WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Голова Правлiння Шульженко Галина Миколаївна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

25.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний Банк "СТОЛИЧНИЙ"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження Сумська, Сумський, 40035, м. Суми, вул. Харкiвська, 1.

5. Міжміський код, телефон та факс (0542) 65-98-15 (0542) 65-98-15

6. Електронна поштова адреса info@cap.com.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014 (дата)

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР № 80 (1833) 28.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на http://stolychnyi.ua/zvtnst/rchna- в мережі власній сторінці zvtnst.html Інтернет 25.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента: X 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість X акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів X бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки 1.ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" не приймав участi в створеннi юридичних осiб, та не має посади корпоративного секретаря. 2. ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" послугами рейтингового агенства не користувався, оскiльки ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" не є пiдприємством у якого в статутному капiталi є державна частка; не є пiдприємством що має стратегiчне значення для економiки та безпеки держави; не є пiдприємством, яке займає монопольне (домiнуюче) становище. 3. Iнформацiя про дивiденди не заповнювалась оскiльки у звiтному роцi Банком дивiденди не нараховувались та не виплачувались 4. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодi Банк не проводив емiсiї акцiй. 5. Емiсiю дисконтних, процентних та цiльових облiгацiй Банк не здiйснював, в зв'язку з чим вiдповiднi форми звiту не заповнювались. 6. Iншi цiннi папери емiтентом не випускались. Тому форма "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнювалась. 7. Похiднi цiннi папери емiтентом не випускались. Тому форма "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнювалась.8. Емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював викупу власних акцiй, тому вiдповiдна форма не заповнювалась 9. Вiдкрите розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН емiтентом не здiйснювалось. В зв'язку з цим вiповiднi форми не заповнювались. 10. Цiльовi облiгацї не випускались. Тому форма "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не заповнювалась. 11. Iнформацiя про гарантiї третьої особи не заповнювалась, оскiльки Банк не здiйснював емiсiю боргових цiнних паперiв.

–  –  –

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шульженко Галина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 109479 09.04.1996 Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумськiй обл.

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ КБ "Хрещатик" Заступник директора Сумської фiлiї.

8) дата обрання та термін, на який обрано 30.01.2009 До переобрання

9) Опис Права та обов`язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Голови Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства України, Статутом Банку та Положенням про Правлiння, а також контрактом, що укладається з Головою Правлiння.

Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Банк в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Банку, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Банку в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядовою радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Банку.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Перший заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баранник Лариса Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 800174 25.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ АБ "Столичний" начальник фiнансово-економiчного вiддiлу

8) дата обрання та термін, на який обрано 02.02.2009 До переобрання

9) Опис Здiйснює повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Банку та внутрiшнiми положеннями Банку. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов`язки виконує Перший заступник Голови Правлiння.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов`язки Голови Правлiння за його вiдсутностi, має всi повноваження Голови Правлiння, передбаченi законодавством України, Статутом Банку та Положенням про Правлiння, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Банку та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Головний Бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Колесник Лариса Генадiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 136953 21.06.1996 Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумськiй обл.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Сумського регiонального центру пiдтримки ПАТ АТ "Сведбанк".

8) дата обрання та термін, на який обрано 03.06.2010 До переобрання

9) Опис

До посадових обов'язкiв та завдань Головного бухгалтера вiдноситься:

1.Забезпечення ведення бухгалтерського облiку та дотримання Банком єдиних методологiчних засад ведення бухгалтерського облiку, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi Банку й технологiї оброблення облiкових даних;

2. Органiзацiя роботи вiддiлу бухгалтерського облiку i звiтностi, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх операцiй;

3. Контроль за дотриманням вiд структурних пiдроздiлiв порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв;

4.Забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Банку, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам;

5.Здiйснення заходiв щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Банку;

6. Участь у пiдготовцi, складаннi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис Головного бухгалтера, до вiдповiдних державних органiв у вiдповiдностi з нормативноправовими актами, затвердженими формами та iнструкцiями;

7. Здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Банку та внутрiшнiми положеннями Банку.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єпiфанов Анатолiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 000001 09.08.1995 Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумськiй обл.

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Ректор Державного вищого навчального закладу «Української академiї банкiвської справи Нацiонального банку України», м. Суми, ЄДРПОУ 23635020.

8) дата обрання та термін, на який обрано 18.03.2013 3 роки

9) Опис Компетенцiя, порядок роботи та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Банку та внутрiшнiм Положенням про Наглядову раду ПАТ

АБ "СТОЛИЧНИЙ". Голова Наглядової ради:

1.Органiзовує роботу Наглядової ради.

2.Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.

3.Органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради.

4.Вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв.

5.Здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Банку та внутрiшнiм Положенням про Наглядову раду.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оганесян Армен Едуардович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 488762 28.05.1998 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй обл.

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Адвокатське об"єднання. Член Сумської колегiї адвокатiв "Альянс".

8) дата обрання та термін, на який обрано 18.03.2013 3 роки

9) Опис Здiйснює повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Банку та внутрiшнiм Положенням про Наглядову раду ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ".

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 218–224 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 218–224 ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДК 349.2 ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ М. Більдінова Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург,...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Становлення, розвиток і завдання адміністративної юстиції в Україні та в деяких зарубіжних країнах Кравчук Тетяна Олександрівна, помічник судді Київського окружного адміністративного суду, здобувач кафедри криміналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК: Принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову в сучасних демократичних державах характеризується наявністю механізму стримування і противаг, який запобігає...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Медіація – альтернативне вирішення спорів  Белінська Ольга Володимирівна, головний спеціаліст відділу правової експертизи та представництва Вищої ради юстиції в судах УДК 347.965.42 І. Що таке медіація Останнім часом дедалі частіше можна зустріти практику альтернативного вирішення правових конфліктів без звернення до класичних судових процедур. Однією з таких альтернатив є процедура медіації, що набула широкого застосування у європейських країнах [7]. Слово...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Бондаренко Сергiй Анатолiйович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 28.04.2014 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«СУДОВА ПРАКТИКА Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження Роженко Дмитро Валерійович, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ УДК 342.9 Можливість касаційного перегляду адміністративної справи передбачена Конституцією України. Так, п. 8 частини третьої ст. 129 Основного Закону однією з основних засад судочинства називає забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Зміст...»

«ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО Зміст арбітражної угоди Лис Ганна Ігорівна, провідний спеціаліст Вищої ради юстиції УДК 341.63:347.769 Перефразовуючи Й.О. Покровського, вважаємо, що «арбітражна угода за самим своїм призначенням є способом регулювання відносин між приватними особами відповідно до їх індивідуальних інтересів і потреб» (переклад наш – Г.І. Лис) [24, c. 43]. Арбітражна угода за своєю правовою природою має дуалістичний характер: будучи цивільно-правовим договором, зумовлює настання...»

«Проблеми теорії та практики І застосування законодавства ' Розділ II Разом з тим в сучасних реаліях нормативно-правові інститути, як публічно-правові, так і приватно-правові, мають формуватися як самостійні системні утворення, що зможуть автономно впорядковува­ ти суспільні відносини. При тому важливою є правильна організація внутрішньої будови приватних та публічних нормативи о-правових інститутів з чітким розташуванням нормоутворюючих та нормообслуговуючих нормативно-правових приписів. Крім...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Перспективи вдосконалення національного  законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та  дітьми, дитячої проституції і порнографії: порівняльно­ правовий аналіз законопроектів  Бортницька Леся Володимирівна, радник Голови Вищої ради юстиції УДК 343.431+343.54-053.2](477)(094.5) Комерційно-сексуальна експлуатація неповнолітніх нині має чотири складові: торгівля дітьми, дитяча порнографія, дитяча проституція і новий вид – дитячий секс-туризм [1]. Зазначена...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Бондаренко Сергiй Анатолiйович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 30.04.2015 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«Випуск 25 ’ 2013 Наукові дослідження І. С. Яковець, кандидат юридичУДК 343.8 них наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАНННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ» Стаття присвячена висвітленню загальнонаукових підходів до...»

«ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у 1993 році № 3 (70) Харків УДК 34 ISSN 1993-0909 Зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 1254 від 17.02.95 р.) Засновник — Президія Національної академії правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Видавець — Національна академія...»

«П р о б л е м и теорії та практики І з а с т о с у в а н н я з а к о н о д а в с т в а ' Розділ II Разом з, у деяких випадках відшкодування шкоди, що виникла в ти м результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізич­ ної особи або майну юридичної особи, має місце застосування засобів захисту. Наприклад, це стосується випадків відшкодування державою шкоди, заподіяної внаслідок бездіяльності посадових осіб органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ До 100-ї річниці від Дня народження Петра Петровича Михайленка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА міжвузівська науково-теоретична конференція (Київ, 21 листопада 2014 року) Київ 2014 ББК 67.408я43 А 43 Редакційна колегія: В.В. Чернєй, ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент; С.Д. Гусарєв, перший проректор Національної академії внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор;...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»