WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Атмашбуд 2. Організаційно-правова ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії.

Генеральний директор Мартинюк Зоя Миколаївна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Атмашбуд"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження 10001, Житомирська обл., Корольовський р-н р-н, м. Житомир, вул. Баранова, 87

5. Міжміський код, телефон та факс (0412) 427655, (0412) 427655

6. Електронна поштова адреса atmashbud@emitents.net.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена в мережі на власній сторінці http://atmashbud.emitents.net.ua Інтернет (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X 17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

19. Текст аудиторського висновку (звіту) X

20. Річна фінансова звітність

21. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X

22. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

23. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї так як дiючих лiцензiй та дозволiв на звiтну дату товариство не має та протягом звiтного не отримувало Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не проводить рейтингової оцiнки Iнформацiя про дивiденди вiдсутня в складi регулярної iнформацiї, так як рiшення про виплату дивiдендiв Товариство не приймало.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiю про похiднi цiннi папери емiтента та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у складi рiчної регулярної iнформацiї так як Емiтент не займається такими видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало.

Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт), вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як публiчне акцiонерне товариство оприлюднює повний текст аудиторського висновку Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтеського облiку вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї так як Емiтент складає звiтнiсть за МСФЗ.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не здiйснювало.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Атмашбуд"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АА № 378314

3. Дата проведення державної реєстрації 09.09.1993

4. Територія (область) Житомирська обл.

5. Статутний капітал (грн) 12480

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0

8. Середня кількість працівників (осіб) 15

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт 68.20 - Здавання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства Не заповнюється акціонерними товариствами

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "Укрiнбанк"

2) МФО банку 300142

3) Поточний рахунок 26002168100170

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті валютними рахунками товариство не користується

5) МФО банку Поточний рахунок

–  –  –

V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мартинюк Зоя Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ 629322 03.10.1998 Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1980

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний бухгалтер ПАТ «Атмашбуд»

8) дата обрання та термін, на який обрано 11.06.2013, обрано 1 рiк, згiдно Статуту

9) Опис До компетенцiї посадової особи належить керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що чинним законодавством України та Статутом Товариства вiднесенi до компетенцiї iншого органу.

Основними завданнями та обов'язками Генерального директора, згiдно Статуту є: управлiння поточною дiяльнiстю товариства; втiлення основних принципiв Товариства щодо ведення маркетингової та iнвестицiйної дiяльностi, а також iнформацiйної, технiчної, кадрової i цiнової полiтики Товариства, визначених Наглядовою радою; пiдготовка перiодичної фiнансової та iншої звiтностi згiдно з внутрiшнiми правилами i процедурами Товариства; надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальних зборiв; за дорученням Наглядової ради, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження типових цiн на продукцiю i тарифiв на роботи та послуги Товариства; затвердження посадових iнструкцiй; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; органiзацiя ведення облiку кадрiв Товариства, прийому та звiльнення працiвникiв Товариства; органiзацiя дiловодства i документообiгу у Товариствi;

розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацiй Наглядової ради), укладання, внесення змiн та виконання колективного договору; забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства; виконання iнших завдань та обов'язкiв, передбачених Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та наглядової ради.

Генеральний директор має право: самостiйно приймати рiшення про укладення договорiв та здiйснення операцiй, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або загальних зборiв; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядовової ради; вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах; пiдписувати банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; пiдписувати вiд iменi Товариства договори, довiреностi та iншi документи, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства вiдповiдно до положень Статуту, наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Призначено на посаду з 11.06.2013 рокуна пiдставi рiшення Наглядової ради, Протокол № 4/Т/2013 вiд 10.06.2013року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж керiвної роботи 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Заступник директора ПП "Каравай, головний бухгалтер АТВТ "Атмашбуд". Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1) Посада Голова Наглядової ради

2) Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Проекти. Iнвестицiї. Контролiнг."

3) Код за ЄДРПОУ юридичної особи 32621258 Мiсцезнаходження: 04119 м. Київ вул.Якiра, 9

4) дата обрання та термін, на який обрано 06.02.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

5) Опис До компетенцiї Наглядової ради належить: прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до ст. 65 ЗУ "Про АТ";

прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про здiйснення Товариством будь-яких операцiй з векселями незалежно вiд суми такої операцiї;

прийняття рiшення про реалiзацiю iнвестицiних проектiв; прийняття рiшення про вчинення правочину; обрання або припинення повноважень через вiдкликання Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту з Генеральним директором; обрання аудитора та визначення умов договору з ним; обрання (замiна) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, зберiгача або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору з ним; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI ЗУ "Про АТ", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; затвердження ринкової вартостi майна у випадках передбачених ЗУ "Про АТ"; обрання та припинення повноважень голови та секретаря Наглядової ради; призначення/ прийняття на роботу працiвникiв на ключовi посади; затвердження рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв Товариства; затвердження положення про умови оплати працi та премiювання працiвникiв; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з Законом або Статутом.

Голова Ради органiзовує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; вiдкриває загальнi збори та головує на них, якщо за рiшенням Наглядової ради не призначено iншу особу для головування на Загальних зборах; органiзовує обрання Секретаря Зборiв; органiзовує заочне голосування; уклада/ вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором; забезпечує надання копiй та витягiв Протоколiв Ради членам Наглядової ради та iншим заiнтересованим особам; виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. Згiдно Статуту Товариства, у разi, коли Головою або членом Наглядової ради обрана юридична особа - акцiонер, участь у роботi Наглядової ради бере керiвник юридичної особи або представник юридичної особи.

Розмiр винагороди, передбачений для Голови Наглядової ради - 25,00 грн за одне засiдання, проте у звiтному роцi винагорода у грошовiй та натуральнiй формi не виплачувалась.

Призначено на посаду термiном на 3 роки, згiдно рiшення Наглядової ради 06.02.2013 року, Протокол № 1/Т/2013. Керiвник та представники юридичної особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

1) Посада Секретар Наглядової ради

2) Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " ТЕХНОЛОГIЧНИЙ РЕНЕСАНС"

3) Код за ЄДРПОУ юридичної особи 32212927 Мiсцезнаходження: 04119 м.Київ вул. Якiра, буд. 8

4) дата обрання та термін, на який обрано 06.02.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

5) Опис До компетенцiї Наглядової ради належить: прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до ст. 65 ЗУ "Про АТ";

прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про здiйснення Товариством будь-яких операцiй з векселями незалежно вiд суми такої операцiї;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 2 (12) 2012 REALIZATION OF PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE IN UKRAINE: SOCIOLOGICALLY-LEGAL MEASURING Gerasina L. M., Misyutina V. I. In the article the concretely sociological is carried out analysis of dynamics ofpublic opinion in relation to maintenance, features and level of realization of principle of social justice in Ukraine. Keywords: social justice, social policy, freedom, equality, human rights, social responsibility....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗАКРИНИЦЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 342.95:364 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2014 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національного...»

«Юридичні аспекти регулювання нових медіа та відповідальність журналістів ЛЮДМИЛА ПАНКРАТОВА, АДВОКАТ, ЧЛЕН АСОЦІАЦІЇ МЕДІА-ЮРИСТІВ Законодавче регулювання різних видів медіа Традиційні засоби масової інформації Нові медіа: Інтернет-версії ЗМІ;“Громадські” медіа (форуми, громадські журнали) Блоги Міжнародне законодавство 1. Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод Декларація про свободу комунікацій в Інтернет 2. Рада Європи Директива про аудіовізуальні медіа послуги...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Бондаренко Сергiй Анатолiйович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 30.04.2015 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«УДК 342.8 В. В. Сухонос (мол.), канд. юрид. наук, доц., кафедра державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОДНООСІБНО-МОНАРХІЧНОЇ МОДЕЛІ ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ Стаття містить положення щодо конституційного запровадження в Україні одноосібно-монархічної моделі інституту глави держави. Зокрема, питома вага у статті приділяється двом моментам. По-перше, конституційно-правовий механізм...»

«Правова аргументація у сфері правотворчості Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 2. С. 74-79. УДК 340.1 ПРАВОВА АРГУМЕНТАЦІЯ У СФЕРІ ПРАВОТВОРЧОСТІ Ляшенко Р. Д. Житомирський національний агроекологічний університет У статті пропонується визначення правової аргументації. Аналізуються особливості здійснення правової аргументації на стадіях правотворчого процесу. Зроблено висновок, що у правотворчості може...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2011, ВИП. 1 11. Див.: Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 130.12. Рада Європи : довідник. – РЄ, 2010. – 18 с.13. Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 134. 14. Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 року. –...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 5 (19) 2013 ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В УКРАИНЕ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ Требин М. П. Проанализированы основы формирования гражданского общества в Украине, особенности становления основных институтов гражданского общества в контексте мировых тенденций. Предложены пути дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества. Ключевые слова: гражданское общество, государство, общественные организации,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Дубiлет Олександр Валерiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК...»

«УДК 342.98 (477) О. В. Скочиляс-Павлів Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, канд. юрид. наук, асист. кафедри адміністративного та інформаційного права ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ © Скочиляс-Павлів О. В., 2014 Досліджується поняття суб’єкта владних повноважень через з’ясування співвідношення термінів “посадова особа” та “службова особа”. Доводиться необхідність в національному...»

«РЕКОМЕНДАЦІЯ 2010 р. ЩОДО ВІЛ/СНІДу ТА СФЕРИ ПРАЦІ (№ 200) Copyright © Міжнародна організація праці, 2010 р. Уперше опубліковано у 2010 р. На видання Міжнародного бюро праці поширюється авторське право згідно з Протоколом 2 Загальної конвенції про авторські права. Однак короткі витяги з них можуть передруковуватися без спеціального дозволу за умови зазначення джерела. Звернення щодо передруку або перекладу потрібно надсилати до Відділу публікацій МБП (видавничі права та дозволи), за адресою:...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 156–162 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 156–162 УДК 347.961«19» НОТАРІАЛЬНА РЕФОРМА 1864–1866 рр. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ Л. Шевчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79019 Львів, Україна Проаналізовано організаційно-правові основи нотаріату, визначені російською судовою реформою 60-х років XIX ст., яку провів царський уряд і в Україні....»

«С. В. ЄЛЬКІН, УДК 349.4 канд. юрид. наук, заступник декана з навчальної роботи юридичного факультету, доцент кафедри господарського та екологічного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Сімферополь ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ Досліджено законодавче забезпечення ландшафтного використання та охорони земель, визначено основні періоди розвитку законодавства за темою дослідження до 1 липня 2006 р., тобто набуття...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»