WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство КАГМА 2. Організаційно-правова форма ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії.

Директор Мiрошник О. В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП 19.03.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КАГМА"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження 09200, Україна, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. К.Маркса, 14

5. Міжміський код, телефон та факс 0457360900, 0457360900

6. Електронна поштова адреса sales@kagma.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (дата)

2. Річна інформація опублікована у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емiтента немає.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової оцiнки.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

В Вiдомостях про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi Реєстрацiйний номер, серiя та номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, тому що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), не надається тому що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); Iнформацiя про дивiденди; Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; Опис бiзнесу; Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; Текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв дана iнформацiя не надається.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "КАГМА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ № 4550

3. Дата проведення державної реєстрації 04.06.2008

4. Територія (область) Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру 46.39 - Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

10. Органи управління підприємства Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

3) Поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті рахунку у iноземнiй валютi немає

5) МФО банку немає

6) Поточний рахунок немає

–  –  –

V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiрошник Олексiй Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 996967 05.12.2007 Кагарлицьким РВГУ МВС України в Київськiй областi

4) Рік народження

5) Освіта вища, Тернопiльська фiлiя Львiвського полiтехнiчного iнституту, спецiальнiсть "iнженермеханiк"

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав iнструктор оргвiддiлу Кагарлицького райкому Компартiї України.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 03.06.2008, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки директора:

1. органiзацiя господарської та адмiнiстративної дiяльностi Товариства;

2. затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання, органiзацiя та контроль за їх виконанням;

3. затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги i роботи Товариства;

4. пiдготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицiй та проектiв документiв, стосовно яких має бути прийняте рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв;

5. надання рiчного звiту та балансу Товариства Наглядовiй радi для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами ;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6. затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладiв працiвникiв, планiв, кошторисiв та бюджетiв Товариства, включаючи рiчнi плани, кошториси та бюджети;

7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства;

8. визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

9. ведення облiку кадрiв Товариства, затвердження посадових iнструкцiй;

10. проведення колективних переговорiв та укладання Колективного договору у Товариствi;

11. встановлення систем заохочення працiвникiв;

12. накладення стягнень на працiвникiв Товариства;

13. органiзацiя ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;

14. визначення необхiдностi заснування або входження до юридичних осiб, створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

15. забезпечення захисту торгової марки (знака);

16. забезпечення створення безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;

17. iнiцiювання проведення спецальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та преставництв;

18. здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради.

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 42 рокiв. Перелiк попередних посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв - iнструктор оргвiддiлу Кагарлицького райкому Компартiї України. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бабич Галина Платонiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи СК 283512 27.08.1996 Кагарлицьким РВГУ МВС України в Київськiй областi

4) Рік народження

5) Освіта вища, Українська сiльськогосподарська академiя, спецiальнiсть "Економiка i органiзацiя сiльського господарства"

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова наглядової ради ЗАТ "Кагма".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки:

1. керує роботою Наглядової ради;

2. скликає засiдання Наглядової ради;

3. головує на засiданнях Наглядової ради;

4. пiдписує вiд iменi Товариства трудовi контракти з Директором або тимчасово виконуючим обов'язки Директора, якщо рiшенням Наглядової ради на такi дiї не уповноважена iнша особа, а також протоколи та iншi документи Наглядової ради;

5. пропонує Наглядовiй радi для обрання кандидатуру корпоративного секретаря;

6. вирiшує iншi питання, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.

Приймає участь у вирiшеннi питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради:

1. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах, iнших об'єднаннях; заснування, придбання та вiдчуження у будь-який спосiб акцiй (паїв, часток) iнших юридичних осiб.

2. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

3. Прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту.

4. Прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення цих правочинiв.

5. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв.

6. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй.

7. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Медіація – альтернативне вирішення спорів  Белінська Ольга Володимирівна, головний спеціаліст відділу правової експертизи та представництва Вищої ради юстиції в судах УДК 347.965.42 І. Що таке медіація Останнім часом дедалі частіше можна зустріти практику альтернативного вирішення правових конфліктів без звернення до класичних судових процедур. Однією з таких альтернатив є процедура медіації, що набула широкого застосування у європейських країнах [7]. Слово...»

«Право УДК 346:352.07-047.22 В. О. ВОЗНА аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків ГОСПОДАРСьКА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАбЕЗПЕчЕННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного розвитку законодавства про місцеве самоврядування в контексті точної, детальної і юридичної коректної систематизації саме організаційно-господарських повноважень таких органів у сфері господарювання....»

«УДК 342.8 В. В. Сухонос (мол.), канд. юрид. наук, доц., кафедра державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОДНООСІБНО-МОНАРХІЧНОЇ МОДЕЛІ ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ Стаття містить положення щодо конституційного запровадження в Україні одноосібно-монархічної моделі інституту глави держави. Зокрема, питома вага у статті приділяється двом моментам. По-перше, конституційно-правовий механізм...»

«Департамент галузевої діяльності Посібник із колективних переговорів і врегулювання спорів на державній службі Міжнародного бюро праці Женева Copyright © Міжнародна організація праці, 2011 р. Уперше опубліковано у 2011 р. Публікації Міжнародного бюро праці користуються авторськими правами згідно з Протоколом 2 до Всесвітньої конвенції про авторське право. Тим не менш, короткі уривки з них можуть відтворюватися без дозволу, за умови позначення джерела. Для одержання прав на відтворення чи...»

«СУДОВА ВЛАДАс Актуальні питання визначення предметної підсудності адміністративних справ Гордєєв Віталій Володимирович, помічник судді судової палати у цивільних справах апеляційного суду Чернівецької області, викладач Чернівецького регіонального відділення Національної школи суддів, асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидат юридичних наук УДК: 342.9.03(477) У сучасний період державотворення, здійснення реформ, у тому...»

«НА ТЕМУ ДНЯ Визначення предметної підсудності окремих виборчих  спорів  Смокович Михайло Іванович, суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук Вибори народних депутатів України, проведення яких заплановане на 28 жовтня 2012 року, та визначена періодичність щодо їх проведення у багатьох правників і практиків із питань виборчого та процесуального законодавства викликають бажання повернутися до законодавства та...»

«С. В. ЄЛЬКІН, УДК 349.4 канд. юрид. наук, заступник декана з навчальної роботи юридичного факультету, доцент кафедри господарського та екологічного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Сімферополь ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ Досліджено законодавче забезпечення ландшафтного використання та охорони земель, визначено основні періоди розвитку законодавства за темою дослідження до 1 липня 2006 р., тобто набуття...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 218–224 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 218–224 ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДК 349.2 ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ М. Більдінова Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург,...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 4 (23) 2014 Ключевые слова: любовь, эгоизм, свобода личности, саморазвитие, разрушение личности. ANTINOMY Of LOVE AND SELfISHNESS IN CONTEXT THE SELf-DEVELOPMENT Sidak L. M. Was examined the oneness of love and selfishness as motivation of self-development or destruction of a personality on the erotic nature and theirs the antinomy on object. Key words: love, selfishness, freedom of personality, the...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Хмельовський Вiталiй Андрiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 19.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО САД ПОДІЛЛЯ 2....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Трипуз Я.О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 23.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Братський сирзавод 2. Організаційно-правова...»

«Право УДК 349.41 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ У ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Д. Л. Ковач, аспірант Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Досліджено правову природу підстав та умов виникнення права власності на земельну ділянку у громадян України. Особливу увагу приділено аналізу юридичного факту та структури підстав виникнення права власності на земельні ділянки у громадян України. Ключові слова: права на землю, виникнення прав на землю, підстави...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Шульженко Галина Миколаївна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний Банк СТОЛИЧНИЙ 2....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»