WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«17.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФЕСТА 2. ...»

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії,

та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Директор Пащенко Василь Трохимович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

17.04.2014

М.П. (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЕСТА"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ 21583394

4. Місцезнаходження пр-т. Маяковського, 43/2, м. Київ, Деснянський р-н., (райони міста Києва), 02222

5. Міжміський код, телефон та факс 0445470283, 5470283

6. Електронна поштова адреса festa@emitent.net.ua ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 17.04.2014 даних Комісії (дата)

2. Річна інформація опублікована у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація в мережі розміщена на Інтернет власній сторінці (дата) (адреса сторінки) © SMA 2013 р. 21583394 Зміст

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов’язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що X виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року © SMA 2013 р. 21583394 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки: У зв'язку зі змінами в законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", в п. 3.2 наведено реквізити виписки з Єдиного державного реєстру.

Товариство не має штатних працівників.

Товариство не здійснює діяльність, яка підлягає ліцензуванню.

Товариство не приймало участі в створенні юридичних осіб.

Посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

Рейтингову оцінку Товариство не проводило.

В складі акціонерів товариства немає юридичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.

Товариство не здійснювало випусків процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій, а також інших цінних паперів (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН).

Товариство не має похідних цінних паперів.

Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. У зв'язку із цим, розділи "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", а також "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнені.

Товариство не має зобов'язаннь за банківськими кредитами, за випусками облігацій, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами, у тому числі за похідними цінними паперами.

Інші розділи звіту, які передбаченя "Змістом" не заповнені, у зв'язку із тим що не входять до складу регулярної (річної) інформації приватного акціонерного товариства, що не здійснювало публічного розміщення цінних паперів, згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. №2826.

В усіх розділах звіту інформація про паспортні дані не наводиться у зв'язку із не наданням згоди на її оприлюднення фізичними особами.

Товариство не складає фінансову звітність відповідно до МСФЗ.

–  –  –

[2010]Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою 46.43 побутового призначення для приймання, записування, відтворювання з

10. Органи управління підприємства:

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та банку), який обслуговує емітента за поточним Київськiй областi публічного акцiонерного рахунком у національній валюті товариства "Державний ощадний банк України"

2) МФО банку 322669

3) поточний рахунок 2600830066159

4) найменування банку (філії, відділення Валютного рахунку не має банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку 0

6) поточний рахунок д/н

–  –  –

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Пащенко Василь Трохимович фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

–  –  –

6) стаж керівної роботи (років)** 41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "ТОДЕФ", Голова Правління

8) дата обрання та термін, на який 28.02.2011 3 роки обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішнім положенням про виконавчий орган. Винагорода в грошовій та в натуральній формах, крім заробітної плати, посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ПАТ "ТОДЕФ" - Голова Правління, Голова Спостережної ради; Директора ПрАТ "ФЕСТА" (ЗАТ "ФЕСТА"). Посадова особа працює у ПАТ "ТОДЕФ" місцезнаходження якого м.Київ, пр-т.

Маяковського, 43/2 на посаді Голови Спостережної ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних та розміру заробітної плати, фізичною особою не надано.

–  –  –

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Купач Ольга Анатоліївна фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

–  –  –

6) стаж керівної роботи (років)** 11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "ТОДЕФ", Головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який 28.02.2011 3 роки обрано © SMA 2013 р. 21583394

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішнім положенням про ревізора. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Особа, яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, була призначена на посаду Ревізора на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 28.01.2011р., у зв'язку із припиненням діяльності Ревізійної комісії та утворення посади Ревізора. У звітному році посадова особа не змінювалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ПАТ "ТОДЕФ" головний бухгалтер. Посадова особа працює у ПАТ "ТОДЕФ", місцезнаходження якого м.Київ, пр-т. Маяковського, 43/2 на посаді Головного бухгалтера. Згоди на оприлюднення поспортних даних фізичною особою не надано.

–  –  –

Порядок денний сформований та затверджений рішенням виконавчого органу товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Реєстраційній комісії надати повноваження лічильної комісії


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Обрати Головою зборів Пащенка Василя Трохимовича.

3. Обрати секретарем Зборів Мальцева В.М.

4. Регламент роботи затвердити.

5. Звіт директора товариства про підсумки роботи за 2012 рік затвердити.

6. Звіт ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства затвердити.

7. річний звіт та баланс за 2012 рік з валютою балансу станом на 31. 12. 2012 року – 50,4 тис.

грн. затвердити.

8. Збиток за 2012 рік в сумі 477,1 тис.грн. затвердити.

9. Питання про відкликання Ревізора Купач О.А.та обрання не розглядати.

Чергові загальні збори відбулись.

Позачергові загальні збори у звітному році не проводились.

–  –  –

Опис: Обіг акцій емітента здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку України. Емісію інших цінних паперів емітент не здійснював. Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Акції товариства не включені до біржового списку жодної з бірж. У звітному році додаткових емісій цінних паперів товариство не здійснювало. Рішення про зміну розміру статутного капіталу не приймалось.

–  –  –

© SMA 2013 р. 21583394 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування За звітний період За попередній період показника Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 34,2 41,1 Статутний капітал (тис. грн) 0,8 0,8 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0,8 0,8 Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 33,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 33,4 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 40,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 40,3 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

–  –  –

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу ні ;

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Кодекс корпоративного управління не приймався товариством.

укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Кодекс корпоративного управління не приймався товариством.

–  –  –

Примітки: Статті Звіту Баланс Товариства станом на кінець звітного періоду містять та розкривають інформацію відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 25.02.2000р. №39 (в редакції наказу МФУ від 24.01.2011р. № 25). Звіт з валютою балансу в сумі 49,2тис.грн. підтверджений аудитом. Особливих згрупувань даних, які потребують пояснень звіт немає.

–  –  –

© SMA XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Аудит-Оптім»

аудитора - фізичної особи - підприємця) Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи) м. Київ, вул. Червонопрапорна, 34, корп. 4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

–  –  –Похожие работы:

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Адміністративний договір: дискусійні питання правової природи та правосуб’єктності сторін Бояринцева Марина Анатоліївна, суддя окружного адміністративного суду міста Києва, кандидат юридичних наук УДК 342.924 Статтею 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) встановлено, що компетенція адміністративних судів поширюється, зокрема, на спори, які виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2011, ВИП. 1 11. Див.: Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 130.12. Рада Європи : довідник. – РЄ, 2010. – 18 с.13. Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 134. 14. Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 року. –...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 2 (12) 2012 REALIZATION OF PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE IN UKRAINE: SOCIOLOGICALLY-LEGAL MEASURING Gerasina L. M., Misyutina V. I. In the article the concretely sociological is carried out analysis of dynamics ofpublic opinion in relation to maintenance, features and level of realization of principle of social justice in Ukraine. Keywords: social justice, social policy, freedom, equality, human rights, social responsibility....»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 156–162 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 156–162 УДК 347.961«19» НОТАРІАЛЬНА РЕФОРМА 1864–1866 рр. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ Л. Шевчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79019 Львів, Україна Проаналізовано організаційно-правові основи нотаріату, визначені російською судовою реформою 60-х років XIX ст., яку провів царський уряд і в Україні....»

«С. В. ЄЛЬКІН, УДК 349.4 канд. юрид. наук, заступник декана з навчальної роботи юридичного факультету, доцент кафедри господарського та екологічного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Сімферополь ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ Досліджено законодавче забезпечення ландшафтного використання та охорони земель, визначено основні періоди розвитку законодавства за темою дослідження до 1 липня 2006 р., тобто набуття...»

«ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ УДК 342.95 Зуй В. В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава М удрого» РОЛ Ь ОРГА Н ІВ П Р О К У Р А Т У Р И У СП РА ВА Х З О С К А Р Ж Е Н Н Я Н О Р М А Т И В Н О -П Р А В О В И Х А К ТІВ В А Д М ІН ІС Т Р А Т И В Н О М У С У Д О Ч И Н С ТВ І У статті розглядаються актуальні аспекти участі прокурора у справах з оскарження нормативно-правових актів. Досліджується природа проблемних питань, що...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 218–224 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 218–224 ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДК 349.2 ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ М. Більдінова Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург,...»

«РЕКОМЕНДАЦІЯ 2010 р. ЩОДО ВІЛ/СНІДу ТА СФЕРИ ПРАЦІ (№ 200) Copyright © Міжнародна організація праці, 2010 р. Уперше опубліковано у 2010 р. На видання Міжнародного бюро праці поширюється авторське право згідно з Протоколом 2 Загальної конвенції про авторські права. Однак короткі витяги з них можуть передруковуватися без спеціального дозволу за умови зазначення джерела. Звернення щодо передруку або перекладу потрібно надсилати до Відділу публікацій МБП (видавничі права та дозволи), за адресою:...»

«УДК 346:796-799 Л. І. ЗАЇчЕНКО інспектор відділу аспірантури і докторантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків СПОРТиВНиЙ КЛУб У СиСТЕМІ КООРДиНАТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВиХ ФОРМ ГОСПОДАРСьКиХ ОРГАНІЗАЦІЙ У статті розглядаються питання сучасного стану правової врегульованості спортивної та фізкультурної діяльності та, зокрема, спортивних клубів як суб’єктів. У цьому контексті зазначається невідповідність змісту чинного законодавства Украни сучасним процесам...»

«СУДОВА ПРАКТИКА Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження Роженко Дмитро Валерійович, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ УДК 342.9 Можливість касаційного перегляду адміністративної справи передбачена Конституцією України. Так, п. 8 частини третьої ст. 129 Основного Закону однією з основних засад судочинства називає забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Зміст...»

«ГАЛУЗЕВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ЗУЄВ В. А. УДК 346.14+349.6 кандидат юридичних наук, доцент завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії митної служби України ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ У статті розглядаються питання пошуку оптимального та ефективного вирішення проблем, пов’язаних із поводженням з відходами, проблеми та перспективи розвитку господарсько-правового регулювання поводження з...»

«ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у 1993 році № 3 (70) Харків УДК 34 ISSN 1993-0909 Зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 1254 від 17.02.95 р.) Засновник — Президія Національної академії правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Видавець — Національна академія...»

«Проблеми теорії та практики І застосування законодавства ' Розділ II Разом з тим в сучасних реаліях нормативно-правові інститути, як публічно-правові, так і приватно-правові, мають формуватися як самостійні системні утворення, що зможуть автономно впорядковува­ ти суспільні відносини. При тому важливою є правильна організація внутрішньої будови приватних та публічних нормативи о-правових інститутів з чітким розташуванням нормоутворюючих та нормообслуговуючих нормативно-правових приписів. Крім...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»