WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 24 |

«29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Голова Правлiння Дубiлет Олександр Валерiйович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

29.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження Дніпропетровська, 49094, м.Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 50

5. Міжміський код, телефон та факс +38-056-716-11-31, 3700 (безкоштовно з мобiльного) +38-056-716-11-31

6. Електронна поштова адреса tatjana.vodjanik@privatbank.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014 (дата)

2. Річна інформація Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних опублікована у паперiв та фондового ринку" 81 29.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній в мережі сторінці Інтернет http://privatbank.ua/about/management/corp/ 29.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента: X 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство X 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість X акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди X 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента X 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів X бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

1. Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не заповнено у зв'язку з вiдсутнiстю вiдповiдної посади на пiдприємствi.

2. Вiдсоток акцiй у статутному капiталi, що належать державi - 0% (державi не належить частка в статутному капiталi емiтента).

Вiдсоток акцiй (часток, паїв) статутного капiталу, що передано до статутного капiталу державного (нацiонального) акцiонерного товариства та/або холдингової компанiї - 0% (до статутного капiталу державного (нацiонального) акцiонерного товариства та/або холдингової компанiї не передано частки в статутному капiталi емiтента).

3. Iнформацiю про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, та про похiднi цiннi

33. Примітки папери не заповнено у зв'язку з тим, що вiдповiднi цiннi папери не емiтовано.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався, оскiльки цiльовi облiгацiї не емiтовано.

4. Роздiл "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй емiтентом не здiйснювався. Рiшення про викуп власних акцiй емiтентом не приймалось.

5. Вiдомостi про борговi цiннi папери, iпотечнi сертифiкати, iпотечнi облiгацiї та вiдповiдне iпотечне покриття, ФОН не заповнено у зв'язку з тим, що вiдповiднi цiннi папери банком не емiтовано.

6. Роздiл "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюється емiтентами - акцiонерними товариствами.

7. Таблицi «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та «Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» не заповнюються емiтентом-банком.

8. Вiдомостi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр часток, паїв). Iнформацiя про фiзичних осiб засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр часток, паїв)" не заповнено, оскiльки серед засновникiв емiтента вiдсутнi фiзичнi особи.

9. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" протягом 2013 року не здiйснювалась участь в створеннi юридичних осiб.

10. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: станом на 31.12.2013 на пiдприємствi не впроваджено посаду корпоративного секретаря.

11. Сума вiдсоткiв акцiй (часток, паїв), якi належать засновникам та/або учаникам (вiд загальної кiлькостi) дорiвнює 0: станом на 31.12.2013 року засновники емiтента не мають частки в його статутному капiталi.

12. В iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента зазначено "фiзична особа", оскiльки фiзичними особами не надано згоди на розкриття прiзвища, iменi та по батьковi, а також не наведено паспортнi данi вiдповiдних посадових осiб, оскiльки не отримано згоди на оприлюднення паспортних даних.

13. Iнформацiю про похiднi цiннi папери не заповнено у зв'язку з тим, що вiдповiднi цiннi папери емiтентом не випускались.

14. Iнформацiю щодо вартостi чистих активiв не заповнюють банки.

15. Звiт про рух грошових коштiв прямим методом банком не складається i не затверджується.

16. В iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента зазначено "фiзична особа" в зв'язку з тим, що вiд вiдповiдних осiб не отримано згоди на розкриття прiзвища, iменi та по батьковi. Паспортнi данi не розкрито як необов'язковий реквiзит.

17. В iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента паспортнi данi не розкрито в зв'язку з тим, що вiд вiдповiдних осiб не отримано згоди.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Серiя А 01 № 054809

3. Дата проведення державної реєстрації 19.03.1992

4. Територія (область) Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн) 16352079225.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 Iншi види грошового посередництва

66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення

66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах

10. Органи управління підприємства Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Управлiння Нацiонального банку України у Днiпропетровськiй областi

2) МФО банку

3) поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Commerzbank AG, Frankfurt am Main (SWIFT: COBADEFF)

5) МФО банку поточний рахунок 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

–  –  –

1) посада Заступник Голови Правлiння банку — Директор Київського ГРУ

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Заворотний Володимир Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

--рік народження**


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5) освіта** Вища, Українська сiльськогосподарча академiя, спец. - електрифiкацiя сiльського господарства, 1980р; Українська сiльськогосподарча академiя, спец. — менеджмент органiзацiй, 1990р., Українська академiя банкiвської справи, спец. — банкiвська справа, 2003р

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Директор Київського Головного регiонального управлiння

8) дата обрання та термін, на який обрано 06.09.2013 три роки згiдно Статуту

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.

Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.

У 2013 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 06.09.2013 р. (протокол № 17 вiд 06.09.2013 р.) переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.

Перелiк попереднiх посад, що обiймав - перший секретар К-Святошинського РКЛКСМУ, голова ЦКК ЛКСМУ, голова контрольної комiсiї, Директор Київського Головного регiонального управлiння ПриватБанку.

Загальний стаж керiвної роботи - 29 рокiв.

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Кредитнi карти та зарплатнi проекти»

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гороховський Олег Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

--рік народження**

5) освіта** Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1996 р.

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв

8) дата обрання та термін, на який обрано 10.09.2013 три роки згiдно Статуту

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 24 |
Похожие работы:

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 258–265 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 258–265 УДК 349.22 АКТИ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА О. Кіт Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна Досліджено акти судів загальної юрисдикції як джерела трудового права України. На підставі аналізу конкретних актів судів загальної юрисдикції України та...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Шульженко Галина Миколаївна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний Банк СТОЛИЧНИЙ 2....»

«СУДОВА ВЛАДАс Актуальні питання визначення предметної підсудності адміністративних справ Гордєєв Віталій Володимирович, помічник судді судової палати у цивільних справах апеляційного суду Чернівецької області, викладач Чернівецького регіонального відділення Національної школи суддів, асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидат юридичних наук УДК: 342.9.03(477) У сучасний період державотворення, здійснення реформ, у тому...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Медіація – альтернативне вирішення спорів  Белінська Ольга Володимирівна, головний спеціаліст відділу правової експертизи та представництва Вищої ради юстиції в судах УДК 347.965.42 І. Що таке медіація Останнім часом дедалі частіше можна зустріти практику альтернативного вирішення правових конфліктів без звернення до класичних судових процедур. Однією з таких альтернатив є процедура медіації, що набула широкого застосування у європейських країнах [7]. Слово...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 4, 2010 3. Махов Д. С. США: молодежь и преступность / Д. С. Махов. — М. : Юрид. лит., 1996. — 152 с.4. Об эффективности программ перевоспитания трудных подростков // Борьба с преступностью за рубежом. — 2001. — № 10. — С. 36–48. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН В США Климова Г. П. Рассмотрена специфика формирования правовой культуры граждан в США. Проанализированы основные направления формирования правового сознания и...»

«ВСТУП Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Податкова система» призначені для засвоєння студентами теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними і фізичними особами. Виконання практичних завдань має на меті формування у студента знань, умінь та навичок, які необхідні для організації та ведення розрахунків та обліку податків (зборів) на підприємствах і в організаціях з...»

«Міжнародне бюро праці Женева Посібник із комплексного ґендерного підходу до протидії ВІЛ та СНІДу на робочому місці Посібник із комплексного ґендерного підходу до протидії ВІЛ та СНІДу на робочому місці Міжнародне бюро праці Женева Посібник із комплексного ґендерного підходу до протидії ВІЛ та СНІДу на робочому місці Copyright © Міжнародна організація праці, 2011 р. На видання Міжнародного бюро праці поширюється авторське право згідно з Протоколом 2 Загальної конвенції про авторські права....»

«Право УДК 349.41 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ У ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Д. Л. Ковач, аспірант Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Досліджено правову природу підстав та умов виникнення права власності на земельну ділянку у громадян України. Особливу увагу приділено аналізу юридичного факту та структури підстав виникнення права власності на земельні ділянки у громадян України. Ключові слова: права на землю, виникнення прав на землю, підстави...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 2 (17) 2014 законодательства и высказываются предложения по его модернизации, детализации и устранению многочисленных пробелов в регулировании экономических отношений. Ключевые слова: экономическая система; конституционно-правовое регулирование; экономические функции государства; правовой хозяйственный порядок. LEGAL REGULATION OF ECONOMIC RELATIONS: REFORMING LEGISLATIVE PROVISION Zadykhailo D. D. The...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Михайлiшин Станiслав Голова Правлiння Олександрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Iнтеграл-банк 2....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Лiсайчук М.Ю. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 27.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Комплекс Либiдський» 2....»

«Департамент галузевої діяльності Посібник із колективних переговорів і врегулювання спорів на державній службі Міжнародного бюро праці Женева Copyright © Міжнародна організація праці, 2011 р. Уперше опубліковано у 2011 р. Публікації Міжнародного бюро праці користуються авторськими правами згідно з Протоколом 2 до Всесвітньої конвенції про авторське право. Тим не менш, короткі уривки з них можуть відтворюватися без дозволу, за умови позначення джерела. Для одержання прав на відтворення чи...»

«СУДОВА ВЛАДА Розмежування судових юрисдикцій при вирішенні земельних спорів: новели законодавства Руженцева Євгенія Олександрівна, магістрант Київського національного університету внутрішніх справ України, виконавчий директор адвокатського об’єднання «С.Т. Партнерс» Проблема розмежування підвідомчості земельних спорів під час вирішення судами питань щодо прийняття позовних заяв до свого провадження й досі залишається однією з найбільш актуальних у судовій практиці. Відсутність одноманітної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»