WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«1. ПІБ Яглінський Віктор Петрович 2. Назва Системна методологія підвищення технічного рівня промислових роботів і платформ 3. Спеціальність 05.02.02. – машинознавство 4. ...»

-- [ Страница 1 ] --

1. ПІБ

Яглінський Віктор Петрович

2. Назва

Системна методологія підвищення технічного рівня

промислових роботів і платформ

3. Спеціальність

05.02.02. – машинознавство

4. Місце роботи

Одеський національний політехнічний університет

5. Де виконана дисертація

Одеський національний політехнічний університет

6. Науковий керівник

Гутиря Сергій Семенович, д.т.н, професор

7. Опоненти

Носко Павло Леонідович, д.т.н., професор

Кузнєцов Юрій Миколайович, д.т.н, професор Амбарцумянц Роберт Вачаганович, д.т.н., професор

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота безпосередньо відповідає Постанові Президії НАН України від 25.02.09 р. № 55 “Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних робіт на 2009– 2013 р.р.”, пп. 1.1.7.3 – Дослідження в галузі динаміки та оптимізації робототехнічних та антропоморфних систем; Постанові Кабінету Міністрів України від 18.04.06 р. № 516 “Державна Програма розвитку машинобудування на 2006–2011 р.р.”, якою передбачено ”…освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, у тому числі елементної бази загального машинобудівного призначення, сумісної з європейською”, а також координаційному плану НДР Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України на період з 2004 р. по 2011 р. у формі низки держбюджетних НДР Одеського національного політехнічного університету, в яких здобувач приймав участь як відповідальний виконавець та виконавець окремих етапів:

— Системне моделювання і оптимізація передач зачепленням (№ ДР 0104U002398);

— Розробка системних методів проектування машин і механізмів високого технічного рівня ( № ДР 0106U013175);

— Моделювання і імітація в технічних системах на базі Інтернет-технологій (№ ДР 0107U004910);

— Дослідження технічного рівня машин і механізмів, розробка системних методів та програмних комплексів для їх оптимального проектування (№ ДР 0110U008199).

9. Мета і завдання дослідження Мета – розробка теоретичних і практичних основ підвищення технічного рівня при проектуванні механізмів у складі промислових роботів і платформ, оптимізація відповідних схемних та конструктивних рішень за критеріями функціональності, надійності, енергозбереження.

Означена мета досягається розв’язанням наступних наукових задач:

— формуванням необхідної та достатньої номенклатури показників функціональності, надійностіта енергоємності механізмів у складі ПР і ПП модульної побудови на основі дослідження множини ознак якості їх структурних компонентів;

— розробкою універсальних математичних, статистичних і комп’ютерних моделей, пристосованих для дослідження кінематичних, силових і динамічних характеристик механізмів у складі ПР і ПП, необхідних для формування множини показників їх функціональності, надійності та енергоємності, розробкою алгоритмів і створенням проблемно-орієнтованого програмного комплексу для оптимізації технічного рівня модулів, елементів та інших структурних компонентів за обґрунтованими критеріями;

— опрацюванням та перевіркою адекватності розроблених математичних і комп’ютерних моделей, практичною апробацією основних теоретичних положень, оцінкою ефективності запропонованих методів на прикладах серійних конструкцій ПР і ПП у складі автоматичних ліній, кранів-маніпуляторів, авіатренажерів, обладнання для пришвидшених випробувань деталей машин при складному навантаженні;

— удосконаленням методів і технологій оптимізації структурних компонентів механізмів у складі ПР і ПП модульної побудови при проектуванні на основі застосування обґрунтованих критеріїв якості, розробкою відповідних алгоритмів та опрацюванням комплексу практичних рекомендацій щодо підвищення технічного рівня ПР і ПП при проектуванні шляхом оптимізації параметрів їх функціональності, надійності та енергоємності.

10. Наукова новизна отриманих результатів На основі комплексних наукових досліджень вперше розроблено системну методологію підвищення технічного рівня механізмів у складі ПР і ПП, що дозволяє розглядати їх нові та відомі структури, конструкції, модулі, елементи тощо як єдину універсальну систему моделей, що ґрунтується на єдиних принципах, аксіомах, гіпотезах, використовує єдину інформаційну базу даних та комп’ютерних програм. При цьому:

– отримали подальший розвиток кваліметрічні методи, що забезпечують функціонально-структурну цілісність виробів машинобудування, об’єктивність відображення і фізичну інформативність показників якості механічних систем;

– вперше визначено і науково обґрунтовано комплексні критеріальні показники функціональності і надійності механізмів у складі ПР і ПП в єдиному системному базисі внутрішніх (структурних) і зовнішніх (функціональних) службових властивостей;

– удосконалено універсальні аналітичні, статистичні і комп’ютерні моделі для дослідження структурних, кінематичних та динамічних характеристик механізмів у складі ПР і ПП, необхідних для формування множини показників їх функціональності, надійності та енергоємності, розроблено універсальний проблемно-орієнтований програмний комплекс для досліджень в інтерактивному режимі динаміки механічної виконавчої системи сумісно з автоматизованим приводом;

– вперше розроблено метод формування за тактовими циклограмами безреверсних режимів функціонування двигунів МПСК, який забезпечує можливість відпрацювання заданої програми безударних рухів з урахуванням градієнта пришвидшень, скорочує число реверсувань двигунів, виключає додаткові ділянки розгону та гальмування і в цілому покращує показники енергозбереження та надійності функціонування ПП;

– вперше отримано аналітичні залежності для показників функціональної ефективності МПСК типів біглайд, біпод, трицепт, дельта, гексапод, що унеможливлюють їх некерованість в умовах неоднозначності та за наявності сингулярних конфігурацій;

– удосконалено модель структурної надійності основних підсистем МПСК, розроблено і опрацьовано методику раціонального розподілу призначених показників надійності між підсистемами при проектуванні.

11. Апробація результатів дисертації Апробацію роботи здійснено шляхом доповідання й обговорення основних результатів на наступних представницьких міжнародних наукових форумах: 15-му симпозіумі DAAAМ “Intelligent Manufacturing & Automation” (Vienna, Austria, 2004); 7, 8, 9му симпозіумах укр. інженерів-механіків у Львові, 2005, 2007, 2009); наук.-техн.

конференції ”International Conference on Gears. VDI” (Munich, Germany. 2005); наук.-техн.

конференції ТЕКА “ENERGIA – 2006” (Poland, Lublin, 2006); 3-й Всеросійській наук.

конференції “Проектирование инженерных и научных приложений в среде МATLAB” (С.Петербург, 2007); наук.-техн. конференції MOTROL “Мotorization and power industry in agriculture“ (Lublin, 2008); Всеросійській наук.–техн. конф. ”Машиноведение и детали машин” (Москва, 2008); 1-й та 2-й конференції “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій” (Львів, 2008, 2010); наук.-техн. конференції “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій” (Львів, 2008, 2010); наук.-техн.

конференції “Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем та елементів їхніх конструкцій” (Севастополь, 2009);

наук.-техн. конференції ”Прогрессивные технологии и системы машиностроения” (Донецьк, 2010); 16-й наук.-техн. конференції ”Физические и компьютерные технологии»

(Харків, 2010); IV-му симпозіумі ”Les problemes contemporains du technosphere et de la formation des cadres d`ingenieurs” (Hammamet, Tunisie, 2010); наук.-техн. конфе-ренції “Динамика, надежность и долговечность механических и биомеханичес-ких систем” (Севастополь, 2011); 3-й наук.-техн. конференції “Актуальные проблемы прикладной механики и прочности конструкций” (Ялта, 2011).

У повному обсязі дисертацію розглянуто і схвалено на розширеному засіданні кафедри теоретичної механіки та машинознавства Одеського національного політехнічного університету 21 лютого 2012 р. за участю науковців і провідних фахівців Одеського регіону в галузі машинобудування.

12. Список опублікованих праць за темою дисертації Яглінський В.П. Моделювання динамічних процесів роботизованого виробництва: Монографія / В.П. Яглінський, Д.В. Іоргачев. — Одеса: Астропринт.

— 2004. — 232 с.

2. Яглинский В.П. Кинематика оборудования на основе механизмов параллельной структуры: Монография / В.В. Ержуков, А.Г. Ивахненко, А.В.

Киричек, В.В. Куц, А.В. Морозова, Л.А. Рыбак, Д.Л. Соловьев, М.А.

Федоренко, А.В. Чичварин, В.П. Яглинский // Прогрессивное машиностроительное оборудование. Коллективная монография — Орел, Изд. дом.

Спектр, 2011. — 455 с.

3. Срибнер Л.А. Использование пакета ПАМИР при разработке промышленных роботов: Монография / Л.А. Срибнер, В.П. Яглинский, С.В. Елисеев, М.М. Свинин, А.В. Горнаков. — М.: Минстанкин, 1989. — 68 с.

4. Yaglinsky V.P. Multi-criterion optimization functional trajectories of industrial robots / V.P. Yaglinsky, S.S. Gutyrya, O.U. Bezuglenko // Annals of DAAAМ International 2004. — Vienna, 2004. — Р. 037 – 038.

5. Гутиря С.С. Системна фільтрація і синтез критеріїв якості промислових роботів / В.П. Яглінський, С.С. Гутиря. — Машинознавство. — 2005. — № 3 (93). — С. 42 — 47.

6. Zablonsky K.I. System Modeling of Gears Design Quality / K.I. Zablonsky, S.S. Gutyrya, V.P. Yaglinsky // International Conference on Gears. — VDI, Munich, Germany, 2005. — P. 417 — 434.

7. Yaglinsky V.P. System criteria analysis and function optimization of industrial robots / V.P. Yaglinsky, S.S. Gutyrya // TEKA Kom. Mol. Energ. Roln., 6A. – Lublin, 2006. – Р. 70 –81.

Гутыря С.С. Моделирование колебательных процессов в 8.

гидропневматических амортизаторах при ударных воздействиях / С.С. Гутыря, В.П. Яглинский, А.И. Сифоров // Промислова гідравліка і пневматика. — 2006.

— № 2(12). — С. 95 — 98.

9. Яглинский В.П. Имитационная обобщенная модель робота агрегатномодульного построения / В.П. Яглинский, С. Рост, Д.Н. Хлицов // Тр. 3-й Всероссийской науч. конф. “Проектирование инженерных и научных приложений в среде МATLAB”. — С.-Петербург, 2007. — С. 455 — 462.

10. Яглінський В.П. Візуалізація структурного синтезу та декомпозиція промислових роботів послідовної побудови / В.П. Яглінський // Наук. вісн.

Східноукраїнського ун-ту. — 2007. — № 9 (115). — С. 269 — 275.

11. Яглинский В.П. Обобщенная модель промышленного робота последовательной структуры / В.П. Яглинский // Тр. 3-й Всероссийской науч. конф.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


“Проектирование инженерных и научных приложений в среде МATLAB”. — С.Петербург, 2007. — С. 435 — 455.

12. Яглінський В.П. Метод візуалізації структурного синтезу промислових роботів послідовної структури / В.П. Яглінський // Підйомно-транспортна техніка.

—2007. — № 3. — С. 12 — 16.

13.. Gutyrya S.S. Power evaluation of hydropneumatic shock-absorber at work / S.S.

Gutyrya, V.P. Yaglinsky, A.I. Siforov // MOTROL, Motorization and Power Industry in Agriculture. — Lublin, 2008. — Volume 10A. — P. 52 — 59.

14. Yaglinsky V.P. Kinematics of robots with parallel structure / V.P. Yaglinsky, S.

Rost, D.M. Chlizov // MOTROL, Motorization and Power Industry in Agriculture. — Lublin, 2008. — Volume 10A. — P. 105 — 114.

15. Гутыря С.С. Системная методология повышения технического уровня промышленных роботов и платформ / С.С. Гутыря, В.П. Яглинский //

Машиноведение и детали машин: Тр. Всероссийской науч. -техн. конф. — М.:

МГТУ им. Баумана, 2008. — С. 235 — 238.

16. Гутиря С.С. Системне керування якістю промислових роботів і платформ / С.С. Гутиря, В.П. Яглінський, Б.В. Мотулько // Праці І-ої міжн. наук. -техн. конф.

”Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних кон-струкцій”, присв. 90-річчю НАН України. — Львів: КінПатрі ЛТД, 2008. — С. 153 — 155.

17. Яглінський В.П. Узагальнена математична модель електромеханічної системи промислового робота / В.П. Яглінський // Праці І-ої міжн. наук. -техн.

конф. ”Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій”, присв. 90-річчю НАН України. — Львів: КінПатрі ЛТД, 2008. — С. 203 — 206.

18. Яглінський В.П. Узагальнена динамічна модель промислового робота / В.П. Яглінський // Машинознавство. — 2009. — № 3. — С. 22 — 27.

19. Яглінський В.П. Імітаційне моделювання роботоздатності промислових роботів при екстремальних навантаженнях / В.П. Яглінський // Праці 9-го міжн.

симп. укр. інженерів-механіків у Львові, присв. 165-річчю Нац. ун-ту ”Львівська політехніка”. — Львів: КінПатрі ЛТД, 2009. — С. 308 — 309.

20. Гутыря С.С. Надежность промышленных роботов в экстремальных условиях нагружения / С.С. Гутыря, В.П. Яглинский, Г.А. Оборский Г.А. // Зб. наук. праць ”Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій”. — Дніпропетровськ:

ІМА-прес, 2009. — Вип. 13. — С. 50 — 56.

21. Гутыря С.С. Частотный анализ свободных колебаний инструментальной оправки с гироскопическим виброгасителем / С. С. Гутыря, В.П. Яглинский, Ю.Б.

Моргун // Тр. Одес. политехн. ун-та. — 2009. — Вып. 2(32). — С. 16 — 21.

22. Гутыря С.С. Колебания инструментальной оправки с динамическим виброгасителем / С.С. Гутыря, В.П. Яглинский, Ю.Б. Моргун // Пр. міжн. наук. техн. конф. ”Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем та елементів їхніх конструкцій”. — Севастополь, 2009. — С. 114 — 119.

23. Яглінський В.П. Прогнозування точності позиціонування промислових роботів і платформ / В.П. Яглінський // Праці 2-ої міжн. наук. -техн. конф. ”Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій”, присв. 40-річчю Західного наук. центру НАН України. — Львів: КінПатрі ЛТД, 2010. — С. 175 — 177.

24. Яглінський В.П. Кінематика і параметрична надійність роботів паралельної структури / В.П. Яглінський // Зб. наук. праць ”Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла”. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2010. — Вип. 11. — С. 324 — 331.

25. Гутыря С.С. Амплитудно-частотные характеристики инструментальной оправки с гироскопическим виброгасителем / С. С. Гутыря, В.П. Яглинский, Ю.Б.

Моргун // Междун. сб. науч. трудов ”Прогрессивные технологии и системы машиностроения”. — Донецк: ДонНТУ, 2010. — С. 61 — 68.

26. Гутыря С.С. Колебания неуравновешенной инструментальной оправки с гироскопическим виброгасителем / С. С. Гутыря, В.П. Яглинский, Ю.Б. Моргун // Междун. сб. науч. трудов ”Прогрессивные технологии и системы машиностроения”. — Донецк: ДонНТУ, 2010. — С. 69 — 76.

27. Яглінський В.П. Моделювання кінематики промислових платформ шліфувальних роботів-верстатів / В.П. Яглінський, С.С. Гутиря, В.М. Тихенко // Вісн. СевНТУ. Механіка, енергетика, екологія. — 2010. — Вип. 110. — С. 13 — 19.

28. Гутиря С.С. Підвищення точності обробки неврівноваженою інструментальною оправкою / С.С. Гутиря, В.П. Яглинский, Ю.Б. Моргун // Вісн.

СевНТУ. Механіка, енергетика, екологія. — 2010. — Вип. 110. — С. 118 — 122.

29. Тихенко В.Н. Использование управляемых гидродемпферов в станках с параллельной кинематикой / В.Н. Тихенко, В.П. Яглинский // Тр. 16-ой междунар.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 81 255.2:6 Яромир Войтович Національний університет «Львівська політехніка» ПРО НЕАДЕКВАТНІ ТЕРМІНИ-НЕОЛОГІЗМИ В ПЕРЕКЛАДАХ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ © Войтович Я., 2007 Проаналізовано недоліки в перекладах наукових праць з української та російської на англійську мову. Запропоновано заходи для уникнення запровадження термінівнеологізмів, які спотворюють суть або створюють незручності у сприйнятті. Examples of drawbacks in translations of scientific papers from Ukrainian/Russian are analyzed....»

«4. Неруш Ю. М. Логистика : учебник для вузов / Ю. М. Неруш. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 520 с. 5. Костоглодов Д. Д. Маркетинг и логистика фирмы / Д. Д. Костоглодов, И. И. Савиди, В. Н. Стаханов. – М. : ПРИОР, 2000.– 128 с. 6. Алесинская Т. В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления / Т. В. Алесинская – Таганрог : Изд. ТРТУ, 2006. – 122 с. Лісковська А. О. УДК 330.322 Студент 3 курсу факультету менеджменту та маркетингу ХНЕУ УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ У НАПРЯМІ...»

«Економічні науки – забезпечення ведення обліку та моніторингу туристичних ресурсів шляхом створення і ведення реєстрів курортних територій, туристичної інфраструктури, турагенств, туроператорів;– забезпечення міжнародної діяльності у галузі туризму шляхом фінансування спільних туристичних проектів. Висновок В даний час Україна за своїми природними і духовними багатствами відповідає вимогам для розвитку туристично-рекреаційних підприємств, зон та центрів. Разом з цим велике бажання досягти...»

««ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ»ПРОГРАМА сьомої міжнародної науково-практичної конференції (до 95-річчя НАН України) 8-11 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ, Україна ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі сьомої міжнародної науково-практичної конференції Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів, яка відбудеться 8-11 жовтня 2013р. в Інституті проблем природокористування та екології НАН України...»

«ЖУ Р Н А Л 241 Є В Р О П Е Й С Ь К О Ї ЕКОНОМІКИ Том 8 (№ 3). Вересень 2009 Видання Тернопільського національного економічного університету Мікроекономіка Ігор ЛІЩИНСЬКИЙ НОВА ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ КОНЦЕПЦІЇ АГЛОМЕРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА Резюме Розкрито сутність терміну «агломерація». Представлено парадигму нової економічної географії в аспекті різних агломераційних форм. Розглянуто альтернативні теорії агломерації. Ключові слова Агломерація, нова економічна географія, нова теорія...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ТЯГУР Василь Михайлович УДК 745/749(430)„19”(043.3/.5) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ (перша половина ХХ ст.) 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2013 Дисертація є рукописом. Робота виконана в Інституті педагогіки Національної академії...»

«УДК 669.782 Є.І. Зубко (1), аспірант К.Л. Дикий (2), наук. співробітник ВПЛИВ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ ПОВЕРХНІ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ НА СКЛАД ПРОДУКТІВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО АНОДУВАННЯ * (1) Запорізька державна інженерна академія, (2) Запорізький національний технічний університет Исследован фазовый состав продуктов электрохимического анодирования на поверхности модифицированного монокристаллического кремния. Установлена корреляция между равновесным коэффициентом распределения примесей и примесним...»

«Наукові праці ДонНТУ Випуск 169 УДК 621.317 В.М. Дідич1, В.О. Поджаренко2, О.М. Васілевський2 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця кафедра біофізики, медичної інформатики та медичної апаратури Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця кафедра метрології та промислової автоматики E-mail: wasilevskiy@mail.ru ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ ЗАСІБ КОНТРОЛЮ АКТИВНОСТІ ІОНІВ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГУМУСУ В ҐРУНТІ ТА ЙОГО КАЛІБРУВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Анотація Дідич...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29.03.2012 N 384 Форма N Н-3.03 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Романюк О. Н. “”_20_ року Математичне програмування та дискретна математика (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва...»

«Visnyk of Lviv Polytechnic National University, Electronics, № 798, 2014 17 УДК 001.61 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗУСТРІЧНО-ШТИРКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ НВЧ АКУСТИЧНОГО ДЕФЛЕКТОРА Д. М. Винник1, О. Г. Решотка2, Д. Ю. Сугак1,2, М. М. Ваків1,2 Науково-виробниче підприємство “Карат”, Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра напівпровідникової електроніки © Винник Д. М., Решотка О. Г., Сугак Д. Ю., Ваків М. М., 2014 Наведено методику визначення електричних параметрів...»

«Посилання на статтю Ткаленко Н.В. Інтервальна модель впровадження інновації / Н.В. Ткаленко, М.Ю.Бібаєв // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 2(38). – С. 5-15. УДК 005.8 Н.В. Ткаленко, М.Ю. Бібаєв ІНТЕРВАЛЬНА МОДЕЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЇ Розглянуті можливі варіанти розвитку підприємства після впровадження інновацій залежно від впливу зовнішніх чинників. Розраховано ефективність впровадження, приріст та споживання продукції і...»

«ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИЛАДИ УДК 621.317 Трохимчук Г.П. Приступа С.О. к.т.н. (orcid.org/0000-0003-3705-1541) Луцький національний технічний університет ДО ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В статті розглянуті питання зниження витрат енергоресурсів на обігрів багатоповерхових будинків. Проведено аналіз існуючих варіантів будинкової розводки систем централізованого теплопостачання. Наведено класифікацію існуючих теплових лічильників. Встановлено, що оснащення будинку лічильником теплової...»

«УДК 3330.0 Котикова О.І., д.е.н., доцент, зав. каф. економіки сільського господарства Миколаївський державний аграрний університет ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Постановка проблеми. Одним з найважливіших інструментів державного управління є цільові програми, які дають змогу зосередити зусилля державних органів влади на комплексному і системному розв’язанні середньострокових і довгострокових проблем економічної і соціальної політики на державному і регіональному...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»