WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |

«25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Iнтеграл-банк ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Михайлiшин Станiслав

Голова Правлiння

Олександрович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

25.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Iнтеграл-банк"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження м. Київ, Шевченкiвський, 03680, м. Київ, пр-т Перемоги, 52/2

5. Міжміський код, телефон та факс 044-458-11-38 044-455-51-26

6. Електронна поштова адреса slv@integral.com.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014 (дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень «Цiннi папери України» № 78 28.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній в мережі сторінці Інтернет www.integral.com.ua 28.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента: X 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство X 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість X акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів X бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 1."Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - не заповнюють емiтенти акцiонернi товариства. ("Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. № 2826).

2. В "Iнформацiю про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр часток, паїв) включенi засновники та/або учасники станом на 31.12.2013 року.

3. "Iнформацiя про дивiденди" не заповнюється, тому що згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 54 вiд 24.04.2014 р.) нарахування та виплата дивiдендiв за результатами дiяльностi банку у 2012 роцi здiйснюватись не буде.

33. Примітки 4. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнюється, тому що процентнi оболiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.

5. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнюється, тому що протягом звiтного перiоду емiтент не викупав власних акцiй.

6. Замовлених та/або виданих сертифiкатiв протягом звiтного перiоду не було.

7. "Iнформацiя про вартiсть чистих активiв" - складається акцiонерними товариствами та емiтентами -- товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування. ("Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826).

8."Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї", заповнюють лише тi емiтенти, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiл електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

9."Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не заповнюється, тому що протягом звiтного перiоду емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

10. «Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду» не заповнюються за вiдсутнiстю їх у звiтному перiодi.

11. «Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй», «Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття», «Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (д оговорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено д о склад у iпотечного покриття» «Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв», «Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв», не заповнюються, тому що Емiтент не випускав iпотечних облiгацiй.

12. «Основнi вiд омостi про ФОН», «Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН», «Iнформацiя про осiб, що волод iють сертифiкатами ФОН», «Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН», «Правила ФОН» не заповнюються, тому що Емiтент не випускав сертифiкати ФОН.

13."Звiт про стан об"єкту нерухомостi" вiдсутнiй, тому що Емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання за якими забезпечене об"єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

–  –  –

1) найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "ПФТС"

2) організаційно-правова форма

3) код за ЄДРПОУ

4) місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72, офiс 6

5) опис Фондова бiржа ПФТС здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України. Фондова бiржа ПФТС є найбiльшим органiзатором торгiвлi на ринку цiнних паперiв України; пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними паперами в режимi реального часу.

Торговельна система Фондової бiржi ПФТС функцiонує з 1997 року та технологiчно складається з «Ринку котировок» та «Ринку заявок». Також в ПФТС проводяться аукцiони з продажу цiнних паперiв Фондом державного майна України, компанiями, що проводять первинне розмiщення (IPO) власних цiнних паперiв, або навпаки, розпродають власнi активи в цiнних паперах.

1) найменування Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр"

2) організаційно-правова форма

3) код за ЄДРПОУ

4) місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

5) опис Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (далi – Розрахунковий центр) утворено на базi Приватного акцiонерного товариства «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» (далi – ВДЦП).

Виключною компетенцiєю Розрахункового центру є проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".

Розрахунковий центр забезпечує виплату доходу за цiнними паперами, номiнальної вартостi при погашеннi цiнних паперiв та при здiйсненнi емiтентом iнших корпоративних операцiй, у тому числi за тими цiнними паперами, що розмiщенi та обертаються за межами України.

Розрахунковий центр має статус банку та для забезпечення виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України» отримав банкiвську лiцензiю на право надання банкiвських послуг, генеральну валютну лiцензiю у порядку, визначеному Нацiональним банком України та лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – клiрингової дiяльностi.

Розрахунковий центр має сучасну iнфраструктуру, яка забезпечує ефективне виконання всього спектру послуг. Iнфраструктура передбачає наявнiсть вiдповiдного технологiчного примiщення, належних засобiв зв’язку, засобiв захисту iнформацiї, сучасного програмно-технологiчного комплексу та забезпечує якiсне надання послуг клiєнтам на рiвнi свiтових стандартiв.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ПАТ "Iнтеграл-банк", як торговець цiнних паперiв" обслуговується у Розрахунковому центрi та отримує вiд нього необхiдне програмне забезпечення (його новi версiї) для здiйснення торговцем професiйної дiяльностi, консультацiї та сплачує щомiсячну комiсiйну винагороду згiдно тарифiв.

ПАТ "Iнтеграл-банк" є акцiонером Розрахункового центру з 1998 року i як акцiонер бере участь у Загальних зборах Розрахункового центру.

1) найменування Закрите акцiонерне товариство "Кредитно-гарантiйна установа"

2) організаційно-правова форма

3) код за ЄДРПОУ

4) місцезнаходження м. Київ, вулю Артема, 73

5) опис ЗАТ "Кредитно-гарантiйна установа" є провiдною установою небанкiвського фiнансового сектору України, створена в груднi 1999 року вiдповiдно до Указу Президента України № 540/99 вiд 20.05.1999. Серед засновникiв ЗАТ "КГУ" Фонд державного майна України, Київська мiська держадмiнiстрацiя, Український союз промисловцiв i пiдприємцiв, Український фонд пiдтримки пiдприємництва, 11 комерцiйних банкiв, двi громадськi органiзацiї, понад 30 комерцiйних органiзацiй, малi пiдприємства. Основним напрямком дiяльностi ЗАТ "КГУ" є надання гарантiй повернення кредитiв кредиторам суб’єктiв малого та середнього бiзнесу, але з середини 2001 року другим головним напрямком дiяльностi установи став мiжнародний фiнансовий лiзинг, на якому установа надає послуги з органiзацiї договорiв фiнансового лiзингу мiж Європейськими лiзинговими компанiями та Українськими пiдприємствами. Серед iнших послуг, що ми надаємо:

консультування по питаннях розробки та реалiзацiї програм розвитку пiдприємств; пошук та залучення фiнансових ресурсiв. Ми iснуємо щоб робити наших клiєнтiв процвiтаючими та акцiонерiв багатшими. Нашими головними принципами дiяльностi є орiєнтацiя на позабюджетнi фiнансовi джерела, прозорiсть та прибутковiсть дiяльностi. Ми завжди радi надати Вам бiльш детальнiшу iнформацiю щодо нашої органiзацiї та наших послуг.

На даний час випуск цiнних паперiв цстанови заблокований.

15. Інформація про рейтингове агентство

–  –  –

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Начальник кредитного управлiння, член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шупiло Ольга Степанiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 782374 14.03.2002 Деснянським РУГУ МВС України в м Києвi

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Iнтеграл-банк". начальник вiддiлу бухгалтерського облiку банкiвських операцiй кредитного управлiння

8) дата обрання та термін, на який обрано 13.05.2013 безстроково

9) Опис Правлiння банку є виконавчим органом, що дiє вiд iменi банку, пiдзвiтнє Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю банку та несе вiдповiдальнiсть за єфективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими статутом банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв банку i Наглядової Ради банку, Положенням про Правлiння банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: економiст 2 категорiї; економiст 1 категорiї, провiдний економiст, головний економiст, начальник вiддiлу бухгалтеського облiку банкiвських операцiй. Сумiсних посад не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Начальник операцiйного управлiння-вiдповiдальна особа за здiйснення фiн.монiторингу, член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiтковська Свiтлана Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 907046 22.09.1998 Ватутинським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Iнтеграл-банк", Начальник операцiйного вiддiлу управлiння бухгалтерського облiку i звiтностi.

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.01.2005 безстроковоPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |
Похожие работы:

«УДК 342.98 (477) О. В. Скочиляс-Павлів Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, канд. юрид. наук, асист. кафедри адміністративного та інформаційного права ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ © Скочиляс-Павлів О. В., 2014 Досліджується поняття суб’єкта владних повноважень через з’ясування співвідношення термінів “посадова особа” та “службова особа”. Доводиться необхідність в національному...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2011, ВИП. 1 11. Див.: Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 130.12. Рада Європи : довідник. – РЄ, 2010. – 18 с.13. Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 134. 14. Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 року. –...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Перспективи вдосконалення національного  законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та  дітьми, дитячої проституції і порнографії: порівняльно­ правовий аналіз законопроектів  Бортницька Леся Володимирівна, радник Голови Вищої ради юстиції УДК 343.431+343.54-053.2](477)(094.5) Комерційно-сексуальна експлуатація неповнолітніх нині має чотири складові: торгівля дітьми, дитяча порнографія, дитяча проституція і новий вид – дитячий секс-туризм [1]. Зазначена...»

«НА ТЕМУ ДНЯ Визначення предметної підсудності окремих виборчих  спорів  Смокович Михайло Іванович, суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук Вибори народних депутатів України, проведення яких заплановане на 28 жовтня 2012 року, та визначена періодичність щодо їх проведення у багатьох правників і практиків із питань виборчого та процесуального законодавства викликають бажання повернутися до законодавства та...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 4, 2010 3. Махов Д. С. США: молодежь и преступность / Д. С. Махов. — М. : Юрид. лит., 1996. — 152 с.4. Об эффективности программ перевоспитания трудных подростков // Борьба с преступностью за рубежом. — 2001. — № 10. — С. 36–48. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН В США Климова Г. П. Рассмотрена специфика формирования правовой культуры граждан в США. Проанализированы основные направления формирования правового сознания и...»

«СУДОВА ПРАКТИКА Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження Роженко Дмитро Валерійович, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ УДК 342.9 Можливість касаційного перегляду адміністративної справи передбачена Конституцією України. Так, п. 8 частини третьої ст. 129 Основного Закону однією з основних засад судочинства називає забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Зміст...»

«Право УДК 346:352.07-047.22 В. О. ВОЗНА аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків ГОСПОДАРСьКА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАбЕЗПЕчЕННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного розвитку законодавства про місцеве самоврядування в контексті точної, детальної і юридичної коректної систематизації саме організаційно-господарських повноважень таких органів у сфері господарювання....»

«ISSN 1999-5717. Вісник ХНУВС. 2012. № 4 (59). Ч. 2 перевезень : закон України від 5 лип. 2011 р. № 3565-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 53. – Ст. 83. 7. Про міліцію : закон України від 20 груд. 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20. 8. Клюшниченко А. П. Меры административного принуждения, применяемые милицией (Особенности. Классификация. Системовыражение) : [учеб. пособие] / А. П. Клюшниченко. – Киев : КВШ МВД СССР, 1979. – 87 с. 9. Про...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Левенець Тетяна Романiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2015 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ 2....»

«ГАЛУЗЕВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ЗУЄВ В. А. УДК 346.14+349.6 кандидат юридичних наук, доцент завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії митної служби України ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ У статті розглядаються питання пошуку оптимального та ефективного вирішення проблем, пов’язаних із поводженням з відходами, проблеми та перспективи розвитку господарсько-правового регулювання поводження з...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 218–224 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 218–224 ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДК 349.2 ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ М. Більдінова Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург,...»

«УДК 342.25.378.1 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ Бурховецька Г. В. Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45 директор На прикладі проаналізовано як адміністрація однієї окремо взятої школи знайходить позитивні моменти централізованих та децентралізованих методів в управлінні школою. Ключові слова: централізація, децентралізація, авторитарне управління, інноваційні технології На примере сделан анализ как администрация отдельно взятой школы находит положительные стороны...»

«Право and previous criminal activity which is prompting, conspiracy and attempt under the English law statutes is making. Their similarities and differences, the peculiarities of responsibility and imposition of punishment are establishing. The decisions of the English courts from the specic cases are given. Key words: stages of crime, preparation for crime, criminal attempt, prompting, conspiracy, voluntary renunciation. УДК. 343.22 СЛУЖБОВІ ОСОБИ І ОСОБИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»