WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Державний експортно-iмпортний банк ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії.

Голова Правлiння О.В. Гриценко

(прізвище та ініціали керівника)

(посада) (підпис)

МП 27.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження 03150, Україна, Голосiївський р-н, м.Київ, вул. Горького, 127

5. Міжміський код, телефон та факс (044) 247-38-38, 247-80-82

6. Електронна поштова адреса bank@eximb.com II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015 (дата)

2. Річна інформація Вiдомостi "Нацiональної комiсiї з цiнних опублікована у паперiв та фондового ринку" № 82 30.04.2015 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній http://www.eximb.com/ukr/about/ в мережі сторінці Інтернет securities_report/2014/ 30.04.2015 (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство X 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

АТ "Укрексiмбанк" участi у створенi юридичних осiб протягом поточного перiоду не брав.

Оскiльки 100 вiдсоткiв акцiй Банку належать державi, в банку не створено посади корпоративного секретаря. Для органiзацiї iнформацiйного забезпечення та дiяльностi Наглядової ради у банку створено вiддiл забезпечення роботи Наглядової ради та Правлiння.

Посадовi особи акцiями емiтента не володiють.

Згiдно ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" загальнi збори акцiонерiв в державному банку не проводяться.

Виплата дивiдендiв за звiтний перiод не здiйснювалася.

Облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери за звiтний перiод емiтентом не випускались. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався.

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв, iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.

Забезпеченi борговi цiннi папери емiтентом за звiтний перiод не випускались.

Iпотечнi облiгацiї емiтентом за звiтний перiод не випускались.

Сертифiкати ФОН емiтентом не випускались.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №370608

3. Дата проведення державної реєстрації 23.01.1992

4. Територія (область) м.Київ

5. Статутний капітал (грн) 16 689 041 858,04

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД N64.19 - Iншi види грошового посередництва

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Головне управлiння НБУ по м.Києву i Київськiй обл.

2) МФО банку

3) Поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті МФО банку Поточний рахунок

–  –  –

V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Голова Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гриценко Олександр Вiкторович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- Рік народження

5) Освіта Вища. Київський державний економiчний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Banque Havilland S.A. (Лондон, Великобританiя), асоцiйований директор, член Комiтету з управлiння активами.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 15.08.2014, необмежений

9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.

1) Посада Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Маноха Сергiй Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- Рік народження

5) Освіта Вища. Київський ордена Ленiна державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка, Київський нацiональний економiчний унiверситет.

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Укрсоцбанк", Перший заступник Голови Правлiння.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 15.12.2014, необмежений

9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.

1) Посада Заступник Голови Правлiння, член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Белiнський Олег Вiталiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- Рік народження

5) Освіта Вища. Київський державний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТ "Укрексiмбанк", Радник Голови Правлiння.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 04.12.2014, необмежений

9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.

1) Посада Заступник Голови Правлiння, член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Котов Володимир Михайлович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- Рік народження

5) Освіта Вища. Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченка, Академiя МВС Росiї

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Фактор Енергогруп", начальник Управлiння безпеки бiзнесу та захисту iнформацiї.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 04.12.2014, необмежений


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.

1) Посада Член Правлiння - заступник Голови Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Миськiв Сергiй Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- Рік народження

5) Освіта Вища. Чернiвецький державний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТ "Укрексiмбанк", Член Правлiння.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 06.02.2013, необмежений

9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.

1) Посада Член Правлiння - заступник Голови Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Монастирська Свiтлана Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- Рік народження

5) Освіта Вища. Українська академiя банкiвської справи

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Альфа-банк", директор Департаменту корпоративного кредитування.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 05.11.2010, необмежений

9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.

1) Посада Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Алексєєва Ольга Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- Рік народження

5) Освіта Вища. Мiжгалузевий iнститут пiслядипломної освiти Мiнiстерства освiти України

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТ "Укрексiмбанк", начальник Управлiння облiку i звiтностi - головний бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 03.04.2006, необмежений

9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.

1) Посада Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марюхiн Володимир Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- Рік народження

5) Освіта Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут. Київський нацiональний унiверситет будiвництва та архiтектури

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Емона Текстиль", директор з розвитку пiдприємства.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 05.11.2010, необмежений

9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.

1) Посада Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Руда Вiкторiя Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- Рік народження

5) Освіта Вища. Київський державний економiчний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Терра Банк", Перший заступник Голови Правлiння.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 04.11.2010, необмежений

9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.

1) Посада Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соколов Олександр Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- Рік народження

5) Освіта Вища. Київський iнститут народного господарства

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ЕсСiЕйч" (SCH), Директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 05.11.2010, необмежений

9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.

1) Посада Член ПравлiнняPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Дубiлет Олександр Валерiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 4 (23) 2014 Ключевые слова: любовь, эгоизм, свобода личности, саморазвитие, разрушение личности. ANTINOMY Of LOVE AND SELfISHNESS IN CONTEXT THE SELf-DEVELOPMENT Sidak L. M. Was examined the oneness of love and selfishness as motivation of self-development or destruction of a personality on the erotic nature and theirs the antinomy on object. Key words: love, selfishness, freedom of personality, the...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Халлер Мартiн Йоханнес Директор (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 08.04.2015 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Фрутiка 2. Організаційно-правова форма...»

«ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ УДК 342.95 Зуй В. В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава М удрого» РОЛ Ь ОРГА Н ІВ П Р О К У Р А Т У Р И У СП РА ВА Х З О С К А Р Ж Е Н Н Я Н О Р М А Т И В Н О -П Р А В О В И Х А К ТІВ В А Д М ІН ІС Т Р А Т И В Н О М У С У Д О Ч И Н С ТВ І У статті розглядаються актуальні аспекти участі прокурора у справах з оскарження нормативно-правових актів. Досліджується природа проблемних питань, що...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Лiсайчук М.Ю. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 27.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Комплекс Либiдський» 2....»

«I Інструментарій інспекторів праці: Типова правозастосовна політика Навчально-практичний посібник Кодекс етичної поведінки Під редакцією Анні Райс Міжнародне бюро праці II Copyright © Міжнародна організація праці, 2006 Вперше опубліковано в 2006 р. Публікації Міжнародного бюро праці користуються авторськими правами згідно з Протоколом 2 до Всесвітньої конвенції про авторське право. Проте короткі уривки з них можуть відтворюватися без дозволу, за умови позначення джерела. Для одержання прав на...»

«Право and previous criminal activity which is prompting, conspiracy and attempt under the English law statutes is making. Their similarities and differences, the peculiarities of responsibility and imposition of punishment are establishing. The decisions of the English courts from the specic cases are given. Key words: stages of crime, preparation for crime, criminal attempt, prompting, conspiracy, voluntary renunciation. УДК. 343.22 СЛУЖБОВІ ОСОБИ І ОСОБИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,...»

«РЕКОМЕНДАЦІЯ 2010 р. ЩОДО ВІЛ/СНІДу ТА СФЕРИ ПРАЦІ (№ 200) Copyright © Міжнародна організація праці, 2010 р. Уперше опубліковано у 2010 р. На видання Міжнародного бюро праці поширюється авторське право згідно з Протоколом 2 Загальної конвенції про авторські права. Однак короткі витяги з них можуть передруковуватися без спеціального дозволу за умови зазначення джерела. Звернення щодо передруку або перекладу потрібно надсилати до Відділу публікацій МБП (видавничі права та дозволи), за адресою:...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Бондаренко Сергiй Анатолiйович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 28.04.2014 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ До 100-ї річниці від Дня народження Петра Петровича Михайленка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА міжвузівська науково-теоретична конференція (Київ, 21 листопада 2014 року) Київ 2014 ББК 67.408я43 А 43 Редакційна колегія: В.В. Чернєй, ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент; С.Д. Гусарєв, перший проректор Національної академії внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор;...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Лiквiдатор Караченцев Юрiй Леонiдович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні...»

«УДК 342.25.378.1 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ Бурховецька Г. В. Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45 директор На прикладі проаналізовано як адміністрація однієї окремо взятої школи знайходить позитивні моменти централізованих та децентралізованих методів в управлінні школою. Ключові слова: централізація, децентралізація, авторитарне управління, інноваційні технології На примере сделан анализ как администрация отдельно взятой школы находит положительные стороны...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правління Граматик Юрій Іванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМЕКСБАНК 2. Організаційно-правова...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»