WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність

інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння Левенець Тетяна Романiвна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

30.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження Дніпропетровська, Синельникiвський район,, 52523, с. Георгiївка,, вул. Ватутiна, буд. 53

5. Міжміський код, телефон та факс (05615) 4-03-86, 4-03-86

6. Електронна поштова адреса ats1@i.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2015 (дата)

2. Річна інформація опублікована "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового у ринку"79 27.04.2015 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет 23.04.2015 emitent-pages.com.ua/03563117 (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітент

–  –  –

1) посада Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левенець Тетяна Романiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер ТОВ «Автотехсервiс-С»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.01.2014 29.01.2017

9) Опис Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння. Голова правлiння Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Повноваження та обов'язки голови правлiння полягають у здiйсненнi керiвництва поточної дiяльностi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує, на iнших пiдприємствах не працює. Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв - 2005 – 2009 р.р. головний бухгалтер СФГ «Трансагро»; 2009 – 29.01.2014 р.р. головний бухгалтер ТОВ «Автотехсервiс-С». Згiдно рiшення наглядової ради вiд 29.01.2014 р. (протокол № 1/2014 вiд 29.01.2014 р.) вiдбулися змiни складу посадових осiб - Левенець Тетяну Романiвну обрано на посаду голови правлiння термiном на 3 роки.

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа емiтента не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рачиба Михайло Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта** н/вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Агротехсервiс-Синельникове", член правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.04.2013 01.04.2016

9) Опис Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння.член правлiння Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Повноваження та обов'язки члена правлiння полягають у здiйсненнi допомоги керiвництву у поточної дiяльностi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує, на iнших пiдприємствах не працює. Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв - член правлiння ПАТ "АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ". Протягом звiтного перiоду змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось. Згiдно рiшення наглядової ради вiд 01.04.2013 р.(протокол № 02/2013 вiд 01.04.2013 р.) вiдбулися змiни складу посадових осiб - Рачиба Михайло Павлович переобраний на посаду члена правлiння на наступнi 3 роки.

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа емiтента не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левенець Микола Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта** середня

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Автотехсервiс-С», керiвник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.04.2013 01.04.2016

9) Опис Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння.член правлiння Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Повноваження та обов'язки члена правлiння полягають у здiйсненнi допомоги керiвництву у поточної дiяльностi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує. Працює керiвником ТОВ «Автотехсервiс-С», мiсцезнаходження: 52523 Днiпропетровська обл,Синельникiвський район,с.Раївка вул.Агропромислова б.1Д. Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв – 2008приватний пiдприємець,2009- керiвник ТОВ «Автотехсерiвс-С». Протягом звiтного перiоду змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось. Згiдно рiшення наглядової ради вiд 01.04.2013 р. (протокол № 02/2013 вiд 01.04.2013 р.) вiдбулися змiни складу посадових осiб - Левенець Микола Петрович переобраний на посаду члена правлiння на наступнi 3 роки. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа емiтента не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Журава Любов Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ВАТ "АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.12.1995 необмежений

9) Опис Головний бухгалтер приймає участь у роботi з керiвництва поточною дiяльнiстю Товариством, очолює бухгалтерiю Товариства, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних. Головнийбухгалтер зобов'язаний забезпечувати рацiональну та вiдповiднi чинному законодавству України органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку й звiтностi, здiйснює контроль за використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує, на iнших пiдприємствах не працює. Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв - головний бухгалтер ПАТ "АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ". Протягом звiтного перiоду змiн у складi посадових осiб не вiдбувалося. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа емiтента не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобченко Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** менеджер з логiстики ТОВ "ЕСТА-БЬЮТI"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2013 19.04.2016

9) Опис Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi заходи, якi спрямованi на досягнення мети Товариства.

Компетенцiя Голови Наглядової ради визначається чинним законодавством України та статутом Товариства.

Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує. Посадова особа емiтента працює регiональним представником у Представництвi "ВIКО ЕЛЕКТРИК ВЕ ЕЛЕКТРОНIК ЕНДЮСТРIСI САНАЇ ВЕ ТIТЖАРЕТ АНОЙТМ ШIРКЕТI" в Українi, мiсцезнаходження 01015, м.Київ, вул. Московська, 46/2. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади - 2009-2010 р.р. менеджер з логiстики ТОВ "ЕСТА-ГРУПП", 2010-2013 р.р. менеджер з логiстики ТОВ "ЕСТА-БЬЮТI", з 2014 р.регiональний представник у Представництвi

"ВIКО ЕЛЕКТРИК ВЕ ЕЛЕКТРОНIК ЕНДЮСТРIСI САНАЇ ВЕ ТIТЖАРЕТ АНОЙТМ ШIРКЕТI" в Українi.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось. На загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2013 р. (протокол № 1/13 вiд 19.04.2013 р.) вiдбулися змiни складу наглядової ради - преобрано Головою Наглядової ради Кобченко Олександра Миколайовича термiном на 3 роки. Посадова особа емiтента не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiрошник Вiталiй Дмитрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта** середня

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ведучий iнженер ВАТ "Агротехсервiс-Синельникове"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2013 19.04.2016

9) Опис Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi заходи, якi спрямованi на досягнення мети Товариства.

Компетенцiя члена Наглядової ради визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує. Посадова особа емiтента не працює (пенсiонер).

Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади - 2009-2011 р.р. ВАТ «АгротехсервiсСинельникове» ведучий iнженер ПАТ "АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ", 2011 -2012 р.р. перебував на облiку в Синельникiвському центрi зайнятостi, з 2012 р. пенсiонер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось. На загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2013 р. (протокол № 1/13 вiд 19.04.2013 р.) вiдбулися змiни складу наглядової ради - преобрано членом Наглядової ради Мiрошник Вiталiя Дмитровича термiном на 3 роки.

Посадова особа емiтента не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бойко Наталiя Романiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта** стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний спецiалiст - юрисконсульт Синельникiвського мiськрайонного центру зайнятостi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2013 19.04.2016

9) Опис Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi заходи, якi спрямованi на досягнення мети Товариства.

Компетенцiя члена Наглядової ради визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Посадова особа емiтента винагороду за виконання своїх обов'язкiв не отримує. Посадова особа емiтента працює юрисконсультом ПАТ "АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала наступнi посади - 2009 р. юрисконсульт ТОВ "АГРОТЕХСЕРВIС-С", 2010 - 2013 р.р.головний спецiалiст юрисконсульт Синельникiвського мiськрайонного центру зайнятостi, з 2014 р. юрисконсульт ПАТ "АГРОТЕХСЕРВIС-СИНЕЛЬНИКОВЕ". Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось. На загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2013 р. (протокол № 1/13 вiд 19.04.2013 р.) вiдбулися змiни складу наглядової ради - преобрано членом Наглядової ради Бойко Наталiю Романiвну термiном на 3 роки. Посадова особа емiтента не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 2 (17) 2014 законодательства и высказываются предложения по его модернизации, детализации и устранению многочисленных пробелов в регулировании экономических отношений. Ключевые слова: экономическая система; конституционно-правовое регулирование; экономические функции государства; правовой хозяйственный порядок. LEGAL REGULATION OF ECONOMIC RELATIONS: REFORMING LEGISLATIVE PROVISION Zadykhailo D. D. The...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗАКРИНИЦЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 342.95:364 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2014 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національного...»

«Випуск 25 ’ 2013 Наукові дослідження І. С. Яковець, кандидат юридичУДК 343.8 них наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАНННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ» Стаття присвячена висвітленню загальнонаукових підходів до...»

«С. В. ЄЛЬКІН, УДК 349.4 канд. юрид. наук, заступник декана з навчальної роботи юридичного факультету, доцент кафедри господарського та екологічного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Сімферополь ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ Досліджено законодавче забезпечення ландшафтного використання та охорони земель, визначено основні періоди розвитку законодавства за темою дослідження до 1 липня 2006 р., тобто набуття...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 237–242 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 237–242 УДК 349.2 ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В. Бурак Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська 1, 79000 Львів, Україна тел. (0322) 96-47-97 Проаналізовано поняття охоронюваного законом інтересу працівників в контексті об’єкту правового захисту. Проведено...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 2 (12) 2012 REALIZATION OF PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE IN UKRAINE: SOCIOLOGICALLY-LEGAL MEASURING Gerasina L. M., Misyutina V. I. In the article the concretely sociological is carried out analysis of dynamics ofpublic opinion in relation to maintenance, features and level of realization of principle of social justice in Ukraine. Keywords: social justice, social policy, freedom, equality, human rights, social responsibility....»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Становлення, розвиток і завдання адміністративної юстиції в Україні та в деяких зарубіжних країнах Кравчук Тетяна Олександрівна, помічник судді Київського окружного адміністративного суду, здобувач кафедри криміналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК: Принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову в сучасних демократичних державах характеризується наявністю механізму стримування і противаг, який запобігає...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Інститут відводу судді у процесуальному праві України (порівняльний аспект) Ануфрієва Ольга Вячеславівна, аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК 343.138.7 Конституція України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це означає, що кожен, хто вважає свої права порушеними, може з дотриманням процесуального...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ Проблеми доступності до правосуддя в адміністративному судочинстві Смокович Михайло Іванович, суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук УДК Проблема доступності до правосуддя актуальна в українському суспільстві, адже її вирішенням Україна як правова держава забезпечить реалізацію права кожного на належний судовий захист. Частиною третьою ст. 3 Закону України від 7...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 218–224 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 218–224 ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДК 349.2 ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ М. Більдінова Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург,...»

«Право УДК 346:352.07-047.22 В. О. ВОЗНА аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків ГОСПОДАРСьКА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАбЕЗПЕчЕННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного розвитку законодавства про місцеве самоврядування в контексті точної, детальної і юридичної коректної систематизації саме організаційно-господарських повноважень таких органів у сфері господарювання....»

«СУДОВА ПРАКТИКА Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження Роженко Дмитро Валерійович, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ УДК 342.9 Можливість касаційного перегляду адміністративної справи передбачена Конституцією України. Так, п. 8 частини третьої ст. 129 Основного Закону однією з основних засад судочинства називає забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Зміст...»

«Стратегія Міжнародної організації праці Соціальне забезпечення для всіх Розбудова мінімальних рівнів соціального захисту та всеосяжних систем соціального забезпечення УЗАГАЛЬНЕНИЙ ВИКЛАД Copyright © Міжнародна організація праці 2013 р. Уперше опубліковано у 2013 р. На видання Міжнародної організації праці поширюється авторське право згідно з Протоколом 2 Загальної конвенції про авторські права. Однак короткі витяги з них можуть передруковуватися без спеціального дозволу за умови зазначення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»