WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 35 |

«№ 4 (27) 2015 Харків «Право» УДК [13+14+37.01+159.9](06) ISSN 2075-7190 Рекомендовано до друку вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ...»

-- [ Страница 1 ] --

Вісник

Національного університету

«Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого»

Серія: Філософія, філософія права,

політологія, соціологія

Збірник наукових праць

Виходить щоквартально

Заснований у серпні 2009 р.

№ 4 (27) 2015

Харків

«Право»

УДК [13+14+37.01+159.9](06) ISSN 2075-7190

Рекомендовано до друку вченою радою Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого (протокол № 1 від 11.09.2015 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19315–9115ПР від 08.05.2012 р.

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2015. – № 4 (27). – 212 с.

Засновник — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Видавець — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

А. П. Гетьман – доктор юридичних наук, професор (голова редакційної колегії);

О. Г. Данильян – доктор філософських наук, професор (заступник голови редакційної колегії); М. П. Требін – доктор філософських наук, професор (заступник голови редакційної колегії); Є. М. Мануйлов – доктор філософії, професор (відповідальний секретар); члени редколегії: Е. А. Афонін – доктор соціологічних наук, професор; О. К. Бурова – доктор філософських наук, професор; Л. М. Герасіна – доктор соціологічних наук, професор;

О. П. Дзьобань – доктор філософських наук, професор; Ю. Ю. Калиновський – доктор філософських наук, професор; Г. П. Клімова – доктор філософських наук, професор;

Г. М. Куц – доктор політичних наук, доцент; Н. М. Лисиця – доктор соціологічних наук, професор; В. О. Лозовой – доктор філософських наук, професор; С. І. Максимов – доктор юридичних наук, професор; Н. П. Осипова – доктор філософських наук, професор;

О. В. Петришин – доктор юридичних наук, професор; В. Л. Погрібна – доктор соціологічних наук, професор; І. О. Поліщук – доктор політичних наук, професор; С. Ю. Римаренко – доктор політичних наук, професор; О. В. Сердюк – доктор юридичних наук, доцент;

В. Ф. Смолянюк – доктор політичних наук, професор; В. Д. Титов – доктор філософських наук, професор; С. В. Шефель – доктор філософських наук, професор; Л. Є. Шкляр – доктор політичних наук; О. М. Юркевич – доктор філософських наук, професор Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

зареєстрований ВАК України як фахове видання (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 3) Відповідальний за випуск Є. М. Мануйлов Адреса редакційної колегії: 61024, Харків, вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,

–  –  –

Філософія Лисенкова В. В. ІМПЕРАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Жданенко С. Б. ЛЮдИНА В СЕРЕдОВИщІ СУчАСНИХ ІНФОРМАцІйНИХ МЕРЕЖ: ФІЛОСОФСЬКИй АСПЕКТ

Анучина Л. В., Грицаненко В. Г. ПРОБЛЕМЕНЕ ПОЛЕ КУЛЬТУРИ СУчАСНОї УКРАїНИ

Стасевська О. А. РАцІОНАЛІСТИчНІ ТРАНСФОРМАцІї УКРАїНСЬКОї ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИчНОї дУМКИ НОВОГО чАСУ

Сідак Л. М. АдИКцІЯ ЯК ФОРМА РУйНАцІї дУХОВНОГО БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ

Ценко М. Б. МОРАЛЬНІ ЗАСАдИ дІЛОВИХ ВІдНОСИН ВИКЛАдАчІВ І СТУдЕНТІВ

Шапаренко О. В. ПРИНцИП ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОСТІ В ОСМИСЛЕННІ ОНОВЛЕННЯ ПРАВА В УКРАїНІ

Чернишова Т. О. ТВОРчІСТЬ ЯК ГАРМОНІЗАцІЯ ВІдНОСИН ЛЮдИНИ ТА СВІТУ

Філософія праваМануйлов Є. М. СОцІАЛЬНА ВІдПОВІдАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТА ПРАВА

Політологія Герасіна Л. М. ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОї «МОдЕЛІ»

дЕМОКРАТІї В дЕРЖАВНИцЬКИХ ПРАКТИКАХ СУчАСНОї УКРАїНИ

Поліщук І. О. ВИБОРчІ ТЕХНОЛОГІї: СУТНІСТЬ ТА РІЗНОВИдИ

Сахань О. М. КОРУПцІЯ В СУчАСНІй УКРАїНІ ЯК дЖЕРЕЛО дЕСТРУКТИВНОСТІ ВЛАдИ

Пелішенко В. О. КРИМІНОЛОГІчНІ ТЕОРІї ПОЛІТИчНОї ЗЛОчИННОСТІ

Воротинський В. В. ІНТЕРНЕТ ЯК ПРОСТІР ПОЛІТИчНОГО ВПЛИВУ ТА МАНІПУЛЮВАННЯ

Соціологія

Требін М. П. ПРИчИНИ ВИНИКНЕННЯ ВІйН В ІСТОРІї ЛЮдСТВА:

РІЗНОМАНІТТЯ ПІдХОдІВ

Шепеленко І. П. НОВІ СМИСЛИ МІСЬКОГО ПРОСТОРОВО-чАСОВОГО КОНТИНУУМУ

Погрібна В. Л. ВОЛОНТЕРСТВО ЯК СОцІОКУЛЬТУРНИй ФЕНОМЕН:

ЕПІСТЕМОЛОГІчНІ ТА АКСІОЛОГІчНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ

Чучиліна К. С. МОЛОдИй ФАХІВЕцЬ У СУчАСНОМУ СОцІУМІ

–  –  –

НАшІ АВТОРИ

ІМЕННИй ПОКАЖчИК

ІНФОРМАцІЯ дЛЯ АВТОРІВ

ФілосоФія УдК 141.319.8

–  –  –

ІМПЕРАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ

ФІЛОСОФСЬКОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Філософ будує в собі імперативний каркас, на базі якого формується філософський спосіб життя. Імперативи становлять внутрішній та зовнішній рівні організації буття. Розгорнуті такі імперативи: протистояння неістинності, злу та мужність як життєва стійкість.

Розглянуто критеріальну основу градуювання імперативів, яка дозволяє сутнісно пізнавати глибину творчої діяльності мислителя.

Ключові слова: імператив, філософ, зло, мужність, філософський спосіб життя.

Актуальність проблеми. Сучасні реалії переконують у необхідності розширення сфери філософського осягнення дійсності. За допомогою засобів філософії можливе більш масштабне бачення глобальних і регіональних проблем, ширшого спектра варіантів їх розв’язання. Філософія сьогодні повинна сприяти розвиткові високої культури мислення, важливості прийняття відповідальних та далекоглядних рішень на всіх суспільних рівнях.

Філософський потенціал у культурі напрацьовується і за допомогою філософського способу життя, який спирається на імперативні засади. ця актуальна тема вже розглядалась у деяких публікаціях автора [1; 2], проте вивчення сфери імперативної спрямованості філософського способу життя вимагає продовження.

Аналіз джерел та публікацій. У своїй творчості термін «філософський спосіб життя» вперше ввів Т. Кампанелла. Він спирався на ідеї та постать © Лисенкова В. В., 2015 Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 4 (27) 2015 Сократа і педагогічні розробки Платона. У подальшому до цієї проблеми звертався К. Гельвецій. Термін використовував у своїй роботі К. Ясперс.

Наприкінці ХХ ст. це поняття спостерігалося в літературній публіцистиці.

Наукового розгляду проблеми філософського способу життя тривалий час взагалі ніхто не проводив. Сьогодні нами запропоновано своє бачення цієї теми.

У багатоаспектному панорамному аналізі ми спираємося на праці відомих дослідників історії та теорії культури (М. Бахтіна, Ю. Лотмана, О. Лосєва, Г. Зіммеля, О. шпенглера, А. швейцера), філософської культури (В. Асмуса, М. дяченка, В. шинкарука, В. шкоди, С. Кримського, В. Малахова), моральних ідеалів (Л. Архангельського, В. Василенка, Е. Ільєнкова) та ін. Проте ракурс висвітлення взаємозв’язку філософського способу життя та імперативності раніше не розглядався.

Метою статті є подальше прояснення імперативної складової філософського способу життя, специфічних рис окремих імперативів.

Виклад основного матеріалу. Ставлячи ці питання, дослідник потрапляє до проблемного кола філософсько-етичних проблем. Мислитель свою діяльність вибудовує на фундаменті інтелектуально-креативних та моральних вимог до себе. Він створює власний етичний кодекс, де поєднує внутрішній та зовнішній рівні моральності. Імперативи дозволяють структурно ці рівні оформити.

до системи імперативів філософського способу життя можна віднести:

пізнання в ім’я вдосконалення світу, суспільства, людини й відданість істині, прагнення до мудрості, творчої сутності всієї діяльності філософа, високий рівень відповідальності за здійснення філософських розробок, вірність своїм принципам і переконанням. Утім цей перелік напевно можна продовжити.

ще один імператив — протистояння неістинності, злу в усіх їхніх проявах. Як показує вивчення філософського способу життя мислителів, цей імператив був безумовною вимогою для багатьох із них [3, с. 12]. Наприклад, У. С. Моем вважав проблему зла «однією з найбільш пекучих»

[4, с. 187]. Протиборство зі злом своєю діяльністю, творчістю, життєвими настановами, способом життя виявляло зневагу до сил негативу, означало активні пошуки виходу з рамок його панування. На жаль, існують достовірні приклади підкупленості творчих людей «грошовими мішками». їхнє сприяння злу прискорює рух до втрати соціумом внутрішніх смислів і деградації поколінь. Боротьба проти злосфери, аналіз її сутнісної та причинно-наслідкової парадигм завжди входили до переліку завдань істинного філософа. Розкриття ним виразок суспільства сприяє одужанню хворого суспільного організму.

Філософія На превеликий жаль, градус істинної доброти в культурі завжди був украй низьким. Небагато знаходиться тих, хто відчуває радість від успіхів і досягнень інших, має альтруїстичний тип мислення й поведінки. деякі філософи вважають, що людина є доброю вже в тому випадку, якщо сама не творить зла. Але історія показує, що цього, безперечно, недостатньо. Подібна позиція сама по собі пасивна. У постійному протистоянні добра і зла вона за своїми параметрами не генерує у світі зростання добра. добродіяння повинні бути значно більш ініціативними, мобільними й багатогранними.

Вони — виразний показник високого ступеня доброчинного розвитку не тільки самого індивіда, але й соціуму.

Зло породжується світоглядною, інтелектуальною, моральною недосконалістю багатьох, непродуманістю ними своїх дій, невмінням бачити життєві перспективи, егоїстичною зосередженістю на собі, небажанням відповідати за результати своєї активності, абсолютизацією власних інтересів та ігноруванням потреб суспільства. Особистість досить тривалий період у своєму житті перебуває в становленні, у дорозі від дитячої та юнацької недосконалості до дорослості. І зло супроводжує ігнорування нею соціальних норм, нерозвинену здатність оцінювати добро інших, відстороненість від чужих бід.

чим менш освічена й духовно розвинена людина, тим менше вона зорієнтована на добродіяння й альтруїзм, тим більше прямо або побічно зло в різних іпостасях виявляється незрілими позиціями, нездійсненими ідеалами, розмитими орієнтирами. Нерідко відчуття інтелектуальної, творчої, ділової неспроможності, особливо порівняно з талановитою обдарованістю й успішністю інших, здатне призвести до «втрати обличчя», спонукає до зла, і то чималого (Сальєрі). Витончений розум у своїй ущербності антикреативний, він сіє навколо себе «аксіологічну пустелю». Фактично мова йде про те, що ґрунтом для зла є: середовище особистісного й загального соціального безкультур’я, догматичний диктат на індивідуальну позицію в трактуванні істини, убогість світогляду, зашкарублість свідомості, примітивізм мислення, гонитва за матеріальним успіхом і безпринципним кар’єрним зростанням.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На наш погляд, не в усьому можна погодитися з філософами давнини, які стверджували, що зло робиться само, а добро потрібно весь час відновлювати. Справді, для носія діяльного добра вкрай складними є часті клопоти, що ведуть до тривалих перевантажень, великих витрат часу й сил, обмеження особистих можливостей. А зло — результат самозакоханості, егоцентричності, негармонійності людини та обмеженості розуму, усічення свідомості та неправильно трактованої свободи. до того ж, ставши практикою дій і засобом досягнення цілей, воно поступово дедалі більше набуває сили й енергійної активної спрямованості. У підсумку злодієві стають зовсім Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 4 (27) 2015 недоступними вищі моральні категорії, він їх повністю відкидає через непотрібність.

Освоюючи космос, створюючи урбаністичні гіганти, транснаціональних «велетнів», суспільство не знаходить часу на вдосконалення мас. Тому й у своїй негармонійності вони затребувані і прийнятні, коли віддається перевага розв’язанню практичних завдань, гонитві за нагромадженням матеріальних багатств. Такі підвалини соціуму сприяли набуттю злом статусу неминучості, непозбутності в повсякденному бутті.

У свою чергу, цей статус закріпився державно, створивши правомірність безвідповідальності:

погрішивши, покайся. Інституціоналізація такого ритуалу здійснювалась і церквою: індульгенції, відмолювання гріхів стирали межу між високим і низьким, дозволеним і неприйнятним, позбавляли можливості осмислити роль зла у світі. Ф. достоєвський гірко ремствував на те, що й для православної культури характерне панування принципу: «забруднимось і покаємось». Тобто, забруднившись провиною, але відмоливши її, одержуєш прощення священика і можеш далі перебувати в злі. Б. Рассел у статті «чи зробила релігія корисний внесок у цивілізацію?» аналізує християнські, церковні негативи: потужні інститути інквізиції й ку-клукс-клану. Він доводить, що концепція гріха породила садизм, який люди вважають законною справою. Релігійний доказ: гріховне страждання очищує душу. І це є раціоналізація насильства [5, с. 114–131].

У сучасних умовах зловмисність не тільки існує, але її пропагують і декларують, нею пишаються. Внутрішня моральна цензура стрімко пішла на спад, відкривши бездонні глибини людського падіння. У подібній ситуації філософ не може бути осторонь від розкриття хибності позиції морального «намбі» (від англ. — байдужий, тупий, онімілий), погибельності від атрофії сенсу життя й безодні душевного спустошення людини, яка чинить зло, небезпеки розростання надривних внутрішніх суперечностей до стану, коли злостивець не зможе піднятися навіть до того, щоб зневажати себе [6, с. 118].

Філософи аргументують актуальність подолання запізнілого розвитку людини порівняно зі швидкими змінами світу. Вони стурбовані складнощами людського «самобудівництва», розуміючи, що невідповідності збільшуються від недоробок у сфері культури. Любомудри як діагности вибудовують ієрархію цінностей, аналізуючи згубність індивідуальної вседозволеності й арогантності — стану морального нездоров’я соціуму. Статус філософа — у сприянні подоланню бездіяльності добропорядних людей, формуванню внутрішнього потенціалу протиборства злу, звуженню меж злосистеми.

Мислителі прагнуть визначити шляхи виходу людей зі стану інфантильності, анемії, несвободи від лихомовства, привести до усвідомлення поліфонічного образу людини. Ігнорування природи зла спричиняє посилення дисФілософія гармонійності відносин, деактуалізацію ідей прогресу. Філософ, відповідальний за все, гостро сприймає недосконалість, докладає великих зусиль, щоб позначити джерела багатоликості зла, зрозуміти його просторово-часову суть. Неподолане зло розростається через те, що прямо або опосередковано торкається кордонів повсякденності багатьох людей. І вони, часто не знаючи справжніх причин того, що відбувається, не можуть витримати його натиск і дати необхідну відсіч. Розростання зла паралізує волю багатьох, нівелює й девальвує цінність життя, множить байдужість, песимізм, аморальність, поганий смак і тиранію вульгарності. через сучасну романтизацію зла все більше нарощується спектр його функцій. Несправедливість, гноблення, приниження гідності антигуманністю множать зло. Воно об’єктивоване характером суспільних умов і врешті змушує деградувати комунікативні механізми, що виливається в соціальну брутальність.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«Додаток 13 до наказу ДПC України від 30.11.11 № 187 Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009. ( + ) Контрольний екземпляр ( ) Робочий екземпляр СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ „Реєстрація книг обліку розрахункових операцій” САП12 Варіант № 1 Київ 2011 Зміст Стор.1. Призначення та сфера застосування 2. Скорочення 3. Нормативні документи 4. Відповідальність і повноваження 5. Вимоги до надання адміністративної послуги 6. Опис процесу надання адміністративної послуги Додаток А Аркуш...»

«Розділ III. Зобов'язання з виконання робіт Глава 17. Договір підряду   § 1. Поняття та значення договору підряду За договором підряду, одна сторона (під­рядчик) зобов'язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням іншої сторони (замовника) з її або своїх мате­ріалів, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити вико­нану роботу (ст. 332 ЦК) 1. Аналіз наведеного визначення договору підряду дає до­статні підстави для висновку про те, що це консенсуальнип, двосторонній та оплатний...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 13 листопада 2012 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Результати волевиявлення встановлено Голос України Голова ЦВК В.Шаповал підписав протокол без окремої думки, але наголосив, що вважає неприпустимим рішення ОВК, які позбавили хоча б одного громадянина права голосу. «Це юридично і політично непристойно», — сказав він. Без звіту уряду не...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2010. – №1 УДК 343.131 В. Т. Нор доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (Львівський національний університет імені Івана Франка) П О Г Л Я ДИ І. Ф РА Н К А Н А З А С А ДИ О Р Г АН ІЗ АЦ ІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ І СУДОЧИНСТВА Принцип латинського рrіnсіро основа, початок) у (від – загальнонауковому розумінні – це основне, висхідне положення теорії, вчення, головне правило...»

«HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Посібник користувача © Copyright 2004 Hewlett-Packard У багатьох країнах/регіонах 5. Не встановлюйте та не Development Company, L.P. копіювання поданих нижче використовуйте цей виріб біля елементів є протизаконним. У разі води або якщо Ви є мокрі. Інформація, що тут міститься, може сумнівів спершу проконсультуйтесь 6. Надійно встановлюйте виріб змінюватися без попереднього у юридичного представника. на стійкій поверхні....»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Бондаренко Сергiй Анатолiйович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 30.04.2015 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«України № 17 від 23.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.32419.1. – Загол. з екрану.7. Про затвердження Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 77 від 16.03.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0704-11. – Загол. з екрану. 8. Про затвердження Порядку оприлюднення у мережі Інтернет...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Хоменко Д.В. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство АТП 2550 2. Організаційно-правова форма Приватне...»

«Львівський державний університет внутрішніх справ Ольга Балинська СЕМІОТИКА ПРАВА Монографія Львів –1– УДК 340.12 ББК 67.00 Б20 Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол № 5 від 26 грудня 2012 р.) Рецензенти: Цимбалюк М.М., ректор Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України, заслужений юрист України Карась А.Ф., завідувач кафедри філософії Львівського...»

«У спеціалізовану вчену раду Д 26.732.01 в Державному науково-дослідному інституті Міністерства внутрішніх справ України 01011, м. Київ, пров. Кутузова, 4 А ВІДГУК офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Бурила Юрія Павловича на дисертацію Селезньової Ольги Миколаївни «Теоретико-методологічні засади інформаційного права України як інтегрованої категорії», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове...»

«АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УДК 349.412 П. Ф. КУЛИНИЧ Павло Федотович Кулинич, доктор юридичних наук, завідувач відділу Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СІВОЗМІНИ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ Введений в дію 1 січня 2002 р. Земельний кодекс України передбачив проведення реорганізації правового забезпечення охорони сільськогосподарських угідь на засадах нормування показників їх якісного стану. Проте Кодексом визначено лише види нормативів...»

«Розділ ІІІ. Окремі галузі законодавства України Глава 7. Основи Цивільного права України.   7.1. Загальна характеристика Цивільного кодексу. Основним джерелом цивільного права є Цивільний кодекс України (далі ЦК України), прийнятий 16.01.2003 р., що набрав чинності з 01.01.2004 р. Кодекс складається з шести книг, які поділяються на розділи, підрозділи та глави: 1.    Книга перша. Загальні положення. 2.    Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи. 3.    Книга третя. Право власності...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Стась Едуард Павлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»