WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«29.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне ттовариство проектно ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Голова Правлiння генеральний

директор Сандiк Олександр Борисович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

29.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне ттовариство проектно будiвельна фiрма "Херсонбуд"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження Херсонська, Суворовський, 73000, м.Херсон, вул.Кiрова,24

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Електронна поштова адреса hbud@public.kherson.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015 (дата)

2. Річна інформація Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та опублікована у фондового ринку 82 30.04.2015 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній в мережі сторінці http://khersonbud.jimdo.com Інтернет 29.04.2015 (адреса сторінки) (дата) Зміст X

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість X акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових

–  –  –

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне ттовариство проектно будiвельна фiрма "Херсонбуд"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 24.12.1993

4. Територія (область) Херсонська

5. Статутний капітал (грн) 1621063.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва

56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування

10. Органи управління підприємства

1.Наглядова Рада 2.Правлiння 3. Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "Банк Нацiональний кредит"

2) МФО банку

3) поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

–  –  –

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сандiк Олександр Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО 445676 10.12.1997 Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiрма "Херсонбуд", голова Правлiння - генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014 5

9) Опис Голова Правлiння - генеральний директор згiдно Статуту в iнтересах акцiонерiв: здiйснює оперативнеуправлiння дiяльнiстю Товариства; керує роботою Правлiння; забеспечує одержання прибутку вiд дiяльностi Товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно контракту на трудову дiяльнiсть. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баум Леонiд Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО 429653 20.10.1997 Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, iнженер- гiдротехнiк

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник БМУ"Житлопромбуд-1"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014 5

9) Опис У складi правлiння згiдно Статуту здiйснює керiвництво поточною дiяльностю Товариства.

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яркiн Микола Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО 813834 30.03.2000 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, iнженер-гiдротехнiк

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник БМУ "Житлобуд-7"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014 5

9) Опис У складi правлiння згiдно Статуту здiйснює керiвництво поточною деяльнiстю Товариства.

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чернишенко Вадим Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО 434105 07.10.1997 Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** Вища, Херсонський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник генерального директора фiрми "Херсонбуд"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014 5

9) Опис У складi правлiння згiдно Статуту здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нiкiшина Тетяна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО 604862 13.11.1998 Чаплинським РВ УМВС України в Херсонськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** Вища, Херсонський аграрний унiверсiтет, iнженер-гiдротехнiк

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник ВТВ фiрми "Херсонбуд"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014 5

9) Опис У складi правлiння згiдно Статуту здiйснює керiвництво поточною деяльнiстю Товариства.

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобиралась.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сандик Борис Мотлiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО МО 219482 24.10.1996 Суворовський РВ УМВС України в Херсонськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** Вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Наглядової Ради фiрми "Херсонбуд"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014 5

9) Опис Згiдно Статуту керує дiяльностю Наглядової Ради, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно контракту на трудову дiяльнiсть. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хвостова Нiна Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО 416448 26.09.1997 Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4) рік народження**

5) освіта** Середня спецiальна, Миколаївський будiвельний технiкум, технiк-будiвельник

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу кадрiв фiрми "Херсонбуд"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014 5

9) Опис У складi Наглядової Ради згiдно Статуту контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобиралась * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сальдо Iрина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 611286 15.06.2005 Печерський РУГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

5) освіта** Вища, Київський нацiональний унiверсiтет, юрист

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Пiдприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014 5

9) Опис У складi Наглядової Ради згiдно Статуту контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобиралась.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сандiк Анатолiй Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО 269877 14.01.1997 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** Вища, Херсонський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Пiдприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014 5

9) Опис У складi Наглядової Ради згiдно Статуту контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Куценко Лiдiя Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО 776004 17.12.1999 Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, iнженер-гiдротехнiк

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Укрдержекспертиза Херсонської областi- кошторисник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014 5

9) Опис У складi Наглядової Ради згiдно Статуту контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рибакова Вiкторiя Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО 741653 13.07.1999 Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** Вища, Одеський iнженерно-будiвельний iнстiтут, iнженер-будiвельник

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник ПЕВ фiрми "Херсонбуд"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2014 5Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Артемович Володимир Iлькович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 12.05.2014 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Холдингова компанiя ЕКОДIМ....»

«Право and previous criminal activity which is prompting, conspiracy and attempt under the English law statutes is making. Their similarities and differences, the peculiarities of responsibility and imposition of punishment are establishing. The decisions of the English courts from the specic cases are given. Key words: stages of crime, preparation for crime, criminal attempt, prompting, conspiracy, voluntary renunciation. УДК. 343.22 СЛУЖБОВІ ОСОБИ І ОСОБИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,...»

«П р о б л е м и теорії та практики І з а с т о с у в а н н я з а к о н о д а в с т в а ' Розділ II Разом з, у деяких випадках відшкодування шкоди, що виникла в ти м результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізич­ ної особи або майну юридичної особи, має місце застосування засобів захисту. Наприклад, це стосується випадків відшкодування державою шкоди, заподіяної внаслідок бездіяльності посадових осіб органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів...»

«ВСТУП Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Податкова система» призначені для засвоєння студентами теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними особами. Виконання практичних завдань має на меті формування у студента знань, умінь та навичок, які необхідні для організації та ведення розрахунків та обліку податків (зборів) на підприємствах і в організаціях з...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО В.С. ПОЛІКАШИН, Ю.В. ПОЛІКАШИН, С.Ю. ПОЛЯКОВ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ ХАРКІВ УДК 623.64 Основи управління і прийняття рішень у військовій справі: Навч. посібник / В.С. Полікашин, Ю.В. Полікашин, С.Ю. Поляков. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – 120 с. Посібник містить необхідний обсяг теоретичних знань з основ управління, а також методику відпрацювання вміння...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 237–242 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 237–242 УДК 349.2 ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В. Бурак Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська 1, 79000 Львів, Україна тел. (0322) 96-47-97 Проаналізовано поняття охоронюваного законом інтересу працівників в контексті об’єкту правового захисту. Проведено...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Пащенко Василь Трохимович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 17.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФЕСТА 2. Організаційно-правова форма...»

«ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА РИНКИ ЄС Короткий посібник для початківців з основних питань, що стосуються захисту ІВ при виході на ринки ЄС Захист прав інтелектуальної власності українських підприємств при виході на ринки ЄС Ортинська Марія Юріївна патентний повірений України, директор патентно-юридичної компанії IPStyle Видання цього посібника стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великобританії в Україні в рамках програми...»

«НА ТЕМУ ДНЯ Визначення предметної підсудності окремих виборчих  спорів  Смокович Михайло Іванович, суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук Вибори народних депутатів України, проведення яких заплановане на 28 жовтня 2012 року, та визначена періодичність щодо їх проведення у багатьох правників і практиків із питань виборчого та процесуального законодавства викликають бажання повернутися до законодавства та...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Медіація – альтернативне вирішення спорів  Белінська Ольга Володимирівна, головний спеціаліст відділу правової експертизи та представництва Вищої ради юстиції в судах УДК 347.965.42 І. Що таке медіація Останнім часом дедалі частіше можна зустріти практику альтернативного вирішення правових конфліктів без звернення до класичних судових процедур. Однією з таких альтернатив є процедура медіації, що набула широкого застосування у європейських країнах [7]. Слово...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 218–224 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 218–224 ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДК 349.2 ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ М. Більдінова Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург,...»

«Випуск 25 ’ 2013 Наукові дослідження І. С. Яковець, кандидат юридичУДК 343.8 них наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАНННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ» Стаття присвячена висвітленню загальнонаукових підходів до...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 4, 2010 3. Махов Д. С. США: молодежь и преступность / Д. С. Махов. — М. : Юрид. лит., 1996. — 152 с.4. Об эффективности программ перевоспитания трудных подростков // Борьба с преступностью за рубежом. — 2001. — № 10. — С. 36–48. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН В США Климова Г. П. Рассмотрена специфика формирования правовой культуры граждан в США. Проанализированы основные направления формирования правового сознания и...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»