WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |

«КомУНіКації сУдової влади Науково-практичний посібник Київ «АДЕФ-Україна» Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України (Протокол № 2 від ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національна школа суддів України

КомУНіКації

сУдової влади

Науково-практичний посібник

Київ

«АДЕФ-Україна»

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України

(Протокол № 2 від 3 вересня 2012 року)

Рецензент:

Шукліна Н.Г. – проректор Національної школи суддів України, професор, кандидат

юридичних наук

Автори:

Логунова М.Н.– доцент кафедри державної політики та управління політичними

процесами Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат філософських наук;

Лашкіна М.Г. – доцент кафедри державного управління Київського національного університету культури і мистецтв, кандидат наук з державного управління;

Гвоздик П.О. – суддя Вищого спеціалізованого суду України з цивільних і кримінальних справ, кандидат юридичних наук;

Алєксєєв А.Г. – експерт Центру суддівських студій Логунова М. М., Лашкіна М. Г., Гвоздик П. О., Алєксєєв А. Г. Комунікації судової влади: науково-практичний посібник – 00000000000 У цьому виданні висвітлюються теоретичні і прикладні аспекти здійснення комунікації в судовій владі України. Розглядаються зміст, особливості та передумови комунікаційної діяльності суддів, судів та інших органів судової влади (внутрішня і зовнішня комунікації).

З позицій європейських стандартів аналізуються нормативно-правові засади здійснення комунікації судової влади в Україні. Особлива увага приділяється психологічним засадам комунікації та засобам практичної реалізації цілей комунікаційної діяльності судової влади, питанням налагодження ефективної взаємодії судової влади з громадськістю, формуванню позитивного іміджу суду і суддів. Пропонуються науково-методичні рекомендації щодо розробки стратегії комунікації судової влади та проект Концепції комунікації судової влади України.

Науково-практичний посібник із навчально-методичними матеріалами буде корисним для суддів, представників органів судової влади та громадських об’єднань суддів в їх діяльності по налагодженню ефективної комунікаційної діяльності на національному і регіональному рівнях.

Міжнародний фонд «Центр суддівських студій»

Видання здійснено в рамках реалізації українсько-швейцарського проекту «Підтримка судової реформи в Україні» за сприяння Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва © Логунова М. М., Лашкіна М. Г., Гвоздик П. О., Алєксєєв А. Г., 2012 © Національна школа суддів України, 2012 © Центр суддівських студій, 2012 Шановний Читачу!

Посібник, який Ви тримаєте, є давно очікуваним й вкрай необхідним виданням для сучасної судової влади України.

Необхідність створення такого видання викликана вимогами часу, який швидко просуває нас в епоху інформаційного й більш відкритого світу. Новітні підходи до суспільних взаємовідносин диктують нові правила та ставлять нові питання щодо можливості виконання своїх функцій органами державної влади, зокрема, судовою гілкою влади.

Системні зміни, що не оминули й Україну, не можуть не торкнутися судової влади, яка в нашій державі, на жаль, все ще залишається непрозорою та пригніченою через недостатнє матеріально-фінансове забезпечення та велику кількість негативної інформації щодо її діяльності.

Тут можна визначити багато факторів і впливів, які призвели до такого стану, але особливо треба відмітити важливість прозорості судової влади, налагодження дієвої системи інформування громадян, створення комунікаційних механізмів та каналів для поширення інформації про діяльність судів та інших органів судової влади.

Якою суспільство хоче бачити судову владу? В ідеалі — чесною, професійною, якій можна довіряти, яка є взірцем. Суддя у демократичному процесі, до якого ми прагнемо, має бути неактивним. Активним він є в інквізиційному процесі, від якого ми відмовилися. Впродовж останніх років спостерігається перегляд позицій у цьому напрямку. Але як донести ці нові погляди та зміни до широкої громадськості? Як переконати суспільство в тому, що суддя знаходиться в рамках процесуального законодавчого поля і не може бути упередженим? Як підвищити довіру громадян до окремого судді та судової влади загалом?

Відповідь на всі ці та інші запитання лежить в площині публічності та транспарентності як самого процесу судочинства, так і організаційних складових його відправлення.

Щоб забезпечити гарантії довіри громадян до суду, потрібно широко використовувати комунікаційні технології: телебачення, радіо, пресу, звіти, бюлетені тощо. Саме засоби масової інформації розставляють акценти, а відсутність налагодженої комунікації ускладнює роботу судів, створює негативний імідж судової системи, провокує недовіру й агресію громадян. Тому такою важливою стає для нас комунікація як всередині суддівського співтовариства, так і за його межами з широким колом громадськості та ЗМІ.

Суспільство потрібно інформувати про те, що відбувається в судовій владі. Адже найбільше людей лякає невідомість. Якщо якесь явище залишається незрозумілим, воно доповнюється домислами і негативною інформацією, яка інколи подається на шпальтах газет, лунає з екранів телевізорів, радіо, є в Інтернеті. Абсолютно нікому не цікаво, скільки справ суд розглянув, наприклад, за один день чи за десять днів, – це мало що кому скаже, але одна конкретна справа суду може викликати величезну зацікавленість громадськості й багато чого сказати про роботу всієї судової системи. Як засвідчила практика, проблеми, які виявляються під час розгляду «резонансних» справ, обумовлені не лише тим, що суди через відсутність належних приміщень не готові працювати в умовах публічності.

Звісно, високий рівень публічності ускладнює роботу суддів, висуває високі вимоги до їх моральних та професійних якостей, але водночас дисциплінує.

Комунікація в загальному розумінні спрямована на досягнення найважливішої для судової влади мети: підвищення рівня довіри громадян до суду.

Сподіваємось, що постулати, настанови та документи, що запропоновані колективом авторів в цьому виданні, стануть корисними для Вашої практичної діяльності щодо створення ефективної комунікації судової влади.

–  –  –

Комунікації у XXI сторіччі (що потрібно знати про комунікацію в інформаційному суспільстві) Щоб слово було почуте, воно принаймні повинно пролунати Винайдення та поширення у минулому столітті сучасних електронних засобів масової «Комунікаційний комунікації викликало справжню революцію вибух» XXI сторіччя у сфері суспільних відносин. Інтенсивний розвиток (на зламі ХХ і ХХІ століть) комунікаційних технологій, який дістав назву у публіцистиці «комунікаційного вибуху», значно полегшив поширення і накопичення соціально вагомої інформації, а також зумовив формування глобального інформаційного простору, до якого нині залучені співтовариства, політичні, економічні, правові, освітньо- виховні інститути та окремі особистості.

Під комунікаційним вибухом розуміють суттєве збільшенням місця і ролі інформації та комунікаційних технологій у різних сферах суспільного життя сучасного світу. Йдеться про глобальну трансформацію індустріального суспільства в інформаційно-комунікаційне, що супроводжується не лише проникненням комунікаційних технологій у всі сфери життєдіяльності суспільства, виникненням і розвитком якісно нового типу комунікаційних структур і процесів, але й глибоким переосмисленням комунікативної природи соціальної реальності, місця і ролі комунікації в суспільному житті і, зокрема, в сфері політико – владних відносин. Науковці переконані в тому, що є всі підстави вважати, що XXI століття впевнено заявляє про себе як про інформаційне століття комунікацій.

Сьогодні інформація розглядається як один із найважливіших ресурсів розвитку сучасного суспільства разом з матеріальними, енергетичними і людськими. Влада знань та інформації стає вирішальною також в управлінні, відтісняючи на другий план вплив грошей і державного примусу. На думку відомого американського філософа А. Тофлера, саме знання та інформація надають сучасній владі вищий рівень якості Комунікації судової влади та високу ефективність, дозволяють «досягти бажаних цілей, мінімально витрачаючи ресурси; переконати людей в їх особистій зацікавленості в цих цілях; перетворити противників на союзників»[11].

Інформація, виступаючи фактором порозуміння, зближення, консолідації, узгодження інтересів різних суспільних груп всередині кожної конкретної країни і суверенних держав на міжнародній арені, відіграє суттєву роль у владному процесі. Це зумовлено, в першу чергу, тими об’єктивними властивостями, які їй притаманні:

– оперативністю;

– здатністю охоплювати впливом велику кількість споживачів;

– доступністю отримання та психологічними властивостями, зокрема, можливостями за допомогою сучасних технологій, впливати на громадську думку, настрої та почуття людей тощо.

Інформаційно-комунікаційні технології за останні два-три десятиліття якісно змінили обличчя світу. Сформовані за їх допомогою потоки повідомлень, створили своєрідну інформаційну сферу, яка поступово перетворилася в самостійну, з власними інститутами, нормами, стійкими відносинами і зв’язками. Сьогодні ця сфера стала впливовим важелем перетворень в економіці, політиці й культурі. Створюючи власні механізми і технології спілкування, вона якісно змінює форми організації влади і саме обличчя політичного простору як світу в цілому, так і окремих держав. У комунікації продукуються і народжуються нові смислові образи суспільства, влади та її інститутів, виробляються нові ціннісні ієрархії, відносини, політичні норми й цілі.

Не брати до уваги означені процеси, а ще більше не вміти їх використовувати в своїх інтересах, означає програвати в інформаційнокомунікаційному просторі, який з кожним днем стає все впливовішим і визначальним у світі інформації. Тому надзвичайно актуально за цих умов звучить вже майже крилатий вислів: «Хто володіє інформацією, той володіє світом».

Посилання здійснюються на публікації, список яких представлено в кінці кожного розділу.

Розділ 1 Сьогодні нараховують понад сто визнаЩо таке комунікація? чень поняття «комунікації». У найширшому контексті комунікація визначається як будь-який контакт з іншою людиною чи будь-яка взаємодія. У вузькому значенні слова як процес взаємообміну змістом, передача і прийняття повідомлень. Але найчастіше комунікація трактується як процес обміну інформацією та змістовим значенням між двома або більше людьми (тобто передача інформації). Зміст поняття «комунікація» є неуніфікованим і з розвитком суспільства та комунікаційних технологій швидко змінюється, як і сфери комунікації.

Вважається, що сучасний термін «комунікація» походить від латинського communicatio (у перекладі означає єдність, передачу, з’єднання, повідомлення), пов’язане з дієсловом communico (робити спільним, повідомляти, з’єднувати) і є похідним від communis (спільний). В українську мову даний термін прийшов через англійську (communication).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Його українськими відповідниками є сполучатися, спілкуватися, спілка, спільнота, спілкування. А отже, визначальним для його розуміння є ідея єдності, об’єднання, зв’язку зі спільнотою.

На останнє вважаємо за необхідне звернути особливу увагу, оскільки це є важливим з точки зору розуміння комунікації як процесу досягнення взаємодії і взаєморозуміння, а не просто передачі потрібної інформації. У цьому контексті акцент робиться саме на двосторонньому зв’язку та обопільності обміну інформацією, тобто комунікація трактується здебільшого як процес соціальної взаємодії за допомогою інформаційних повідомлень.

Як бачимо визначальним при такому підході до трактування поняття «комунікацій» є зв’язок між членами спільноти як учасниками комунікаційного процесу, а сама комунікація означає встановлення такої єдності за допомогою відповідних форм духовного єднання (духовних зв’язків), важливим чинником якого є порозуміння. Головною умовою комунікаційного процесу є розуміння та свідомо орієнтовані дії. Якщо таких дій немає, то неминуче настає комунікаційний хаос, а за ним – інформаційна криза. Зробити комунікаційний процес свідомим і раціональним покликана система цілеспрямованих комунікаційно-інформаційних дій.

Комунікації судової влади

Комунікація – це тривалий процес пошуку порозуміння і згоди, а отже, досягнення результату. Її слід розуміти як різновид взаємодії між тими чи іншими суб’єктами інформаційного впливу за посередництвом певного визначеного об’єкта, тобто повідомлення. Мова йде про взаємодію окремих людей, груп людей, соціальних інститутів, суспільства в цілому.

Існуючі у сучасній науці визначення комунікації можна умовно поділити на дві головних групи: ті, що розглядають комунікацію як лінійний процес передачі повідомлень від одного або кількох відправників адресатам, та ті, що розглядають її як процес формування поглядів і обміну ними. Особливу увагу в останньому випадку приділяють тому, як інформаційні повідомлення взаємодіють з людьми і впливають на формування їх переконань. Як вважає Д. Фіске, логічним є об'єднання обох концепцій та визначення поняття комунікації як процесу соціальної взамодії за допомогою інформаційних повідомлень.

Загалом, поняття комунікація сьогодні вживається у значенні:

– соціальної комунікації, спілкування між людьми та іншими соціальними інститутами і суб’єктами;

– телекомунікації або зв'язку за допомогою технічних засобів;

– певної системи, за допомогою якої забезпечується сполучення між віддаленими об'єктами (наприклад, підземні, транспортні комунікації тощо).

Судова влада як соціальний інститут здійснює соціальні комунікації для спілкування з суспільством, налагодження і підтримки контактів з партнерами і опонентами.

–  –  –

Комунікація являє собою двосторонній обмін повідомленнями, коли одержувач повідомлення реагує на послання відправника. Вона передбачає наявність діалогу між обома учасниками комунікаційного процесу.

Більш змістовною і соціально значимою формою комунікації, яка зазвичай розвивається протягом тривалого часу, є партнерство. Воно виникає між двома сторонами, що спілкуються, якщо між ними встановлюється більш глибокий зв’язок, наприклад, коли вони поділяють спільні цінності та/або коли загальні цілі становлять взаємний інтерес та вигоду. Партнерство зазвичай передбачає постійність контактів упродовж тривалого часу і ґрунтується на певній системі взаємовідносин.

Фахівці у галузі теорії комунікації наголошують на важливості налагодження тривалого партнерства між тими чи іншими соціальними, державними інститутами і найвпливовішими цільовими групами та зацікавленими сторонами суспільства – такими, як журналісти, керівники громадських організацій тощо. Досить часто добрі стосунки набагато важливіші, ніж різні методи впливу, що використовуються за конкретних обставин.

Основи вивчення феномену комунікації сягають часів античності, де вона визначився як сфера походження соціальних норм, моралі, права і держави та як засіб здійснення комунікаційних практик через налагодження системного діалогу.

З історії відомий факт, коли Папа римський Трактування Інокентій III у 1213 році наказав своїм прифеномену комунікацій хильникам прикріпити на дверях церкви папську буллу (плакат з печаткою папи), у якій англійцям повідомлялося про відлучення від церкви їх короля Джона. Це означало, що церква більше не визнає короля і відповідно його королівство.

Виокремлення комунікації як окремого предмета наукового дослідження пов’язують з бурхливим розвитком комунікаційних технологій у ХХ ст. У цей період формуються два основні підходи до трактування процесу комунікації – футурологічний і соціально – філософський.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |
Похожие работы:

«“Інформація і право”, № 3(6)/2012 47 Правові проблеми інформаційної діяльності УДК 342.951 АРІСТОВА І.В., доктор юридичних наук, професор ЧЕРНАДЧУК В.Д., доктор юридичних наук, професор КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація. Досліджено модель інформаційної сфери та суспільні відносини, що в ній виникають. Запропоновано концепцію інформаційних правовідносин та обґрунтовано доцільність її впровадження під час з’ясування...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧОГО ПРАВА В УКРАЇНІ Монографія Київ – 2015 УДК 343 + 343.9 + 343.8 А 43 Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права в Україні : Монографія / С. В. Пєтков, В. К. Матвійчук, С. Ф. Денисов, О. М. Костенко [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – 538 с. ISBN...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Писаренко Михайло Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Кролевецький завод...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Попов О.М. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ 2. Організаційно-правова форма...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 2. 2011 г. С. 264-268. ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО УДК 342.95:615.2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ОБІГОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ Бардакова Л. В. Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», м. Харків, Україна E-mail: liliyavb@mail.ru Статтю присвячено комплексному аналізу положень, що характеризують елементи розробки національних...»

«“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 88 УДК 342.7:343.12:342.1(495) ПОЛЕТИЛО К.С., кандидат юридичних наук, помічник судді Апеляційного суду Рівненської області ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І СВОБОДИ ТА ЇХ СУДОВИЙ ЗАХИСТ У КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМАХ ГРЕЦІЇ Анотація. У статті йдеться про відображення інформаційних прав людини і свобод, їх судовий захист та особливості судочинства в Конституції Греції. Ключові слова: інформаційні права людини і свободи, судовий захист, Конституція Греції. Аннотация. В...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Виконуюча обов’язки Голови Правлiння Жукова Галина Валентинiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРЕДI...»

«УДК 004.738.5:342.571 КАНДЗЮБА Сергій Павлович, канд. техн. наук, доц. каф. інформ. технологій та інформ. систем ДРІДУ НАДУ КРАВЦОВ Олег Валентинович, канд. техн. наук, доц. каф. інформ. технологій та інформ. систем ДРІДУ НАДУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА «ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» ЯК ІНСТРУМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ Розглядається проблема забезпечення прозорості всієї системи роботи із зверненнями громадян. Надаються пропозиції з розробки інформаційноаналітичної системи. Ключові слова: звернення...»

«Львівський державний університет внутрішніх справ Ольга Балинська СЕМІОТИКА ПРАВА Монографія Львів –1– УДК 340.12 ББК 67.00 Б20 Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол № 5 від 26 грудня 2012 р.) Рецензенти: Цимбалюк М.М., ректор Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України, заслужений юрист України Карась А.Ф., завідувач кафедри філософії Львівського...»

«Учасники сімейних правовідносин, на яких поширюється правовий статус члена сім’ї Брагинского; Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права]. – М.: Статут, 2000. – Вып.2. – 222 с.12. Шевчук С. С. Защита прав потребителей: [учеб. пособие] [Текст] / С.С.Шевчук, М.А. Бычко, М. А. Хоменко. – Ставрополь, 2001. – 320 с. Гунда А. О. Форми договірної відповідальності послугонадавачів ритуальних послуг. Стаття присвячена дослідженню та з’ясуванню основних форми договірної...»

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Методичне керівництво та порядок проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій» для працівників юридичних та кадрових служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади,...»

«МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ ЗВІТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ У м. СУМАХ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ НА 2014 РІК м. Суми, 2015 Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету та місцевих бюджетів ДПІ у м. Сумах ГУ Міндоходів у Сумській області організована робота щодо реєстрації та обліку платників податків, забезпечення...»

«“Інформація і право”, № 1(4) / 2012 70 УДК 001.102:004.5 ЗОЛОТАР О.О., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України ПРО ПОНЯТТЯ “ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ” У ПРАВОВІДНОСИНАХ Анотація. Про явище зростання і використання повідомлень і публікацій. Ключові слова: шум, інформація, інформаційна безпека. Аннотация. О явлении роста и использования сообщений и публикаций. Ключевые слова: шум, информация,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»