WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в ...»

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор Дєдов Сергiй Iванович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 22.04.2015 М.П.

(дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Тульчинська центральна районна аптека № 90" емітента

2. Організаційноправова форма емітента 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01975175 емітента 23600 Вiнницька область Тульчинський район м.Тульчин вул.Ленiна,

4. Місцезнаходження емітента 58

5. Міжміський код, телефон та факс (04335) 2-17-38 (04335) 2-29-64 емітента

6. Електронна поштова apteka.tulchin@gmail.com адреса емітента II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 20.04.2015 базі даних Комісії (дата)

2. Річна інформація 71 "Бюлетень.ЦIннi папери України" опублікована у 21.04.2015 (номер та найменування офіційного друкованого (дата) видання)

3. Річна інформація в мережі 22.04.2015 розміщена на сторінці Інтернет http://tulchinapteka90.com.ua (адреса сторінки) (дата)

–  –  –

Голова Наглядової ради

1) посада Тульчинська районна рада Вінницької області

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 21728326 номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 19.04.2013 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

9) опис Змін на посаді в 2014 році не відбувалось. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тульчинська центральна районна аптека № 90" від 19.04.2013 р., протокол № 1, представником юридичної особи- акціонера Тульчинської районної ради Вінницької області обрано її довірену особу-консультанта Голови Тульчинської районної ради з юридичних питань Кожем'яку Юрія Валерійовича. У представника посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акціями Товариства особисто не володіє.Повноваження представника Голови Наглядової ради: органiзовує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; вiдкриває Загальнi збори; головує на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень;

пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою та членами Правлiння, визначає умови оплати працi посадових осiб ПрАТ; погоджує проведення операцiй розпорядження нерухомим майном Товариства;

контролює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, затверджує рiчний бюджет, бiзнес-плани, здiйснює контроль за їх реалiзацiєю, затверджує внутрiшнi положення. Обов'язок Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю Наглядової ради ПрАТ "Тульчинська ЦРА № 90", яка в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та захищає iнтереси i права акцiонерiв Товариства. Загальний стаж роботи-36 років,стаж керівної роботи- 18 років. Протягом своєї діяльності Кожем'яка Ю.В. обіймав посади начальника відділу по боротьбі з економічною злочинністю Тульчинського УБЕЗ Вінницької області, останні 5 років- консультант з юридичних питань Голови Тульчинської районної ради.

Виплата винагороди Головi Наглядової ради внутрішніми документами Товариства не передбачена.

–  –  –

Директор

1) посада Дєдов Сергій Іванович

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи АА 719231 09.03.1998 Тульчинським РВ УМВС України у

3) паспортні дані фізичної особи (серія, Вінницькій обл.

номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1969 Вища

5) освіта**

6) стаж роботи (років)** 6 ВАТ "Тульчинська ЦРА № 90", Голова Правління

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 14.06.2013 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

9) опис Змін на посаді в звітному році не відбувалось.Призначений на посаду рішенням Наглядової ради Товариства від 14.06.2013 р., протокол № 2. Повноваження Директора: вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства без довіреності, розпоряджатись майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та Статутом; діяти вiд iменi Товариства, представляти його в установах, пiдприємствах, органiзацiях, вирiшувати питання, пов`язанi з укладенням договорiв (контрактiв);

приймати рiшення щодо порядку використання коштiв фондiв Товариства; керувати поточними справами Товариства; затверджувати органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв, встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв; встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; видавати накази та розпорядження, якi є обов`язковими для працiвникiв Товариства;

затверджувати iнструкцiї, видавати довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння; вiдкривати та закривати поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв; приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання; виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку; виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; виконувати iншi функцiї, передбаченi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Обов'язок Директора полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи- 25 років, стаж керівної діяльності - 6 років. Протягом трудової діяльності обіймав посади :начальника цеху ДП СВАТ "Вінницяоблрибгосп", Голови Правління ВАТ "Тульчинська ЦРА №90", останні 5 років-Директор ПрАТ "Тульчинська ЦРА №90".Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Головний бухгалтер

1) посада Блінова Зінаїда Ярославівна

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи АА 175453 15.03.1996 Тульчинським РВ УМВС України у

3) паспортні дані фізичної особи (серія, Вінницькій обл.

номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1967 Вища

5) освіта**

6) стаж роботи (років)** 22 Тульчинський водоканал, головний бухгалтер

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 15.07.2010 не обмежений

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

9) опис Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.У посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, акціями Товариства не володіє. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства, а саме : вирiшення питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, приймає участь в органiзацiї скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв, пiдпорядкована Директору Товариства. Посадовi обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю : вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку, зводить фiнанансовi звiти, вiдповiдає за рух грошових коштiв на пiдприємствi. Посадова особа є головним бухгалтером ПрАТ "Тульчинська ЦРА № 90". Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Зальний стаж роботи складає 28 років, керівної роки. Попереднi посади, якi обiймала протягом трудової дiяльностi: головний бухгалтер Тульчинського водоканалу, головний бухгалтер ВАТ "Тульчинська ЦРА № 90", останні 5 років- головний бухгалтер ПрАТ "Тульчинська ЦРА № 90".

–  –  –

Перелiк питань для порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв та форму бюлетеня для голосування при розглядi питань порядку денного затверджено Наглядовою радою Товариства.

Пропозицiї щодо змiн та доповнень до порядку денного в установлений законодавством термiн акцiонерами не надавались.

Зборами розглянуто всi питання порядку денного та прийнято рiшення по всiх розглянутих питаннях :

1. Обрати Робочi органи, для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi:

- Голова зборiв: Кожем'яка Юрiй Валерiйович; Секретар: Просяник Лариса Федорiвна;

- Лiчильна комiсiя у складi 3-х осiб: Голова комiсiї - Колесник Михайло Михайлович, члени Комiсiї:

Кокошко Надiя Овсiївна та Жмуд Тетяна Павлiвна.

2. Затвердити Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв: для виступiв до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин.

3. Затвердити результати Реєстрацiйної комiсiї та вищезазначений Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства).

4.Затвердити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2013 рiк.

5.Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.

6.Затвердити Звiт Ревiзора, складений за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.

7. Затвердити Висновок Ревiзора, Баланс станом на 31 грудня 2013 року та фiнансовий звiт за 2013 рiк в цiлому.

8.Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк згiдно статей "Доходiв та Витрат".

9.Дивiденди акцiонерам Товариства за 2013 рiк не виплачувати через вiдсутнiсть прибутку.

По кожному питанню порядку денного голосували:

"За" - 634 501 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах;

"Проти" - немає; "Утримались" - немає.

–  –  –

Пояснення : Строк корисної експлуатацiї будiвель та споруд -45 рокiв, обладнання виробничого призначення- 8 рокiв. Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням за місцезнаходженням аптеки та її аптечних пунктів. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становила 716,8 тис. грн., первiсна вартiсть 1061,1 тис. грн., таким чином ступiнь зносу основних засобiв в звітному році становить 67,6%, ступiнь використання 32,5 %. Зміни вартості основних засобів протягом 2014 року відбулись, в основному, за рахунок придбання електрогенератора-5,0 тис.грн., системного блока до персонального комп'ютера- 4,2 тис.грн. та нарахованої амортизації в сумі 47,3 тис.грн.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вибуття основних засобів (відчуження, списання) в звітному році не відбувалось.Товариство не користується орендованими основними засобами, власні активи утримуються за рахунок коштів Товариства. Екологічні питання не мають суттєвого впливу на використання активів.Капітального будівництва, удосконалення основних засобів Товариство не планує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

–  –  –

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2 Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

–  –  –

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?

(так/ні ) Так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

–  –  –

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

–  –  –

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років X Не визначились Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управління не приймався Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: Кодекс корпоративного управління не оприлюднювався

–  –  –Похожие работы:

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 237–242 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 237–242 УДК 349.2 ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В. Бурак Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська 1, 79000 Львів, Україна тел. (0322) 96-47-97 Проаналізовано поняття охоронюваного законом інтересу працівників в контексті об’єкту правового захисту. Проведено...»

«УДК 342.25.378.1 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ Бурховецька Г. В. Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45 директор На прикладі проаналізовано як адміністрація однієї окремо взятої школи знайходить позитивні моменти централізованих та децентралізованих методів в управлінні школою. Ключові слова: централізація, децентралізація, авторитарне управління, інноваційні технології На примере сделан анализ как администрация отдельно взятой школы находит положительные стороны...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗАКРИНИЦЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 342.95:364 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2014 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національного...»

«ISSN 2226-3047 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2013, ВИП. 6 development of promising areas of cross-border cooperation of local and regional authorities and municipalities adjacent to the Ukraine territory. It is concluded that the proper implementation of internationally-legal obligations to ensure cross-border cooperation of Ukraine will strengthen European integration processes at regional and local levels. It is need to pay more attention to involvement of local...»

«П р о б л е м и теорії та практики І з а с т о с у в а н н я з а к о н о д а в с т в а ' Розділ II Разом з, у деяких випадках відшкодування шкоди, що виникла в ти м результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізич­ ної особи або майну юридичної особи, має місце застосування засобів захисту. Наприклад, це стосується випадків відшкодування державою шкоди, заподіяної внаслідок бездіяльності посадових осіб органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів...»

«Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра кримінально-правових дисциплін ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи Для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030401“Правознавство” Суми Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін, протокол № _ від 2013 року Рекомендовано до видання методичної радою юридичного факультету ДВНЗ «УАБС НБУ» протокол № _ від _2013...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ До 100-ї річниці від Дня народження Петра Петровича Михайленка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА міжвузівська науково-теоретична конференція (Київ, 21 листопада 2014 року) Київ 2014 ББК 67.408я43 А 43 Редакційна колегія: В.В. Чернєй, ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент; С.Д. Гусарєв, перший проректор Національної академії внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор;...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2011, ВИП. 1 11. Див.: Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 130.12. Рада Європи : довідник. – РЄ, 2010. – 18 с.13. Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 134. 14. Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 року. –...»

«Право and previous criminal activity which is prompting, conspiracy and attempt under the English law statutes is making. Their similarities and differences, the peculiarities of responsibility and imposition of punishment are establishing. The decisions of the English courts from the specic cases are given. Key words: stages of crime, preparation for crime, criminal attempt, prompting, conspiracy, voluntary renunciation. УДК. 343.22 СЛУЖБОВІ ОСОБИ І ОСОБИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,...»

«Проблеми теорії та практики І застосування законодавства ' Розділ II Разом з тим в сучасних реаліях нормативно-правові інститути, як публічно-правові, так і приватно-правові, мають формуватися як самостійні системні утворення, що зможуть автономно впорядковува­ ти суспільні відносини. При тому важливою є правильна організація внутрішньої будови приватних та публічних нормативи о-правових інститутів з чітким розташуванням нормоутворюючих та нормообслуговуючих нормативно-правових приписів. Крім...»

«УДК 342.8 В. В. Сухонос (мол.), канд. юрид. наук, доц., кафедра державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОДНООСІБНО-МОНАРХІЧНОЇ МОДЕЛІ ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ Стаття містить положення щодо конституційного запровадження в Україні одноосібно-монархічної моделі інституту глави держави. Зокрема, питома вага у статті приділяється двом моментам. По-перше, конституційно-правовий механізм...»

«СУДОВА ВЛАДА Розмежування судових юрисдикцій при вирішенні земельних спорів: новели законодавства Руженцева Євгенія Олександрівна, магістрант Київського національного університету внутрішніх справ України, виконавчий директор адвокатського об’єднання «С.Т. Партнерс» Проблема розмежування підвідомчості земельних спорів під час вирішення судами питань щодо прийняття позовних заяв до свого провадження й досі залишається однією з найбільш актуальних у судовій практиці. Відсутність одноманітної...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Інститут відводу судді у процесуальному праві України (порівняльний аспект) Ануфрієва Ольга Вячеславівна, аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК 343.138.7 Конституція України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це означає, що кожен, хто вважає свої права порушеними, може з дотриманням процесуального...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»