WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність

інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння Лiсайчук М.Ю.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

27.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Комплекс Либiдський»

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження м. Київ, Голосiївський, 03039, м. Київ, Миколи Грiнченко, 18

5. Міжміський код, телефон та факс +38(044)529-60-84 +38(044)529-60-84

6. Електронна поштова адреса motor-city.com.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015 (дата)

2. Річна інформація Бюлетень Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 27.04.2015 опублікована у фондового ринку 79 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці motor-city.com.ua в мережі Інтернет (адреса сторінки) (дата) Зміст X

1. Основні відомості про емітента 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кі

–  –  –

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство «Комплекс Либiдський»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 371184

3. Дата проведення державної реєстрації 23.12.2004

4. Територія (область) м. Київ

5. Статутний капітал (грн) 4329584.15

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами

45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

10. Органи управління підприємства Вiдповiдно до абз.2 п.п. 5, абз. 2 п.1, глави 4, роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року - Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. ПрАТ "Комплекс "Либiдський" є акцiоненим товариством.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ"

2) МФО банку

3) поточний рахунок

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ"

5) МФО банку

6) поточний рахунок V. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лiсайчук Михайло Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 045130 31.12.1998 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконавчий директор ТОВ "Даском" iнвестицiйний аналiтик ТОВ "Афiна"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2014 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський". Голова правлiння отримує заробiтню плату згiдно штатного розкладу. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися в зв"язку з закiнченням повноважень Правлiння.

Протоколом Наглядової ради Товариства № 09/14 вiд 29.04.2014 року припинено повноваження Голови Правлiння Лiсайчука Михайла Юрiйовича. Перебував на посадi 3 роки. Частка в статутному капiталi товариства становить 0,0% шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протоколом Наглядової ради Товариства № 09/14 вiд 29.04.2014 року призначено Лiсайчука Михайла Юрiйовича - Головою Правлiння строком на 3 роки. Частка в статутному капiталi товариства становить 0,0% - 0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 15. Попереднi посади: Член Правлiння ПАТ "ЛАКМА", виконавчий директор ТОВ "ДАСКОМ" iнвестицiйний аналiтик ТОВ "Афiна". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ступак Катерина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 754522 06.11.2001 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** юрист ПП "Адвокатська компанiя "Армор", юрист ТОВ "КУА "IНЕКО-IНВЕСТ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2012 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та положенням "Про правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.

Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися Протоколом Наглядової ради Товариства № 09/14 вiд 29.04.2014 року припинено повноваження Члена Правлiння Ступак Катерини Володимирiвни. Перебувала на посадi 3 роки. Частка в статутному капiталi товариства становить 0,0% - 0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Загальний стаж роботи (рокiв) - 10. Попереднi посади: юрист ТОВ "КУА "IНЕКО-IНВЕСТ", Посадова особа працює та займає посади на iнших пiдприємствах : Основне мiсце роботи - ТОВ "КУА "IНЕКО-IНВЕСТ" (юрист) ( мiсцезнаходження: 03039, м.

Київ, вул. М. Грiнченка, 18).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фуштей Георгiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 020625 25.05.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "АТП-13002" ( сьогоднi ПАТ) з 25.12.1975 старший iнженер технiчної служби, з 2007 року по теперiшнiй час Член Правлiння ПАТ "АТП-13002", Член Правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiський", за сумiсництвом головний iнженер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2014 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.

Отримує заробiтню платню згiдно штатного розкладу. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися в зв"язку з закiнченням повноважень Правлiння. Протоколом Наглядової ради Товариства № 09/14 вiд 29.04.2014 року припинено повноваження Члена Правлiння Фуштей Георгiя Iвановича. Перебував на посадi 3 роки.

Частка в статутному капiталi товариства становить 0,0% - 0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протоколом Наглядової ради Товариства № 09/14 вiд 29.04.2014 року призначено Фуштей Георгiя Iвановича - Членом Правлiння строком на 3 роки. Частка в статутному капiталi товариства становить 0,0% - 0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 57 рокiв. Попереднi посади: з 1973 року по теперiшнiй час ПАТ "АТП-13002" Посадова особа працює та займає посаду Члена Правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський"( мiсцезнаходження: 03039, м. Києв, вул. М. Грiнченка, 18).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кортишкова Наталiя Юрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕС 054299 18.08.1995 Бахчесарайським РВ ГУ МВС України в АРК

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Цiлюща Євпаторiя" генеральний директор, ТОВ "Техномаст" Генеральний директор, ТОВ "IГ "IНЕКО" Фiнансовий директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.02.2010 н/д

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно положень дiючого законодавства України.Отримує заработню плату згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 17. Попереднi посади: Генеральний директор ТОВ "Техномаст", ТОВ "Цiлюща Євпаторiя", Фiнансовий директор ТОВ "IГ "IНЕКО" Посадова особа з 2010 року працює на посадi Головного бухгалтера ПрАТ "Комплекс "Либiдський". ( мiсцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. М. Грiнченка, 18) * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Iнвестицiйна енергетична компанiя "IНЕКО"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.11.2013 3

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Полоденням "Про Наглядову раду".

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб ( Наглядової ради) за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: Юридична особа, що є членом Наглядової ради Товариства може займати аналогiчнi посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Публiчне акцiонерне товариство "ЛАКМА"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.11.2013 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Полоденням "Про Наглядову раду".

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб ( Наглядової ради) за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: Юридична особа, що є членом Наглядової ради Товариства може займати аналогiчнi посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СIТI»

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

–  –  –

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

–  –  –

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4 Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

–  –  –

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

–  –  –Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 346:796-799 Л. І. ЗАЇчЕНКО інспектор відділу аспірантури і докторантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків СПОРТиВНиЙ КЛУб У СиСТЕМІ КООРДиНАТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВиХ ФОРМ ГОСПОДАРСьКиХ ОРГАНІЗАЦІЙ У статті розглядаються питання сучасного стану правової врегульованості спортивної та фізкультурної діяльності та, зокрема, спортивних клубів як суб’єктів. У цьому контексті зазначається невідповідність змісту чинного законодавства Украни сучасним процесам...»

«КОНГРЕС МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ РАДИ ЄВРОПИ Європейська хартія Про місцеве самоврядування та пояснюВальна ДопоВіДь Європейська Хартія про місцеве самоврядування French Edition: Charte europenne de l’autonomie locale ISBN 978-92-871-6942-6 English Edition: European Charter of Local Self-Government ISBN 978-92-871-6943-3 Hungarian Edition: Helyi nkormnyzatok Eurpai Chartja ISBN 978-92-871-7386-7 Reproduction of the texts in this publication is authorised provided that the full title...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Левенець Тетяна Романiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ 2....»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 237–242 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 237–242 УДК 349.2 ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В. Бурак Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська 1, 79000 Львів, Україна тел. (0322) 96-47-97 Проаналізовано поняття охоронюваного законом інтересу працівників в контексті об’єкту правового захисту. Проведено...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Шульженко Галина Миколаївна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний Банк СТОЛИЧНИЙ 2....»

«УДК 342.8 В. В. Сухонос (мол.), канд. юрид. наук, доц., кафедра державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОДНООСІБНО-МОНАРХІЧНОЇ МОДЕЛІ ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ Стаття містить положення щодо конституційного запровадження в Україні одноосібно-монархічної моделі інституту глави держави. Зокрема, питома вага у статті приділяється двом моментам. По-перше, конституційно-правовий механізм...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Становлення, розвиток і завдання адміністративної юстиції в Україні та в деяких зарубіжних країнах Кравчук Тетяна Олександрівна, помічник судді Київського окружного адміністративного суду, здобувач кафедри криміналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК: Принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову в сучасних демократичних державах характеризується наявністю механізму стримування і противаг, який запобігає...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 4, 2010 3. Махов Д. С. США: молодежь и преступность / Д. С. Махов. — М. : Юрид. лит., 1996. — 152 с.4. Об эффективности программ перевоспитания трудных подростков // Борьба с преступностью за рубежом. — 2001. — № 10. — С. 36–48. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН В США Климова Г. П. Рассмотрена специфика формирования правовой культуры граждан в США. Проанализированы основные направления формирования правового сознания и...»

«УДК 342.25.378.1 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ Бурховецька Г. В. Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45 директор На прикладі проаналізовано як адміністрація однієї окремо взятої школи знайходить позитивні моменти централізованих та децентралізованих методів в управлінні школою. Ключові слова: централізація, децентралізація, авторитарне управління, інноваційні технології На примере сделан анализ как администрация отдельно взятой школы находит положительные стороны...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Медіація – альтернативне вирішення спорів  Белінська Ольга Володимирівна, головний спеціаліст відділу правової експертизи та представництва Вищої ради юстиції в судах УДК 347.965.42 І. Що таке медіація Останнім часом дедалі частіше можна зустріти практику альтернативного вирішення правових конфліктів без звернення до класичних судових процедур. Однією з таких альтернатив є процедура медіації, що набула широкого застосування у європейських країнах [7]. Слово...»

«СУДОВА ПРАКТИКА Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження Роженко Дмитро Валерійович, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ УДК 342.9 Можливість касаційного перегляду адміністративної справи передбачена Конституцією України. Так, п. 8 частини третьої ст. 129 Основного Закону однією з основних засад судочинства називає забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Зміст...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2011, ВИП. 1 11. Див.: Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 130.12. Рада Європи : довідник. – РЄ, 2010. – 18 с.13. Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 134. 14. Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 року. –...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Михайлiшин Станiслав Голова Правлiння Олександрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Iнтеграл-банк 2....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»