WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження Роженко Дмитро Валерійович, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ УДК ...»

-- [ Страница 1 ] --

СУДОВА ПРАКТИКА

Касаційний розгляд адміністративної справи в

порядку письмового провадження

Роженко Дмитро Валерійович,

аспірант Харківського національного університету

внутрішніх справ

УДК 342.9

Можливість касаційного перегляду адміністративної справи передбачена

Конституцією України. Так, п. 8 частини третьої ст. 129 Основного Закону

однією з основних засад судочинства називає забезпечення апеляційного та

касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Зміст наведеної конституційної норми, як зазначає В. Сердюк, свідчить про те, що система судів у нашій державі має будуватися з метою гарантування заінтересованій особі реалізації її права на вирішення спору по суті, апеляційного і касаційного оскарження судового рішення з дотриманням основоположних принципів організації судової системи – територіальності й спеціалізації [1, с. 74]. При цьому варто звернути увагу на той факт, що конституційну норму щодо забезпечення касаційного оскарження рішення суду необхідно трактувати у широкому розумінні: не тільки як право фізичної чи юридичної особи на подання касаційної скарги до суду касаційної інстанції, але й як обов’язок цього суду відповідно до норм матеріального та процесуального права розглянути таку скаргу і ухвалити відповідне законне та обґрунтоване рішення [2, с. 32]. Саме тому має слушність М. Бородін, який стверджує, що перегляд судових рішень у касаційному порядку – це додаткова гарантія захисту суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та держави [3, с. 72].

Зауважимо, що основні положення касаційного розгляду адміністративної справи вміщені у розділі IV Кодексу адміністративного судочинства (далі – 46 «Вісник Вищої ради юстиції» № 3 (15) 2013

СУДОВА ПРАКТИКА

КАС) України «Перегляд судових рішень» у главі 2 «Касаційне провадження», яка закріплює право особи на касаційне оскарження, визначає порядок і строки касаційного оскарження, особливості підготовки справи до касаційного розгляду, механізм касаційного розгляду справи у судовому засіданні, а також правила касаційного розгляду справи в порядку письмового провадження.

Варто наголосити на тому, що вивченням касаційного провадження займалося багато відомих дослідників, серед яких слід назвати Ю.П. Битяка, В.В. Комарова, А.Й. Осетинського, О.Ю. Костюченко, П.І. Шевчука, М.М. Бородіна, К.В. Гусарова, В.А. Кройтора, О.М. Перунову, О.А. Тимошенко, О.М. Пасенюка, С.Я. Фурсу, С.І. Чорнооченко, М.Й. Штефана та ін. Проте зазначені вчені вивчали переважно загальні засади касаційного провадження, а от питань касаційного розгляду справи в порядку письмового провадження вони взагалі не торкались. Однак з урахуванням судової практики, що склалася, дана проблема має надзвичайно важливе значення та потребує негайного вирішення, що й зумовило написання даної статті.

Найважливішим етапом касаційного провадження є касаційний розгляд адміністративної справи. Слід наголосити, що перегляд судових рішень у касаційному порядку здійснюється колегією суддів у складі не менше трьох суддів за правилами розгляду справи судом першої інстанції з урахуванням встановлених законом особливостей. Варто відзначити, що КАС України передбачає два способи касаційного розгляду справи: 1) касаційний розгляд справи у судовому засіданні; 2) касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами. Беручи до уваги предмет дослідження, нас, безперечно, цікавитиме останній.

Зауважимо, що порядок касаційного розгляду справи в письмовому провадженні за наявними у ній матеріалами прямо передбачений ст. 222 КАС України. Ця стаття чітко визначає підстави такого розгляду. Так, відповідно до частини першої ст.

222 КАС України суд касаційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами у разі:

«Вісник Вищої ради юстиції» № 3 (15) 2013 47

СУДОВА ПРАКТИКА

1) відсутності клопотань усіх осіб, які беруть участь у справі, про розгляд справи за їх участю;

2) неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

Як ми бачимо, перелік підстав касаційного розгляду справи в порядку письмового провадження є вичерпним. Проаналізуймо детальніше кожну із них.

Так, суд здійснює касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження у випадку, якщо особи, які беруть участь у справі, не заявили клопотання про розгляд справи за їх участю. Слід звернути увагу на той факт, що небажання сторін особисто брати участь у судовому процесі часто має місце за умов, коли вони повністю викладають свою позицію по справі чи то в касаційній скарзі, чи то в запереченні на касаційну скаргу. При цьому особа, яка подає касаційну скаргу, має зазначити, у чому, на її думку, полягають порушення норм матеріального чи процесуального права, а особа, яка вносить заперечення на касаційну скаргу, повинна навести обґрунтовані доводи з приводу відсутності зазначених порушень. Водночас обидві сторони позбавляються можливості надавати нові докази на підтвердження своїх позицій. Це пов’язано з тим, що касаційна інстанція не розглядає справу по суті, а обмежується лише перевіркою законності («чистоти») судового рішення щодо наявності у ньому порушень норм матеріального чи процесуального права, тому предметом касаційного перегляду не можуть бути фактичні обставини справи [4, с. 79]. Інакше кажучи, суд касаційної інстанції не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, оскільки все це є прерогативою двох попередніх інстанцій. У противному випадку нівелювалась би сама суть касації.

Всі зазначені вище обставини можуть бути лише враховані судом і розцінені як такі, що спричиняють обов’язкове скасування судового рішення. У зв’язку з 48 «Вісник Вищої ради юстиції» № 3 (15) 2013

СУДОВА ПРАКТИКА

цим трохи незрозумілими є повноваження суду касаційної інстанції, які надають йому можливість змінювати рішення нижчестоящих судів. Це суперечить самому змісту касації як інституту права, оскільки вона передбачає лише скасування судового рішення за наявності достатніх для цього підстав.

Тобто, встановивши факт порушення судом першої та апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права, суд касаційної інстанції повинен виключно скасовувати такі рішення. З огляду на це, ми вважаємо, що суд касаційної інстанції має бути позбавлений повноважень змінювати рішення нижчестоящих судів.

Розглядаючи справу в порядку письмового провадження, суд касаційної інстанції здійснює перегляд лише в межах касаційної скарги. Водночас він може встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній скарзі. Таким чином, зауважимо, що вихід за межі касаційної скарги може бути обумовлений лише перевіркою юридичної сторони справи. Питання факту в жодному разі не повинні потрапляти в поле зору суду касаційної інстанції.

Ще одна обставина, на яку хотілося би звернути увагу, – це те, що суд касаційної інстанції під час розгляду справи в порядку письмового провадження не може брати до уваги позовні вимоги осіб, які беруть участь у справі, що не були заявлені у суді першої інстанції. На нашу думку, таке положення закону є справедливим, оскільки в іншому разі межі розгляду справи ставали би неосяжними, а суду важко було би чітко встановити факти порушення законодавства.

Що стосується другої підстави касаційного розгляду адміністративної справи в порядку письмового провадження, то слід зазначити, що останнім часом вона набуває поступового поширення в застосуванні, на відміну від першої підстави. Це обумовлено тим, що в деяких випадках суд касаційної інстанції за результатами попереднього розгляду справи приймає рішення про необхідність її розгляду в судовому засіданні, постановляє ухвалу, в якій зазначає дату, час і місце судового засідання, та направляє її копію особам, які «Вісник Вищої ради юстиції» № 3 (15) 2013 49

СУДОВА ПРАКТИКА

беруть участь у справі. У зазначений день і час ці особи не прибувають у судове засідання, внаслідок чого суд касаційної інстанції переходить до розгляду справи в порядку письмового провадження, керуючись частиною четвертою ст. 221 та п. 2 частини першої ст. 222 КАС України. Яскравим прикладом цього слугують матеріали судової практики. Так, Вищий адміністративний суд України розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 8 грудня 2009 р.

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 17 березня 2010 р. у справі № 2а-41144/09/2070 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ХІС» до ДПІ про скасування рішення. В описовій частині постанови суд прописав, що справу розглянуто в порядку письмового провадження відповідно до ст. 222 КАС України [5]. Однак такі випадки зазначення в описовій частині рішення суду касаційної інстанції підстави розгляду справи в порядку письмового провадження є поодинокими.

Як правило, у вступній частині ухвали чи постанови суд касаційної інстанції вказує на те, що справа розглядається в порядку письмового провадження, а в мотивувальній частині лише робить посилання на ст. 222 КАС України. Як приклад можна навести постанову Вищого адміністративного суду України у справі № 2а-3988/10/1670 за позовом Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Полтавській області до суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи ОСОБА 1 [6]. На нашу думку, суд касаційної інстанції зобов’язаний саме в описовій частині рішення прямо зазначати підставу розгляду справи в порядку письмового провадження, оскільки тільки так стає зрозуміло, чому суд вдався до такої форми провадження адміністративного судочинства.

Важливою відмінністю касаційного розгляду справи в письмовому провадженні від апеляційного розгляду справи в такому порядку є те, що ст. 222 КАС України не надає суду касаційної інстанції можливості перейти до 50 «Вісник Вищої ради юстиції» № 3 (15) 2013

СУДОВА ПРАКТИКА

розгляду справи у судовому засіданні, якщо під час письмового провадження він дійде висновку про таку необхідність. Ми вважаємо, що така особливість обумовлена межами розгляду справи, оскільки в апеляційній інстанції суд уповноважений досліджувати нові докази, для з’ясування значення яких він іноді може потребувати усних роз’яснень осіб, які беруть участь у справі. Суд касаційної інстанції, натомість, не бере до уваги фактичну сторону справи, а тому він не зв’язаний необхідністю заслуховувати думки сторін і має можливість спокійно розглядати справу в порядку письмового провадження.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Оскільки ми детально проаналізували підстави касаційного розгляду справи в порядку письмового провадження, то тепер визначимо, яким саме чином відбувається такий розгляд. Слід зауважити, що порядок касаційного розгляду справи в письмовому провадженні дуже схожий на порядок апеляційного розгляду. Так, письмове провадження в касаційній інстанції передбачає вивчення колегією суддів касаційної скарги, заперечень на неї, інших матеріалів, що є в адміністративній справі. При розгляді справи в порядку письмового провадження головуючий доводить до відома складу колегії суддів у якій справі та на рішення якого суду подана касаційна скарга, що розглядається, з’ясовує питання про наявність самовідводів. Далі суддядоповідач доповідає в необхідному обсязі зміст ухвалених у справі судових рішень, касаційної скарги та заперечень на неї. Після відповіді на запитання інших суддів суддя-доповідач озвучує власне бачення порядку вирішення вимог касаційної скарги. При цьому, під час касаційного розгляду справи в порядку письмового провадження його фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, оскільки в такому разі не проводиться судове засідання у розумінні ст. 221 КАС України та, відповідно, справа розглядається без участі секретаря. Після обговорення запропонованих суддями пропозицій колегія суддів відповідно до ст. 230 КАС України ухвалює рішення.

На нашу думку, варто звернути увагу на окремі правомочності осіб, що беруть участь у справі, якими вони наділені в касаційному провадженні з «Вісник Вищої ради юстиції» № 3 (15) 2013 51

СУДОВА ПРАКТИКА

урахуванням особливостей розгляду справи в порядку письмового провадження. Так, відповідно до ст. 217 КАС України, особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, у будь-який час до закінчення касаційного розгляду мають право приєднатися до касаційної скарги, підтримавши її вимоги. З приводу цього зауважимо, що оскільки розгляд справи в порядку письмового провадження не передбачає проведення судового засідання, то особи можуть приєднатися до касаційної скарги лише до початку розгляду справи. Такий висновок ми можемо зробити, проаналізувавши положення частини третьої ст. 217 КАС України, в якій зазначено, що заява про приєднання до касаційної скарги може містити клопотання особи про розгляд справи за її участю. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає взяти участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції.

Частина четверта ст. 218 КАС України передбачає, що особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення касаційного провадження. Слід наголосити, що у даному правилі є винятки, які стосуються випадків касаційного розгляду справи в порядку письмового провадження.

Знову ж таки, це пов’язано з тим, що судове засідання не проводиться, а отже, особа, яка подала касаційну скаргу, може відмовитися від неї лише до початку судового розгляду.

Згідно зі ст. 219 КАС України позивач може відмовитися від адміністративного позову, а сторони можуть примиритися у будь-який час до закінчення касаційного розгляду. На нашу думку, якщо справа розглядається касаційним судом у порядку письмового провадження, то всі зазначені вище дії можуть бути вчинені виключно на етапі підготовки адміністративної справи до касаційного розгляду. Це, безперечно, обумовлено тим, що судове засідання в його класичному розумінні не проводиться.

Слід зауважити, що, розглядаючи справу в порядку письмового провадження, суд касаційної інстанції може виявити порушення закону та постановити окрему ухвалу, направивши її відповідним суб’єктам владних 52 «Вісник Вищої ради юстиції» № 3 (15) 2013

СУДОВА ПРАКТИКА

повноважень для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону. Про вжиті заходи суд має бути повідомлений не пізніше одного місяця після надходження окремої ухвали.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у 1993 році № 3 (70) Харків УДК 34 ISSN 1993-0909 Зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 1254 від 17.02.95 р.) Засновник — Президія Національної академії правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Видавець — Національна академія...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ Проблеми доступності до правосуддя в адміністративному судочинстві Смокович Михайло Іванович, суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук УДК Проблема доступності до правосуддя актуальна в українському суспільстві, адже її вирішенням Україна як правова держава забезпечить реалізацію права кожного на належний судовий захист. Частиною третьою ст. 3 Закону України від 7...»

«СУДОВА ВЛАДАс Актуальні питання визначення предметної підсудності адміністративних справ Гордєєв Віталій Володимирович, помічник судді судової палати у цивільних справах апеляційного суду Чернівецької області, викладач Чернівецького регіонального відділення Національної школи суддів, асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидат юридичних наук УДК: 342.9.03(477) У сучасний період державотворення, здійснення реформ, у тому...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 2 (17) 2014 законодательства и высказываются предложения по его модернизации, детализации и устранению многочисленных пробелов в регулировании экономических отношений. Ключевые слова: экономическая система; конституционно-правовое регулирование; экономические функции государства; правовой хозяйственный порядок. LEGAL REGULATION OF ECONOMIC RELATIONS: REFORMING LEGISLATIVE PROVISION Zadykhailo D. D. The...»

«Проблеми теорії та практики І застосування законодавства ' Розділ II Разом з тим в сучасних реаліях нормативно-правові інститути, як публічно-правові, так і приватно-правові, мають формуватися як самостійні системні утворення, що зможуть автономно впорядковува­ ти суспільні відносини. При тому важливою є правильна організація внутрішньої будови приватних та публічних нормативи о-правових інститутів з чітким розташуванням нормоутворюючих та нормообслуговуючих нормативно-правових приписів. Крім...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 237–242 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 237–242 УДК 349.2 ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В. Бурак Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська 1, 79000 Львів, Україна тел. (0322) 96-47-97 Проаналізовано поняття охоронюваного законом інтересу працівників в контексті об’єкту правового захисту. Проведено...»

«Право and previous criminal activity which is prompting, conspiracy and attempt under the English law statutes is making. Their similarities and differences, the peculiarities of responsibility and imposition of punishment are establishing. The decisions of the English courts from the specic cases are given. Key words: stages of crime, preparation for crime, criminal attempt, prompting, conspiracy, voluntary renunciation. УДК. 343.22 СЛУЖБОВІ ОСОБИ І ОСОБИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Інститут відводу судді у процесуальному праві України (порівняльний аспект) Ануфрієва Ольга Вячеславівна, аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК 343.138.7 Конституція України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це означає, що кожен, хто вважає свої права порушеними, може з дотриманням процесуального...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 258–265 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 258–265 УДК 349.22 АКТИ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА О. Кіт Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна Досліджено акти судів загальної юрисдикції як джерела трудового права України. На підставі аналізу конкретних актів судів загальної юрисдикції України та...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 218–224 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 218–224 ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДК 349.2 ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ М. Більдінова Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург,...»

«П р о б л е м и теорії та практики І з а с т о с у в а н н я з а к о н о д а в с т в а ' Розділ II Разом з, у деяких випадках відшкодування шкоди, що виникла в ти м результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізич­ ної особи або майну юридичної особи, має місце застосування засобів захисту. Наприклад, це стосується випадків відшкодування державою шкоди, заподіяної внаслідок бездіяльності посадових осіб органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів...»

«ISSN 2226-3047 ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПРАВО, 2013, ВИП. 6 development of promising areas of cross-border cooperation of local and regional authorities and municipalities adjacent to the Ukraine territory. It is concluded that the proper implementation of internationally-legal obligations to ensure cross-border cooperation of Ukraine will strengthen European integration processes at regional and local levels. It is need to pay more attention to involvement of local...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 4, 2010 3. Махов Д. С. США: молодежь и преступность / Д. С. Махов. — М. : Юрид. лит., 1996. — 152 с.4. Об эффективности программ перевоспитания трудных подростков // Борьба с преступностью за рубежом. — 2001. — № 10. — С. 36–48. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН В США Климова Г. П. Рассмотрена специфика формирования правовой культуры граждан в США. Проанализированы основные направления формирования правового сознания и...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»