуються посадовими особами, які брали участь у їх проведенні, та сторонами спору.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |
Похожие работы:

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 3 / 2012 Список використаної літератури 1. Байда А.А. Уголовная ответственность за незаконную лечебную деятельность: Монография / Под науч. ред. проф. В.И. Тютюгина. – Х., 2009.2. Відбулася підсумкова колегія Держлікінспекції за шість місяців роботи [Електронний ресурс] // Міністерство охорони здоров’я України: Офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20100909_1.html. 3. Держлікінспекція попереджає: в Україні збільшилася кількість шахраїв, які...»

«Студентська трибуна УДК 347.6 М. І. КОРМИЛО Михайло Іванович Кормило, студент IV курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ЧАСТКИ У СПАДЩИНІ У цивілістичній науці існують різні підходи до розуміння поняття «обов’язкової частки у спадщині», до визначення місця обов’язкової частки у системі видів спадкування, порядку й особливостей обчислення її розміру зі спадкової маси. Відсутні єдині критерії стосовно цих...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЛАТИНСЬКА МОВА” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЛАТИНСЬКА МОВА” (галузь знань 0304 “Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, напрям підготовки...»

«Гецко В.В. Конституційно-правова відповідальність депутатів за законодавством України та зарубіжних країн УДК 342.534: 342 534.2 (477) В. В. ГЕЦКО Вікторія Василівна Гецко, аспірант Ужгородського національного університету ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ Пріоритетним видом юридичної відповідальності у конституційному праві України є конституційноправова відповідальність, яка нині сформувалася як інститут конституційного права та елемент системи...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 156–162 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 156–162 УДК 347.961«19» НОТАРІАЛЬНА РЕФОРМА 1864–1866 рр. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ Л. Шевчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79019 Львів, Україна Проаналізовано організаційно-правові основи нотаріату, визначені російською судовою реформою 60-х років XIX ст., яку провів царський уряд і в Україні....»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ П.М. Чистяков кандидат юридичних наук (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) УДК 351.7 ДО ПИТАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Сформульовано та проаналізовано основні шляхи реформування органів внутрішніх справ, обґрунтовано шляхи практичного та теоретичного вирішення проблем їх реформування. Ключові слова: органи внутрішніх справ, реформування, особовий склад,...»

«Національна школа суддів України КомУНіКації сУдової влади Науково-практичний посібник Київ «АДЕФ-Україна» Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України (Протокол № 2 від 3 вересня 2012 року) Рецензент: Шукліна Н.Г. – проректор Національної школи суддів України, професор, кандидат юридичних наук Автори: Логунова М.Н.– доцент кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України,...»

«Олена Пчілка Годі діточки, вам спать! ВІРШ І, О ПОВІДАННЯ, КА ЗКИ, Ф ОЛ ЬКЛО РНІ ЗА ПИ СИ Д ля та д о ш к іл ь н о г о м олодш ого в ік у ш к іл ь н о г о Художник ІВАН ЛИТВИН КИЇВ «ВЕСЕЛКА» 1991 Ця книжка — найповніше за радянського часу видання дитячих творів української письменниці Олени Пчілки (1849— 1930). Складається вона з двох розділів. У перший увійшли оригінальні твори письменниці: вірші, байки, оповідання та казки. Другий склали фольклорні записи Олени Пчілки: дитячі пісеньки та...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 1 (8) 2012 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ В УКРАИНЕ Бронова Ю. Г. Посвящено вопросам правового обеспечения функционирования самолетостроительной отрасли, проблемам совершенствования законодательства. Обращено внимание на необходимость принятия новой государственной комплексной программы развития авиационной промышленности Украины, учитывая, что срок действия...»

«Андронова В. А., НУ «ОЮА» Виникнення індиВідуальних трудоВих праВоВідносин за трудоВим законодаВстВом україни У статті розкривається сутність індивідуальних трудових правовідносин, особливості їх виникнення, дається порівняльна характеристика з однієї сторони – чинного трудового законодавства, його недоліки, шляхи їх вирішення, а з іншої – положення проекту ТК України та трудового законодавства РФ. В теорії трудового права серед науковців немає єдиної точки зору щодо моменту...»

«Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 182. – Ч. 2. УДК 349.41 ПРОЦЕДУРА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ Д.Л. КОВАЧ, аспірант1, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Стаття присвячена дослідженню правової проблеми процедури виникнення права приватної власності на земельну ділянку. Особлива увага приділяється аналізу чинної процедури державної реєстрації права власності на...»

«Притягнення до кримінальної відповідальності – як стадія. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 2. С. 238-243. УДК 343.1:343.222.4 ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ – ЯК СТАДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Юрченко Л. В., Забабуріна А. Г. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна У статті аналізуються положення кримінального та нового кримінального...»

«Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) УДК 343.12 Татаров Олег Юрійович — кандидат юридичних наук, доцент, начальник відділу Головного слідчого управління МВС України, Керевич Олег Васильович — кандидат юридичних наук, заступник начальника УМВС в Черкаській області – начальник слідчого управління Удосконалення захисту законних прав учасників кримінального процесу Розглянуто особливості оскарження до суду рішень про порушення кримінальної справи. Запропоновано зміни...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»