WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство Роменське пiдприємство ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії.

Директор Роменець Iван Миколайович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

10.04.2015

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "Роменське пiдприємство "Сортнасiннєовоч"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ 00492345

4. Місцезнаходження 42004, Сумська, Роменський р-н, м. Ромни, вул. Полтавська, буд. 190

5. Міжміський код, телефон та факс (05448) 7-86-83, (05448) 7-86-83

6. Електронна поштова адреса vat_00492345@aft.org.ua ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015 (дата)

2. Річна інформація опублікована Бюлетень "Відомості Національної комісії з у цінних паперів та фондового ринку" (номер та найменування офіційного (дата) друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на www.00492345.emitents.org сторінці в мережі Інтернет (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру X часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов’язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки 2- ліцензією не користується; 3 - товариство не бере участі у створенні юридичних осіб; 4 - посада корпоративного секретаря відсутня; 5 - товариство не користується послугами рейтингового агенства; 10 дивіденди Товариство в 2014 р. не нараховувало та не сплачувало; 12.2-12.4, 15,18-27, 32 - інших цінних паперів, крім простих іменних акцій Товариство не випускало; 12.5 - протягом звітного року викупу власних акцій товариство не здійснювало; 14.4,14.5 - виручка менше 5 млн. грн.; 28 - відомості про аудиторській висновок не заповнюють емітенти, які здійснили публічне розміщення цінних паперів; 30 - звітність складена відповідно до міжнародних стандартів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Роменське пiдприємство "Сортнасiннєовоч"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію А01 № 596317 юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 09.03.1998

4. Територія (область)* 59000 - Сумська

5. Статутний капітал (грн) 546138,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 0,000000 державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 0,000000 що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 1

–  –  –

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

–  –  –

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

–  –  –

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

–  –  –

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV VII. Інформація про загальні збори акціонерів

–  –  –

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

–  –  –

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Акцiонерне товариство у своїй органiзацiйнiй структурi не має дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Підприємство не мaє нaмipiв на протязi наступного року їх створювати.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1; середня чисельність позаштатних працівників(осіб): 0; кількість осіб, які працюють за сумісництвом(осіб): 0; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)(осіб): 0. Фонд оплати праці у звітному році дорівнює 45,3 тис. грн., що на 9,4 тис. грн. менше ніж у попередньому році. Це пов`язано із зменшенням кількості працівників. На пiдприємствi не розроблена кадрова програма, яка б була спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Товариство не належить до будь-яких об`єднань підприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Спільну діяльність з іншими організаціями Товариство не проводить.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Основні засоби Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання його у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) якого бiльше одного року та вартiсть якого бiльше 2500 грн.

Основні засоби відображаються за собівартістю або умовною собівартістю (стосовно активів, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності.

Нерухомість оцінена за умовною собівартістю - справедливою вартістю із залученням професійного оцінщика за доходним та витратним методами.

Амортизація нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання кожного активу.

Середні строки корисного використання кожного активу є такими:

Найменування групи Строк корисного використання, років Будинки та споруди 10-50 Машини та обладнання 10-20 Транспортні засоби 10-20 Інструменти, прилади та інвентар 2-66 Капітальні інвестиції та аванси не амортизується Собівартість основних засобів включає витрати, пов'язані з заміною частини основних засобів, які визнані за фактом понесення, якщо вони відповідають критеріям визнання. Аналогічно, при проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всі необхідні для такого визнання критерії. Всі інші витрати на ремонти та технічне обслуговування відображаються у складі прибутку або збитку по мірі їх понесення Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення корисності, коли певні події чи зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не зможе бути відшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисності активу та перевищення його балансової вартості над оціночною відшкодовуваною вартістю, вартість такого активу або одиниці, що генерує грошові потоки, списується до вартості очікуваного відшкодування. Вартість очікуваного відшкодування активів визначається як більша з двох величин: чистої ціни продажу активу або вартості використання активу.

Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість визнається в обліку, якщо дотримуються критерії:

Для роздільної нерухомості, окремо інвестиційна нерухомість та основні засоби, якщо площа об'єкт можливо розділити з технічної та юридичної точки зору, та основні потоки надходять від оренди.

Для нероздільної нерухомості - інвестиційною нерухомістю, якщо площа, що займається Товариством менше 20 % від загальної площі об'єкта.

В інших випадках нерухомість визнається об'єктом основних засобів Облік інвестиційної нерухомості ведеться по собівартості. Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Зменшення корисності нефінансових активів На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності активів.

За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування на предмет зменшення корисності Товариство визначає суму відшкодування активу. Сума відшкодування активу є більшою з двох величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію і вартості використання. Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштів і ці кошти, в основному, не залежать від інших активів або груп активів. Коли балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки, перевищує суму його/її відшкодування, вважається, що його/ії корисність зменшилась, і його/її вартість списується до суми відшкодування. При оцінці вартості використання очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту (до оподаткування), що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики, властиві цьому активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки.

Збитки від зменшення корисності триваючої діяльності, в тому числі від зменшення корисності запасів, визнаються у звіті про прибутки та збитки у складі тих категорій витрат, які відповідають функціям активів зі зменшеною корисністю.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«153 Актуальні проблеми держави і права 23. Хохряков Г. Парадоксы тюрьмы / Г. Хохряков. — М., 1991. — 224 с.24. Український центр соціологічних досліджень імені Разумкова [Електроний ресурс ]. — Режим доступу : www.uceps.org/ukr/index.php. Анотація Ягунов Д. В. Реабілітація злочинців як мета покарання: атавізм або вимушена необхідність? (філософсько-правовий аналіз). — Стаття. Стаття присвячена дослідженню філософських та кримінологічних аспектів проблеми реабілітації засуджених як мети...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО Електронне видання НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРАКТИКУМ З ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО Електронне видання НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРАКТИКУМ З ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” (галузь знань 08 “Право”, другий...»

«УДК – 342.9 (4 УК) Л.О. Остапенко асистент кафедри цивільного права та процесу Навчальнонаукового інституту права та психології Національного універститету «Львівська політехніка» ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У статті на основі чинного національного законодавства України, наукових напрацювань фахівців у галузі права, практики діяльності правоохоронних органів зроблена спроба...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави», м. Харків, 21 лютого 2014 року УДК 332.15(477) БАНДУРКА Сергій Сергійович, студент 3-го курсу юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка ПОНЯТТЯ І ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття присвячена розкриттю сутності, значення та змісту адміністративно...»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 12. Алексєєв А.І., Синілов Г.К. Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ: Монографія. – К., 1972.13. Лукашов В.А., Бобров В.Г. Предмет, задачи и система курса “Оперативнорозыскная деятельность органов внутренних дел” как отрасль научного познания: Лекция. – М., 1983.14. Лукашов В.А. Предмет, сущность и методы теории ОРД. – М., 1974. 15. Лекарь А.Г., Волынский А.Ф., Гребельский...»

«ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії № 4 (21), 2010 6 УДК 336.5.01 Астапова Г. В. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ АВІАКОРПОРАЦІЙ Серед іноземних авіаперевізників, особливо в Європі, активізувалися процеси злиття і поглинань. Процеси злиття і поглинань в авіаційній галузі є природними складовими її розвитку, її життя. Згідно опиту 197 керівників з 101 авіакомпанії миру, проведеному фахівцями компанії Sabre Airline Solutions виявлено інституційні чинники, що роблять вплив на...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Кравченко Олександр Iванович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 30.04.2014 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО КАЛМИКОВ ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 341.1 КОМІСАР З ПРАВ ЛЮДИНИ: МІСЦЕ ТА ФУНКЦІЇ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ РАДИ ЄВРОПИ 12.00.11 – міжнародне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«УДК 349.6(477) Мар’яна Ліхтер * КАТЕГОРІЯ «БЛАГОПОЛУЧЧЯ» В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ У статті наведено наукові підходи до визначення категорії «благополуччя». Досліджено синонімічний ряд зазначеного терміну. Запропоновано легальну дефініцію цього родового поняття галузі екологічного права. Ключові слова: благополуччя, добробут, забезпечення. Лихтер М. П. Категория «благополучие» в экологическом праве. В статье приведены научные подходы к определению категории «благополучие». Исследован синонимический...»

«Проблеми теорії та практики І застосування законодавства ' Розділ II Разом з тим в сучасних реаліях нормативно-правові інститути, як публічно-правові, так і приватно-правові, мають формуватися як самостійні системні утворення, що зможуть автономно впорядковува­ ти суспільні відносини. При тому важливою є правильна організація внутрішньої будови приватних та публічних нормативи о-правових інститутів з чітким розташуванням нормоутворюючих та нормообслуговуючих нормативно-правових приписів. Крім...»

«Розділ 9 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА УДК 341.45 Н. М. АХТИРСЬКА СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛЬНИХ СЛІДЧИХ ГРУП: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ Досліджено правову базу для створення та діяльності спільної слідчої групи під час кримінального провадження як інструменту міжнародного співробітництва. На підставі аналізу конвенцій ООН, Ради Європи зроблено висновок про потребу узгодження понятійного апарату, доцільності ратифікації Конвенції (2002р.) для...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Інститут відводу судді у процесуальному праві України (порівняльний аспект) Ануфрієва Ольга Вячеславівна, аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК 343.138.7 Конституція України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це означає, що кожен, хто вважає свої права порушеними, може з дотриманням процесуального...»

«СУДОВА ВЛАДА Розмежування судових юрисдикцій при вирішенні земельних спорів: новели законодавства Руженцева Євгенія Олександрівна, магістрант Київського національного університету внутрішніх справ України, виконавчий директор адвокатського об’єднання «С.Т. Партнерс» Проблема розмежування підвідомчості земельних спорів під час вирішення судами питань щодо прийняття позовних заяв до свого провадження й досі залишається однією з найбільш актуальних у судовій практиці. Відсутність одноманітної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»