WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 316.325:004]:613.8-053.4 ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ: ПРОБЛЕМНІСТЬ ТА РОЗВИТОК Юлія Ярчук Ізмаїл Аналізується загальний процес інформатизації ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 316.325:004]:613.8-053.4

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ:

ПРОБЛЕМНІСТЬ ТА РОЗВИТОК

Юлія Ярчук

Ізмаїл

Аналізується загальний процес інформатизації суспільства та його вплив на

здоров’я учнівської та студентської молоді; автор стверджує, що формування мотивації

до здорового способу життя виступає як соціально-педагогічна проблема, у зв'язку з чим

зростає необхідність обґрунтування професійно-прикладних основ формування здорового способу життя, враховуючи їх у навчально-виховному процесі; на сьогодні найбільше можна вплинути на рівень здоров'я і тривалість життя населення через інвестиції у сферу формування культури діяльності засобів масової інформації; практична реалізація такої програми в Україні неможлива без наявності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців, які б оволоділи глибокими міждисциплінарними знаннями.

Ключові слова: людина, освіта, культура, інформація, здоров’я, виховання, розвиток.

Рівень розвитку країни значною мірою визначається рівнем розвитку освіти, яка повинна на нинішньому етапі розвитку цивілізації швидко й адекватно реагувати на потреби суспільства, позбавляючись шляхом проведення кардинальних реформ притаманного теперішній освіті консерватизму. Одним із важливих чинників реформування освіти є її інформатизація. Побудова ефективних систем інформатизації освіти з урахуванням світового досвіду, особливостей і реалій стану вітчизняної освіти – одна із актуальних і важливих наукових і практичних проблем [1]. Нині, на жаль, в Україні рівень інформатизації суспільства в цілому і освіти зокрема суттєво нижчий рівня інформатизації суспільства й освіти розвинутих країн.

Важливою віхою у створенні інформаційного суспільства в Україні в цілому і інформатизації освіти зокрема став прийнятий 9 січня 2007 року за № 537-V Верховною Радою України Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [2]. Інформатизація освіти визнана одним із пріоритетних державних завдань. Інформатизація системи освіти повинна бути невід’ємною складовою інформатизації України і здійснюватися згідно з єдиними державними нормативами, враховуючи при цьому особливості системи освіти [1].

Серед причин, що стримують використання інформаційно-комунікаційних технологій в школі, в першу чергу називаються організаційні та технічні – відсутність вільного доступу до комп’ютерного обладнання, труднощі із своєчасним ремонтом, проблеми із поділом класу на підгрупи при проведенні занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та інші. Однак, головні проблеми – це проблеми психолого-педагогічні. Вони полягають у низькому рівні готовності керівників ЗНЗ до використання ІКТ, в управлінні школою, відсутності науково обґрунтованої методики використання ІКТ при проведенні занять з конкретних навчальних дисциплін, недостатньої забезпеченості навчальних закладів як кількісно, так і якісно педагогічними програмними засобами. Ось частина проблем без розв’язання яких неможливо позитивно вирішити питання в цілому [3].

У світоглядному плані важливо підкреслити, що інформатизація освіти - якою б нагальною вона не була - повинна ґрунтуватись на високій інформаційній культурі викладачів і студентів, яка базувалась би на загальнолюдських цінностях та адекватній сучасному інформаційному суспільству моделі морального виховання його членів. Ця модель має не абсолютизувати інформаційні технології як такі, а сприяти розвиток і творчу самореалізацію окремої особистості. При цьому ми певним чином потрапляємо в «замкнене коло», оскільки, з одного боку, інформатизація освіти неможлива без високої інформаційної культури населення, з іншого - інформаційна культура не може розвиватись поза процесами впровадження інформаційних технологій в освітню систему. Це замкнене коло може бути розірване винятково засобами виховання - адже високоморальна інформаційна культура може активно формуватись під виховним впливом викладачів на засадах рівноправного діалогу [4].

Здоров'я - головна цінність людини, без якої вона не може бути щасливою. Певні задатки людина отримує при народженні, а далі лише власною наполегливою цілеспрямованою працею над собою можна зберегти і покращити своє здоров'я. Безперечно, для цього необхідні знання засад здорового способу життя, порядку життєдіяльності, який би зберігав, а не руйнував його [5, 4].

Стан здоров'я дітей викликає тривогу, з метою його зміцнення необхідно застосовувати нові технології здоров'язбереження, спрямовані на вивчення індивідуальних здібностей організму, навчання прийомів психічної і фізичної саморегуляції [6, 6]. Головними критеріями повинні стати зростання середньої тривалості життя людини, зниження рівня смертності, стабілізація стану здоров'я населення і подальше покращення його рівня, зниження міри поширення хвороб, особливо інфекційних, у тому числі тих, що набули статусу соціальних, формування культури здоров'я населення, особливо дітей, підлітків та молоді засобами освіти та виховання [7, 56].

Ураховуючи сучасні вимоги до вчителів фізичної культури, професійна підготовка фахівців з фізичної культури повинна будуватися таким чином, щоб значно підвищити якість освіти, роль фізичної культури, яка формує здоров'я [8, 53]. Узагальнюючий аналіз наукових досліджень стосовно проблеми професійної підготовки фахівців з фізичного виховання дав змогу виявити низку суперечностей, серед яких найсуттєвішими, на наш погляд, є такі: традиційна консервативність системи підготовки та індивідуальне фахове зростання педагогічних працівників і необхідність постійної модернізації знань, умінь усвідомлення проблем педагогічної діяльності у контексті нових потреб закладу чи установи освіти, так і суспільства в цілому; значне підвищення об'єктивних вимог до фахового рівня педагогічних працівників та фактична неготовність значної частини фахівців до відповідних змін; вимоги до особистості фахівця, покликаного вирішити завдання формування культури здоров'я школярів, і рівень його професійної готовності; необхідність самореалізації вчителя, що потребує опанування новітніх освітніх технологій, у тому числі здоров'яформувальних, та особиста неготовність до впровадження нових методів роботи.

Таким чином, підготовка майбутніх учителів фізичного виховання, яка здійснюється за усталеними планами й технологіями, лише поглиблює суперечності між змінами в системі загальної освіти, спрямованими на формування в школярів високого рівня культури здоров'я, та відсутністю відповідної професійної підготовки вчителів фізичної культури до впровадження здоров'яформувальних і здоров'язбережних технологій у навчальновиховному процесі ЗОШ.

Загальновідомо, що в наш час засоби масової інформації справляють вагомий вплив на суспільну свідомість. Через здатність швидко і майже тотально охоплювати найбільш широкі аудиторії ЗМІ можуть трансформувати традиційну систему духовного виробництва, і сьогодні у розвинених суспільно-політичних системах панує теза, що ті, хто володіє ЗМІ, володіють громадською думкою.

Саме за допомогою мас-медіа серед різних категорій населення (читачів, слухачів, глядачів) пропагуються певні ціннісні установки, світоглядні стереотипи та моделі поведінки, внаслідок чого спільні смаки і форми «культурного споживання» поширюються як серед привілейованих, так і малозабезпечених категорій населення. З огляду на це, у змаганні за культуру, мас-медіа перебувають практично поза конкуренцією [9].

Аналіз результатів національного опитування дітей дозволив виявити тенденцію зростання середньої кількості ризиків серед молоді: вживання алкоголю і наркотиків, відсутність фізичної активності, паління, хронічні захворювання, небезпечний секс, надлишкова вага, психологічний дискомфорт [10, 328].

Кожна людина, внаслідок різних життєвих обставин, підпадає під вплив саме того інформаційного середовища, яке вона бачить навколо себе, і її суспільна мораль, позиція, переконання, життєві установки, поведінка не завжди формуються в корисному для себе та оточуючих напрямі. Реклама сьогодення є невід'ємною складовою суспільного життя, виявом інтересів суспільства, і саме звичними для її поширення засобами можна, і необхідно привертати увагу до повсякденних проблем суспільства, змусити замислитися про необхідність пошуку нового, більш розумного, етичного, не шкідливого здоров'ю способу життя.

Сформований під впливом реклами світогляд людини, спонукає її до практичної дії, до певного способу життя, думок [9]. Проте експерти, що досліджували вплив соціальної реклами на молодь прийшли до висновку, що сучасна соціальна реклама в Україні позитивного впливу на молодь не здійснює, або ж впливає на неї надто слабо. Це пояснюється рядом факторів: якісної соціальної реклами в Україні дуже мало; соціальна реклама не адресна, вона повинна мати наслідки; соціальна реклама сьогодні грає певну роль, але необхідний вплив на молодь не здійснює (на сьогоднішній день вона суто інформативна); соціальної реклами ще не так багато, щоб помітити, вона - епізодична; для дітей і підлітків інформація повинна бути більш індивідуальною [11, 43].

Відповідно до концепції відомого канадського соціолога і культуролога Г. Маклуена ера мас-медіа і електронної інформації радикально змінює як життя людини, так і її саму.

Сучасні ЗМІ як складова частка масової культури знищують на планеті простір і час, національні кордони, пов'язуючи в єдину мережу найвіддаленіші куточки.

Саме за допомогою мас-медіа серед різних категорій населення (читачів, слухачів, глядачів) пропагуються певні ціннісні настанови світоглядні стереотипи та моделі поведінки, внаслідок чого спільні смаки і форми «культурного споживання» поширюються як серед привілейованих, так і малозабезпечених категорій населення. З огляду на це у змаганні за культуру мас-медіа перебувають практично поза конкуренцією.

Система засобів масової інформації дуже різноманітна: преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, кінематограф, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку. Всім цим засобам притаманні якості, що їх об'єднують - звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний характер виробництва і розповсюдження інформації.

Аналізуючи виявлення позитивних тенденцій впливу ЗМІ на формування здорового способу життя студентської молоді, було проаналізовано ефір деяких телевізійних каналів, проаналізовано зміст 122-х передач, в яких йшлося про проблеми щодо ЗСЖ. Більшість передач пропагувала фізичну активність, 19 % - висвітлювали профілактику різних захворювань, по 10 % - змістовну організацію дозвілля та соціально-економічні проблеми молоді. В цих передачах порушувалися проблеми раціонального харчування, санітарногігієнічних навичок, наркоманії, алкоголізму, паління, психічного і духовного здоров'я дітей та молоді, екологічного виховання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Аналіз спрямованості проблем дозволив виявити, що у 82 % цільових телепередачах підкреслювалася важливість конкретних складових ЗСЖ, в 57 % - пропонувалися конкретні корисні поради, але тільки у 41 % телепередач були наведені конкретні приклади ЗСЖ. Це свідчить про те, що телевізійні передачі більш спрямовані на загальну постановку проблем, ніж на розкриття реальних шляхів формування у молоді ЗСЖ.

У досліджених програмах питання здорового способу життя розглядалось досить побіжно, переважно у контексті загальної теми, певної системи щодо їхнього висвітлення не існує. Проте позитивним уже є те, що інформація подається у розважальній формі.

Отже, на сьогодні чітко продуманої системи висвітлення проблем здорового способу життя на телебаченні не розроблено. Частка передач із цієї тематики займає незначний відсоток від загальної кількості програм телебачення. До того ж із назв програм не завжди зрозуміло, про що піде мова, тому іноді ці проблеми обговорюються там, де навіть важко про це здогадатися. Іншою проблемою є те, що ці передачі транслюються переважно вдень, коли значна частина студентів знаходиться на навчанні. З огляду на це є доцільним змінити час виходу деяких передач. Відповідним державним установам і соціальним службам слід було б звернути увагу на те, щоб у спеціальних передачах, крім загальних порад, подавалися конкретні адреси, куди можна було б звернутися у разі потреби.

Таким чином, формування мотивації до здорового способу життя виступає як соціально-педагогічна проблема, у зв'язку з чим зростає необхідність обґрунтування професійноприкладних основ формування здорового способу життя, враховуючи їх у навчально-виховному процесі як основних дидактичних чинників, котрі впливають на якість фундаментальної та професійної підготовки майбутніх спеціалістів [12].

Отже, найдорожчий скарб будь-якої держави - це людина, її життя, здоров'я, щастя, благополуччя. На сьогодні найбільше можна вплинути на рівень здоров'я і тривалість життя населення через інвестиції у сферу формування культури ЗСЖ. Практична реалізація такої програми в Україні неможлива без наявності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців, які б оволоділи глибокими міждисциплінарними знаннями з проблем харчування, рухової активності, загартування, корисних і шкідливих звичок, регуляції психічного стану, детоксикації організму та інших важливих чинників здоров'я. Сьогодні наука про здоров'я людини дедалі більше відображається в системі педагогічної освіти, від якої залежить підготовка вчителів, здатних формувати культуру здоров'я наших громадян. Розумне використання комплексу різноманітних природних засобів оздоровлення, а також вибір складових валеологічної освіти дозволять забезпечити повноцінне відновлення, збереження і примноження здоров'я людей, збагачення їх духовного потенціалу [13].

Зміцнення та збереження здоров'я школярів - головне завдання фізичного виховання.

Виконання цього завдання здійснюється шляхом систематичного залучення учнів до рухової діяльності, проведенням фізичних тренувань з метою збільшення функціональних можливостей організму, заповнення вільного часу дітей заняттями фізичними вправами, що є одним із засобів відведення їх від поганих звичок та пропагандою здорового способу життя.

На сьогодні проблемі здорового способу життя приділяють дуже багато уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Проте слід відзначити, що здоровий спосіб життя не став нормою для більшої частини сучасної молоді. Значна частина студентів не навчилася або не має можливості завжди раціонально працювати, харчуватися, дотримуватися добового режиму дня, проявляти у необхідному обсязі рухову активність, загартовуватися, протистояти стрес-чинникам і шкідливим звичкам. Інформація, яка часто має негативний характер, іноді повністю заповнює внутрішній світ молодої людини, і тому дедалі актуальнішою стає потреба звернення мас-медіа до гуманістичних цінностей людського буття. ЗМІ є порівняно автономною силою, вони виконують інформативну і контрольну функцію і водночас покликані брати участь у вихованні та освіті молодіжної аудиторії, виконувати профілактичну роботу у таких сферах, як тютюнопаління, наркоманія, токсикоманія, девіантна поведінка тощо. Однак головною функцією ЗМІ лишається формування громадської думки щодо цих негативних явищ нашого життя. Низька якість здорового способу життя негативно позначається на дієздатності студентської молоді.

Сучасний рівень їхнього способу життя залежить від багатьох чинників. Усі вони, в принципі, мають соціальний характер і можуть повною мірою використовуватися для формування дієвого рівня здорового способу життя всього контингенту студентської молоді.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Методи і системи оптично-електронної та цифрової обробки сигналів Результати розрахованих розподілів інтенсивності дають високу енергетичну ефективність та малу середню квадратичну похибку, що говорить про високу наближеність розподілів інтенсивності до зданих. Розглянутий ітераційний алгоритм може бути використаний для проектування мультиспектральних спекл картин. У подальшому планується використання характеристик створюваних ДОЕ для розрахунку більш складніших фокусаторів і виготовлення їх...»

«УДК 65.014.1:336.531.2+330.341.1 Л.І. Мороз Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту організацій ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА © Мороз Л.І., 2008 Проаналізовано та обґрунтовано основні проблеми та складові формування інвестиційної стратегії підприємства для реалізації інноваційних проектів, зокрема обґрунтовані теоретичні та практичні параметри позитивної оцінки інвестиційних проектів з побудовою...»

«ІННОВАЦІЙНО ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 223 УДК 330.341.1+316.334.23 Ткаченко Т.П. канд. економ. наук Національний технічний університет України НТУУ “КПІ” Тульчинський Р.В. канд. економ. наук, доцент Міжнародний науково технічний університет ім. Ю. Бугая РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Висвітлено проблеми розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Проаналізовано статистичні дані щодо здійснення та фінансування інноваційної діяльності промисловими підприємствами України,...»

«~1~ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ № 1(17), січень-березень 2015 р. Збірник наукових праць Заснований у 2008 р. Виходить 4 рази на рік КИЇВ 2015 Екологічна безпека та природокористування, № 1(17), 2015 ~2~ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Головні редактори О.С. Волошкіна, д-р техн. наук, проф. О.М....»

«УДК 338.23 Трохименко М.Ю. Гречко А.В. к.е.н., доцент Національний технічний університет України «КПІ»ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАХОДИ ПОЛІПШЕННЯ INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE: PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND ACTIONS TO IMPROVE Стаття присвячена дослідженню інвестиційного клімату в Україні, аналізу проблем його формування та розробці заходів його поліпшення. В роботі визначено, основні причини погіршення інвестиційного клімату в Україні, виявлено чинники, що...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки КОНОНЕНКО М.А., РОМАНІВ В.М., СІТКО Я.О МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ Лабораторний практикум Частина 1 для студентів спеціальності “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології” Івано-Франківськ Кононенко М.А., Романів В.М., Сітко Я.О. Методи та засоби вимірювання. Частина 1. Лабораторний практикум: – Івано-Франківськ: Факел,...»

«“Правова інформатика”, № 3(27) / 2010 3 УДК 34:002:681.3.06 М.Я. ШВЕЦЬ, директор Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України О.Я. ГЛАДКІВСЬКА, вчений секретар Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ШЛЯХОМ...»

«БіБліотека вчителя Т.В. Гладюк, М.М. Гладюк, Н.О. Будна Уроки природознавства 2 клас Посібник для вчителя НавчальНа кНига – БогдаН ТерНопіль УДк 371.32:502 ББк 74.26.0 Г 52 Рецензенти: кандидат педагогічних наук, доцент Жирська Т.Я. вчитель вищої категорії, вчитель-методист Походжай Н.Я. Серію засновано 2007 року Гладюк Т.В. Г 52 Уроки природознавства : 2 клас : посібник для вчителя / т.в. Гладюк, М.М. Гладюк, Н.о. Будна. — тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 280 с. — (Бібліотека...»

«www.zgia.zp.ua УДК 330.341 Троян О.В. асистент кафедри обліку та аудиту Запорізька державна інженерна академія feofanovlk@mail.zp.ua ДО ПИТАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Троян О.В. ДО Питання активізації інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Представлено теоретичні погляди на методи активізації інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Виділено ключові чинники активізації праці в інноваційному процесі. Розроблено систему розрахунку...»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 24 (211) ГРУДЕНЬ 2010 грудень № 24 (211) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МЕДИЧНІ НАУКИ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (медичні науки) Постанова президії ВАК України від 06.10.10 р. № 1-05/6 Рекомендовано до друку на...»

«Міністерство освіти і науки України Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА) БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання Затверджено на засіданні методичної ради Протокол № 8 від 18.06.2015 Краматорськ ДДМА УДК 574.2 Безпека життєдіяльності : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. Г. О. Санталова. –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОЙНАРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ УДК 658.1:621.395.395:339.138(043.3/.5) ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ В МАРКЕТИНГОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВ ТОРЕФ ЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Одеса – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Хмельницькому...»

«Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж Матеріали I-V Міжнародних шкіл-семінарів Проект Tempus-Tacis CP-20552-99 Київ-2002 Матеріали I-V Міжнародних шкіл-семінарів Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж/ Проект Tempus-Tacis CP-20552-99, НТУУ КПІ, RWTH Aachen, TU Delft, TU Ilmenau, НТБ НТУУКПІКиїв, 2002.138 c. Висловлюємо подяку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»