WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи Для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національний банк України

Українська академія банківської справи

Кафедра кримінально-правових дисциплін

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Методичні вказівки для підготовки

до семінарських занять та самостійної роботи

Для студентів 4 курсу

денної форми навчання

спеціальності 6.030401“Правознавство”

Суми

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових

дисциплін, протокол № ___ від __________2013 року

Рекомендовано до видання методичної радою юридичного факультету ДВНЗ «УАБС НБУ» протокол № ___ від ___________2013 року

Укладач:

кандидат юридичних наук, доцент С.В. Щербак

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор Д.М. Лук’янець начальник відділу ДВС Сумського міського управління юстиції П’ятниця С.М Виконавче провадження: методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи / Уклад.: С.В. Щербак.Суми:УАБС, 2013.-36с.

Видання містить методичні вказівки та плани семінарських занять, питання до самостійної роботи та до складання заліку.

Зміст Мета та завдання навчальної дисципліни. 2 Тема 1. Поняття виконавчого процесу 3 Тема 2. Суб’єкти виконавчого процесу 5 Тема 3. Виконавчі документи 7 Тема 4. Стадії виконавчого процесу 11 Тема 5. Арешт майна боржника 15 Тема 6. Виконавчий процес щодо звернення стягнення на 18 майно боржника-фізичної особи Тема 7. Виконавчий процес щодо звернення стягнення на 20 майно боржника-юридичної особи Тема 8 Виконавчий процес щодо звернення стягнення на 23 грошові кошти та інше майно Тема 9. Виконавчий процес щодо виконавчих документів у 25 немайнових спорах Тема 10 Захист прав суб’єктів виконавчого процесу 26

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предметом навчальної дисципліни „Виконавче провадження” є основні положення теорії виконавчого процесу, а також практика роботи органів державної виконавчої служби та судова практика з цивільних, адміністративних та господарських справ.

Метою курсу „Виконавче провадження” є вивчення процедури звернення стягнення на майно громадян та юридичних осіб як з боку державного виконавця, так і сторін виконавчого провадження, а також виконавчих правовідносин, які складаються при вчиненні виконавчих дій між державним виконавцем та іншими суб’єктами виконавчого провадження.

Завданнями курсу „Виконавче провадження” є формування у студентів теоретичних знань щодо правової регламентації процедури виконавчого провадження та вміння практичного застосування норм виконавчого провадження та матеріального і процесуального права при примусовому виконанні рішень судів та інших юрисдикційних органів, а також при оскарженні рішень, дій, та бездіяльності державних виконавців.

Матеріал курсу „Виконавче провадження” базується на теоретичних знаннях отриманих під час вивчення таких навчальних дисциплін, як цивільний процес, адміністративне право, нотаріат, господарський процес.

Як результат вивчення навчальної дисципліни „Виконавче провадження” студенти повинні:

знати: теорію виконавчого процесу, зокрема понятійний апарат, норми, інститути виконавчого процесу, їх сутність; особливості окремих видів виконавчих проваджень; права та обов’язки всіх суб’єктів виконавчого процесу; вимоги, які пред’являються до форми, змісту, порядку винесення процесуальних документів державного виконавця та іншими суб’єктами виконавчого провадження, та їх оформлення; проблеми реформування виконавчого процесу; перспективи подальшого розвитку виконавчого процесу.

вміти: використовувати набуті знання у практичній діяльності; вільно володіти державною мовою; грамотно письмово висловлювати власні думки;

правильно застосовувати норми матеріального права при виконанні виконавчих документів; аналізувати норми виконавчого провадження;

складати процесуальні документи державного виконавця та учасників виконавчого процесу; аналізувати процесуальні документи, складені іншими особами, з метою встановлення у них недоліків.

Тема 1 Поняття виконавчого процесу План Поняття виконавчого процесу, його предмет і метод.

1.

Структура та зміст виконавчого процесу.

2.

Принципи виконавчого процесу.

3.

Процесуальна форма примусового виконання.

4.

Джерела виконавчого процесу.

5.

Методичні рекомендації Предмет, метод, система виконавчого процесу та його джерела обговорюються на першому практичному занятті.

Питання даної теми складні. Це зумовлено існуванням спірних думок вчених з цього приводу. Питання щодо предмету та методу правового регулювання виконавчого процесу має вирішуватися із врахуванням природи виконавчих процесуальних правовідносин, самостійності виконавчого процесу як галузі науки.

При підготовці та обговоренні дискусійної теми значна увага приділяється питанням визначення структури виконавчого процесу, визначення проваджень у виконавчому процесі та обговоренню питання щодо спірності визначення наказного провадження одним з видів цивільного судочинства.

Особлива увага на занятті приділяється роботі студентів з нормативними матеріалами, для чого студенти повинні мати Закон України «Про виконавче провадження», «Інструкцію з організації примусового виконання рішень».

Питання для самостійної роботи

1. Дайте характеристику періодів розвитку виконавчого процесу.

2. Виконавчий процес як процесуальна наука.

3. Назвіть структуру виконавчого процесу.

4. В чому полягає правозахисна функція виконавчого процесу?

5. Які основні ознаки виконавчого процесу?

6. На які групи можна класифікувати принципи виконавчого процесу?

7. Визначте процесуальну форму примусового виконання.

8. Назвіть джерела виконавчого процесу.

9. Які завдання стоять перед виконавчим процесом?

10.Розкрийте взаємозв’язок виконавчого процесу з іншими галузями права.

11. Що є предметом виконавчого процесу?

12. У чому виявляється імперативність методу виконавчого процесуального права (діях, нормах, формі тощо)?

13.Які ознаки правовідносин виконавчого процесу?

14.Структура правовідносин виконавчого процесу.

15.Суб’єкти виконавчих процесуальних правовідносин.

Практичні завдання

1.Савченко звернувся до суду зі скаргою на постанову державного виконавця відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції про накладення арешту на належний йому автомобіль.

На забезпечення пред’явленого позову про визнання договору купівліпродажу недійсним на підставі ухвали районного суду на майно відповідача (автомобіль та напівпричіп) був накладений арешт.

Державний виконавець відкрив виконавче провадження і своєю постановою наклав арешт на належний Савченко автотранспорт.

Чи був порушений державним виконавцем принцип законності виконавчого процесу?

2. За вироком суду з обвинуваченого на користь утриманців померлого повинна бути стягнута певна грошова сума. В період перебування обвинуваченого в слідчому ізоляторі його дружина отримала довіреність на відчуження наступного майна: автомобіля, квартири, мотоцикла. Був оформлений договір дарування перерахованого майна на знайомих та родичів обвинуваченого.

Чи є засоби захисту прав стягувача в даному випадку?

3. 26 грудня 2012 р. до державного виконавця Сумського міського відділу державної виконавчої служби на прийом з’явилася гр. Петрова із заявою про відкриття виконавчого провадження. Державний виконавець розглянув заяву та подані документи та виніс постанову про відкриття виконавчого провадження лише 23 січня 2013 року, оскільки з 27 грудня 2012 по 22 січня 2013 р. перебував на сесії у вищому навчальному закладі, де він навчається на заочному відділенні.

Опис майна державний виконавець здійснив 14 червня 2013 р., оскільки був зайнятий іншими справами, виявивши в квартирі боржника майна на суму 3 тис. грн., хоча стягненню за виконавчим листом підлягала сума в 4550 грн.

Визначте, які принципи виконавчого провадження були порушені?

4. До відділу державної виконавчої служби звернувся гр. Швачко Д. із заявою про відкриття виконавчого провадження. Державний виконавець, розглянувши заяву та надані документи, виніс постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження, мотивуючи відмову пропуском строку для пред’явлення виконавчого документу до виконання. Швачко Д. оскаржив дії державного виконавця до начальника відділу державної виконавчої служби, зазначивши, що виконавчий напис нотаріуса був виданий 30 вересня 2012 р., а до державної виконавчої служби він звернувся лише 28 січня 2013 р. з тієї причини, що перебував на стаціонарному лікуванні в Сумській обласній лікарні.

Визначте, з яким принципом виконавчого процесу пов’язане данепитання.

Тема 2 Суб’єкти виконавчого процесу План Поняття та класифікація суб’єктів виконавчого процесу.

1.

Державна виконавча служба як суб’єкт виконавчого процесу.

2.

Правовий статус державного виконавця.

3.

Сторони виконавчого провадження (стягувач і боржник). Їх права та 4.

обов’язки.

5. Перекладачі та спеціалісти у виконавчому провадженні.

6. Участь понятих та зберігачів у виконавчому провадженні.

Методичні рекомендації При підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу на процесуальний статус сторін у виконавчому процесі, дискусійні питання щодо понять стягувача та боржника, визначити ознаки сторін, а також загальні та спеціальні права сторін виконавчого процесу. Більш детально слід вивчити питання співучасті сторін, правонаступництва у виконавчому процесі. Також слід приділити увагу класифікації суб’єктів виконавчого процесу, взаємодії державної виконавчої служби з іншими державними та недержавними органами. Визначенню підлягає статус кожного з осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій.

Питання для самостійної роботи

1. Наведіть класифікацію суб’єктів виконавчого процесу.

2. Назвіть систему органів Державної виконавчої служби.

3. Назвіть повноваження Державної виконавчої служби України.

4. Дайте характеристику правового статусу державного виконавця.

5. Які права та обов’язки державного виконавця?

6. Сторони виконавчого процесу, їх процесуальні права та обов’язки.

7. Назвіть особливості співучасті у виконавчому процесі.

8. Назвіть підстави правонаступництва у виконавчому процесі.

9. Назвіть види представництва у виконавчому процесі.

10. Які повноваження представника у виконавчому процесі та порядок їх оформлення.

11. В яких випадках у виконавчому процесі беруть участь органи державної влади та органи місцевого самоврядування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


12. При вчиненні яких виконавчих дій участь понятих є обов’язковою?

13. Які вимоги встановлюються для участі у виконавчому процесі перекладача.

14. Чи вправі спеціалізована організація проводити розшук майна боржника?

15. Правове становище експерта та суб’єкта оціночної діяльності-суб’єкта господарювання.

16. Правове становище спеціаліста у виконавчому процесі?

17. В чому полягає взаємодія державної виконавчої служби з судом?

18. В чому полягає взаємодія державної виконавчої служби з органами внутрішніх справ та прокуратурою?

Практичні завдання

1. До господарського суду був пред’явлений позов Івановим П., боржником за виконавчим провадженням, до відділу державної виконавчої служби про стягнення шкоди, заподіяної державним виконавцем при вчиненні виконавчих дій.

Визначте відповідача за таким позовом? Чи можлива в даному випадку співучасть на боці відповідача?

2. ТОВ “Зігзаг” (боржник у виконавчому провадженні) звернулось в господарський суд зі скаргою на дії державного виконавця в частині оцінки його майна. Актом опису і арешту майна з участю представників боржника і стягувача державним виконавцем був проведений опис майна – шпалер – з вказівкою вартості майна, однак того ж дня державний виконавець виніс постанову про залучення суб’єкта оціночної діяльності-суб’єкта господарювання в силу того, що оцінка майна для нього викликає складнощі.

На думку господарського суду, визначення ринкової вартості шпалер не є складним, і фактично вона була визначена державним виконавцем в акті опису і арешту майна.

Чи правильно вирішив господарський суд? Хто може здійснювати оцінку майна у виконавчому провадженні?

3. До державного виконавця звернувся Рудневський Р. адвокат стягувача Божко К., що надав у підтвердження своїх повноважень довіреність, посвідчену за місцем роботи стягувача. Державний виконавець запропонував надати нотаріально посвідчену довіреність, однак адвокат заперечив, що законодавством не встановлюється обов’язкова нотаріальна форма для довіреностей.

Як слід вирішити це питання? Яка форма довіреності встановлена для участі у виконавчому провадженні?

4. У виконавчому провадженні про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини було виявлено, що стягувач Зав’ялова уклала шлюб та змінила прізвище на Тищенко. Стягувач звернулась до державного виконавця з питанням: яким чином провести зміни в документах виконавчого провадження?

Державний виконавець запропонував їй звернутися в суд для того, щоб оформити правонаступництво у зв’язку зі зміною прізвища.

Чи є в даному випадку правонаступництво? Яким чином повинно бути оформлена зміна прізвища стягувача?

5. Після смерті Бодаєвського В., стягувача за виконавчим листом про стягнення грошової суми у відшкодування збитків за договором підряду, до державного виконавця звернувся Жуков М., родич померлого, і надав заповіт на своє ім’я. До того часу грошові суми були отримані від боржника і перебували на рахунку відділу державної виконавчої служби.

Як вирішити дану ситуацію?

Перший варіант: направити Жукова М. в суд для оформлення правонаступництва в порядку ЦПК.

Другий варіант: провести заміну Бодаєвського В. на правонаступника Жукова М. в порядку Закону України “Про виконавче провадження”.

Третій варіант: направити Жукова М. до нотаріуса для оформлення спадкових прав.

Який з наведених варіантів є правильним? Чи можливі інші варіанти вирішення даної ситуації?

6. Нурідзе, боржник за виконавчим провадженням, заявив клопотання про залучення перекладача, оскільки він не володіє належним чином українською мовою. Нурідзе запросив в якості перекладача адвоката Мирошніченка, що представляв його інтереси у виконавчому провадженні.

Державний виконавець заявив про неможливість одночасної участі Мирошніченка як адвоката, і як перекладача. На його думку, перекладач і адвокат займають різне процесуальне становище у виконавчому провадженні, у зв’язку з чим Нурідзе повинен запросити як перекладача іншу особу. Крім того, Мирошніченко є юристом і не має спеціальної освіти для здійснення перекладу на професійній основі.

Які вимоги пред’являються до перекладача?

Вирішить дану правову ситуацію.

Тема 3. Виконавчі документи План Поняття виконавчих документів та їх класифікація.

1.

Вимоги, що пред’являються до виконавчих документів.

2.

Спосіб і порядок виконання. Розстрочка і відстрочка виконання.

3.

Час і місце виконання.

4.

Строки у виконавчому процесі.

5.

Витрати у виконавчому процесі. Виконавчий збір.

6.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 218–224 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 218–224 ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДК 349.2 ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ М. Більдінова Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург,...»

«ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у 1993 році № 3 (70) Харків УДК 34 ISSN 1993-0909 Зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 1254 від 17.02.95 р.) Засновник — Президія Національної академії правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Видавець — Національна академія...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 258–265 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 258–265 УДК 349.22 АКТИ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА О. Кіт Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна Досліджено акти судів загальної юрисдикції як джерела трудового права України. На підставі аналізу конкретних актів судів загальної юрисдикції України та...»

«ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО Зміст арбітражної угоди Лис Ганна Ігорівна, провідний спеціаліст Вищої ради юстиції УДК 341.63:347.769 Перефразовуючи Й.О. Покровського, вважаємо, що «арбітражна угода за самим своїм призначенням є способом регулювання відносин між приватними особами відповідно до їх індивідуальних інтересів і потреб» (переклад наш – Г.І. Лис) [24, c. 43]. Арбітражна угода за своєю правовою природою має дуалістичний характер: будучи цивільно-правовим договором, зумовлює настання...»

«УДК 342.98 (477) О. В. Скочиляс-Павлів Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, канд. юрид. наук, асист. кафедри адміністративного та інформаційного права ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ © Скочиляс-Павлів О. В., 2014 Досліджується поняття суб’єкта владних повноважень через з’ясування співвідношення термінів “посадова особа” та “службова особа”. Доводиться необхідність в національному...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 4, 2010 3. Махов Д. С. США: молодежь и преступность / Д. С. Махов. — М. : Юрид. лит., 1996. — 152 с.4. Об эффективности программ перевоспитания трудных подростков // Борьба с преступностью за рубежом. — 2001. — № 10. — С. 36–48. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН В США Климова Г. П. Рассмотрена специфика формирования правовой культуры граждан в США. Проанализированы основные направления формирования правового сознания и...»

«Право УДК 346:352.07-047.22 В. О. ВОЗНА аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків ГОСПОДАРСьКА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАбЕЗПЕчЕННЯ Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного розвитку законодавства про місцеве самоврядування в контексті точної, детальної і юридичної коректної систематизації саме організаційно-господарських повноважень таких органів у сфері господарювання....»

«СУДОВА ВЛАДА Розмежування судових юрисдикцій при вирішенні земельних спорів: новели законодавства Руженцева Євгенія Олександрівна, магістрант Київського національного університету внутрішніх справ України, виконавчий директор адвокатського об’єднання «С.Т. Партнерс» Проблема розмежування підвідомчості земельних спорів під час вирішення судами питань щодо прийняття позовних заяв до свого провадження й досі залишається однією з найбільш актуальних у судовій практиці. Відсутність одноманітної...»

«Проблеми теорії та практики І застосування законодавства ' Розділ II Разом з тим в сучасних реаліях нормативно-правові інститути, як публічно-правові, так і приватно-правові, мають формуватися як самостійні системні утворення, що зможуть автономно впорядковува­ ти суспільні відносини. При тому важливою є правильна організація внутрішньої будови приватних та публічних нормативи о-правових інститутів з чітким розташуванням нормоутворюючих та нормообслуговуючих нормативно-правових приписів. Крім...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Адміністративний договір: дискусійні питання правової природи та правосуб’єктності сторін Бояринцева Марина Анатоліївна, суддя окружного адміністративного суду міста Києва, кандидат юридичних наук УДК 342.924 Статтею 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) встановлено, що компетенція адміністративних судів поширюється, зокрема, на спори, які виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Медіація – альтернативне вирішення спорів  Белінська Ольга Володимирівна, головний спеціаліст відділу правової експертизи та представництва Вищої ради юстиції в судах УДК 347.965.42 І. Що таке медіація Останнім часом дедалі частіше можна зустріти практику альтернативного вирішення правових конфліктів без звернення до класичних судових процедур. Однією з таких альтернатив є процедура медіації, що набула широкого застосування у європейських країнах [7]. Слово...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Становлення, розвиток і завдання адміністративної юстиції в Україні та в деяких зарубіжних країнах Кравчук Тетяна Олександрівна, помічник судді Київського окружного адміністративного суду, здобувач кафедри криміналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК: Принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову в сучасних демократичних державах характеризується наявністю механізму стримування і противаг, який запобігає...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 237–242 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 237–242 УДК 349.2 ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В. Бурак Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська 1, 79000 Львів, Україна тел. (0322) 96-47-97 Проаналізовано поняття охоронюваного законом інтересу працівників в контексті об’єкту правового захисту. Проведено...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»