WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 342.9:347.9 С. В. Щербак, канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ЗМІСТ ...»

УДК 342.9:347.9

С. В. Щербак, канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін

ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

ЗМІСТ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ

У статті розкриваються елементи виконавчого процесу: його провадження, стадії та процесуальний

режим, що дозволяє виокремити виконавий процес в самостійний різновид юридичного процесу.

Ключові слова: виконавчий процес, виконавче провадження, виконавча дія, процесуальний режим.

В статье раскрыты элементы исполнительного процесса: его производство, стадии и процессуальный режим, что свидетельствует о существовании исполнительного процесса как самостоятельной разновидности юридического процесса.

Ключевые слова: исполнительный процесс, исполнительное производство, исполнительное действие, процессуальный режим.

Постановка проблеми. В сучасній юридичній літературі та практиці термін “виконавче провадження” використовується в кількох значеннях:1

1) як назва галузі законодавства, що регулює діяльність при примусовому виконанні рішень судів та інших юрисдикційних органів;

2) як назва конкретної справи, що перебуває у відділі державної виконавчої служби та має свій реєстраційний номер;

3) як назва навчальної дисципліни, предметом якої є вивчення питань примусового виконання рішень.

В даній статті хотілося б приділити більше уваги ще одному значенню виконавчого провадження. Розглядаючи діяльність органів державної виконавчої служби та інших суб’єктів виконавчого провадження, спрямовану на забезпечення примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів через призму юридичного процесу, слід відмітити, що під єдиним поняттям “виконавче провадження” фактично об’єднується декілька видів проваджень, які можливо виокремити, виходячи зі змісту Закону України “Про виконавче провадження”, тому вважаємо, що їх об’єднання під єдиним загальним поняттям “виконавче провадження” є некоректним, а сукупність цих проваджень слід більш правильно називати виконавчим процесом.

Виклад основного матеріалу. Навіть аналіз положень ст. 1 Закону України “Про виконавче провадження” дозволяє усвідомити, що законодавче визначення поняття “виконавчого провадження” через “сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)”, є доволі вузьким та вже не відображає всієї багатогранності процесу примусового виконання рішень, що вийшов за рамки вищезазначеного поняття.

Під виконавчим процесом слід розуміти врегульовану нормами законодавства про виконавче провадження діяльність органів державної виконавчої служби та інших суб’єктів виконавчого процесу, здійснювану в особливій процесуальній формі, та спрямовану на забезпечення примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів, а також реальне поновлення прав фізичних та юридичних осіб шляхом застосування заходівпримусового виконання.

Критеріями виділення будь-якого виду юридичного процесу є три елементи, що складають процес: процесуальні провадження, процесуальні стадії і процесуальні режими. Кожний із зазначених елементів, в свою чергу, узагальнює підсистему характеристик, його більш конкретних ділянок. Це стосується й виконавчого процесу.

Процесуальне провадження розглядається як головний елемент юридичного процесу, що являє собою системне утворення, комплекс взаємопов’язаних процесуальних дій [1, с. 90].

Виконавчий процес при цьому слід розглядати як сукупність вчинюваних проваджень та виконавчих процесуальних правовідносин, які виникають під час їх вчинення.

Кожне провадження характеризується спеціальними ознаками, які дозволяють виділити окремі частини в рамках виконавчого процесу: провадження спрямовується на вирішення певних, якісно © С. В. Щербак, 2011 однорідних суспільних ситуацій, які мають один і той же предмет правового регулювання; кожне провадження спрямоване на досягнення конкретної мети правозастосовчого характеру; змістом діяльності є вирішення відповідних завдань; однорідні провадження регламентуються процесуальними нормами одного виду.

В структурі виконавчого процесу можна виділити:

1) провадження щодо звернення стягнення на майно боржника, в тому числі провадження про звернення стягнення на майно боржників-фізичних осіб та звернення стягнення на майно боржників-юридичних осіб, про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника;

2) провадження щодо передачі майна;

3) провадження щодо виконання виконавчих документів немайнового характеру, в тому числі провадження про поновлення на роботі, про відібрання дитини, про виселення боржника та вселення стягувача тощо;

4) провадження щодо виконання забезпечувальних заходів.

Змістом процесуального провадження є процесуальні дії, які у виконавчому процесі підлягають розмежуванню залежно від суб’єкта їх вчинення, адже з одного боку, це дії державного виконавця щодо приписів виконавчого документа, а, з іншого, це дії учасників виконавчого процесу (стягувача та боржника).

Незважаючи на те, що поняття “виконавча дія” вживається ще з радянських часів, у законодавстві (як в минулому, так і в сучасному) не містилося ні визначення, ні хоча б примірного переліку виконавчих дій. На відміну від відчизняного законодавства, у ст. 64 Федерального Закону РФ “Об исполнительном производстве” від 02.10.2007 № 229-ФЗ, є стаття з назвою “Виконавчі дії”, в якій наводиться перелік виконавчих дій, до основних з яких можна віднести такі, як проведення перевірки, в тому числі перевірки фінансових документів щодо виконання виконавчих документів, надання фізичним та юридичним особам доручень щодо виконання вимог виконавчих документів, входження до нежитлових приміщень та сховищ, які займає боржник або інші особи, або таких, що належать боржнику або іншим особам, з метою виконання виконавчих документів, з письмового дозволу старшого судового пристава входження без згоди боржника до жилого приміщення, яке він займає, з метою забезпечення вимог виконавчого документа накладення арешту на майно, в тому числі грошові кошти та цінні папери, вилучення зазначеного майна, передача арештованого та вилученого майна на зберігання тощо.

В Законі України “Про виконавче провадження” міститься практично аналогічна стаття 11, де також йдеться про всі перелічені вище виконавчі дії, однак з назвою “Обов’язки та права державного виконавця”, де фактично під правами державного виконавця сформульований перелік виконавчих дій. Крім того, окремі виконавчі дії перераховані й у інших статтях Закону України “Про виконавче провадження” (наприклад, опис, арешт, вилучення майна тощо).

В ході виконавчого процесу державним виконавцем вчиняються й організаційні дії (наприклад, відкриття виконавчого провадження), однак вони також вчиняються державним виконавцем при виконанні вимог виконавчого документа, тому ці дії також є виконавчими.

Отже, під виконавчою дією слід розуміти процесуальну дію державного виконавця, спрямовану на застосування заходів примусового виконання або організаційну дію, яка визначається окремим змістом і є складовою частиною провадження (наприклад, опис, арешт майна, його вилучення тощо).

При цьому дії, які вчиняються у виконавчому процесі з боку інших учасників виконавчого процесу (сторонами виконавчого процесу), або з боку осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій (понятими, зберігачами майна боржника), є процесуальними діями.

Зміст процесу, як відмічає Д. Н. Бахрах, являє собою ланцюг взаємопов’язаних, послідовно вчинюваних дій, документів, що складаються, та рішень, що приймаються [2, с. 90]. Процесуальне законодавство, перш за все, закріплює, які дії, в якій послідовності можуть здійснити учасники владних відносин, та відповідно, стадійність процесу. Процесуальні стадії – це характеристика динаміки юридичного процесу.

Виконавчий процес, як будь-який інший вид юридичного процесу, передбачає певну стадійність. Стадії виконавчого процесу утворюють структурно обумовлену послідовність виконавчих дій, що відображає хід виконання вимог виконавчого документа, та відокремленням логічно пов’язаних етапів.

У виконавчому процесі слід виділяти такі стадії:

1) відкриття виконавчого процесу;

2) підготовка до виконання;

3) застосування заходів примусового виконання до боржника;

4) закінчення виконавчого процесу.

Існує дві класифікації стадій юридичного процесу: функціональна та логічна.

За функціональною класифікацією виділяються стадії порушення юридичного процесу, підготовка до розгляду, розгляд справи та прийняття рішення за підсумками розгляду справи. В цьому розумінні прийняттям рішення по справі називають й виконання рішення, однак в ряді випадків виникає необхідність у спеціалізації, і тоді виконання рішення виноситься за рамки одного юридичного процесу та переходить в інший юридичний процес. Саме так відбувається з виконавчим процесом, який виникатиме після цивільного або іншого первісного юридичного процесу.

Функціональна класифікація стадій може застосовуватися й щодо самого виконавчого процесу, тобто відкриття виконавчого процесу розглядається як прийняття виконавчого документа та заяви про відкриття виконавчого провадження канцелярією відділу Державної виконавчої служби, підготовка до розгляду питання щодо відкриття виконавчого процесу, розгляд питання щодо відкриття виконавчого процесу, прийняття рішення щодо відкриття чи відмови у відкритті виконавчого процесу. Тобто йдеться про стадії у стадії, при цьому стадія у стадії іменується внутрішньою стадією щодо тієї стадії, яка її включає. Стадію, що містить стадії, іменують зовнішньою стадією щодо внутрішніх стадій. Отже, внутрішня та зовнішня стадії означають лише відносини між стадіями як частинами юридичного процесу.

Логічна класифікація стадій відіграє подібну функціональній, але й дещо іншу роль. Логічна класифікація традиційно має такі стадії: з’ясування фактичних обставин справи; з’ясування та визначення норми права, що підлягає застосуванню; прийняття за підсумками цих двох стадій рішення.

Дослідження питань стадій виконавчого процесу, його співвідношення з іншими юридичними процесами призводить до необхідності конструювання такої правової категорії, як “взаємодія юридичних процесів”.

Взаємодія юридичних процесів є правовим явищем, що полягає у певному взаємозв’язку та взаємообумовленості між різними юридичними процесами, а також в частині – між різними провадженнями, що входять до одного юридичного процесу. Виконавчий процес тісно взаємодіє з цивільним, адміністративним, господарським, кримінальним, нотаріальним процесами з огляду на закінчення того чи іншого юридичного процесу та перехід у виконавчий процес при примусовому виконанні виконавчих листів, судових наказів або виконавчих написів нотаріуса.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Залежно від розвитку пов’язаних юридичних процесів у часі можна говорити про паралельні та послідовні юридичні процеси.

Паралельність розвитку виконавчого процесу з рядом інших юридичних процесів є небажаною, тому виникає необхідність синхронізації юридичних процесів.

Одним з механізмів синхронізації, спрямованої на недопустимість паралельного розвитку юридичних процесів, є зупинення того чи іншого юридичного процесу. Наприклад, виконавчий процес не може продовжуватися в разі подачі апеляційної скарги (із заявою про поновлення пропущеного строку на оскарження) на рішення суду, на підставі якого виданий виконавчий лист та пред’явлений до виконання у відповідний відділ Державної виконавчої служби або має зупинятися у разі оскарження дій (бездіяльності) державного виконавця.

Однією із складових процесуальної діяльності є мета як важлива системоутворююча ознака юридичного процесу, і шлях до неї лежить через правові засоби. Сам процесуальний режим дає вибір способів і засобів процесуальної діяльності. Цей спеціальний порядок затверджений державою та забезпечений реальними заходами виконання правових приписів.

Найбільш повно процесуальний режим виконавчого процесу був висвітлений у докторській дисертації російського дослідника виконавчого провадження Р. Х. Валєєва, захищеній у 2009 році на тему “Система процесуальних гарантій прав та організацій у виконавчому провадженні”.

Розділяючи всі процесуальні гарантії у виконавчому провадженні на 2 групи (гарантії реалізації прав та гарантії захисту прав), до числа процесуальних гарантій реалізації прав громадян та організацій Д. Х. Валєєв відносить: 1) конкретизацію прав громадян та організацій в поточному законодавстві про виконавче провадження; 2) межі реалізації прав громадян та організацій; 3) процесуальний механізм реалізації прав громадян та організацій у виконавчому провадженні; 4) заходи заохочення та пільги для стимулювання правомірної та ініціативної реалізації прав громадян та організацій у виконавчому провадженні [3, с. 90]. Процесуальними гарантіями захисту прав громадян та організацій у виконавчому провадженні є: 1) процесуальні форми здійснення нагляду та контролю; 2) заходи захисту прав громадян та організацій при оскарженні дій державного виконавця; 3) заходи захисту при пред’явленні позовів, пов’язаних з виконавчим провадженням; 4) заходи захисту при повороті виконання; 5) заходи відповідальності за порушення законодавства про виконавче провадження, в тому числі виконавчо-процесуальна відповідальність.

Сукупність всіх вищевикладених елементів виконавчого процесу складає його зміст та свідчить про його самостійність як одного з різновидів юридичного процесу.

Список літератури

1. Горшенев В. М. Теория юридического процесса / В. М. Горшенев, В. Г. Крупин, Ю. И. Мельников. – Х. : Вища школа, 1985.

2. Бахрах Д. Н. Юридический процесс и административное судопроизводство / Д. Н. Бахрах // Журнал российского права. – 2000. – № 9. – С. 6–17.

3. Валеев Д. Х. Система процессуальных гарантий прав граждан и организаций в исполнительном производстве : Автореф. дисс… д-ра юрид. наук / Д. Х. Валеев. – Казань, 2009.

–  –  –Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Михайлiшин Станiслав Голова Правлiння Олександрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Iнтеграл-банк 2....»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2012. № 4 (59). Ч. 2 перевезень : закон України від 5 лип. 2011 р. № 3565-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 53. – Ст. 83. 7. Про міліцію : закон України від 20 груд. 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20. 8. Клюшниченко А. П. Меры административного принуждения, применяемые милицией (Особенности. Классификация. Системовыражение) : [учеб. пособие] / А. П. Клюшниченко. – Киев : КВШ МВД СССР, 1979. – 87 с. 9. Про...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 4, 2010 3. Махов Д. С. США: молодежь и преступность / Д. С. Махов. — М. : Юрид. лит., 1996. — 152 с.4. Об эффективности программ перевоспитания трудных подростков // Борьба с преступностью за рубежом. — 2001. — № 10. — С. 36–48. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН В США Климова Г. П. Рассмотрена специфика формирования правовой культуры граждан в США. Проанализированы основные направления формирования правового сознания и...»

«ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ УДК 342.95 Зуй В. В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава М удрого» РОЛ Ь ОРГА Н ІВ П Р О К У Р А Т У Р И У СП РА ВА Х З О С К А Р Ж Е Н Н Я Н О Р М А Т И В Н О -П Р А В О В И Х А К ТІВ В А Д М ІН ІС Т Р А Т И В Н О М У С У Д О Ч И Н С ТВ І У статті розглядаються актуальні аспекти участі прокурора у справах з оскарження нормативно-правових актів. Досліджується природа проблемних питань, що...»

«СУДОВА ПРАКТИКА Дослідження доказів як етап процесу доказування в цивільному судочинстві Андрійцьо Василь Дмитрович, голова Закарпатського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук УДК 347.91 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Дослідження доказів у цивільному процесі є одним із важливих етапів процесу доказування, оскільки у його рамках відбувається зняття доказової інформації з його носія суб’єктами пізнання....»

«КОНГРЕС МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ РАДИ ЄВРОПИ Європейська хартія Про місцеве самоврядування та пояснюВальна ДопоВіДь Європейська Хартія про місцеве самоврядування French Edition: Charte europenne de l’autonomie locale ISBN 978-92-871-6942-6 English Edition: European Charter of Local Self-Government ISBN 978-92-871-6943-3 Hungarian Edition: Helyi nkormnyzatok Eurpai Chartja ISBN 978-92-871-7386-7 Reproduction of the texts in this publication is authorised provided that the full title...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Мартинюк Зоя Миколаївна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Атмашбуд 2. Організаційно-правова форма...»

«Випуск 25 ’ 2013 Наукові дослідження І. С. Яковець, кандидат юридичУДК 343.8 них наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАНННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ» Стаття присвячена висвітленню загальнонаукових підходів до...»

«I Інструментарій інспекторів праці: Типова правозастосовна політика Навчально-практичний посібник Кодекс етичної поведінки Під редакцією Анні Райс Міжнародне бюро праці II Copyright © Міжнародна організація праці, 2006 Вперше опубліковано в 2006 р. Публікації Міжнародного бюро праці користуються авторськими правами згідно з Протоколом 2 до Всесвітньої конвенції про авторське право. Проте короткі уривки з них можуть відтворюватися без дозволу, за умови позначення джерела. Для одержання прав на...»

«ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у 1993 році № 3 (70) Харків УДК 34 ISSN 1993-0909 Зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 1254 від 17.02.95 р.) Засновник — Президія Національної академії правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Видавець — Національна академія...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Дєдов Сергiй Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 22.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Мiрошник О. В. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 19.03.2015 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство КАГМА 2. Організаційно-правова форма Акціонерне...»

«ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО Зміст арбітражної угоди Лис Ганна Ігорівна, провідний спеціаліст Вищої ради юстиції УДК 341.63:347.769 Перефразовуючи Й.О. Покровського, вважаємо, що «арбітражна угода за самим своїм призначенням є способом регулювання відносин між приватними особами відповідно до їх індивідуальних інтересів і потреб» (переклад наш – Г.І. Лис) [24, c. 43]. Арбітражна угода за своєю правовою природою має дуалістичний характер: будучи цивільно-правовим договором, зумовлює настання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»