WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор Бондаренко Сергiй Анатолiйович

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 30.04.2015 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвський центральний унiвермаг"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ 01562800

1.4. Місцезнаходження 61003 Харкiвська область - м.Харкiв майдан Павлiвський, 1/3

1.5. Міжміський код, телефон та факс (057) 731-26-55 731-48-26

1.6. Електронна поштова адреса 01562800@sodruzhestvo.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.05.2015 Дата

2. Річна інформація опублікована у №78 "Бюлетень.Цiннi папери України" 30.04.2015 номер та найменування офіційного друкованого видання Дата

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет tsum.kharkov.ua/docs.htm 30.04.2015 Дата Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:

- Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi;

- У звiтному роцi Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.

- Посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена.

- Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств;

- Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств;

- Засновникiв фiзичних осiб немає;

- Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає;

- Дивiденди не нараховувались та не сплачувались;

- Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало;

- Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було;

- Боргових цiнних паперiв, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, товариство не випускало;

- Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться;

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться оскiльки емiтент не розмiщував цiльовi облiгацiї пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

–  –  –

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АА № 299703

3. Дата проведення державної реєстрації 03.05.1993

4. Територія (область) Харкiвська область

5. Статутний капітал (грн.) 1646989.56

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що 0.000 передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників 20

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО

МАЙНА

46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

56.10 ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

10. Органи управління підприємства Банки, що обслуговують емітента :

1) Найменування банку (філії, Харків. ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

2) МФО банку 351533

3) Поточний рахунок 26006060737455

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку Поточний рахунок IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

–  –  –

1) Посада Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Бондаренко Сергій Анатолійович особи або повне найменування юридичної особи

3) Паспортні дані фізичної особи ВА 984752 11.09.1997 Дружковським МВ УМВСУ в Донецькій обл.

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження 1981

5) Освіта Вища, Харкiвська державна академія міського господарства

6) Стаж роботи (років) 18

7) Найменування підприємства та Інженер-будівельник ТОВ "Земінвест" попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та 07.04.2014 3 роки згідно до статуту Товариства термін, на який обрано

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі, згідно штатного розкладу.

Протягом звiтного року особу призначено (обрано) на ту саму посаду у зв]язку із продовженням терміну повноважень (протокол загальних зборів акціонерів від 07.04.2014).

Стаж роботи - 18 років.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - начальник відділу, помічник керівника.

Обіймає посаду Директора АТ "Дитячий світ" (м.Харків, м-н Конституції, 9).

Іншої інформації, що підлягає до розкриття Товариство не має.

1) Посада Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Дернова Віра Григорівна особи або повне найменування юридичної особи

3) Паспортні дані фізичної особи ММ 260869 18.06.1999 Московським МВ ХМУ УМВСУ в Хар.обл.

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження 1948

5) Освіта вища, Харківський інститут громадського харчування

6) Стаж роботи (років) 49

7) Найменування підприємства та ВАТ "Харківський ЦУМ", заступник головного бухгалтера попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та 03.01.2006 до моменту припинення трудових відносин з Товариством термін, на який обрано

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією.

Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було.

Стаж роботи - 49 років.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - ВАТ "Харківський ЦУМ", заступник головного бухгалтера.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі, згідно штатного розкладу.

Інші посади не обіймає.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття Товариство не має.

1) Посада Голова Наглядової ради


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Станіславський Олександр Володимирович особи або повне найменування юридичної особи

3) Паспортні дані фізичної особи МК 288809 09.10.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Хар.обл.

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження 1960

5) Освіта Вища, Харківський політехнічний інститут

6) Стаж роботи (років) 32

7) Найменування підприємства та Генеральний директор ТОВ "Запорожець" попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та 07.04.2014 до переобрання Наглядовою радою термін, на який обрано

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі - договір на безоплатній основі.

Протягом звiтного року особу призначено (обрано) 07.04.2014р. на ту саму посаду у зв]язку із продовженням терміну повноважень.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад: директор.

Обіймає посаду директора ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР ЦУМ" (61003 м.Харків, м-н Павлівський,1/3).

Стаж роботи-32.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Андрющенко Ганна Сергiївна особи або повне найменування юридичної особи

3) Паспортні дані фізичної особи МК 169873 30.07.1996 Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в (серія, номер, дата видачі, орган, Харкiвськiй обл.

який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження 1977

5) Освіта Вища, Харківська юридична академія ім.Ярослава Мудрого

6) Стаж роботи (років) 17

7) Найменування підприємства та Заступник директора ТОВ "Альпарі- С" попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та 07.04.2014 3 роки згідно до статуту Товариства термін, на який обрано

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі - договір на безоплатній основі.

Протягом звiтного року особу призначено (обрано) на ту саму посаду у зв]язку із продовженням терміну повноважень (протокол загальних зборів акціонерів від 07.04.2014).

Стаж роботи - 17 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад: юрисконсульт, директор, заступник директора.

Обіймає посаду Директора ТОВ "АЖИО-А".

Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Шаповалов Олександр Валентинович особи або повне найменування юридичної особи

3) Паспортні дані фізичної особи МК 478568 17.06.1997 Комінтернівським РВ ХМУ УМВСУ в Хар.обл.

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження 1964

5) Освіта Вища, Харківський Державний інститут ім.Григорія Сковороди

6) Стаж роботи (років) 28

7) Найменування підприємства та Директор ТОВ "ХОРЕВ ІНФОРМ МЕДІКАЛ" попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та 07.04.2014 3 роки згідно до статуту Товариства термін, на який обрано

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі - договір на безоплатній основі.

Протягом звiтного року особу призначено (обрано) на ту саму посаду у зв]язку із продовженням терміну повноважень (протокол загальних зборів акціонерів від 07.04.2014).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад: заступник директора.

Особа не надала інформації щодо посади на будь-яких інших підприємствах.

Стажу роботи -28 років.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.

1) Посада Голова ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Шеремет Лiлiя Володимирiвна особи або повне найменування юридичної особи

3) Паспортні дані фізичної особи МК 877108 08.09.1998 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в (серія, номер, дата видачі, орган, Харкiвськiй обл.

який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження 1962

5) Освіта Вища, Харківський інститут громадського харчування

6) Стаж роботи (років) 35

7) Найменування підприємства та Директор ТОВ "Бристела, ЛТД" попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та 07.04.2011 5 років згідно до статуту Товариства термін, на який обрано

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі - договір на безоплатній основі.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«КОНГРЕС МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ РАДИ ЄВРОПИ Європейська хартія Про місцеве самоврядування та пояснюВальна ДопоВіДь Європейська Хартія про місцеве самоврядування French Edition: Charte europenne de l’autonomie locale ISBN 978-92-871-6942-6 English Edition: European Charter of Local Self-Government ISBN 978-92-871-6943-3 Hungarian Edition: Helyi nkormnyzatok Eurpai Chartja ISBN 978-92-871-7386-7 Reproduction of the texts in this publication is authorised provided that the full title...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Ярема Р.Я. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Львiвський локомотиворемонтний завод 2....»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 156–162 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 156–162 УДК 347.961«19» НОТАРІАЛЬНА РЕФОРМА 1864–1866 рр. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ Л. Шевчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79019 Львів, Україна Проаналізовано організаційно-правові основи нотаріату, визначені російською судовою реформою 60-х років XIX ст., яку провів царський уряд і в Україні....»

«СУДОВА ПРАКТИКА Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження Роженко Дмитро Валерійович, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ УДК 342.9 Можливість касаційного перегляду адміністративної справи передбачена Конституцією України. Так, п. 8 частини третьої ст. 129 Основного Закону однією з основних засад судочинства називає забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Зміст...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Перспективи вдосконалення національного  законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та  дітьми, дитячої проституції і порнографії: порівняльно­ правовий аналіз законопроектів  Бортницька Леся Володимирівна, радник Голови Вищої ради юстиції УДК 343.431+343.54-053.2](477)(094.5) Комерційно-сексуальна експлуатація неповнолітніх нині має чотири складові: торгівля дітьми, дитяча порнографія, дитяча проституція і новий вид – дитячий секс-туризм [1]. Зазначена...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 237–242 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 237–242 УДК 349.2 ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В. Бурак Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська 1, 79000 Львів, Україна тел. (0322) 96-47-97 Проаналізовано поняття охоронюваного законом інтересу працівників в контексті об’єкту правового захисту. Проведено...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 4, 2010 3. Махов Д. С. США: молодежь и преступность / Д. С. Махов. — М. : Юрид. лит., 1996. — 152 с.4. Об эффективности программ перевоспитания трудных подростков // Борьба с преступностью за рубежом. — 2001. — № 10. — С. 36–48. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН В США Климова Г. П. Рассмотрена специфика формирования правовой культуры граждан в США. Проанализированы основные направления формирования правового сознания и...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Бондаренко Сергiй Анатолiйович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 28.04.2014 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«ГАЛУЗЕВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ЗУЄВ В. А. УДК 346.14+349.6 кандидат юридичних наук, доцент завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії митної служби України ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ У статті розглядаються питання пошуку оптимального та ефективного вирішення проблем, пов’язаних із поводженням з відходами, проблеми та перспективи розвитку господарсько-правового регулювання поводження з...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Адміністративний договір: дискусійні питання правової природи та правосуб’єктності сторін Бояринцева Марина Анатоліївна, суддя окружного адміністративного суду міста Києва, кандидат юридичних наук УДК 342.924 Статтею 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) встановлено, що компетенція адміністративних судів поширюється, зокрема, на спори, які виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ До 100-ї річниці від Дня народження Петра Петровича Михайленка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА міжвузівська науково-теоретична конференція (Київ, 21 листопада 2014 року) Київ 2014 ББК 67.408я43 А 43 Редакційна колегія: В.В. Чернєй, ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент; С.Д. Гусарєв, перший проректор Національної академії внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор;...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗАКРИНИЦЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 342.95:364 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2014 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національного...»

«П р о б л е м и теорії та практики І з а с т о с у в а н н я з а к о н о д а в с т в а ' Розділ II Разом з, у деяких випадках відшкодування шкоди, що виникла в ти м результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізич­ ної особи або майну юридичної особи, має місце застосування засобів захисту. Наприклад, це стосується випадків відшкодування державою шкоди, заподіяної внаслідок бездіяльності посадових осіб органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»