WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО САД ПОДІЛЛЯ 2. Організаційно-правова ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії.

Директор Хмельовський Вiталiй Андрiйович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

19.04.2015

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САД ПОДІЛЛЯ"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ 00414291

4. Місцезнаходження 23521, Вінницька, Шаргородський, с. Пенькiвка, Жовтнева, 12

5. Міжміський код, телефон та факс 04344 3-76-80, 3-75-66

6. Електронна поштова адреса sadpodil@vrc.vn.ua ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (дата)

2. Річна інформація опублікована у (номер та найменування офіційного (дата) друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру X часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди X 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов’язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

В РІЧНОМУ ЗВІТІ ТА В ЗМІСТІ ВІДСУТНЯ ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА ПРО:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності у зв'язку з тим, що діяльність Товариства не потребує спеціальних ліцензій або дозволів;

Відомості щодо належності до будь - яких об'єднань товариств - у зв'язку з тим що Товариство в асоціації, консорціуми, концерни та інші об'єднання за галузевими, територіальними та іншими принципами не входить.

Форма Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнювалась оскiльки пiдприємство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря, оскільки Товариство не приймало рішення про створення посади корпоративного секретаря.

Інформація про рейтингове агентство, в зв'язку з тим, що рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів не проводилась;

Інформація про органи управління у зв'язку з тим що цей додаток не заповнюється акціонерними товариствами;

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) - у зв'язку з тим що протягом звітного періоду засновники акціями емітента не володіли.

Інформація про дивіденди - у зв'язку з тим що дивіденди за 2014 рік не нараховувались та не виплачувались, а загальні збори акціонерів за 2014 рік ще не проводились.

. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не подається, так як дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод менший за 5 млн. грн Інформація про облігації - у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні та цільові облігації не випускались.

Інформація про інші цінні папери - у зв'язку з тим що Товариством інші цінні папери, які підлягають реєстрації не випускались.

Інформації про викуп власних акцій протягом звітного періоду не представлено, тому що Товариство на протязі звітного періоду акції власної емісії не викупало.

Гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - у зв'язку з тим, що Товариством такі цінні папери не випускались.

Інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - протягом 2014 р. Така інформація не виникала.

Інформація про викуп акцій емітента, тому, що викуп акцій емітентом не здійснювався протягом звітного періоду.

Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.

Звіт про стан об'єкта нерухомості - у зв'язку з тим, що Товариством цільові облігації не випускались, зобов'язання за якими є забезпечення об'єктами нерухомості немає.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САД ПОДІЛЛЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію А01 № 717090 юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 28.08.1998

4. Територія (область)* 05000 - Вінницька

5. Статутний капітал (грн) 847227,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 0,000000 державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 0,000000 що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 28

–  –  –

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

–  –  –

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

–  –  –

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

–  –  –

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV VII. Інформація про загальні збори акціонерів

–  –  –

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV VIII. Інформація про дивіденди

–  –  –

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Організаційна структура емітента - підприємство складається з виробничих підрозділів : 2 садові бригади, 1 польова бригада, машинно-тракторного парку.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Підприємство дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. Товариство у 2014 р. філій, представництв не створювало.

Ролі та перспективи розвитку не плануються.

Змін в організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Кадрова програма підприємства спрямована на постійне підвищення рівня кваліфікації її працівників.

Програми по розвитку персоналу включають як відвідування спеціалізованих виставок, семінарів, так и спеціальні курси підвищення кваліфікації. Робітники усіх робочих професій проходять на підприємстві стажування, за кожним прийнятим на роботу працівником наказом по підприємству закріплюється досвідчений робітник з вищою кваліфікацією. Після стажування та атестації робітники допускаються до самостійної праці.

По підготовці та залученню на підприємство спеціалістів кожний рік з вищими учбовими закладами міста укладаються договори на проходження практики студентів, надаються вакансії на працевлаштування.

Кадрова програма включає:

1. Організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Для бухгалтерії виписуються журнали "Все про бухгалтерський облік" та "Фінанси і податки".

2. Створення умов праці: створення безпечних умов для праці співробітників.

3. Проведення навчальних робіт з пожежної безпеці та охорони праці

4. Соціальний розвиток: організація медичного обслуговування.

Підприємство своєчасно і в повному обсязі перераховує внески на Єдиний соціальний внесок: в пенсійний фонд України; у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; на випадок безробіття; нещасний випадок на виробництві.

Чим забезпечує робочим право на:

- державне пенсійне забезпечення (стаж + заробітна плата); оплату лікарняних листів; - виплату допомоги по безробіттю; - виплату допомоги при нещасних випадках на виробництві і т. ін. Робітникам надаються щорічна відпустка, а також додаткові дні до відпуски за шкідливі умови праці, за ненормований робочий день, за особливий характер праці. Робітникам, які проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації, надаються додаткові відпустки для навчання. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. В необхідних випадках, для виконання конкретних робіт і послуг залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи на основі строкових трудових та цивільно-правових договорів. Фізична особа, із якою Товариство уклало трудовий договір (контракт) протягом терміну його дії, є працівником Товариства. Особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), складають трудовий колектив Товариства. Порядок прийому, та звільнення працівників, їх основні обов'язки, робочий час та час відпочинку тощо визначаються чинним законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку та трудовими договорами. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає фонд оплати праці і встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

Розмір заробітної плати працівника визначається трудовим договором (контрактом) відповідно до законодавства України. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 28 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 0; Чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)0; Фонд оплати праці (тис.грн.) 738 Зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року (тис.грн.) зменшення на - 231 Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Емітент не належить до будь-яких об"єднань підприємств.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Дєдов Сергiй Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 22.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1....»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЯКИМЧУК СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА УДК 347.952 ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК ЧАСТИНА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2015 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава...»

«Випуск 25 ’ 2013 Наукові дослідження І. С. Яковець, кандидат юридичУДК 343.8 них наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАНННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ» Стаття присвячена висвітленню загальнонаукових підходів до...»

«Право УДК 349.41 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ У ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Д. Л. Ковач, аспірант Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Досліджено правову природу підстав та умов виникнення права власності на земельну ділянку у громадян України. Особливу увагу приділено аналізу юридичного факту та структури підстав виникнення права власності на земельні ділянки у громадян України. Ключові слова: права на землю, виникнення прав на землю, підстави...»

«Кривошеєв Олег Володимирович, Поляков Станіслав Юрійович СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК УДК 623.44 (075) Стрілецька зброя: Навч. посібник / О.В. Кривошеєв, С.Ю. Поляков. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 49 с. Розглянуто класифікацію та основні поняття стрільби зі стрілецької зброї, призначення та загальну будову стрілецької зброї. Надана характеристика приладів та пристосування для наведення зброї в ціль, а також класифікація та будова гранат. При розробці посібника ураховано...»

«ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО Зміст арбітражної угоди Лис Ганна Ігорівна, провідний спеціаліст Вищої ради юстиції УДК 341.63:347.769 Перефразовуючи Й.О. Покровського, вважаємо, що «арбітражна угода за самим своїм призначенням є способом регулювання відносин між приватними особами відповідно до їх індивідуальних інтересів і потреб» (переклад наш – Г.І. Лис) [24, c. 43]. Арбітражна угода за своєю правовою природою має дуалістичний характер: будучи цивільно-правовим договором, зумовлює настання...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Михайлiшин Станiслав Голова Правлiння Олександрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Iнтеграл-банк 2....»

«ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Ю. Ходико, кандидат юридичних наук, УДК 347.27 асистент кафедри цивільного права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Правова природа іпотечного правовідношення Проблема визначення правової природи іпотечного правовідношення з римських часів і донині залишається одним із найбільш дискусійних питань у теорії цивілістики, викликає суперечки, результатом яких є відсутність єдиного погляду на правову природу іпотеки. У цілому...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Адміністративний договір: дискусійні питання правової природи та правосуб’єктності сторін Бояринцева Марина Анатоліївна, суддя окружного адміністративного суду міста Києва, кандидат юридичних наук УДК 342.924 Статтею 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) встановлено, що компетенція адміністративних судів поширюється, зокрема, на спори, які виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Безпалько Людмила Василiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Науково-виробничий центр...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Пащенко Василь Трохимович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 17.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФЕСТА 2. Організаційно-правова форма...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Халлер Мартiн Йоханнес Директор (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 08.04.2015 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Фрутiка 2. Організаційно-правова форма...»

«Філософія права ПРАВОТВОРЧЕСТВО В П Р Е Ц Е Д Е Н Т Н О М И К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н О М ПРАВЕ: Г Е Р М Е Н Е В Т И Ч Е С К И Й А Н А Л И З Мелякова Ю. В. Проанализированы особенности судебного правотворчества в двух системах права. Рассмотрены сущность прецедента как источника права, границы «судебно­ го усмотрения» и «судейского активизма» в правотворческой практике. Философски осмыслена роль судьи в процессе создания права, а также место его фигуры в судеб­ ной герменевтике, которая...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»