WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 378.09:63(438) Ю.О.Соколович-Алтуніна ВИТОКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У статті проаналізовано закони, що унормовували систему вищої освіти ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 378.09:63(438)

Ю.О.Соколович-Алтуніна

ВИТОКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

У статті проаналізовано закони, що унормовували систему вищої

освіти Республіки Польща наприкінці минулого століття, зокрема,

нормативно-правові акти, прийняті у 1982 р. і 1990 р., відслідковано

законодавчі зміни, зумовлені переходом держави від соціалістичної до

демократичної моделі розвитку.

Ключові слова: система освіти, нормативно-правова база, модернізація, вищий навчальний заклад, академічна свобода В статье осуществлен анализ законов, которые регламентировали функционирование системы высшего образования Республики Польша в конце прошлого века, в частности, нормативно-правовые акты, принятые в 1982 г. и 1990 г., отслежены законодательные изменения, обусловленные переходом государства от социалистической к демократической модели развития.

Ключевые слова: система образования, нормативно-правовая база, модернизация, высшее учебное заведение, академическая свобода The author analyzes acts of Parliament that constituted the legal basis of Polish higher education system in late 20th century, in particular, acts of 1982 and 1990, and retraces amendments that called forth by the transition of the state from socialistic to democratic model of development.

Keywords: education system, normative legal basis, modernization, higher education institution, academic freedom.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вищої освіти України стає все більш очевидним, що без модернізації її структури і змісту, демократизації системи управління, збільшення фінансування, оновлення матеріально-технічної бази, підвищення статусу науковопедагогічних працівників спроби зробити її конкурентоздатною й інтегрувати у Європейський простір вищої освіти і Європейський дослідницький простір є марними. Імплементація освітніх реформ не буде ефективною, якщо вона не ґрунтуватиметься на модернізації законодавчої бази, котра б унормовувала кожний аспект функціонування системи й відображала стратегію розвитку галузі, враховуючи передовий світовий досвід і зберігаючи національні традиції.

Закон України про вищу освіту, прийнятий майже 10 років тому [1], не відображає сучасних реалій і гальмує запровадження реформ, декларованих Україною на міжнародному рівні в межах Болонського процесу, тому необхідність схвалення нового базового документа не викликає сумнівів. Водночас, суперечливий законопроект, поданий Міністерством освіти і науки, молоді і спорту до Верховної Ради, за свідченням фахівців, не лише не розв’язує усіх наявних у системі вищої освіти суперечностей, а й породжує нові. Ситуація, що склалася, вимагає пильної уваги і активних дій законотворців і академічної спільноти у процесі обговорення законопроекту в сесійній залі. Необхідність прийняття виваженого і системного документу, що відповідав би європейським стандартам, актуалізує вивчення досвіду країн, які успішно імплементували освітні реформи.

Приклад Республіки Польща в модернізації освітнього законодавства є показовим, оскільки перший демократичний закон про вищу освіту був прийнятий в цій країні у 1990 р. Незабаром (у 2005 році) польський Сейм схвалив новий нормативно-правовий акт, що адаптував систему вищої освіти до вимог Болонського процесу [8], а у 2011 р. документ був змінений та доповнений [7] з метою подальшої модернізації галузі й виконання зобов’язань, узятих країною в межах розбудови Європейського простору вищої освіти і Європейського дослідницького простору.

Аналіз актуальних досліджень. Окремі аспекти функціонування системи вищої освіти Республіки Польща вивчали А.Василюк, М.Гавран, Л.Гриневич, С.Деркач, М.Карпуленко, М.Квієк, І.Ковчина, С.Когут, К.Корсак, О.Кучай, О.Литвак, В.Майборода, Г.Ніколаї, В.Пасічник, Л.Польова, Т.Фініков Й.Шемпрух, В.Щербаченко. Особливості модернізації системи вищої освіти Польщі на сучасному етапі розкриті у попередніх публікаціях автора [2; 3]. Водночас, перші кроки на шляху освітніх реформ, що стали підвалинами подальшої модернізації, зокрема, оновлення законодавчої бази галузі, не отримали належного висвітлення у вітчизняній науковій літературі.

Отже, метою даної статті є здійснення аналізу нормативно- правових актів, які регламентували функціонування системи вищої освіти соціалістичної Польщі і законів, прийнятих в умовах становлення оновленої демократичної європейської держави.

Виклад основного матеріалу. Перший Закон про вищу освіту в оновленій Республіці Польща, прийнятий 12 вересня 1990 р., був революційним для постсоціалістичної держави, оскільки, на відміну від попереднього нормативно-правового акту, датованого 4 травня 1982 р. [10], він надавав право фізичним і юридичним особам засновувати вищі навчальні заклади, а отже його ухвалення стало точкою відліку для бурхливого розвитку приватної освіти. Так, у 1992/1993 а. р. 18 із 124 польських вишів були приватними, що становило 14,5 %, а вже у 2010/2011 а. р. вищих навчальних закладів недержавної форми власності нараховується 338 із 458, тобто 71,8 % [4].

Закон від 1990 р. не змінював традиційну для Польщі систему освітньо-кваліфікаційних рівнів, що присвоювалися випускникам ВНЗ, магістр, лікар, інженер, магістр інженер [10; 5]. Прийнятий у пакеті з ним Закон про наукове звання та наукові ступені [6] дещо демократизував процедуру присвоєння наукових звань доктора (аналог кандидата наук) та доктора хабілітованого (аналог доктора наук). Якщо за редакцією аналогічного документа від 1965 р. право присвоювати наукові ступені надавалося структурним підрозділам вишів або науковим установам, визначеним головою Комітету науки і техніки за згоди профільного міністра й наукового секретаря Польської Академії Наук [9, с. 133], то закон від 1990 р. містив наступні вимоги: ступінь доктора можуть присвоювати структурні підрозділи вишів і наукові установі, у штаті котрих працює принаймні 8 докторів хабілітованих з відповідної дисципліни, а ступінь доктора хабілітованого - підрозділи й установи, де працюють принаймні 12 докторів хабілітованих, у тому числі 6 із відповідної дисципліни. Право присвоювати наукові ступені надається науковим установам Центральною комісією у справах наукового звання і наукових ступенів, а структурним підрозділам вишів необхідно подання Головної ради вищої освіти (нині, як і до 1990 р., Головної роди науки і вищої освіти) [6, с. 916].

Повноваження Головної ради вищої освіти - найвищого колегіального органу управління вищою освітою, завжди визначалася тим самим Законом.

Навіть за законом 1985 р. Рада мала широкі повноваження: за участі профільного міністра визначала напрямки наукових досліджень й удосконалення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, напрямків навчання й принципів організації освітнього процесу, надавала свої висновки профільному міністру щодо принципів проведення вступної кампанії, розробки навчальних планів і рамкових програм, формування кадрової та соціальної політики у сфері ВО, фінансування вишів і наукових досліджень, співпраці навчальних закладів з закордонними партнерами, розробки законопроектів, створення, закриття, об’єднання та перепрофілювання вишів тощо [10, с. 262]. Законом від 1990 р. на Г оловну Раду була покладена місія визначати вимоги, котрі повинен виконати виш для отримання права присвоювати освітньо-кваліфікаційні рівні, а також для здійснення навчання за різними напрямками, назви цих напрямків і мінімальні програмні вимоги до них (зі змінами, внесеними пізніше, ця функція переходила до профільного міністра). Було зменшено кількісний склад Головної Ради Вищої освіти з 70 до 30 членів й обумовлено, що 21 з них мають бути професорами або докторами хабілітованими, 6 - докторами й 3 - студентами вишів, але незмінним залишився її обов’язок надсилати навчальним закладам річні звіти про свою роботу [5, с. 898].

Законом 1990 р. значно посилено міжнародний вимір вищої освіти, зокрема, скасовано вимогу щодо узгодження профільним міністром і Головною радою планів міжнародної співпраці польських вишів. Натомість, вищим навчальним закладам надано право самостійно підписувати міжнародні угоди і покладено на них обов’язок інформувати про це міністра.

Уперше до закону включено норму про визначення міністром і вишами умов, на яких академічні працівники і студенти польських вишів можуть виїхати за кордон з навчальною або дослідницькою метою і, відповідно, умов прийому закордонних студентів і науковців [5, с. 896].

Зазнали змін у законі від 1990 р. положення, що регламентували структуру вишів. Так, хоча норми щодо визнання факультету базовим структурним підрозділом вишу, що здійснює навчання за одним чи більше напрямками збереглися, було зроблено важливий крок до децентралізації управління освітою: вишам було надано дозвіл на створення позафакультетних, міжфакультетних та міжуніверситетських структурних підрозділів, спільних підрозділів з науковими, мистецьким, освітніми установами, підприємствами постановою сенату ВНЗ, а не розпорядженням профільного міністра, як це було раніше [5, с. 901].

Незмінною залишилася також схема управління вишами через колегіальні виборні органи - сенат і ради факультетів та одноосібні виборні органи - ректора і деканів. Природнім для держави, яка рухалася у напрямку демократизації і деідеологізації, був крок щодо позбавлення представників партій та військового відділу права бути членами сенату й збереження такого права за ректором, проректорами, деканами, обраними представниками професорсько-викладацького складу, студентів, неакадемічного персоналу вишів (їх кількість мала встановлюватися статутом). Сигналом про розширення автономії вишів стало вилучення норми про право профільного міністра опротестовувати результати виборів ректора і збереження положення про те, що відкликати ректора може лише орган, що їх обрав [10, с. 264; 5, с. 900].

Закон від 1990 р. розширив перелік джерел фінансування вишів, оскільки окрім дотацій з держбюджету, доходів від наукових досліджень, підвищення кваліфікації і перекваліфікації, орендної плати, діяльності на благо регіону, народного господарства і культури, коштів, отриманих через процедуру дарування, успадкування, благодійних пожертв резидентів і нерезидентів було дозволено залучати дотації з місцевих бюджетів, отримувати прибуток через надання медичних послуг, ліцензії, участь у діяльності суб’єктів господарювання. Крім того, приватним вишам було дозволено брати платню за навчання, а державним - за повторне вивчення дисциплін через незадовільний підсумковий результат на стаціонарі й за нестаціонарні форми навчання [5, с. 895].

За законом від 1982 р. студенти вишів мали право на матеріальну допомогу, розмір та порядок призначення котрої визначався профільним міністром спільно з міністром фінансів і представниками молодіжних організацій, а за новим - Радою Міністрів. Крім того, з 1990 р. було запроваджено додаткову форму грошової підтримки студентів - соціальну стипендію. Що ж до пільг, то за старим нормативно-правовим актом медична допомога надавалася студентам і членам їх родин безкоштовно, а за новим на умовах, котрі встановлені для працівників закладів охорони здоров’я.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Водночас для тих, хто навчається у вишах, встановлювалася знижка у розмірі 50% при оплаті за проїзд залізничним і міським транспортом [5, с. 910] Завдяки закону від 1990 р. вдалося суттєво демократизувати вступну кампанію, оскільки, на відміну від попереднього нормативноправового акту, який дозволяв встановлювати процедуру прийому на навчання громадян Польщі та іноземців лише профільному міністру за згоди Головної ради, він передавав ці повноваження сенатам вишів. Крім того, новий закон дозволяв вишам брати з абітурієнтів платню за проведення процедур, пов’язаних із вступною кампанією. Старе законодавство давало профільному міністру право встановлювати обсяг держзамовлення, тобто граничну кількість студентів першого року навчання, нове таку норму скасовувало. Якщо старий закон містив текст присяги, котру мав давати кожен студент, і дозволялося лише доповнювати її, то новий нормативно-правовий акт віддавав право вибору змісту присяги сенатам (вченим радам) вишів [10, с.

267; 5, с. 909].

Децентралізація системи освіти полягала також у розширенні повноважень вишів щодо організації навчально-виховного процесу, починаючи з укладання навчального плану. Якщо до 1990 р. рамковий навчальний план затверджувався профільним міністром після консультацій з Головною радою й загальнонаціональними молодіжними організаціями, то після прийняття нового закону таким чином затверджувалися лише базові принципи побудови навчального плану.

У законі 1990 р. залишилися положення, що стосуються права студентів навчатися за довільною кількістю напрямків, за індивідуальними планами й програмами і розширені права щодо переходу на навчання до іншого навчального закладу за рахунок дозволу навчатися у закордонних вишах [10, с. 267-268 ; 5, с. 909].

Положення щодо обов’язку профільного міністра визначати види дипломів про вищу освіту і оприлюднювати їх зразки не зазнали змін, в той час як порядок нострифікації дипломів, отриманих за кордоном за відсутності відповідної міжнародної угоди згідно з новим законом профільний міністр має право визначати самостійно, без обов’язкових консультацій із Головною радою, як це було раніше [10, с. 268; 5, с. 909910].

Студентське самоврядування відігравало важливу роль у системи вищої освіти Польщі навіть у часи соціалізму, оскільки без його участі було заборонено приймати рішення щодо розподілу коштів, призначених на потреби студентів (допомоги й нагород). Нормативно-правовий акт від 1990 р. сприяв подальшому розширенню його повноважень, зобов’язуючи профільного міністра надавати загальнонаціональному представництву органів студентського самоврядування законопроектів для ознайомлення й офіційно оприлюднення висновку щодо них [10, с. 270; 5, с. 910]. Крім того, закон, прийнятий у часи розбудови демократичної держави, надав студентським організаціям більше громадянських прав та свобод, дозволивши їм організовувати акції протесту і страйки, а не лише збори і маніфестації, що були допустимими у соціалістичній Польщі.

Закон від 1990 р., так само як і попередній нормативно-правовий акт, санкціонував поділ вишів на 3 групи: науково-дидактичний персонал, дидактичний персонал і науковий персонал. Водночас, штатний розклад було дещо змінено: науково-дидактичні і наукові працівники замість посад професора і доцента тепер могли обіймати посади ординарного і екстраординарного професора, було збережено посади ад’юнкта і асистента і скасовано посади старшого асистента і стажиста [10, с. 270;

5, с. 901]; дидактичний персонал міг працювати старшими викладачами, викладачами, лекторами і інструкторами, було скасовано посади лекторастажиста та інструктора-стажиста [10, с. 275; 5, с. 901]. Обидва документи містили положення про те, що дипломовані працівники бібліотек і відділів документації та інформації прирівнювалися до науково-дидактичного персоналу.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Телекомунікації, радіолокація, радіонавігація та електроакустика УДК 638.235.231 ДОСЛІДЖЕННЯ ВТОРИННИХ ЕФЕКТІВ У НЕЛІНІЙНІЙ РАДІОЛОКАЦІЇ Зінченко М. В., аспірант, Зіньковський Ю. Ф., д.т.н., професор Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут” RESEARCH OF SECONDARY EFFECTS IN NONLINEAR RADIOLOCATION Zinchenko М. V., postgraduate student, Zinkovskiy U. F., Doctor of Science (Technics), professor National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і фінансів Власова Н.О. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни _Економіка підприємництва (шифр і назва навчальної дисципліни) напрям підготовки6.030601 Менеджмент (шифр і назва напряму підготовки) Затверджено Кафедрою менеджменту Зовнішньоекономічної діяльності і фінансів...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2013 рік, випуск 1 (48) УДК 330 +656.515 Тараканов М.Л. ЛОГІСТИКА МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКОГО РЕГІОНУ У статті викладено авторський погляд на The article presents the author's view on вплив логістики матеріальних потоків на material flow logistics impact on the розвиток економіки приморських регіонів. development of the economy of coastal Виконано аналіз впливу логістики на regions. The impact of logistics on the скорочення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Шелевицький Ігор Володимирович УДК 621.372 СПЛАЙН-МЕТОДИ І ЗАСОБИ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ 05.12.17 радіотехнічні та телевізійні системи Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Науковий консультант Шутко Микола Олександрович, доктор технічних наук, професор Київ-2005 ЗМІСТ ВСТУП. 1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СПЛАЙН-ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИГНАЛІВ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ...»

«ISSN 91250912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «ІФНІТ», 2014. Випуск 22 президента АН СРСР А. П. Александрова, президента АН УРСР Б. Є. Патона та ін. у роботі зборів] / РАТАУ // Рад. Україна. – 1982. – 16 квіт. – С. 1.47. Савчак В. Взаємодія науки і виробництва: [А. П. Александров та керівники акад. наук. установвивчаютьдосвіддіяльн. наук.-виробн. об-нь і комплексів на Львівщині] / В. Савчак // Ленін. молодь. – Л., 1980. – 31 січня. – С. 1.48. Саркисов А. А. Памятник неутонувшим...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Іванов С.В. «_» _ 20 р. УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри рекомендацій у НМВ _ обліку і аудиту Протокол №17 від 29.05.2012 р....»

«УДК 623.44 О. І. БІЛЕНКО, канд. техн. наук, доц., Академія ВВ МВС України, Харків; В. В. ПАЩЕНКО, канд. техн. наук, ст. викл., Академія ВВ МВС України, Харків ВИМОГИ ДО КУПЧАСТОСТІ СТРІЛЬБИ КІНЕТИЧНОЇ ЗБРОЇ НЕСМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ Розв’язане завдання визначення параметрів розсіювання поражаючих елементів кінетичної зброї несмертельної дії, які забезпечують значення ефективності стрільби не нижче заданого для випадку використання патронів з багатьма поражаючими елементами. Ключові слова: параметри...»

«Технічні науки Рис. 7. Третий вариант архитектуры системы Выводы В данной статье описан процесс разработки программной системы, имитирующий полет крылатой ракеты. Проведены анализ предметной области, алгоритмизация задачи, отражен процесс создания архитектуры программы. Изложенный материал может иметь практическое применение при создании систем управления движением объектов по пересеченной местности, а также при создании игровых приложений. Литература 1. Свирневский Н.С. Моделирование задачи...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет Львівська політехніка Білецький Юрій Олегович УДК 681.511.46:621.313.32:621.311.24 ЕНЕРГОФОРМУЮЧЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ НА БАЗІ СИНХРОННОЇ МАШИНИ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті Львівська політехніка Міністерства освіти і...»

«Література 1. Бердяев Н. Философия творчества культуры и искусства. М., 1994. – С. 524-529.2. Українська та зарубiжна культура Навчальний посібник / M. M. Закович – К.: Знання, 2007. – 567 c.3. Культурология. ХХ век [Текст] : словарь. – СПб. : Университетская книга, 1997. – 640 с.4. Культурология : [учебник] / Розин В.М. – М. : Изд. группа ФОРУМ-ИНФРА-М, 1999. – 344с.5. Культурологія: теорія та історія культури : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / І. І. Тюрменко. – 2-ге вид.,...»

«7. Ернст Ф. Матеріали педагогічної роботи Ф. Ернста в галузі українського мистецтва. Плани, завдання, звіти, заяви, замітки тощо. 1923–1933 рр. – АНФРФ ІМФЕ НАНУ. – Ф. 13– 2, од. зб. 13, арк. 17, 21 зв.8. Київський художній інститут. Левитська Л. А. – Державний архів міста Києва. – Ф. Р-622, оп. 1, спр. 500, арк. 4-7.9. Кржемінський К. Стінні розписи на Уманщині. Мотиви орнаменту / К. Кржемінський. – Кам'янець-Подільський : Вид. КПХПШ, 1928. – 17 с. ; 50 табл. 10. Кулеша В. Рецензія / В. Кулеша...»

«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 15, 2010: 73-77 УДК 336.853.494:631.543 ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ РІПАКОМ ЯРИМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ С.В. Вахненко, О.І. Поляков Інститут олійних культур НААН У статті наведені результати досліджень впливу строків сівби та норм висіву на урожайність ріпаку ярого сортів Обрій та Отаман. Найбільшу урожайність ріпаку ярого сорту Обрій (1,51 т/га) та сорту Отаман (1,47 т/га)...»

«К.Кватернюк. Особливості формування фінансових ресурсів зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / К.Кватернюк // Галицький економічний вісник. — 2012. — №1(34). — с.102-108 (фінансово-обліково-аналітичні аспекти) УДК 339.5: 658.0:336 Ксенія КВАТЕРНЮК ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Резюме. Здійснено теоретичне узагальнення та вирішення нового наукового завдання щодо визначення сутності й обґрунтування...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»