WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ЗАКРИНИЦЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 342.95:364

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наук

ового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2014 Дисертація є рукописом.

Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Матюхіна Наталія Петрівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри адміністративного права;

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Колпаков Костянтин Валерійович, Національний авіаційний університет, завідувач кафедри конституційного і адміністративного права Юридичного інституту кандидат юридичних наук, доцент Джагупов Григорій Володимирович, Харківський національний університет внутрішніх справ, заступник начальника факультету з підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей Захист відбудеться «11» квітня 2014 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70).

Автореферат розісланий «10» березня 2014 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.Ю. Шепітько

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Забезпечення стабільного розвитку України як демократичної, соціальної, правової держави неможливо без створення дієвої системи соціального захисту населення, належної організації і здійснення управління цією системою. Вирішення цього складного і одночасно надзвичайно важливого завдання значною мірою залежить від визначення всіх складових цієї системи, забезпечення їх взаємодії, створення правових та організаційних засад функціонування.

Широке коло питань, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту населення, знаходиться сьогодні у центрі наукових обговорень за участю політиків, науковців, керівників державних органів, громадськості. Ведеться пошук такої його моделі, яка б найбільшою мірою забезпечувала право кожного громадянина жити у вільному, правовому середовищі, захищеному ефективними діями як державних органів, так і недержавних учасників. Створення такого безпечного соціального середовища розглядається в якості необхідної умови розвитку людини, суспільства та держави. Не випадково рівень соціального захисту населення розглядається в якості чинника, від ефективності якого значною мірою залежить цивілізаційний розвиток будь-якого суспільства.

З метою реформування державного управління в Україні провадиться широкомасштабна адміністративна реформа, невід'ємним складником якої є вдосконалення системи управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді. Проте, незважаючи на вживані заходи, ця система ще не повною мірою відповідає інтересам утвердження демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства, здійснення ефективного управління. Це зумовлює необхідність подальшого реформування управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді У цьому відношенні поглиблене дослідження його адміністративно-правових засад набуває особливого значення й актуальності.

Науково-теоретичне підґрунтя дисертаційної роботи становлять праці вчених у галузі теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, державного управління, права соціального забезпечення В.Б. Авер'янова, В.В. Антропова, І.А. Беленчук, Д.М. Бахраха, Ю.П.

Битяка, В.Я. Бідак, Н.Б. Болотіної, В.М. Гаращука, Г.В. Джагупова, С.А. Дубинського, С.В.

Ківалова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, Л.В. Кулачок, Н.П. Матюхіної, Н.Р. Нижник, О.В.

Петришина, С.М. Прилипко, А.А. Пухтецької, С.В. Сіденко, О.І. Скомарохової, С.Н. Смирнова, С.Г. Стеценко, Ю.О. Шклярського, Ю.Д. Юрченко, І.С. Ярошенко та ін.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана на кафедрі адміністративного права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" відповідно до цільової комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні» на 2011рр. (номер державної реєстрації № 0111U0009666). Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради Національного Університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 24 грудня 2010 р. (протокол №5).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб на підставі досягнень юридичної науки, норм чинного законодавства, практики їх реалізації напрацювати оновлені уявлення про сутність та зміст управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді, визначити його адміністративно-правові засади, розробити й надати науково обґрунтовані пропозиції по вдосконаленню правового забезпечення й організації управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді з урахуванням вітчизняного та світового досвіду.

Виходячи з цього, у роботі зроблено спробу вирішити такі завдання:

– виявити особливості історико-правового розвитку органів управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді;

– відповідно до чинного законодавства та сучасних досягнень юридичної науки уточнити сутність та визначити тенденції розвитку соціального захисту сім'ї, дітей та молоді;

– проаналізувати сучасний стан правового забезпечення управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді в Україні;

– охарактеризувати систему суб'єктів управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді в Україні, особливості їх правового становища;

– з'ясувати місце Міністерства соціальної політики України (надалі – Мінсоцполітики України) в системі суб'єктів управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді в Україні, визначити проблеми, пов'язані з його функціонуванням, запропонувати шляхи їх розв'язання;

– визначити сутність і значення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, особливості її організаційного та правового забезпечення;

– узагальнити зарубіжний досвід організації та правового забезпечення управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді, виявити основні підходи та напрямки його реформування, опрацювати можливості застування позитивного зарубіжного досвіду для вдосконалення адміністративно-правових засад управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді в Україні;

– визначити основні шляхи вдосконалення адміністративно-правових засад управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді в Україні.

Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають у зв'язку зі здійсненням управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді.

Предмет дослідження становлять адміністративно-правові засади управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат (п. 1.1), за допомогою історико-правового методу досліджувались процеси становлення й розвитку управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді (п. 1.2).

Системний метод, а також методи аналізу і синтезу допомогли визначити систему суб’єктів управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді, їх завдання, функції та повноваження (п.п. 2.1., 2.2, 2.3). Порівняльно-правовий метод застосовано в процесі вивчення зарубіжного досвіду організації і правового забезпечення управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді (п. 1.4). За допомогою системно-структурного методу здійснено аналіз нормативно-правових актів (п.1.3). Статистичний метод використовувався для проведення аналізу практичної діяльності Мінсоцполітики України, інших державних органів та суб’єктів недержавного сектору (п.п. 2.1, 2.2, 2.3).

Нормативну основу даної роботи становлять Конституція й закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, відомчі акти Мінсоцполітики України, а також інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які стосуються управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді. Вивчались також окремі положення законодавства деяких зарубіжних країн, позитивні надбання яких можуть бути використані в Україні. Значну увагу приділено аналізу й узагальненню сучасних тенденцій управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді, основним напрямкам і результатам реформ у цій сфері. Емпіричну базу дослідження становлять статистичні показники й матеріали практичної діяльності Мінсоцполітики України, Харківської обласної державної адміністрації та інших державних органів, Харківської міської ради, громадських організацій та благодійних фондів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших комплексних досліджень адміністративно-правових засад управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді, в результаті якого сформульовано низку нових наукових положень і висновків, а саме:

уперше:

– теоретичні положення про сутність та зміст управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді, вдосконалення його адміністративно-правових засад розглянуто в контексті завдань щодо реформування системи державного управління, реалізації "проактивного" підходу до забезпечення соціального захисту сім'ї, дітей та молоді;

– обґрунтовано положення, згідно з яким система суб'єктів управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді повинна розглядатися з позиції забезпечення узгодженості їх діяльності з урахуванням як її загальних засад, так і особливостей організації в окремих державних органах та органах недержавного управління. Доводиться, що ця система має багаторівневий та полісуб'єктний характер, її функціонування має базуватись на розмежуванні повноважень між суб'єктами, координації їх діяльності, взаємодії з інститутами громадянського суспільства;

– розкрито особливості організації та правового забезпечення соціальної роботи з сім'єю, дітьми та молоддю, обґрунтовано доцільність створення Державної соціальної служби для сім'ї, дітей і молоді як центрального органу виконавчої влади – Державної служби, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


удосконалено:

– характеристику особливостей історико-правового розвитку органів управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді;

– визначення системи органів управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді, особливостей їх правового становища;

– характеристику адміністративно-правового статусу Мінсоцполітики України;

– визначення місця та ролі суб'єктів недержавного сектору в системі забезпечення соціального захисту сім'ї, дітей та молоді;

дістало подальшого розвитку:

– з’ясування особливостей правових засад управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді; сформульовані пропозиції щодо його вдосконалення;

– теоретичні положення щодо визначення сутності та тенденцій розвитку соціального захисту сім'ї, дітей та молоді як інтегрованої діяльності державних органів і недержавних організацій всіх форм власності із здійснення заходів економічного, правового, організаційного та іншого характеру, спрямованих на надання персональної орієнтованої (адресної) сукупності життєво важливих послуг або послуги;

– висновки щодо значення принципів належного управління для забезпечення ефективності управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді, визначені окремі шляхи їх практичної реалізації;

– положення про особливості організації та правого забезпечення управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді у зарубіжних країнах, тенденції його розвитку, зроблено висновок про можливість та доцільність запровадження позитивного зарубіжного досвіду в Україні;

– пропозиції стосовно вдосконалення адміністративно-правових засад управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані в дисертаційному дослідженні теоретичні положення, пропозиції, рекомендації та висновки сприятимуть подальшому вдосконаленню адміністративно-правових засад управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді.

Одержані результати можуть бути використані:

– у науково-дослідній сфері: для подальшої розробки проблем управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді, його організації та правового забезпечення;

– у правотворчості: для удосконалення чинного законодавства, норми якого регулюють суспільні відносини що пов’язані із здійсненням управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді, та при розробці нових нормативно-правових актів;

– у правозастосовній сфері: при вдосконаленні практичної діяльності державних органів та недержавних суб'єктів у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді;

– у навчальному процесі: при підготовці підручників і навчальних посібників з дисципліни "Адміністративне право" та в процесі її викладання.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення й висновки дисертації обговорювались на наукових і науково-практичних конференціях: "Юридична осінь" (Харків, 2011), "Особистість. Суспільство. Право" (Полтава, 2012), "Публічне управління: виклики XXI століття" (Харків, 2013), "Актуальні проблеми юридичної науки" (Харків, 2012), а також на засіданнях кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Публікації. Основні положення дисертації знайшли своє відображення у 9 наукових працях, з яких 5 статей, що опубліковані у фахових наукових виданнях, та у тезах 4 доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Відповідно до мети, завдань, предмета й логіки дослідження дисертація складається зі вступу, 2-х розділів, що містять 8 підрозділів, висновків (після кожного розділу й наприкінці роботи) та списку використаних джерел. Загальний обсяг наукової роботи становить 210 сторінок, у тому числі основного тексту 183 сторінки. Загальна кількість використаних джерел - 238 найменувань (27сторінок).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її зв'язок з науковими планами та програмами, мета і завдання, об'єкт і предмет, методи дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, апробація результатів дисертації та публікації.

Розділ 1 «Загальна характеристика управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей і молоді» складається з чотирьох підрозділів.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«НА ТЕМУ ДНЯ Визначення предметної підсудності окремих виборчих  спорів  Смокович Михайло Іванович, суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук Вибори народних депутатів України, проведення яких заплановане на 28 жовтня 2012 року, та визначена періодичність щодо їх проведення у багатьох правників і практиків із питань виборчого та процесуального законодавства викликають бажання повернутися до законодавства та...»

«Право УДК 346:352.07-047.22 В. О. ВОЗНА аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків ГОСПОДАРСьКА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАбЕЗПЕчЕННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного розвитку законодавства про місцеве самоврядування в контексті точної, детальної і юридичної коректної систематизації саме організаційно-господарських повноважень таких органів у сфері господарювання....»

«КОНГРЕС МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ РАДИ ЄВРОПИ Європейська хартія Про місцеве самоврядування та пояснюВальна ДопоВіДь Європейська Хартія про місцеве самоврядування French Edition: Charte europenne de l’autonomie locale ISBN 978-92-871-6942-6 English Edition: European Charter of Local Self-Government ISBN 978-92-871-6943-3 Hungarian Edition: Helyi nkormnyzatok Eurpai Chartja ISBN 978-92-871-7386-7 Reproduction of the texts in this publication is authorised provided that the full title...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 4, 2010 3. Махов Д. С. США: молодежь и преступность / Д. С. Махов. — М. : Юрид. лит., 1996. — 152 с.4. Об эффективности программ перевоспитания трудных подростков // Борьба с преступностью за рубежом. — 2001. — № 10. — С. 36–48. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН В США Климова Г. П. Рассмотрена специфика формирования правовой культуры граждан в США. Проанализированы основные направления формирования правового сознания и...»

«Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра кримінально-правових дисциплін ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи Для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030401“Правознавство” Суми Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін, протокол № _ від 2013 року Рекомендовано до видання методичної радою юридичного факультету ДВНЗ «УАБС НБУ» протокол № _ від _2013...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Адміністративний договір: дискусійні питання правової природи та правосуб’єктності сторін Бояринцева Марина Анатоліївна, суддя окружного адміністративного суду міста Києва, кандидат юридичних наук УДК 342.924 Статтею 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) встановлено, що компетенція адміністративних судів поширюється, зокрема, на спори, які виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 156–162 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 156–162 УДК 347.961«19» НОТАРІАЛЬНА РЕФОРМА 1864–1866 рр. В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ Л. Шевчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79019 Львів, Україна Проаналізовано організаційно-правові основи нотаріату, визначені російською судовою реформою 60-х років XIX ст., яку провів царський уряд і в Україні....»

«СУДОВА ПРАКТИКА Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження Роженко Дмитро Валерійович, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ УДК 342.9 Можливість касаційного перегляду адміністративної справи передбачена Конституцією України. Так, п. 8 частини третьої ст. 129 Основного Закону однією з основних засад судочинства називає забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Зміст...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Становлення, розвиток і завдання адміністративної юстиції в Україні та в деяких зарубіжних країнах Кравчук Тетяна Олександрівна, помічник судді Київського окружного адміністративного суду, здобувач кафедри криміналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК: Принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову в сучасних демократичних державах характеризується наявністю механізму стримування і противаг, який запобігає...»

«С. В. ЄЛЬКІН, УДК 349.4 канд. юрид. наук, заступник декана з навчальної роботи юридичного факультету, доцент кафедри господарського та екологічного права, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Сімферополь ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ Досліджено законодавче забезпечення ландшафтного використання та охорони земель, визначено основні періоди розвитку законодавства за темою дослідження до 1 липня 2006 р., тобто набуття...»

«СУДОВА ВЛАДАс Актуальні питання визначення предметної підсудності адміністративних справ Гордєєв Віталій Володимирович, помічник судді судової палати у цивільних справах апеляційного суду Чернівецької області, викладач Чернівецького регіонального відділення Національної школи суддів, асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидат юридичних наук УДК: 342.9.03(477) У сучасний період державотворення, здійснення реформ, у тому...»

«Юридичні аспекти регулювання нових медіа та відповідальність журналістів ЛЮДМИЛА ПАНКРАТОВА, АДВОКАТ, ЧЛЕН АСОЦІАЦІЇ МЕДІА-ЮРИСТІВ Законодавче регулювання різних видів медіа Традиційні засоби масової інформації Нові медіа: Інтернет-версії ЗМІ;“Громадські” медіа (форуми, громадські журнали) Блоги Міжнародне законодавство 1. Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод Декларація про свободу комунікацій в Інтернет 2. Рада Європи Директива про аудіовізуальні медіа послуги...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2011, ВИП. 1 11. Див.: Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 130.12. Рада Європи : довідник. – РЄ, 2010. – 18 с.13. Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, М. О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін. – 2-е вид. доп. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 134. 14. Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 року. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»