WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління Корінний Олександр Миколайович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ 01056280

4. Місцезнаходження Україна, 69040, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, буд. 26

5. Міжміський код, телефон та факс 0612960383, 0612960383

6. Електронна поштова адреса zmz@zmz-zp.com ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015 (дата)

2. Річна інформаця опублікована у 82(2086), бюлетень “Відомості НКЦПФР” 30.04.2015 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці www.zmz-zp.com в мережі Інтернет 30.04.2015 (адреса сторінки) (дата) ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

–  –  –

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 7. Інформація про посадових осіб емітента:

–  –  –

2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

–  –  –

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X періоду

–  –  –

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

–  –  –

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі X наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки * Iнформацiя про органи управлiння емiтента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. * В розділі "Основні відомості про емітента" серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію не вказані, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Виписка з ЄДРПОУ, наявна в Товаристві, не має серії та номеру. * Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. * Посада корпоративного секретаря на Товаристві вiдсутня. * В розділі "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" вказана інформація про засновників Товариства, їх відсоток у статутному капіталі на момент створення Товариства. * Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. * Загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися та не проводилися, тому інформація про загальні збори акціонері не заповнюється. * За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. * Облiгацiї (будь-яких видів), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися. * Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод не було. * Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. * Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. * Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. * Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. * Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). * Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. * Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались). * У розділі "Текст аудиторського висновку (звіту)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не заповнюється, оскільки акціонерне Товариство є публічним. * Емітент є публічним акціонерним товариством, тому фінансова звітність складається відповідно до міжнародних стандартів, а річна фінансова звітність за П(С)БО не наводиться. * Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися. * У товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття. * Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється.

ІІІ. Основні відомості про емітента

–  –  –

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до 0 статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

–  –  –

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) Найменування банку (філії, відділення банку), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

–  –  –

4) Найменування банку (філії, відділення банку), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

–  –  –

Опис:

Після закінчення строку дії ліцензії, Товариства планує її продовжити.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

–  –  –

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Корiнний Олександр Миколайович повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, д/н, д/н, д/н дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

–  –  –

7) найменування підприємства та попередня ПМП "Алоiнс" - ведучий менеджер посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який 07.03.2014, 1 рік обрано (призначено)

–  –  –

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Карабаджак Ольга Михайлівна повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, д/н, д/н, д/н дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

–  –  –

7) найменування підприємства та попередня ПАТ «ЗМЗ» - начальник ПЕВ посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який 04.04.2013, 1 рік обрано (призначено)

–  –  –

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Сподобаєва Iрина Анатолiївна повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, д/н, д/н, д/н дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

–  –  –

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Корiнний Олександр Миколайович повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, д/н, д/н, д/н дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

–  –  –

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Ревчук Ольга Андріївна повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, д/н, д/н, д/н дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

–  –  –

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Москаленко Денис Федорович повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, д/н, д/н, д/н дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Зайцева Таїсія Олександрівна повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, д/н, д/н, д/н дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

–  –  –

___________ * Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

–  –  –

___________ * Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

–  –  –

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

–  –  –

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид д/н діяльності Назва державного органу, що видав ліцензію або д/н інший документ Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н

–  –  –

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СТАТУС"

–  –  –

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 1111 діяльності Назва державного органу, що видав ліцензію або Аудиторська палата України інший документ Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001

–  –  –

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи "РЕФОРМАЦІЯ-КАПІТАЛ"

–  –  –

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид АЕ 286632 діяльності Назва державного органу, що видав ліцензію або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку інший документ Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013

–  –  –

Акції Товариства включено до біржовго списку Приватного акціонерного товариства "Придніпровська фондова біржа". Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося.

Дострокового погашення не було.

XI. Опис бізнесу

–  –  –

організаційна структура ПАТ "ЗМЗ" не має дочірніх підприємств, філій, представництв або інших емітента, дочірні підприємства, відокремлених структурних підрозділів. Виробничi пiдроздiли заводу об`єднанi у філії, представництва та інші виробництва:

- механоскладальне i iнструментальне та дiльницю бронзо-бабiтових відокремлені структурні вкладишiв. Дiяльнiсть заводу та його виробничих пiдроздiлiв забезпечують 6 підрозділи із зазначенням функцiональних вiддiлiв, 8 функціональних служб, транспортна дiльниця. В 2007 найменування та роцi наглядовою радою затвердженi такi змiни - до органiзацiйної структури місцезнаходження, ролі та включенi пiдроздiли "Вiддiл маркетингу" i "Служба безпеки." Мiсцезнаходження перспектив розвитку, зміни в Товариства: 69040, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, буд. 26.

організаційній структурі Організаційна структура Товариства на теперішній час відповідає потребам відповідно до попередніх звітних Товариства. Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не періодів; вiдбувалось.

середньооблікова чисельність Середньооблікова чисельність працівників облікового складу — 268 осіб. Середня штатних працівників облікового численність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня численність осіб, які складу (осіб), середня працюють за сумісництвом - 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на чисельність позаштатних умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 266 осіб. Фонд оплати праці за 2014 працівників та осіб, які рік склав 6383,6 тис.грн. У 2014 році фонд оплати праці зменшився відносно працюють за сумісництвом (осіб), попереднього звітного періоду на 641 тис.грн. Кадрова програма емітента, чисельність працівників, які спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам працюють на умовах неповного емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом робочого часу (дня, тижня) пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Стратегія Міжнародної організації праці Соціальне забезпечення для всіх Розбудова мінімальних рівнів соціального захисту та всеосяжних систем соціального забезпечення УЗАГАЛЬНЕНИЙ ВИКЛАД Copyright © Міжнародна організація праці 2013 р. Уперше опубліковано у 2013 р. На видання Міжнародної організації праці поширюється авторське право згідно з Протоколом 2 Загальної конвенції про авторські права. Однак короткі витяги з них можуть передруковуватися без спеціального дозволу за умови зазначення...»

«Департамент галузевої діяльності Посібник із колективних переговорів і врегулювання спорів на державній службі Міжнародного бюро праці Женева Copyright © Міжнародна організація праці, 2011 р. Уперше опубліковано у 2011 р. Публікації Міжнародного бюро праці користуються авторськими правами згідно з Протоколом 2 до Всесвітньої конвенції про авторське право. Тим не менш, короткі уривки з них можуть відтворюватися без дозволу, за умови позначення джерела. Для одержання прав на відтворення чи...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Бондаренко Сергiй Анатолiйович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 28.04.2014 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Становлення, розвиток і завдання адміністративної юстиції в Україні та в деяких зарубіжних країнах Кравчук Тетяна Олександрівна, помічник судді Київського окружного адміністративного суду, здобувач кафедри криміналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК: Принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову в сучасних демократичних державах характеризується наявністю механізму стримування і противаг, який запобігає...»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2012. № 4 (59). Ч. 2 перевезень : закон України від 5 лип. 2011 р. № 3565-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 53. – Ст. 83. 7. Про міліцію : закон України від 20 груд. 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20. 8. Клюшниченко А. П. Меры административного принуждения, применяемые милицией (Особенности. Классификация. Системовыражение) : [учеб. пособие] / А. П. Клюшниченко. – Киев : КВШ МВД СССР, 1979. – 87 с. 9. Про...»

«ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у 1993 році № 3 (70) Харків УДК 34 ISSN 1993-0909 Зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 1254 від 17.02.95 р.) Засновник — Президія Національної академії правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Видавець — Національна академія...»

«ВСТУП Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Податкова система» призначені для засвоєння студентами теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними особами. Виконання практичних завдань має на меті формування у студента знань, умінь та навичок, які необхідні для організації та ведення розрахунків та обліку податків (зборів) на підприємствах і в організаціях з...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЯКИМЧУК СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА УДК 347.952 ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК ЧАСТИНА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2015 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава...»

«Право УДК 346:352.07-047.22 В. О. ВОЗНА аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків ГОСПОДАРСьКА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАбЕЗПЕчЕННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного розвитку законодавства про місцеве самоврядування в контексті точної, детальної і юридичної коректної систематизації саме організаційно-господарських повноважень таких органів у сфері господарювання....»

«I Інструментарій інспекторів праці: Типова правозастосовна політика Навчально-практичний посібник Кодекс етичної поведінки Під редакцією Анні Райс Міжнародне бюро праці II Copyright © Міжнародна організація праці, 2006 Вперше опубліковано в 2006 р. Публікації Міжнародного бюро праці користуються авторськими правами згідно з Протоколом 2 до Всесвітньої конвенції про авторське право. Проте короткі уривки з них можуть відтворюватися без дозволу, за умови позначення джерела. Для одержання прав на...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Левенець Тетяна Романiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ 2....»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 2 (12) 2012 REALIZATION OF PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE IN UKRAINE: SOCIOLOGICALLY-LEGAL MEASURING Gerasina L. M., Misyutina V. I. In the article the concretely sociological is carried out analysis of dynamics ofpublic opinion in relation to maintenance, features and level of realization of principle of social justice in Ukraine. Keywords: social justice, social policy, freedom, equality, human rights, social responsibility....»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗІНЯК ЛЮБОМИР ВАСИЛЬОВИЧ УДК 341.23:355(477) МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 12.00.11 – міжнародне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»