WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 203 УДК 658 О.В. Сидорчук, професор, д-р техн. наук, І.С. Мурований, доцент, канд. техн. наук, Я.В. Гріцаєв, аспірант Луцький національний ...»

МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 203

УДК 658

О.В. Сидорчук, професор, д-р техн. наук,

І.С. Мурований, доцент, канд. техн. наук,

Я.В. Гріцаєв, аспірант

Луцький національний технічний університет

вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Україна, 43018

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНФІГУРАЦІЇ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ У

ПРОГРАМАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

В статті висвітленні основні причинно-наслідкові зв’язки, що визначають процес ідентифікації конфігурації машинно-тракторних агрегатів у програмах сільськогосподарського виробництва, який здійснюється у декілька етапів, що вимагає застосування системного підходу.

Запропонована системно-чинникова модель програми виробництва сільськогосподарської продуцкції. Розглянуті системні особливості ідентифікації машинно-тракторних агрегатів, які вимагають виконання статистичного імітаційного моделювання систем-продуктів «полякультури» та «машинно-тракторний парк».

Ключові слова: ідентифікація, конфігурація, проект, машинно-тракторні агрегати.

Постановка проблеми. Для виконання проектів у програмах сільськогосподарського виробництва (рільництві) використовуються машинно-тракторні агрегати – з’єднані між собою трактори і сільськогосподарські машини (знаряддя). У процесах управління відповідними проектами та програмами відбуваються видозміни машинно-тракторних агрегатів, які мають узгоджуватися за багатьма критеріями. Зокрема, розв’язується управлінська задача ідентифікації як об’єктів конфігурації, так і конфігураційних баз машинно-тракторних агрегатів. Неякісне розв’язання цієї задачі є причиною зниження цінності програм виробництва рільничої продукції.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. В інженерній практиці питання комплектування машинно-тракторних агрегатів є одним із основних, що зумовлює собівартість виробництва рільничої продукції [1]. Однак воно розглядається у статиці, як елемент планування механізованих робіт. Водночас виробництво рільничої продукції є динамічним процесом, який вимагає реалізації множини проектів і програм, технічне забезпечення яких, на наш погляд, має здійснюватися на наукових засадах управління конфігурацією. Виконані дослідження [2], а також відомий стандарт [3] з управління конфігурацією є важливим, однак недостатнім науково-методичним підґрунтям для управління конфігурацією МТА СГП, яка змінюється у часі.

Метою статті є означення основних причинно-наслідкових зв’язків, що визначають процес ідентифікації конфігурації МТА СГП.

Виклад основного матеріалу. Процес ідентифікації конфігурації полягає у тому, щоб визначити об’єкти конфігурації, встановити їх фізичні та функціональні параметри. На цій основі обґрунтовують конфігураційні бази тощо. Управління конфігурацією МТА СГП будемо розглядати у двох взаємопов’язаних контекстах – проектах формування тракторного та машинного парку СГП, програмах виробництва цим парком сільськогосподарської (рільничої) продукції. Ці дві управлінські задачі розв’язуються у системній єдності. Визначення парку техніки СГП не можна здійснити без дослідження функціонування МТА у проектах (програмах) виробництву рільничої продукції. Водночас програми (проекти) виробництва рільничої продукції не можливо зреалізувати без наявності тракторів і сільськогосподарських машин. Іншими словами, для ідентифікації МТА СГП слід базуватися на системному підходу.

Для аналізу причинно-наслідкових зв’язків, що визначають процес ідентифікації конфігурації

МТА СГП розглянемо системно-чинникову модель виробництва рільничої продукції [4]:

E = f ( П, Ф, Р, С, П р, В, А, Т л, Т н, Я с, М м, Е р, О, У, І ),

де П, Ф, Р – правова, фінансова та кон’юнктурно-ринкова групи чинників; П р, В, А – предметна, виробнича та агрометеорологічна група чинників; С, Т лТ н – соціальна, технологічна та технічна групи чинників; Я с, М м, Е р – якісно-стандартна, матеріально-технологічна та енергетично-ресурсна групи чинників; О,У, І – організаційно-масштабна, управлінська та інформаційна групи чинників.

Означені групи чинників стосуються процесу управління конфігурацією проектів (програм) МТА, як стосовно формування парку техніки, так і стосовно застосування машин у механізованих сільськогосподарських процесах у проектах виробництва рільничої продукції.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 143/2013. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2013.

МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ

У першому випадку продуктом програм (проектів) є структура парку техніки того чи іншого СГП, у другому – обробленні поля та зібраний урожай сільськогосподарських культур. Водночас, щоб отримати продукти у проектах (програмах) виробництва рільничої продукції слід мати певне технічне забезпечення та інші матеріальні складові, які є продуктами програм (проектів) формування парку техніки. Розкрита особливість управління конфігурацією машинно-тракторного парку (МТП) СГП на основі управління конфігурацією МТА у програмах виробництва сільськогосподарської (рільничої) продукції є системною (рисунок 1) РП П МТА К МТП

–  –  –

Концептуально розкриємо складові управлінського процесу ідентифікації МТА у системахпродуктах «поле-культура» та «машинно-тракторний парк». У системах-продуктах «поле-культура»

МТА створюються (компенсуються) для виконання множини проектів, які дають змогу виростити та зібрати урожай -ї сільськогосподарської культури на полі – {П }.Число проектів що входять до цієї множини, стосовно заданого о поля і -ї сільськогосподарської культури визначається технологією (Tл ) та метеорологічними умовами ( А) :

–  –  –

Водночас, технологія (Tл ) вирощування та збирання -ї культури на полі визначає технічні засоби (сільськогосподарські машини), що потрібно використати у проектах;

–  –  –

де { jk } та {THr } – відповідно множини перетворень системи «поле-культура» та технічних засобів для їх виконання.

Множина технічних засобів (сільськогосподарських машин) для виконання механізованих робіт (перетворень) у проектах вирощування і збирання -ї культури на полі має бути ідентифіковано як за їх змістом, так і кількістю. Ідентифікація сільськогосподарських машин у системі «поле-культура» за їх змістом здійснюється у два етапи. На першому етапі ідентифікуються технологічні операції, які слід виконати згідно з вибраною технологією для вирощування та збирання заданої культури на заданому полі. На другому етапі для кожної технологічної операції підбирається сільськогосподарська техніка, яка уможливлює її виконання.

Для ідентифікації сільськогосподарської техніки за її кількістю визначають фізичні та функціональні параметри МТА, укомплектованих на її основі. У цьому разі вирішується системне завдання ідентифікації параметрів сільськогосподарської техніки та узгодження їх з фізичними та функціональними параметрами мобільних енергетичних засобів. Таким чином, у цьому разі розкривається причинно-наслідковий зв'язок між плановим обсягом механізованих робіт стосовно ( S ) заданої (технологічної операції) продуктивністю (темпом роботи) МТА (Wr ), агрометеорологічними умовами (агрометеорологічно дозволеним фондом робочого часу (tp ) та агротехнічно допустимою тривалістю безвтратного виконання даної операції (t ).

Продуктивність (темп роботи) МТА має бути таким, щоб технологічну операцію виконати у заданій агротехнічний термін з урахуванням агрометеорологічно-дозволеного фонду робочого часу:

Wr = f ( S, t, tp).

Зазначимо, що збільшення продуктивності (темпу роботи) МТА може бути досягнуто двома шляхами – збільшенням ширини захвату та швидкості руху МТА по полю, або ж за рахунок збільшення кількості МТА.

Ідентифікація сільськогосподарських машин та тракторів ( об’єктів конфігурації) на рівні окремих МТА – конфігураційних баз, що створюються для тимчасового виконання окремих проектів з виробництва сільськогосподарської продукції, не можна вважати завершеною, оскільки як окремі види цих машин так і трактори беруть участь у інших проектах (програмах) виробництву іншої рільничої Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 143/2013. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2013.

МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 205

продукції. Для цих проектів (програм) слід також ідентифікувати об’єкти конфігурації та конфігураційні бази.

Процедура ідентифікації сільськогосподарських машин для інших проектів (програм) аналогічна, як у розглянутому випадку. Однак для формування на їх основі наступних МТА слід з’ясувати завершеність виконання попередніх та наступних проектів (програм), у яких використовуються однотипні технічні засоби. Якщо наступні та попередні проекти стосовно заданого не пересікаються у часі (виконуються послідовно), то ідентифікація сільськогосподарських машин і тракторів у цих проектах здійснюється за будь яких обмежень. У разі, коли попередні чи наступні проекти (програми) співпадають у часі із заданим (проектом), ідентифікація як окремих об’єктів конфігурації (сільськогосподарських машин та тракторів), а також укомплектованих на їх основі МТА здійснюється за особливою процедурою, сутність якої полягає в тому, що обґрунтовуються можливість мінімізації паралельного виконання згаданих проектів (програм), а також параметри технічного оснащення.

Обґрунтування функціональних параметрів МТА (конфігураційних баз) можливе лише на основі виконання виробничих експериментів, або ж моделювання, зокрема, статистичного імітаційного.

Ідентифікація об’єктів конфігурацій та конфігураційних баз у програмах виробництва рільничої продукції у системі-продукті «машинно-тракторний парк» переслідує мету визначення для за даного сільськогосподарського підприємству такої кількості сільськогосподарських машин та тракторів, які б забезпечували виробництво рільничої продукції з мінімальними технічно потрібним витратами матеріально-технічних ресурсів енергії та людської праці. Розв’язання цієї задачі лежить в основі управління проектами та програмами сільськогосподарського виробництва, зокрема, управління конфігурацією МТА.

Висновки. 1. Процес ідентифікації конфігурації машинно-тракторних агрегатів у програмах сільськогосподарського виробництва здійснюється у декілька етапів, що вимагає застосування системного підходу. 2. Запропонована системно-чинникова модель програми виробництва сільськогосподарської продукції є основою для ідентифікації конфігурацій машинно-тракторних агрегатів. 3. Системні особливості ідентифікації машинно-тракторних агрегатів вимагають виконання статистичного імітаційного моделювання систем-продуктів «поля-культури» та «машинно-тракторний парк».

Бібліографічний список використаної літератури

1. Сидорчук О.В. Інженерія машинних систем: монографія/ О.В. Сидорчук. – К.: ННЦ «ІМЕСГ»

УААН, 2007. – 263 с.

2.Тригуба А.М. Управління конфігурацією та роботами в інтегрованих проектах молочарства:

монографія / А.М. Тригуба, М.В. Рудинець, Л.Л. Сидорчук; за ред. Сидорчука О.В. – Луцьк: Редакційновидавничий відділ ЛНТУ, 2011. – 230 с.

3. ІSO-10007-95. Административное управление качеством. Руководящее указание по управлению конфигурацией.

Надійшла до редакції 03.03.2013 р.

Сидорчук О.В., Мурованый И.С., Грицаев Я.В. Идентификация конфигурации машиннотракторных агрегатов в программах сельскохозяйственного производства В статье охарактеризовано основные причинно-следственные связи определяющие процесс идентификации конфигурации машинно-тракторных агрегатов в программах сельскохозяйственного производства, который осуществляется в несколько этапов и требует применения системного подхода.

Предложена системная модель программы производства сельскохозяйственной продукции. Рассмотрены системные особенности идентификации машинно-тракторных агрегатов требующих выполнения статистического имитационного моделирования систем-продуктов «поля-культуры» и «машиннотракторный парк».

Ключевые слова: идентификация, конфигурация, проект, машинно-тракторные агрегаты.

Sydorchuk O., Murovanyy I., Gritsayev Y. Identification of the configuration of machine and tractor units in the programs of agricultural production The article covering the basic causal relationships governing the process of identifying the configuration of machine and tractor units in the programs of agricultural production, which is carried out in several stages and requires a systematic approach. Proposed system model program for the production of agricultural products. We consider the system of identification characteristics of machine and tractor units requiring perform statistical simulation systems, products of the "field-culture" and "machine-tractor fleet."

Keywords: identification, configuration, design, machine and tractor units.

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 143/2013. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь, 2013.Похожие работы:

«Математичне моделювання в економіці _ УДК 336.14 :352 : 332.1 © О.В. Половян МОДЕЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ РЕГІОНУ В статті моделюється зведений бюджет області. Окремі його складові (обласний бюджет, міські, районні і т.д. бюджети) на даному етапі розробки ІАСБП не розглядаються. З урахуванням вказаних факторів модель прогнозування видатків за даною статтею функціональної класифікації представлена у формальному вигляді. Ключові слова: моделювання, регіональна економіка, бюджетно-податкова...»

«УДК 519.218.82+004.032.26 Ю.П. КОНДРАТЕНКО, д-р техн. наук, проф., ЧДУ ім. П. Могили, Миколаїв О.В. КОРОБКО, аспірант, НУК ім. адм. Макарова, Миколаїв, А.І. СВІРІДОВ, бакалавр, НУК ім. адм. Макарова, Миколаїв ФІЛЬТРАЦІЯ ЗАВАД ТА АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ АДАПТИВНИХ АЛГОРИТМІВ ТА НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ADALINE В статі розглянуто існуючі методи фільтрації завад за допомогою фільтрів, що використовують адаптивні алгоритми (метод найменших квадратів – LMS, метод рекурсивних найменших...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО Інститут обліку і фінансів КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КАФЕДРА КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Методичні рекомендації з виконання дипломних (магістерських) робіт для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання та післядипломної освіти Узагальнені міжвузівські вимоги для участі у Всеукраїнському конкурсі...»

«ТРИБУНА ДОКТОРАНТА О. Печений, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Створення результатів інтелектуальної діяльності як підстави виникнення цивільних правовідносин у сфері інноваційної діяльності Розвиток інноваційних відносин, не кажучи вже про побудову інноваційної моделі економіки, важко уявити без результатів інтелектуальної, творчої діяльності людини. Інноваційний процес як послідовний перехід від ідеї...»

««Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 7 (25). Ч. 2. – 2010. УДК 658.012.8 Молодецька О.М., Нусінова О.В. Криворізький технічний університет МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В даній статті розглянуто існуючі підходи до оцінки технічної, технологічної та ринкової безпеки суб’єктів господарювання. Виявлені недоліки методики оцінки комплексних складових економічної безпеки. Запропоновано розробити методичні рекомендації до оцінки...»

«Інформаційні системи’13 УДК 629.78 П. В. Фриз МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНАЦІЛЮВАННЯ ПОЛЯ ЗОРУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ У ЗАВДАННЯХ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЛІ Запропоновано науково-методичний апарат для моделювання процесів у системах орієнтації та стабілізації (СОС) космічних апаратів (КА) оптико-електронного спостереження (ОЕСп), зокрема для режиму перенацілювання поля зору бортової цільової апаратури (БЦА) в завданнях детальних спостережень заданих районів і об’єктів Землі. Постановка...»

«О. М. Бевз, С. Г. Кривогубченко, А. Я. Кулик СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ (Частина ІІ) Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О. М. Бевз, С. Г. Кривогубченко, А. Я. Кулик СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ (Частина ІІ) Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0914 “Комп`ютеризовані системи, автоматика і управління” всіх спеціальностей. Протокол № 7 від...»

«58 УДК 378.146 Ткачук С.В., викл., спеціаліст І категорії, заступник директора з методичної роботи Новокаховського політехнічного коледжу, ОНПУ Профілювання цінності проектів освітньої діяльності для навчальних закладів С.В. Ткачук. Профілювання цінності освітньої діяльності для навчальних закладів. Розроблена система управління якістю навчальної роботи вищого навчального закладу на основі моделі створюваної цінності, що дозволяє оцінити стан успішного виконання функціональних завдань...»

«ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах УДК 378.147 О. О. НАДТОКА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКОЛАХ Проаналізовано публікації, присвячені проблематиці підготовки майбутніх тренерів-викладачів до виховної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах. Виявлено невирішені суперечності сучасної фахової підготовки у відповідному контексті. Сформульовано проблему...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» На правах рукопису ТИТЕНКО Сергій Володимирович УДК 004.4:004.774.6CMS ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОНТОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИМ WEB-КОНТЕНТОМ 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник Гагарін Олександр...»

«Проблеми формування в Україні галузі екомобілебудування наслідок хибної промислової політики. (Текст доповіді М. Парафенка на міжнародній науково-практичній конференції „Теорія та практика управління економічним розвитком, Конференція проводилася в Києві 22-24 листопада, 2012 року). Завдяки „філософії” маркетингу як одного із чинників у створенні цінностей в пострадянському просторі, професором О. Кендюховим дано таке визначення: «Суспільство споживання як національна трагедія України (1)....»

«УДК 624.01 ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЛОГІКО-ЙМОВІРНІСНИМИ МЕТОДАМИ Т. Ю. Шевченко, к. т. н. Ключові слова: надійність, імовірнісні методи розрахунку, врахування невизначеності, нечітка логіка, суб’єктивний фактор Постановка проблеми. Проблема надійності будівельних конструкцій належить до числа першочергових, оскільки безперервно збільшуються обсяги будівництва і підвищуються вимоги до його якості. Статистика відмов будівельних конструкцій свідчить, що вони зумовлені...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА В. І. Завацький А. В. Цьось О. І. Бичук Л. І. Пономаренко КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ Луцьк „Надстир'я УДК 796.071.5 3-94 У посібнику в популярній формі розкривається історія фізичної культури запорізьких козаків та пропонуються різноманітні сценарії козацьких ігор. Окрім фахівців з фізичної культури і спорту, книга буде цікавою для спеціалістів з виховної роботи, батьків і найголовніше...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»